IPPB6/4510-27/16-2/AZ | Interpretacja indywidualna

1. Czy zawierane przez Wnioskodawcę jako Korzystającego z Finansującym Umowy oddania w odpłatne używanie ŚT stanowić będą umowę Leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f u.p.d.o.p.?2. W jakiej wysokości Wnioskodawca jako Korzystający powinien określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych (ŚT) będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego?3. Co będzie stanowić dla Wnioskodawcy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów z tytułu zawieranych z Finansującym Umów leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p.?
IPPB6/4510-27/16-2/AZinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. leasing finansowy
 4. okres
 5. opłata
 6. wartość początkowa
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja maszyn i niektórych urządzeń oraz środków transportu za wyjątkiem samochodów osobowych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Stawki amortyzacyjne
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 7. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 8. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia czy Umowy oddania w odpłatne używanie środka trwałego stanowić będzie umowę leasingu finansowego – jest prawidłowe;
 • określenia wysokości wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego – jest prawidłowe;
 • określenia co będzie stanowić w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów z tytułu zawieranych Umów leasingu finansowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Umowy oddania w odpłatne używanie środka trwałego stanowić będzie umowę leasingu finansowego, określenia wysokości wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego oraz określenia co będzie stanowić w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów z tytułu zawieranych Umów leasingu finansowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”, „Korzystający” lub „Spółka”) jest spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą na terenie kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót budowlanych i budowlano-montażowych polegających na budowie autostrad, dróg, ulic, placów i obiektów inżynieryjnych (np.: obiekty mostowe, wiadukty i tunele) oraz z zakresu budownictwa kubaturowego. Do wykonywania zleconych robót Spółka wykorzystuje materiały budowlane, w szczególności mieszanki mineralno-asfaltowe i/lub beton, których zabezpieczenie w niezbędnych ilościach wymaga dostępu do urządzeń produkcyjnych, ewentualnie zawierania umów ramowych dostaw tych materiałów z podmiotami trzecimi.

Celem zabezpieczenia sobie dostępu do bazy sprzętowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu optymalizacji struktury finansowania wykorzystywanych środków trwałych Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy leasingu finansowego z podmiotem (dalej: „Finansujący”) specjalizującym się w udostępnianiu do odpłatnego użytkowania w ramach umów leasingu podlegających amortyzacji środków trwałych, służących do produkcji materiałów budowlanych tj. w postaci wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych i/lub węzłów betoniarskich (dalej: „ŚT”).

Przedmiotowe ŚT należą do Grupy 5 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „KŚT”), rodzaj 329 (Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1322.

Finansujący jest osobową spółką jawną w rozumieniu stosownych przepisów ustawy z dnia 13 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólnikami Finansującego są osoby prawne będące podatnikami podatku dochodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. spółki kapitałowe w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca w chwili zawierania umów leasingu nie będzie wspólnikiem Finansującego, może być z nim jednak powiązany pośrednio.

Planowanym jest, że Wnioskodawca jako Korzystający będzie odpłatnie używał ŚT oddane mu przez Finansującego na podstawie zawieranych z nim umów leasingu (dalej: „Umowy”), spełniających w szczególności dyspozycje art. 17a pkt 1 oraz art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p. (dalej: „leasing” lub „leasing finansowy”). Jako element zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wnosi o przyjęcie, iż:

 • umowy leasingu finansowego będą zawierane z Finansującym na czas oznaczony,
 • suma opłat ustalonych w zawartej z Wnioskodawcą Umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych określonej przez Finansującego zgodnie z postanowieniami art. 16g u.p.d.o.p., a więc wartości początkowej ŚT jaką ustaliłby Finansujący gdyby to on miał dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przekazanych do odpłatnego używania ŚT, a w przypadku zawarcia przez Finansującego z Wnioskodawcą Umowy leasingu ŚT będącego już uprzednio przedmiotem takiej umowy z podmiotem trzecim suma opłat ustalonych Umową Leasingu odpowiada co najmniej wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia z Wnioskodawcą takiej następnej Umowy leasingu; z zastrzeżeniem zastosowania się do treści art. 14 u.p.d.o.p.,
 • w Umowie leasingu zostanie określona cena, po której Wnioskodawca jako korzystający będzie miał prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy (opcja wykupu ŚT) i cena ta zostanie uwzględniona w sumie opłat, o których mowa art. 17f ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.,
 • suma ustalonych w Umowie leasingu opłat nie będzie uwzględniać ewentualnych płatności dla Finansującego za dodatkowe świadczenia wykonane na rzecz Korzystającego, czy kaucji wpłaconej Finansującemu, które ewentualnie naliczane będą odrębnie,
 • odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie Umowy leasingu finansowego (w rozumieniu art. 17a pkt 2 u.p.d.o.p.) będzie dokonywać Wnioskodawca jako Korzystający,
 • umowa leasingu finansowego będzie również w myśl art. 17f ust. 2 u.p.d.o.p. przewidywać harmonogram spłat wartości ŚT z podziałem na część kapitałową i odsetkową,
 • Wnioskodawca nie wyklucza, że jeszcze przed wprowadzeniem ŚT do ewidencji poniesie on dodatkowe koszty podatkowe związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT.

Wnioskodawca wnosi również o przyjęcie jako element zdarzenia przyszłego, iż raty leasingowe będą regulowane przez Wnioskodawcę w terminach wskazanych w harmonogramie spłat.

Wnioskodawca wnosi również o uwzględnienie w toku analizy zdarzenia przyszłego, iż nie jest małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. oraz, że w jej przypadku nie zostaną spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie postanowień art. 16k ust. 7 w związku z ust. 8-13 tej regulacji u.p.d.o.p.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zawierane przez Wnioskodawcę jako Korzystającego z Finansującym Umowy oddania w odpłatne używanie ŚT stanowić będą umowę Leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f u.p.d.o.p....
 2. W jakiej wysokości Wnioskodawca jako Korzystający powinien określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych (ŚT) będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego...
 3. Co będzie stanowić dla Wnioskodawcy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów z tytułu zawieranych z Finansującym Umów leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Umowy, zawierane przez niego jako Korzystającego z Finansującym, na oddanie w odpłatne używanie ŚT, stanowić będą umowy leasingu wskazane w art. 17a pkt 1 i art. 17f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.).

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wartość początkowa ŚT będących przedmiotem Umowy leasingu do wykazania w jego ewidencji podatkowej, stanowiąca dla niego podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu ustawy o CIT, będzie co do zasady równa sumie rat kapitałowych opłat leasingowych ustalonych Umową leasingu, tzw. wartość netto przedmiotu leasingu. Wartość ta powinna zostać powiększona o kwotę wynikającą z opcji wykupu przewidzianej w Umowie leasingu oraz o ewentualne koszty związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT a naliczone do dnia przekazania tych ŚT do używania.

Ad. 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że kosztami uzyskania przychodów w danym roku podatkowym, z tytułu używania przez niego jako Korzystającego ŚT, w oparciu o zawierane z Finansującym Umowy leasingu wskazane w art. 17f w związku z art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p., będą w szczególności:

 1. faktycznie uiszczone przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym opłaty leasingowe, w części przewyższającej kwotę stanowiącą spłatę wartości i początkowej ŚT będących przedmiotem Umowy, tj. tzw. „odsetkowa” część opłat leasingowych, ustalona zgodnie z harmonogramem spłat,
 2. odpisy amortyzacyjne używanych w ramach Umowy leasingu ŚT, dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Ad. 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego Umowy, zawierane przez niego jako Korzystającego z Finansującym, na oddanie mu w odpłatne używanie ŚT, wypełniając warunki wskazane w art. 17f ust. 1 w związku z art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p., należy uznać dla celów podatkowych za umowy leasingu finansowego w rozumieniu ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią przytoczonych wyżej regulacji ustawy o CIT:

Art. 17a pkt 1 „ilekroć w rozdziale jest mowa o: umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów”.

Z kolei w myśl postanowień art. 17f ust. 1 „Do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3 i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio;
 3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
  • odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
  • finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej”.

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 17i u.p.d.o.p. „do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony łub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt 3 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12-16, dla umów najmu i dzierżawy”.

Zdaniem Wnioskodawcy zawierane z Finansującym Umowy wypełniać będą łącznie wszystkie warunki wskazane w postanowieniach art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p., i wymagane do uznania tych Umów za umowę leasingu finansowego w rozumieniu ustawy o CIT.

Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego:

 • przedmiotowe Umowy będą zawierane z Finansującym na czas oznaczony;
 • suma ustalonych w Umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadać będzie co najmniej wartości początkowej środków trwałych określonej przez Finansującego zgodnie z postanowieniami art. 16g u.p.d.o.p., a więc wartości początkowej ŚT jaką ustaliłby Finansujący gdyby to on miał dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przekazanych do odpłatnego używania ŚT, a w przypadku zawarcia przez Finansującego z Wnioskodawcą Umowy leasingu ŚT będącego już uprzednio przedmiotem takiej umowy z podmiotem trzecim suma opłat ustalonych Umową leasingu odpowiada co najmniej wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia z Wnioskodawcą takiej następnej Umowy leasingu; przepis art. 14 u.p.d.o.p., w zakresie zasad ustalania wartości rynkowej będzie w tym zakresie stosowany odpowiednio;
 • umowa zawierać będzie postanowienie, że w podstawowym okresie Umowy leasingu: odpisów amortyzacyjnych dokonywać będzie Korzystający, nie będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazując na łączne spełnienie przez Umowy zawierane z Finansującym wymogów wymienionych w art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p. ma świadomość, iż niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków spowodowałoby konieczność opodatkowania skutków tych Umów na zasadach określonych w art. 17l u.p.d.o.p., tj. jak dla umów najmu i dzierżawy; chyba że Umowy te spełniałyby przesłanki określone dla tzw. „leasingu operacyjnego” określonego w art. 17b ust. 1 u.p.d.o.p.

Wnioskodawca stoi przy tym na stanowisku, że w odniesieniu do pojęcia „wartości początkowej środków trwałych”, przytoczonego w treści art. 17f ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.- a w konsekwencji i jej „spłaty” przez Korzystającego, kierować się należy posiłkowo treścią art. 17a pkt 7 u.p.d.o.p. stanowiącego, iż „ilekroć w rozdziale (4a - Opodatkowanie stron umowy leasingu) jest mowa o spłacie wartości początkowej- rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g u.p.d.o.p., w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h u.p.d.o.p”. Powyższy przepis odsyła zaś w zakresie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych do zasad ogólnych wyrażonych w art. 16g u.p.d.o.p..

W konsekwencji powyższego, jeżeli suma ustalonych w Umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, uwzględniająca również cenę, po której Wnioskodawca jako Korzystający będzie miał prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy, odpowiada co najmniej:

 • wartości początkowej ŚT ustalonej przez Finansującego zgodnie z właściwymi dla niego postanowieniami art. 16g u.p.d.o.p., lub
 • wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia z Wnioskodawcą Umowy leasingu; z zastrzeżeniem postanowień art. 14 u.p.d.o.p., w przypadku leasingu ŚT będącego już uprzednio przedmiotem takiej umowy pomiędzy Finansującym a podmiotem trzecim,

to taka Umowa zawarta na czas oznaczony, zgodnie z którą odpisów amortyzacyjnych ŚT w podstawowym okresie umowy leasingu dokonywać będzie Korzystający, wypełnia w opinii Wnioskodawcy łącznie wszystkie przesłanki o których mowa w art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p., w związku z art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p., warunkujące możliwość uznania jej za tzw. umowę leasingu finansowego w rozumieniu przywołanych przepisów o ustawy o CIT.

Ad. 2

Wnioskodawca zakładając prawidłowość swojego stanowiska w zakresie pytania nr 1 uważa, iż wartość początkowa ŚT będących przedmiotem Umowy leasingu do wykazania w jego ewidencji podatkowej ŚT, równa sumie rat kapitałowych opłat leasingowych ustalonych Umową leasingu, będzie zasadniczo odpowiadać wartości początkowej środków trwałych ustalonej przez Finansującego. Wartość ta powinna zostać powiększona o kwotę wynikającą z opcji wykupu przewidzianej w Umowie leasingu oraz o ewentualne koszty związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT a naliczone do dnia przekazania tych ŚT do używania.

Zdaniem Wnioskodawcy przepisy ustawy o CIT nie określają szczególnego sposobu ustalania przez korzystającego wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu można jednak wywieść pośrednio z definicji pojęcia „spłaty wartości początkowej” określonej w art. 17a pkt 7 u.p.d.o.p.. Zgodnie z tą regulacją przez spłatę wartości początkowej rozumie się „faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h”. Wnioskodawca uważa więc, że określając jako Korzystający podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych używanych w ramach leasingu ŚT, powinien się odwołać do uregulowań art. 16g u.p.d.o.p.

Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego należy zauważyć, iż w szczególności gdy taka umowa zawiera opcję wykupu środka trwałego przez korzystającego po upływie podstawowego okresu umowy leasingu i definiuje cenę, po której ten wykup ma nastąpić, stanowi ona formę pokrewną odpłatnej dostawie towaru.

Zatem w odniesieniu do takiej transakcji, w zakresie w jakim to dotyczy sposobu określania wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem leasingu finansowego zasadnym jest stosowanie regulacji ustawy o CIT odnoszących się do przypadku odpłatnej dostawy nabycia a więc w szczególności regulacji art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 u.p.d.o.p., definiujących sposób ustalania ceny nabycia w razie dokonania przez podatnika odpłatnego nabycia ŚT.

W myśl przywołanego art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., wartością początkową środków trwałych w razie odpłatnego nabycia jest cena ich nabycia.

Natomiast, zgodnie z art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p., cenę nabycia stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłaty notarialne, skarbowe i inne, odsetki, prowizje, oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Dodatkowo w myśl postanowień art. 16g ust. 5 u.p.d.o.p. cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego.

Biorąc również pod uwagę, iż ustawodawca w treści art. 17f ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.p. wprowadził szczegółowy sposób rozliczania przez korzystającego tzw. „części odsetkowej” rat leasingowych tj. nadwyżki opłat leasingowych ponad spłatę wartości początkowej środków trwałych określonej zgodnie z art. 16g u.p.d.o.p., stanowiącej dla korzystającego koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, to z oczywistych względów ta „część odsetkowa” rat leasingowych nie jest uwzględniana w ustalanej przez korzystającego wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem leasingu. Przyjęcie w tej mierze odmiennego stanowiska prowadziłoby bowiem zdaniem Wnioskodawcy do dwukrotnego uwzględnienia tej części opłat leasingowych w kosztach podatkowych korzystającego - raz jako koszty pośrednie uzyskania przychodów a drugi raz przez odpisy amortyzacyjne używanych w ramach leasingu środków trwałych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku podatkowej Umowy leasingu finansowego (por. art. 17f w związku z art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p.) wartością początkową tak używanych środków trwałych (ŚT), do ujęcia w prowadzonej przez Korzystającego ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p., będzie co do zasady cena nabycia tych ŚT. Jest nią suma tzw. „kapitałowej” części opłat leasingowych, która będzie odpowiadać wartości początkowej przedmiotów leasingu określonej przez Finansującego, tj. bez uwzględnienia tzw. części „odsetkowej” opłat leasingowych. Kwota ta winna zostać przez Wnioskodawcę powiększona o określoną w Umowie leasingu finansowego cenę (opcję wykupu), po której Korzystający będzie miał prawo nabyć od Finansującego przedmiot umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy oraz o ewentualne koszty związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT naliczone do dnia przekazania tych ŚT do używania.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy warunkiem zaliczenia wydatków związanych z leasingiem finansowym do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o CIT jest zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. okoliczność ponoszenia tych wydatków „w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”, z zastrzeżeniem iż wydatki te nie mogą być jednocześnie wymienione enumeratywnie w katalogu art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., definiującym listę wydatków z zasady uznawanych za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym bezspornym jest, iż Wnioskodawca korzystając w ramach zawartych Umów leasingu finansowego z udostępnionych mu ŚT w postaci wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych i/lub węzłów betoniarskich będzie zapewniał sobie możliwość produkcji wymaganych ilości niezbędnych materiałów wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej w szczególności: wykonywanie robót budowlanych i budowlano-montażowych polegających na budowie autostrad, dróg, ulic, placów i obiektów inżynieryjnych (np.: obiekty mostowe, wiadukty i tunele) oraz z zakresu budownictwa kubaturowego. Już sam ten fakt, dowodzi istnienia związku o charakterze przyczynowo -skutkowym pomiędzy wydatkami będącymi pochodną zawieranych Umów leasingu finansowego ŚT a uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami z podstawowej działalności gospodarczej.

Dodatkowo możliwość korzystania z formuły leasingu finansowego pozwoli Wnioskodawcy na korzystanie ze ŚT oferowanych przez podmiot specjalizujący się w udostępnianiu maszyn i urządzeń w ramach elastycznej i dostosowanej do potrzeb Wnioskodawcy formy finansowania dostępu do nich, co pozwoli Spółce również w dużej mierze uniezależnić się od dostawców zewnętrznych materiałów, a także co nie mniej istotne spełniać wymogi referencyjne odnośnie posiadanego zaplecza technicznego, definiowane przez zamawiających dla celów postępowań przetargowych. W tym zakresie działania Wnioskodawcy wypełniają również cel jakim jest zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, że wydatki jakie będzie ponosił w związku z zawieranymi Umowami leasingu finansowego ŚT będą co do zasady wypełniać ogólne przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., z zastrzeżeniem postanowień art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

W kontekście powyższego, zakładając prawidłowość własnego stanowiska w zakresie pytań nr 1 i 2, Wnioskodawca uważa, iż używając jako Korzystający ŚT, w oparciu o zawierane z Finansującym Umowy leasingu będzie co do zasady uprawniony zarachowywać do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego tę cześć rat leasingowych, ustalonych zgodnie z harmonogramem spłat, która będzie stanowić nadwyżkę płaconych w danym roku podatkowym rat leasingowych ponad spłatę wartości początkowej używanych ŚT, tj. tzw. część „odsetkową” uiszczonych rat leasingowych. Stanowisko Wnioskodawcy wynika wprost z treści art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym „do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...)”. Rozumując zatem a contrario część uiszczonych przez korzystającego opłat leasingowych, stanowiących nadwyżkę ponad spłatę wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu finansowego, korzystający jest uprawniony zarachować w ciężar kosztów uzyskania przychodów, oczywiście pod warunkiem, iż wydatki te stanowią koszt potrącalny podatkowo w myśl regulacji ogólnej art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. i nie są wymienione w katalogu art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., co w przypadku Wnioskodawcy jest spełnione.

Analizując sposób rozliczenia dla celów podatku dochodowego części uiszczanych opłat leasingowych, stanowiących równowartość spłaty wartości początkowego używanych w ramach umowy leasingu środków trwałych, należy zdaniem Wnioskodawcy posiłkować się następującymi przepisami ustawy o CIT:

 • art. 15 ust 6 u.p.d.o.p., zgodnie z którym „kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16”;
 • art. 16a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. stanowiącym, iż „amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający- zwane także środkami trwałymi (...)”.
 • art. 16ł ust 4 u.p.d.o.p., w myśl którego „od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przekazanych do używania na podstawie innych umów niż wymienione w ust. 1, odpisów amortyzacyjnych od tych składników dokonują odpowiednio finansujący lub korzystający na zasadach określonych w art. 16h-16k i art. 16m, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 4a”.

Przytoczone regulacje wskazują jednoznacznie, iż w przypadku środków trwałych będących przedmiotem umów leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p., użytkujący je korzystający, o ile to on zgodnie z przepisami rozdziału 4a, art. 17f ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT dokonuje odpisów amortyzacyjnych, będzie uprawniony do zarachowania w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia tych środków trwałych, ustalonych zgodnie z regulacjami art. 16a-16m, z zastrzeżeniem art. 16 u.p.d.o.p.

Odnosząc powyższe uregulowania do analizowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do ujmowania w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych ŚT użytkowanych w ramach Umów leasingu, przy czym wysokość tych odpisów będzie zobligowany ustalać, zgodnie z poniższymi zasadami:

 • od wartości początkowej ŚT określanej zgodnie z normą art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 u.p.d.o.p., tj. co do zasady od ceny nabycia tych ŚT, którą jest sumą tzw. „kapitałowej” części opłat leasingowych, odpowiadająca wartości początkowej przedmiotów leasingu określonej przez Finansującego, tj. bez uwzględnienia tzw. części „odsetkowej” opłat leasingowych, powiększonej o określoną w Umowie leasingu finansowego cenę (opcję wykupu), po której Korzystający będzie miał prawo nabyć od Finansującego przedmiot umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy oraz powiększonej o ewentualne koszty związane z zawarciem Umowy leasingu ŚT naliczone do dnia przekazania tych ŚT do używania,
 • co do zasady w myśl art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., tj. począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te ŚT Wnioskodawca wprowadzi do ewidencji, co zgodnie z art. 16d ust. 2 u.p.d.o.p. nastąpi najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, z zastrzeżeniem art. 16e u.p.d.o.p., przy czym suma odpisów amortyzacyjnych obejmować ma również te odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;
 • przy zastosowaniu jednej z wybranych metod amortyzacji przewidzianych dla tych ŚT, a wskazanych odpowiednio w następujących regulacjach:
  1. art. 16i u.p.d.o.p. - tj. metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o CIT i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.,
  2. art. 16k ust. 1 u.p.d.o.p. - tj. metodą degresywną,
  3. art. 16ł ust. 5 w związku z ust. 1-3 tego artykułu u.p.d.o.p. - tj. według metody liniowej opartej na stawkach amortyzacyjnych wynikających z okresu umowy, dla ŚT zaliczonych do Grupy 5 KŚT i użytkowanych przez Wnioskodawcę na podstawie Umów leasingu, o ile byłyby one zawarte na okres co najmniej 60 miesięcy (5 lat) - czyli na zasadach określonych w art. 16h ust. 1 u.p.d.o.p., przy stawkach amortyzacyjnych ustalanych w proporcji do okresu wynikającego z Umowy leasingu z uwzględnieniem art. 16i u.p.d.o.p., z wyjątkiem środków trwałych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania Umowy; (co do zasady ŚT użytkowane przez Wnioskodawcę należą do rodzaju KŚT 529, dla których okres amortyzacji wynosi 7-10 lat).

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w analizowanym zdarzeniu przyszłym, na podstawie zawieranych Umów leasingu spełniających wymogi art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p. będzie uprawniony do zarachowania w ciężar kosztów uzyskania przychodów zapłaconych w danym roku rat leasingowych w części tzw. „odsetkowej” tj. przekraczającej spłatę wartości początkowej użytkowanych w ramach leasingu ŚT oraz odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia przedmiotowych ŚT obliczanych od ich wartości początkowej, ustalonej jak zaprezentowano w stanowisku Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • ustalenia czy Umowy oddania w odpłatne używanie środka trwałego stanowić będzie umowę leasingu finansowego – jest prawidłowe;
 • określenia wysokości wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego – jest prawidłowe;
 • określenia co będzie stanowić w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów z tytułu zawieranych Umów leasingu finansowego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.