Leasing finansowy | Interpretacje podatkowe

Leasing finansowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing finansowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku (związanych z umową leasingu finansowego) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku (związanych z umową leasingu finansowego) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem... Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wartość początkową składników majątku w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem. Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wartość początkową amortyzowanych składników majątku w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem. Zgodnie z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana w wyniku łączenia się osób prawnych oraz łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia umowy leasingu finansowego w wyniku konfuzji
Fragment:
Jednocześnie, jak wskazano korzystający w okresie trwania umowy leasingu finansowego powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem umowy. Należy podkreślić, że przepisy ustawy CIT nie wskazują na obowiązek skorygowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci części odsetkowych opłat leasingowych lub odpisów amortyzacyjnych w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu finansowego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu. Jedynie przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT przewiduje, że w przypadku zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu finansowego skutkujących nie przeniesieniem na korzystającego własności przedmiotu leasingu, właściciel przejmując dany składnik majątku określa jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ustawy CIT, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy CIT oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych. Niemniej jednak należy podkreślić, że ww. przepis adresowany jest wyłącznie do finansującego. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed tym zdarzeniem.
2016
26
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem
Fragment:
W momencie połączenia oba podmioty będą stronami umowy leasingu finansowego - Spółka jako korzystający, zaś Kontrahent jako finansujący. Umowa leasingu spełniać będzie przesłanki określone w przepisach art. 17a pkt 1 oraz art. 17f ust. 1 ustawy o CIT. W rezultacie połączenia, umowa leasingu wygaśnie przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu, zaś Spółka stanie się właścicielem leasingowanych składników majątku. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku z 12 lipca 2016 r., Wnioskodawca wskazał nazwy oraz adresy siedziby spółek, które zamierza utworzyć na terenie miasta W. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku (związanych z umową leasingu finansowego) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem... Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Spółki oraz Kontrahenta nie wpłynie na wartość początkową amortyzowanych składników majątku w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem.
2016
26
lip

Istota:
Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w wyniku konfuzji pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie przepisów ustawy CIT dla Spółki?
Fragment:
Jednocześnie, jak wskazano, korzystający w okresie trwania umowy leasingu finansowego powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem umowy. Należy podkreślić, że przepisy ustawy CIT nie wskazują na obowiązek skorygowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci części odsetkowych opłat leasingowych lub odpisów amortyzacyjnych w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu finansowego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu. Jedynie przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT przewiduje, że w przypadku zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu finansowego skutkujących nieprzeniesieniem na korzystającego własności przedmiotu leasingu, właściciel przejmując dany składnik majątku określa jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ustawy CIT, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy CIT oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych. Niemniej jednak należy podkreślić, że ww. przepis adresowany jest wyłącznie do finansującego. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed tym zdarzeniem.
2016
26
lip

Istota:
Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w wyniku konfuzji pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Jednocześnie, jak wskazano korzystający w okresie trwania umowy leasingu finansowego powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem umowy. Należy podkreślić, że przepisy ustawy CIT nie wskazują na obowiązek skorygowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci części odsetkowych opłat leasingowych lub odpisów amortyzacyjnych w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu finansowego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu. Jedynie przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT przewiduje, że w przypadku zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu finansowego skutkujących nie przeniesieniem na korzystającego własności przedmiotu leasingu, właściciel przejmując dany składnik majątku określa jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ustawy CIT, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy CIT oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych. Niemniej jednak należy podkreślić, że ww. przepis adresowany jest wyłącznie do finansującego. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed tym zdarzeniem.
2016
31
maj

Istota:
W zakresie:
ustalenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Wnioskodawcy oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku w ewidencji Wnioskodawcy i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem.
Fragment:
W momencie połączenia oba podmioty będą stronami umowy leasingu finansowego - Wnioskodawca jako korzystający, zaś Kontrahent jako finansujący. Umowa leasingu spełniać będzie przesłanki określone w przepisach art. 17a pkt 1 oraz art. 17f ust. 1 ustawy o CIT. W rezultacie połączenia, umowa leasingu wygaśnie przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu, zaś Wnioskodawca stanie się właścicielem leasingowanych składników majątku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Wnioskodawcy oraz Kontrahenta nie wpłynie na wysokość wartości początkowej amortyzowanych składników majątku (związanych z umową leasingu finansowego) w ewidencji Wnioskodawcy i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem... Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie połączenia Wnioskodawcy oraz Kontrahenta nie wpłynie na wartość początkową składników majątku w ewidencji Wnioskodawcy i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji na zasadach obowiązujących przed połączeniem.
2016
26
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), raty kapitałowe wynikające z umowy leasingu finansowego dotyczącej używanych maszyn/urządzeń oraz raty odsetkowe poniesione do momentu oddania środka trwałego do używania, jeżeli umowa leasingu będzie obejmowała zobowiązanie Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowych maszyn z dniem upływu okresu leasingu?
Fragment:
Wskazane używane środki trwałe zostaną przekazane Spółce na podstawie umowy leasingu finansowego zawartej z innym podmiotem z grupy kapitałowej, bądź z wyspecjalizowaną niepowiązaną firmą, świadczącą usługi leasingowe. Umowa będzie miała charakter leasingu finansowego, w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „ ustawa o rachunkowości ”), będzie obejmowała zobowiązanie Spółki do nabycia przedmiotowych maszyn/urządzeń z dniem upływu okresu leasingu (dalej: „ Umowa ”). Maszyny stanowiące przedmiot Umowy umiejscowione zostałyby na terenie zakładu Spółki w SSE i służyłyby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach działalności, na którą Spółka uzyskała Zezwolenie (przedmiot tej działalności został określony poprzez właściwe grupowania PKWiU zawarte w treści Zezwolenia). W konsekwencji Wnioskodawca, w związku ze wskazanymi używanymi środkami trwałymi ponosiłby koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia – koszty będące ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.
2016
19
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia, stanowiących podstawę do kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), raty kapitałowe wynikające z umowy leasingu finansowego dotyczącej używanych maszyn/urządzeń oraz raty odsetkowe poniesione do momentu oddania środka trwałego do używania, jeżeli umowa leasingu będzie obejmowała zobowiązanie Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowych maszyn z dniem upływu okresu leasingu?
Fragment:
Wskazane używane środki trwałe zostaną przekazane Spółce na podstawie umowy leasingu finansowego zawartej z innym podmiotem z grupy kapitałowej, bądź z wyspecjalizowaną niepowiązaną firmą, świadczącą usługi leasingowe. Umowa będzie miała charakter leasingu finansowego, w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „ ustawa o rachunkowości ”), będzie obejmowała zobowiązanie Spółki do nabycia przedmiotowych maszyn/urządzeń z dniem upływu okresu leasingu (dalej: „ Umowa ”). Maszyny stanowiące przedmiot Umowy umiejscowione zostałyby na terenie zakładu Spółki w SSE i służyłyby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach działalności, na którą Spółka uzyskała Zezwolenie (przedmiot tej działalności został określony poprzez właściwe grupowania PKWiU zawarte w treści Zezwolenia). W konsekwencji Wnioskodawca, w związku ze wskazanymi używanymi środkami trwałymi ponosiłby koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia – koszty będące ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.
2016
19
maj

Istota:
Leasing finansowy.
Fragment:
(...) leasingu finansowego w wyniku połączenia podmiotów – jest prawidłowe , ustalenia wartości początkowej znaku towarowego w związku z wygaśnięciem umowy leasingu finansowego w wyniku połączenia podmiotów – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ustalenia, czy umowa użytkowania znaku towarowego stanowi umowę leasingu finansowego, ustalenia wartości początkowej znaku towarowego będącego przedmiotem umowy leasingu finansowego, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a także części odsetkowej spłacanych rat, skutków podatkowych w związku z wygaśnięciem umowy leasingu finansowego w wyniku połączenia podmiotów, ustalenia wartości początkowej znaku towarowego w związku z wygaśnięciem umowy leasingu finansowego w wyniku połączenia podmiotów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”) jest spółką kapitałową - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów przez nią uzyskiwanych, bez względu na miejsce ich osiągania, na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
1
maj

Istota:
W zakresie możliwości uznania za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, kosztów wynikających z umowy leasingu finansowego, dotyczących rat kapitałowych oraz odsetek, tj. części raty odsetkowej poniesionej do oddania środka trwałego do używania.
Fragment:
Wskazane, używane środki trwałe, zostaną sfinansowane na podstawie umowy leasingu finansowego. Z uwagi na doskonałą znajomość branży oraz konieczność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących zakupu rzadko występujących w Polsce na rynku wtórnym maszyn obuwniczych, wskazane używane środki trwałe zostaną najpierw zakupione przez Spółkę, a następnie w ciągu kilku dni niezbędnych do przygotowania umowy leasingu finansowego odsprzedane po tej samej cenie Leasingodawcy. Maszyny te do momentu zawarcia przez Spółkę umowy leasingu finansowego nie będą wykorzystywane przez Spółkę i będą fizycznie znajdować się w miejscu ich składowania przez Sprzedającego. Dopiero po dniu zawarcia umowy leasingu finansowego środki trwałe zostaną przetransportowane do Spółki i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w budowie. Po dokonaniu ich instalacji oraz oddaniu do użytkowania nastąpi ich przeniesienie do ewidencji środków trwałych. Zawarta przez Spółkę umowa leasingu będzie mieć charakter leasingu finansowego, w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „ ustawa o rachunkowości ”). Umowa zostanie zawarta po dacie uzyskania Zezwolenia i będzie spełniać warunki określone w art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.
2016
27
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.