Leasing | Interpretacje podatkowe

Leasing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwot wynikaj1cych z otrzymanych not uznaniowych w zwi1zku z zawartym porozumieniem i rozliczeniem wygas3ej umowy leasingu
Fragment:
Przedmioty leasingu wykorzystywane s1 wy31cznie na potrzeby dzia3alnooci nie zwolnionej od podatku dochodowego. Spó3ka zawar3a umowe leasingu z leasingodawc1, którym jest L sp. z o.o. Przedmiotem umowy by3 leasing dwóch ci1gników siod3owych oraz dwóch naczep ch3odni (dalej: przedmioty leasingu). Umowa wygas3a przed dokonaniem przez Spó3ke p3atnooci wszystkich zobowi1zan wynikaj1cych z umowy, skutkiem tego Spó3ka nie mog3a skorzystaa z prawa do nabycia przedmiotów leasingu na warunkach wynikaj1cych z tych umów. W zwi1zku z powy?szym celem rozliczenia zawartej umowy leasingu oraz celem przeniesienia w3asnooci przedmiotów leasingu tej umowy na Spó3ke, zawarto porozumienie pomiedzy Spó3k1 a L Sp. z o.o. W zawartym porozumieniu uzgodniono, ?e L Sp. z o.o. zgadza sie na sprzeda? przedmiotów leasingu na rzecz Spó3ki za cene nie ni?sz1 od ich wartooci rynkowej i przeniesienie ich w3asnooci pod dwoma warunkami: zap3aty ustalonej ceny przedmiotów leasingu, z zastrze?eniem zaliczenia na poczet ceny kwoty wynikaj1cej z noty uznaniowej, o której mowa póYniej, zap3aty wszelkich nale?nooci L Sp. z o.o. nale?nych od Spó3ki z tytu3u wygas3ej umowy leasingu. Strony dokonuj1 ostatecznego rozliczenia umowy leasingowej ustalaj1c, ?e kwota nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a ich wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu, bedzie zaliczona przez L Sp. z o.o. na poczet ceny sprzeda?y przedmiotów leasingu na podstawie wystawionej przez L Sp. z o.o. noty uznaniowej.
2017
19
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest ujęcie jednorazowo w kosztach uzyskania wstępnej opłaty leasingowej z tytułu leasingu operacyjnego samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej?Czy mam obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w leasingu operacyjnym i kontrolować limit wydatków wynikający z tej ewidencji w zakresie wydatków z tytułu rat leasingowych by móc te wydatki (wartość faktury za ratę leasingowa pomniejszoną o możliwy do odliczenia podatek VAT) uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów?Czy do kosztów uzyskania przychodów mogę zaliczyć wydatki eksploatacyjne ww. samochodu w leasingu operacyjnym oraz czy kosztem uzyskania przychodów jest cała kwota ubezpieczenia czy tylko do limitu 20.000 euro?
Fragment:
(...) leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Zgodnie zaś z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.
2017
3
sty

Istota:
Czy Umowa stanowić będzie umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f Ustawy CIT i ustalone w Umowie opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej nieruchomości nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, natomiast kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nieruchomości oraz część odsetkowa opłat ustalonych w Umowie?
Fragment:
W konsekwencji, z uwagi na fakt, że zakres Umowy jest zgodny z zakresem określonym w definicji leasingu w ustawie podatkowej, przedmiotowa Umowa stanowić będzie umowę leasingu dla celów podatkowych. W efekcie, skutki podatkowe tej Umowy, należy rozpatrywać na podstawie przepisów Ustawy CIT dotyczących leasingu. Zgodnie z art. 17f ust. 1 Ustawy CIT, do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. Jednocześnie, zgodnie z art. 17j ust. 1 Ustawy CIT, w sumie opłat, określonych zgodnie z art. 17f ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT należy uwzględnić cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po jej zakończeniu.
2016
21
gru

Istota:
Jak ustalić wartość początkowa nieruchomości (przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f Ustawy CIT) dla celów amortyzacji podatkowej?
Fragment:
(...) leasingu została zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. Cytowany wyżej przepis wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych. Nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 17a pkt 7 Ustawy CIT. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g Ustawy CIT. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w ww. przepisie, jest cena nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT), którą zgodnie z art. 16g ust. 3 Ustawy CIT stanowi (...)
2016
21
gru

Istota:
Czy uzyskanie poręczeń umów leasingów operacyjnych od udziałowca Spółki będącej Leasingobiorcą, bez wynagrodzenia, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Celem niniejszych poręczeń jest zabezpieczenie należytego wykonania przez Wnioskodawcę obowiązków, do których wykonania zobowiązał się w oparciu o zawarte umowy leasingów, w szczególności zapłaty wszystkich rat leasingowych oraz wszystkich innych finansowych zobowiązań wynikających z umów leasingu. Spółka X na podstawie umów poręczenia zobowiązała się bezwarunkowo i nieodwołanie na podstawie pierwszego pisemnego wezwania Leasingodawcy do dokonania natychmiastowej, jednakże nie późniejszej niż w terminie siedmiu dni roboczych, zapłaty wszystkich niezapłaconych a wymagalnych zobowiązań wynikających z umów leasingu. Podstawą żądania zapłaty skierowanego przez Leasingodawcę do Spółki X jest naruszenie przez Wnioskodawcę postanowień danej umowy leasingu. Wnioskodawca ze Spółką X nie ustalił żadnego wynagrodzenia z tytułu udzielenia poręczeń. Spółka X nie świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług w zakresie poręczeń. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, prezesem zarządu Wnioskodawcy i Spółki X jest ta sama osoba. Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę od Spółki X poręczenia z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego bez wynagrodzenia stanowią nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop i skutkują powstaniem przychodu podatkowego z tego tytułu.
2016
6
gru

Istota:
Czy uzyskanie poręczeń umów leasingów operacyjnych od Spółki powiązanej ze Spółką będącą Leasingobiorcą, bez wynagrodzenia, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) leasingu. Ponadto, Spółka Y stała się solidarnie odpowiedzialną wobec Leasingodawcy z tytułu wszelkich zobowiązań finansowych, które mogą wyniknąć lub wynikają z umów leasingu, w przypadku naruszenia przez Wnioskodawcę postanowień umowy leasingu. Jednakże, podstawą żądania zapłaty skierowanego przez Leasingodawcę do Spółki Y jest naruszenie przez Wnioskodawcę postanowień danej umowy leasingu. Wnioskodawca ze Spółką Y nie ustalił żadnego wynagrodzenia z tytułu udzielenia poręczeń. Wynika to z faktu, że umowy poręczenia zostały zawarte pomiędzy Leasingodawcą a Spółką Y. Wnioskodawca nie jest stroną umowy poręczenia. Ponadto, Spółka Y nie świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług w zakresie poręczeń. Wnioskodawca świadczy usługi transportowe na rzecz Spółki Y. Ww. usługi transportowe świadczone są przez Wnioskodawcę ciągnikami siodłowymi, będącymi przedmiotem ww. umów leasingów operacyjnych. Spółka X jest jedynym udziałowcem. Prezesem Spółki X oraz Spółki Y jest ta sama osoba.  W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy uzyskanie poręczeń umów leasingów operacyjnych od (...)
2016
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.
Fragment:
(...) leasingu operacyjnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług optycznych. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych (podatek liniowy) oraz prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 23 grudnia 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód osobowy; opłata wstępna, miesięczne raty leasingowe oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu ujęte zostały w kosztach uzyskania przychodów. Po zakończeniu umowy leasingu, w grudniu 2016 r., samochód będący przedmiotem umowy leasingu zostanie przez Wnioskodawcę nabyty na własność, za cenę uzgodnioną w umowie leasingu stanowiącą wartość końcową. Nabycie to będzie miało charakter prywatny, tj. faktura nie będzie zawierała (...)
2016
5
gru

Istota:
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opodatkowanie przy leasingu oraz fakturowanie
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka, jako Finansujący, zawarła z innym podmiotem (Korzystającym) umowy leasingu nieruchomości gruntu objętego prawem wieczystego użytkowania i budynku. Umowy leasingu zostały zawarte na czas oznaczony. Suma opłat leasingowych pomniejszona o należny podatek VAT odpowiada co najmniej wartości początkowej nieruchomości, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. W związku z tym, na gruncie ustawy o podatku CIT, zawarte umowy leasingu stanowią leasing finansowy, zgodnie z art. 17f ustawy o CIT. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług zawarte umowy leasingu dotyczące wieczystego użytkowania gruntu spełniają definicję odpłatnej dostawy towarów. W związku z posiadaniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, na Spółce ciąży obowiązek zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Zgodnie z zawartą umową leasingu, Korzystający zobowiązuje się ponosić w okresie leasingu wszelkie koszty i ciężary związane z własnością budynków, użytkowaniem wieczystym gruntów oraz posiadaniem i eksploatacją nieruchomości oraz realizacją transakcji objętej dokumentami leasingu. W przypadku, gdy koszty lub ciężary, o których mowa zostaną poniesione przez Finansującego, Korzystający będzie zobowiązany zwrócić ich wartość Finansującemu.
2016
13
lip

Istota:
Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP), stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy przedsiębiorstwa (ZCP) jeżeli takowa powstanie, jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia (suma rat kapitałowych oraz raty wykupu), a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP)?
Fragment:
Spółka, jako korzystający zamierza zawrzeć umowę leasingu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ZCP). Zgodnie z umową leasingu, finansujący odda Spółce do korzystania na czas oznaczony przedsiębiorstwo (lub ZCP) będące jego własnością. Umowa leasingu będzie przewidywała, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową, w tym zapłaty wszystkich rat leasingowych, finansujący przeniesie na Spółkę własność przedmiotu leasingu. Przeniesienie będzie mogło nastąpić również przed terminem na jaki zawarta zostanie umowa leasingu, jeżeli Spółka skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, że zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP) będzie dokonywała Spółka. Umowa, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawca to umowa leasingu finansowego, tj. umowa spełniająca warunki, o których mowa w art. 17f ustawy CIT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP), stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy przedsiębiorstwa (ZCP) jeżeli takowa powstanie, jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia (suma rat kapitałowych oraz raty wykupu), a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP)...
2016
26
cze

Istota:
Określenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie objęcia udziałów przez kontrahenta w kapitale zakładowym Spółki pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo dla Spółki na gruncie przepisów ustawy CIT i nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed objęciem udziałów
Fragment:
Należy podkreślić, że przepisy ustawy CIT nie wskazują na obowiązek skorygowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci części odsetkowych opłat leasingowych lub odpisów amortyzacyjnych w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu finansowego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu. Jedynie przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT przewiduje, że w przypadku zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu finansowego skutkujących nie przeniesieniem na korzystającego własności przedmiotu leasingu, właściciel przejmując dany składnik majątku określa jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ustawy CIT, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy CIT oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych. Niemniej jednak należy podkreślić, że ww. przepis adresowany jest wyłącznie do finansującego. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed tym zdarzeniem. Na prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę wskazuje również praktyka interpretacyjna organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2008 r. (sygn.
2016
23
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Leasing
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.