ILPP2/4512-1-706/15-2/EN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie: opodatkowania czynności przekazania Aktywów do korzystania Spółce zależnej na podstawie umowy leasingu finansowego oraz momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania z tytułu ww. czynności.
ILPP2/4512-1-706/15-2/ENinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. leasing finansowy
 4. obowiązek podatkowy
 5. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 17 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania czynności przekazania Aktywów do korzystania Spółce zależnej na podstawie umowy leasingu finansowego oraz momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania z tytułu ww. czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania czynności przekazania Aktywów do korzystania Spółce zależnej na podstawie umowy leasingu finansowego oraz momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania z tytułu ww. czynności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca” lub „Finansujący”) jest spółką kapitałową podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy), będącą czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w Spółce „A” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna” lub „Korzystający”), która również jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W ramach działań restrukturyzacyjnych mających na celu poprawę płynności finansowej oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia w ramach Grupy Kapitałowej, Spółka planuje nabyć od Spółki zależnej na podstawie umowy sprzedaży (dalej: „Umowa sprzedaży”) wybrane składniki majątku (dalej: „Transakcja”) celem ich późniejszego przekazania w ramach umowy leasingu (dalej: „Umowa leasingu”).

Przedmiotem Transakcji będzie zestaw aktywów (dalej: „Aktywa”) obejmujący:

 • budynki, (wraz z gruntem, na którym przedmiotowe budynki są posadowione) w tym zblokowany budynek główny bloku 464MW oraz budynki należące do instalacji osuszania gipsu „Suchy koniec” (budynek odwadniania gipsu, budynek magazynowania gipsu, budynek stacji załadunku gipsu na samochody, budynek stacji załadunku gipsu na wagony);
 • budowle (wraz z gruntem, na którym przedmiotowe budowle są posadowione) i urządzenia wchodzące w skład instalacji „Suchy koniec”, oraz inne budowle takie jak: turbopompa, elektrofiltr i inne.

Budynki są posadowione na gruntach należących do Spółki zależnej / będących w użytkowaniu wieczystym Spółki zależnej.

Wnioskodawca zakłada, że w stosunku do Aktywów będących przedmiotem Transakcji, do ich pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT – powinno dojść w momencie sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy.

Tym samym, Transakcja będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT i będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej tj. 23%. Transakcja nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT). Jednocześnie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów.

Po Transakcji Spółka przekaże Aktywa do korzystania Spółce zależnej na podstawie Umowy leasingu. Przekazanie to nastąpi przed upływem 2 lat od daty nabycia Aktywów, a tym samym przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia. W okresie po nabyciu Aktywów, Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie Aktywów które przekraczałyby 30% ich wartości początkowej.

Wnioskodawca wskazuje, że Umowa leasingu, która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką zależną będzie spełniała przesłanki wskazane w art. 17f ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. w Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „ustawa o CIT”), warunkujące uznanie jej za umowę leasingu finansowego. Umowa leasingu zostanie zawarta na czas określony, a wraz z zapłatą ostatniej raty prawo własności Aktywów zostanie przeniesione na Spółkę zależną. Ponadto, Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (Spółka zależna). Suma opłat leasingowych dotyczących Aktywów będzie wyższa od ich wartości początkowej.

Wnioskodawca podkreślił, iż przekazanie Aktywów na podstawie Umowy leasingu finansowego na rzecz Spółki zależnej nastąpi w dniu podpisania umowy dokumentującej leasing finansowy. Należy wskazać, że wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu zawarcia Umowy leasingu, na podstawie której nastąpi przekazanie Aktywów będzie składało się z:

 1. części obejmującej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa) oraz
 2. części przewyższającej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część finansowa/odsetkowa).

Wynagrodzenie to będzie płatne co miesiąc w ratach leasingowych.

Aktywa będą stanowiły składniki majątku Wnioskodawcy, służące mu do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na oddaniu tych składników majątkowych Spółce zależnej do odpłatnego używania i korzystania na podstawie Umowy leasingu.

Na podstawie odpowiednio Umowy Sprzedaży, jak i Umowy leasingu, nie dojdzie do przeniesienia przez Spółkę zależną na Wnioskodawcę, jak i w efekcie, dalej przez Wnioskodawcę na rzecz Korzystającego m.in.:

 • umów z dostawcami mediów do nieruchomości wchodzących w skład Aktywów,
 • należności odpowiednio Spółki i Spółki zależnej,
 • zobowiązań odpowiednio Spółki zależnej i Spółki,
 • środków pieniężnych odpowiednio Spółki zależnej i Spółki na rachunkach bankowych lub w kasie,
 • umów dotyczących bieżącej obsługi odpowiednio Spółki zależnej i Spółki (np. umowa o usługi księgowe).

W ramach Transakcji, nie dojdzie również do przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy związanych z Aktywami m.in.: praw i obowiązków z zabezpieczeń ustanowionych na Aktywach (w tym gwarancji bankowych i kaucji zabezpieczające), zgodnie bowiem z zapisami Umowy leasingu, Aktywa te będą przeniesione przez Wnioskodawcę na Korzystającego po upływie okresu leasingu.

Aktywa, które będą przedmiotem leasingu finansowego nie są w żaden specyficzny sposób wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo z przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT.

Zarówno w związku z Umową sprzedaży jak i Umową leasingu, nie dojdzie do przejścia pracowników Spółki zależnej na Wnioskodawcę, jak i w efekcie, dalej pracowników Wnioskodawcy na korzystającego w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, dalej: „Kodeks pracy”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekazanie Aktywów do korzystania Spółce zależnej na podstawie Umowy leasingu finansowego będzie stanowiło dostawę towarów, niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, a w konsekwencji będzie podlegało opodatkowaniu według stawki 23%...
 2. Czy, po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu przekazania Aktywów do korzystania na podstawie Umowy leasingu finansowego, powstanie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT w momencie dokonania dostawy Aktywów w ramach leasingu finansowego tj. zawarcia umowy leasingu finansowego...
 3. Czy w przypadku przekazania Aktywów do korzystania na podstawie Umowy leasingu finansowego w ramach czynności opodatkowanej VAT, podstawą opodatkowania VAT będzie suma części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Przekazanie Aktywów do Korzystania na podstawie Umowy leasingu finansowego, będzie stanowiło dostawę towarów, niepodlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 ani też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, a w konsekwencji będzie podlegało opodatkowaniu według stawki 23%.

Ad. 2

W przypadku przekazania Aktywów do korzystania na podstawie Umowy leasingu finansowego w ramach czynności opodatkowanej VAT, po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT w momencie dokonania dostawy Aktywów w ramach leasingu finansowego, tj. zawarcia Umowy leasingu finansowego.

Ad. 3

W przypadku przekazania Aktywów do korzystania na podstawie Umowy leasingu finansowego w ramach czynności opodatkowanej VAT, podstawą opodatkowania VAT będzie suma części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W zakresie Pytania 1

Opodatkowanie VAT przekazania Aktywów w ramach leasingu finansowego

Umowa leasingu należy do umów cywilnoprawnych, zdefiniowanych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., dalej: „k.c.”). Zgodnie z art. 7091 k.c. przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej „ustawa o VAT”) opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 9 ustawy o VAT przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami ustawy o VAT stawka podstawowa wynosi 23%.

W świetle powyższego, aby Umowa leasingu mogła być uznana za dostawę towarów, spełnione muszą być następujące przesłanki: (i) umowa leasingu powinna być klasyfikowana jako umowa leasingu finansowego lub leasingu gruntów w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych oraz (ii) umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na leasingobiorcę. W ocenie Wnioskodawcy, Umowa leasingu, jaka zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Spółką zależną, będzie kwalifikowana jako umowa leasingu finansowego. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, przekazanie Aktywów na podstawie Umowy leasingu finansowego powinno być traktowane na potrzeby VAT jak dostawa towarów.

W odniesieniu do pierwszej przesłanki, jak wskazano powyżej, Umowa leasingu będzie zawarta na czas określony. Umowa ta będzie zawierała postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych od Aktywów będzie dokonywał Korzystający. Suma opłat leasingowych dotyczących Aktywów będzie wyższa od ich wartości początkowej. W konsekwencji, należy uznać, że Umowa leasingu Aktywów będzie spełniać przesłanki umowy leasingu finansowego, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Z kolei zapis w Umowie leasingu, zgodnie z którym z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na leasingobiorcę oznacza spełnienie drugiej przesłanki.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wydanie Aktywów przez Wnioskodawcę na rzecz Korzystającego na podstawie Umowy leasingu będzie stanowiło dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, przekazanie Aktywów w leasing może zostać opodatkowane według stawki podstawowej VAT (aktualnie 23%) albo może być zwolnione z opodatkowania VAT.

Analizując kwestię opodatkowania VAT przekazania Aktywów w leasing finansowy należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż przedmiotem dostawy będą budynki oraz/lub budowle, a tym samym analizie należy poddać możliwość zastosowania w odniesieniu do przedmiotowej transakcji zwolnień uregulowanych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zastosowanie zwolnienia uregulowanego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wskazał, iż powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do Aktywów (środków trwałych będących przedmiotem przekazania w leasing finansowy). Powyższe wynika z faktu, iż w związku z nabyciem Aktywów, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a ponadto Aktywa będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT.

Zastosowanie zwolnienia uregulowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT rozumieć należy natomiast oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu, lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w celu stwierdzenia czy planowana transakcja przekazania Aktywów w leasing finansowy (dostawa budynków oraz/lub budowli) może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, kluczowe jest ustalenie czy w odniesieniu do Aktywów (środków trwałych):

 1. doszło do pierwszego zasiedlenia, oraz
 2. w przypadku gdy w odniesieniu do Aktywów doszło do pierwszego zasiedlenia, czy do przekazania Aktywów w leasing finansowy dojdzie przed upływem 2 lat od daty ich pierwszego zasiedlenia.

Równocześnie jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w stosunku do Aktywów które mają być przedmiotem leasingu finansowego, pierwsze zasiedlenie nastąpi w momencie ich sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy. W konsekwencji ich przekazanie na podstawie Umowy leasingu finansowego na rzecz Spółki zależnej nastąpi po pierwszym zasiedleniu. Ponadto jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, przekazanie Aktywów w leasing finansowy nastąpi przed upływem 2 lat od daty ich pierwszego zasiedlenia (tj. daty sprzedaży Aktywów na rzecz Wnioskodawcy od Spółki zależnej).

W konsekwencji w ramach powyższej transakcji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania, ponieważ przekazanie Aktywów do korzystania na podstawie Umowy leasingu finansowego nastąpi przed upływem 2 lat od daty pierwszego zasiedlenia.

Zastosowanie zwolnienia uregulowanego w art. 43 ust. 10a ustawy o VAT

Ustawa o VAT w art. 43 ust. 1 pkt 10a wprowadza wyjątek od zasady opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części w przypadku, gdy dostawa ta jest dokonywana przed lub w ramach pierwszego zasiedlenia albo w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem dostawa taka będzie podlegała zwolnieniu, jeżeli:

 • w stosunku do budynków, budowli lub ich części, które są przedmiotem dostawy, nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy przy tym wskazać, iż aby ww. zwolnienie znalazło zastosowanie, powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Wnioskodawca podkreślił, iż jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Aktywa które mają być przedmiotem Umowy leasingu finansowego zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, a Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich nabyciem. Dodatkowo w okresie po nabyciu Aktywów, Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie Aktywów które przekraczałyby 30% ich wartości początkowej.

Wobec przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego oraz biorąc pod uwagę treść art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, przekazanie Aktywów do korzystania na podstawie Umowy leasingu finansowego nie będzie podlegało zwolnieniu z VAT w związku z faktem, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Aktywów.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, w tym w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. IPPP2/4512-104/15-5/AO w treści której organ podatkowy wskazał, iż: „W niniejszych okolicznościach nie ma możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia w stosunku do wydatków jakie ponosił w związku z wytworzeniem budynku i budowli będących przedmiotem planowanej transakcji. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy przewiduje natomiast zwolnienie od podatku VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz, że dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Dla zastosowania omawianego zwolnienia spełnione powinny być łącznie obie powyższe przesłanki. Tak więc niespełnienie jednej z przesłanek z tego przepisu, powoduje, że zwolnienie to nie będzie miało zastosowania”.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, mając zatem na uwadze fakt, że do planowanej transakcji przekazania Aktywów na podstawie Umowy leasingu finansowego nie znajdą zastosowania zwolnienia wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, analizowana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT.

W zakresie pytania 2

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednocześnie przepis ten uniezależnia powstanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek i inne, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Zatem, w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Regulacja ta nie znajdzie jednak zastosowania w analizowanej sytuacji, ponieważ jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki zależnej zapłaty z tytułu leasingu przed dniem wydania Aktywów w leasing finansowy.

Należy podkreślić, że dla celów powstania obowiązku podatkowego w VAT dokonanie czynności (dostawy towarów lub wykonania usługi) następuje z chwilą faktycznego jej dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy określają wprost ten moment.

Powołane przepisy posługują się pojęciem „dokonanie dostawy towarów”. Dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. W tym miejscu należy zauważyć, że z wydaniem towaru przez sprzedawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest co do zasady wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o której mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy. Jeżeli strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

Powyższe znajduje potwierdzenie w stanowisku doktryny. Między innymi J. Martini wskazuje, że: „Z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest – co do zasady – wydanie towaru”. (J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda Podatek od towarów i usług, Komentarz 2014, C.H. Beck, Warszawa 2014).

W odniesieniu do powyższego Wnioskodawca podkreśla, że przekazanie Aktywów na podstawie Umowy leasingu finansowego (dostawa towarów) na rzecz Spółki zależnej nastąpi w dniu podpisania umowy dokumentującej przedmiotową transakcję, zgodnie z postanowieniami tej umowy.

W konsekwencji, obowiązek podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tego tytułu powstanie, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT w momencie podpisania Umowy leasingu finansowego, ponieważ w tym właśnie momencie nastąpi dokonanie ich dostawy na rzecz leasingobiorcy, tj. Spółki zależnej.

W zakresie Pytania 3

Jak wskazano powyżej, w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w ramach pytania 1, umowa leasingu finansowego jest dla potrzeb VAT traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Powołany wyżej artykuł określa zasadę ogólną odnoszącą się do podstawy opodatkowania. W myśl tej zasady ogólnej podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl natomiast art. 29a ust. 7 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży, otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o takie kategorie jak kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu przekazania Aktywów do korzystania Spółce zależnej na podstawie Umowy leasingu finansowego będzie składało się z:

 1. części obejmującej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa) oraz
 2. części przewyższającej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część finansowa/odsetkowa).

Tym samym, kwotą zapłaty należną Wnioskodawcy z tytułu przekazania Aktywów w leasing finansowy będzie suma części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych, należna za cały okres leasingu. Tak więc w chwili dostawy Aktywów będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego, za podstawę opodatkowania podatkiem VAT przyjęta zostanie kwota odpowiadająca wartości początkowej środka trwałego oraz wszystkim przyszłym częściom odsetkowym opłat leasingowych.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, łączna kwota wynagrodzenia leasingowego będąca sumą całości części kapitałowej i części odsetkowej rat leasingowych będzie stanowiła kwotę należną z tytułu dostawy przedmiotu leasingu (Aktywów) stanowiącą podstawę opodatkowania VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów, tj. w szczególności w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. sygn. IPPP1/4512-256/15-2/JL, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2015 r. sygn. ILPP1/443-1023/14-2/AW oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. IBPP2/443-764/13/KO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu stanu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.