Leasing finansowy | Interpretacje podatkowe

Leasing finansowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing finansowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy po utracie przedmiotu leasingu, wydatki jakie Spółka poniosła na spłatę zobowiązania wobec leasingodawcy odnoszące się do spłaty wartości początkowej, części odsetkowej rat leasingowych oraz opłaty manipulacyjnej, wynikające z rozliczenia umowy leasingu po utracie przedmiotu leasingu, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę leasingu finansowego z Spółką X S.A. na okres 48 miesięcy. Przedmiotem leasingu był samochód osobowy. Auto użytkowane było przez Prezesa Zarządu Spółki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W rozliczeniu podatkowym, Spółka przyjmowała samochód za środek trwały i dokonywała od niego odpisów amortyzacyjnych. Część odsetkową dotyczącą rat leasingowych Spółka zaliczała do kosztów uzyskania przychodu w dacie poniesienia. Dnia 21 grudnia 2013 r. auto zostało skradzione. Kradzież została zgłoszona na Policję. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania z auto-casco. Zgodnie z umową leasingu finansowego, z racji faktu, że doszło do utraty przedmiotu stanowiącego przedmiot leasingu, leasing wygasł. Po kradzieży auta, Spółka zaprzestała dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z ogólnymi warunkami leasingu, leasingodawca w stosunku do reszty zobowiązań wynikających z niespłaconych rat leasingu i ustalonej wartości końcowej, wyliczył kwotę zdyskontowaną, którą Spółka była zobowiązana uiścić. Poza tym, Spółka była zobowiązana do zapłaty jednorazowej opłaty manipulacyjnej z tytułu utraty przedmiotu leasingu.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu opłaty wstępnej od leasingowanej nieruchomości.
Fragment:
Jednocześnie Wnioskodawca stwierdza, że zgodnie z zawartą umową leasingu finansowego w harmonogramie spłat opłata wstępna widnieje jako spłata części kapitałowej. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny opłata wstępna nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na postanowienia art. 17f ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej w umowie spełniającej warunki podatkowego leasingu finansowego. Powyższe jest uzasadnione tym, że w przypadku zawarcia takiej umowy leasingu wartość przedmiotu leasingu finansowego jest odnoszona w koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne na zasadach określonych w art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując opłata wstępna, która stanowi spłatę części kapitałowej w podatkowym leasingu finansowym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, dlatego też stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane we wniosku jest nieprawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie wystawienia faktury koryguj1cej po zakonczeniu umowy leasingu finansowego i korekty podstawy opodatkowania.
Fragment:
W przypadku czeoci umów leasingu finansowego zawieranych przez Spó3ke wartooa czeoci odsetkowej rat leasingowych ustalana jest w oparciu o zmienn1 stope procentow1 (np. WIBOR) oraz sta31 mar?e Spó3ki. Dla potrzeb rozliczen VAT, Spó3ka dokumentuje wydanie przedmiotu leasingu finansowego korzystaj1cemu wystawieniem faktury VAT, obejmuj1cej 31czne wynagrodzenie Spó3ki nale?ne z tytu3u ca3ej umowy leasingu finansowego. Podstawa opodatkowania i kwota nale?nego VAT jest ustalana w oparciu o prognozowan1 31czn1 wartooa op3at nale?nych od leasingobiorcy. W konsekwencji - na moment wydania przedmiotu umowy leasingu - wynagrodzenie nale?ne Spó3ce (i tym samym, podstawa opodatkowania VAT) obejmuje czeoa kapita3ow1 raty oraz jej czeoa odsetkow1, ustalon1 w oparciu o wartooa wskaYnika zmiennego przyjet1 na okreolony dzien wskazany w umowie leasingu finansowego. W okresie trwania umowy leasingu finansowego, raty leasingowe uiszczane s1 przez leasingobiorce w przyjetych okresach rozliczeniowych (zazwyczaj miesiecznych) na podstawie wystawianych przez Spó3ke not ksiegowych. W trakcie trwania umowy leasingu finansowego wartooa czeoci odsetkowej poszczególnych rat mo?e sie wahaa z uwagi na zmiany stóp procentowych (np.
2016
28
lis

Istota:
Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku (związanych z umową leasingu finansowego) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku (związanych z umową leasingu finansowego) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem... Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wartość początkową składników majątku w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem. Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wartość początkową amortyzowanych składników majątku w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem. Zgodnie z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana w wyniku łączenia się osób prawnych oraz łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia umowy leasingu finansowego w wyniku konfuzji
Fragment:
Jednocześnie, jak wskazano korzystający w okresie trwania umowy leasingu finansowego powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem umowy. Należy podkreślić, że przepisy ustawy CIT nie wskazują na obowiązek skorygowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci części odsetkowych opłat leasingowych lub odpisów amortyzacyjnych w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu finansowego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu. Jedynie przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT przewiduje, że w przypadku zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu finansowego skutkujących nie przeniesieniem na korzystającego własności przedmiotu leasingu, właściciel przejmując dany składnik majątku określa jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ustawy CIT, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy CIT oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych. Niemniej jednak należy podkreślić, że ww. przepis adresowany jest wyłącznie do finansującego. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed tym zdarzeniem.
2016
26
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem
Fragment:
W momencie połączenia oba podmioty będą stronami umowy leasingu finansowego - Spółka jako korzystający, zaś Kontrahent jako finansujący. Umowa leasingu spełniać będzie przesłanki określone w przepisach art. 17a pkt 1 oraz art. 17f ust. 1 ustawy o CIT. W rezultacie połączenia, umowa leasingu wygaśnie przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu, zaś Spółka stanie się właścicielem leasingowanych składników majątku. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku z 12 lipca 2016 r., Wnioskodawca wskazał nazwy oraz adresy siedziby spółek, które zamierza utworzyć na terenie miasta W. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku (związanych z umową leasingu finansowego) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem... Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wartość początkową amortyzowanych składników majątku w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem.
2016
26
lip

Istota:
Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w wyniku konfuzji pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie przepisów ustawy CIT dla Spółki?
Fragment:
Jednocześnie, jak wskazano, korzystający w okresie trwania umowy leasingu finansowego powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem umowy. Należy podkreślić, że przepisy ustawy CIT nie wskazują na obowiązek skorygowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci części odsetkowych opłat leasingowych lub odpisów amortyzacyjnych w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu finansowego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu. Jedynie przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT przewiduje, że w przypadku zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu finansowego skutkujących nieprzeniesieniem na korzystającego własności przedmiotu leasingu, właściciel przejmując dany składnik majątku określa jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ustawy CIT, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy CIT oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych. Niemniej jednak należy podkreślić, że ww. przepis adresowany jest wyłącznie do finansującego. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed tym zdarzeniem.
2016
26
lip

Istota:
Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w wyniku konfuzji pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Jednocześnie, jak wskazano korzystający w okresie trwania umowy leasingu finansowego powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem umowy. Należy podkreślić, że przepisy ustawy CIT nie wskazują na obowiązek skorygowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci części odsetkowych opłat leasingowych lub odpisów amortyzacyjnych w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu finansowego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu. Jedynie przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT przewiduje, że w przypadku zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu finansowego skutkujących nie przeniesieniem na korzystającego własności przedmiotu leasingu, właściciel przejmując dany składnik majątku określa jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ustawy CIT, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy CIT oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych. Niemniej jednak należy podkreślić, że ww. przepis adresowany jest wyłącznie do finansującego. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed tym zdarzeniem.
2016
31
maj

Istota:
W zakresie:
ustalenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Wnioskodawcy oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku w ewidencji Wnioskodawcy i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem.
Fragment:
W momencie połączenia oba podmioty będą stronami umowy leasingu finansowego - Wnioskodawca jako korzystający, zaś Kontrahent jako finansujący. Umowa leasingu spełniać będzie przesłanki określone w przepisach art. 17a pkt 1 oraz art. 17f ust. 1 ustawy o CIT. W rezultacie połączenia, umowa leasingu wygaśnie przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu, zaś Wnioskodawca stanie się właścicielem leasingowanych składników majątku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Wnioskodawcy oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku (związanych z umową leasingu finansowego) w ewidencji Wnioskodawcy i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem... Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Wnioskodawcy oraz Kontrahenta nie wpłynie na wartość początkową składników majątku w ewidencji Wnioskodawcy i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem.
2016
26
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), raty kapitałowe wynikające z umowy leasingu finansowego dotyczącej używanych maszyn/urządzeń oraz raty odsetkowe poniesione do momentu oddania środka trwałego do używania, jeżeli umowa leasingu będzie obejmowała zobowiązanie Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowych maszyn z dniem upływu okresu leasingu?
Fragment:
Wskazane używane środki trwałe zostaną przekazane Spółce na podstawie umowy leasingu finansowego zawartej z innym podmiotem z grupy kapitałowej, bądź z wyspecjalizowaną niepowiązaną firmą, świadczącą usługi leasingowe. Umowa będzie miała charakter leasingu finansowego, w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „ ustawa o rachunkowości ”), będzie obejmowała zobowiązanie Spółki do nabycia przedmiotowych maszyn/urządzeń z dniem upływu okresu leasingu (dalej: „ Umowa ”). Maszyny stanowiące przedmiot Umowy umiejscowione zostałyby na terenie zakładu Spółki w SSE i służyłyby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach działalności, na którą Spółka uzyskała Zezwolenie (przedmiot tej działalności został określony poprzez właściwe grupowania PKWiU zawarte w treści Zezwolenia). W konsekwencji Wnioskodawca, w związku ze wskazanymi używanymi środkami trwałymi ponosiłby koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia – koszty będące ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.
2016
19
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.