Leasing | Interpretacje podatkowe

Leasing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opodatkowanie przy leasingu oraz fakturowanie
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka, jako Finansujący, zawarła z innym podmiotem (Korzystającym) umowy leasingu nieruchomości gruntu objętego prawem wieczystego użytkowania i budynku. Umowy leasingu zostały zawarte na czas oznaczony. Suma opłat leasingowych pomniejszona o należny podatek VAT odpowiada co najmniej wartości początkowej nieruchomości, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. W związku z tym, na gruncie ustawy o podatku CIT, zawarte umowy leasingu stanowią leasing finansowy, zgodnie z art. 17f ustawy o CIT. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług zawarte umowy leasingu dotyczące wieczystego użytkowania gruntu spełniają definicję odpłatnej dostawy towarów. W związku z posiadaniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, na Spółce ciąży obowiązek zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Zgodnie z zawartą umową leasingu, Korzystający zobowiązuje się ponosić w okresie leasingu wszelkie koszty i ciężary związane z własnością budynków, użytkowaniem wieczystym gruntów oraz posiadaniem i eksploatacją nieruchomości oraz realizacją transakcji objętej dokumentami leasingu. W przypadku, gdy koszty lub ciężary, o których mowa zostaną poniesione przez Finansującego, Korzystający będzie zobowiązany zwrócić ich wartość Finansującemu.
2016
13
lip

Istota:
Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP), stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy przedsiębiorstwa (ZCP) jeżeli takowa powstanie, jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia (suma rat kapitałowych oraz raty wykupu), a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP)?
Fragment:
Spółka, jako korzystający zamierza zawrzeć umowę leasingu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ZCP). Zgodnie z umową leasingu, finansujący odda Spółce do korzystania na czas oznaczony przedsiębiorstwo (lub ZCP) będące jego własnością. Umowa leasingu będzie przewidywała, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową, w tym zapłaty wszystkich rat leasingowych, finansujący przeniesie na Spółkę własność przedmiotu leasingu. Przeniesienie będzie mogło nastąpić również przed terminem na jaki zawarta zostanie umowa leasingu, jeżeli Spółka skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, że zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP) będzie dokonywała Spółka. Umowa, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawca to umowa leasingu finansowego, tj. umowa spełniająca warunki, o których mowa w art. 17f ustawy CIT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP), stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy przedsiębiorstwa (ZCP) jeżeli takowa powstanie, jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia (suma rat kapitałowych oraz raty wykupu), a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP)...
2016
26
cze

Istota:
Określenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie objęcia udziałów przez kontrahenta w kapitale zakładowym Spółki pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo dla Spółki na gruncie przepisów ustawy CIT i nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed objęciem udziałów
Fragment:
Należy podkreślić, że przepisy ustawy CIT nie wskazują na obowiązek skorygowania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów w postaci części odsetkowych opłat leasingowych lub odpisów amortyzacyjnych w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu finansowego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu. Jedynie przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT przewiduje, że w przypadku zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu finansowego skutkujących nie przeniesieniem na korzystającego własności przedmiotu leasingu, właściciel przejmując dany składnik majątku określa jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ustawy CIT, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy CIT oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych. Niemniej jednak należy podkreślić, że ww. przepis adresowany jest wyłącznie do finansującego. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie będzie prowadzić do konieczności dokonania korekty rozliczeń podatkowych związanych z realizacją umowy leasingu przed tym zdarzeniem. Na prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę wskazuje również praktyka interpretacyjna organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2008 r. (sygn.
2016
23
cze

Istota:
W zakresie określenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie objęcia udziałów przez kontrahenta w kapitale zakładowym Spółki nie wpłynie na wysokość wartości początkowej aktywów (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedsiębiorstwo/ZCP) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji aktywów na zasadach obowiązujących przed objęciem udziałów przez kontrahenta
Fragment:
Nie jest wykluczone, że ze względu na zmianę strategii biznesowej kontrahent Wnioskodawcy obejmie udziały w spółce na pokrycie których wniesie ogół praw i obowiązków z umowy leasingu finansowego. W momencie ww. działań oba podmioty będą stronami umowy leasingu finansowego -Wnioskodawca jako korzystający, zaś kontrahent jako finansujący. Przedmiotem leasingu będzie przedsiębiorstwo (lub ZCP). Umowa leasingu będzie spełniać przesłanki określone w przepisach art. 17a pkt 1 oraz 17f ust. 1 ustawy CIT. W konsekwencji, przed planowanym objęciem udziałów przez kontrahenta, Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (stanowiących przedsiębiorstwo/ZCP). Możliwe, że wśród aktywów amortyzowanych przez Wnioskodawcę znajdzie się wartość firmy. W rezultacie dokonanego objęcia udziałów przez kontrahenta umowa leasingu wygaśnie (konfuzja) przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu, zaś Wnioskodawca otrzyma wszystkie aktywa stanowiące przedsiębiorstwo (ZCP). W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że : Rzeczywiście przedmiotem aportu będzie ogół praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP) oraz prawo własności przedsiębiorstwa (ZCP). Wszystkie aktywa stanowiące przedsiębiorstwo (ZCP) staną się formalnie własnością Wnioskodawcy w momencie wniesienia wkładu przez kontrahenta w postaci ogółu praw i obowiązków z umowy leasingu finansowego oraz prawa własności przedsiębiorstwa (ZCP).
2016
23
cze

Istota:
W zakresie uznania czynności wydania przedmiotu leasingu za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Leasingodawcę.
Fragment:
Niewykluczone, że do potencjalnego połączenia spółek dojdzie jeszcze w okresie trwania Umowy leasingu. W takim przypadku, w rezultacie połączenia, Umowa leasingu wygasłaby jeszcze przed upływem podstawowego okresu Umowy, zaś .....stałby się właścicielem przedmiotu leasingu. W piśmie z dnia 25 marca 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż: Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie umowy leasingu jaka zostanie zawarta pomiędzy ..... sp. z o.o. (dalej: WI) oraz Spółką, WI wyda na rzecz Spółki przedmiot leasingu i udokumentuje ten fakt wystawioną fakturą. Faktura dokumentująca wydanie towarów (Aktywów) na podstawie umowy leasingu zostanie zatem wystawiona przez WI na rzecz Spółki. Towary (Aktywa) udostępnione Spółce na podstawie umowy leasingu będą wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wykonywanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, polegającej na produkcji i dystrybucji naczep i przyczep, a także zabudów do samochodów ciężarowych. Umowa leasingu finansowego, o której mowa w opisie sprawy nie została jeszcze przez strony zawarta, w konsekwencji ostateczne jej brzmienie nie jest jeszcze znane.
2016
10
maj

Istota:
Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących usługi leasingu samochodów
Fragment:
W skład przedsiębiorstwa wchodziły między innymi samochody (dalej: „ samochody ”), używane przez osobę fizyczną na podstawie umowy popularnie określanej mianem leasingiem operacyjnym. Umowa ta nie spełniała warunków do uznania leasingu za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Leasing był więc kwalifikowany jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Umowa leasingu dotyczyła samochodów homologowanych jako samochody ciężarowe, spełniających warunki wskazane w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247 poz. 1652 z późn. zm. dalej: Ustawa zmieniająca”), a więc pojazdów, których nie dotyczył art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r. Osoba fizyczna zarejestrowała umowę leasingu we właściwym urzędzie skarbowym zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy zmieniającej. W konsekwencji więc w okresie od 1 stycznia 2011 r. do samochodów nie miał zastosowania przepis art. 3 ust. 6 tej ustawy, ograniczający kwotę podatku naliczonego do 60% kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej ratę leasingu (nie więcej niż łącznie 6 tyś. zł). Jak wskazano wyżej, w dniu 30 czerwca 2011 r. osoba fizyczna wniosła do Spółki jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kc., celem pokrycia podwyższenia kapitału w Spółce.
2016
10
maj

Istota:
Ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wydania przedmiotu leasingu
Fragment:
Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 7 ust. 9 ustawy o VAT „ Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty ”. Mając na uwadze powyżej wskazane regulacje art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 ustawy o VAT, kwalifikacja umowy leasingu jako dostawy towarów na gruncie VAT wymaga spełnienia następujących warunków: umowa leasingu zawarta na czas określony, w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu umowy zostaje przeniesione na korzystającego, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. W analizowanej sytuacji, Umowa leasingu zawarta zostanie na czas określony, w konsekwencji warunek określony w pkt 1 powyżej należy uznać za spełniony. Ponadto, jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, Umowa leasingu zawierać będzie postanowienie, że po uiszczeniu ostatniej z rat leasingowych, przedmiot leasingu przejdzie na własność Korzystającego. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, również warunek określony w pkt 2 powyżej, należy uznać za spełniony.
2016
26
kwi

Istota:
Ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wydania przedmiotu leasingu
Fragment:
Umowa leasingu zawarta zostanie na czas określony i będzie spełniała przesłanki uznania jej za umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w zw. z art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 j.t.). W szczególności, dla potrzeb podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych od wskazanych Aktywów dokonywać będzie Korzystający. Ponadto, Umowa zawierać będzie postanowienie, iż po uiszczeniu ostatniej raty leasingowej, prawo własności Przedmiotu leasingu przejdzie na Korzystającego. W związku z udostępnieniem Aktywów na podstawie umowy leasingu Wnioskodawca wystawi fakturę dokumentującą tę czynność wraz z wykazanym na niej VAT należnym. Rozważane jest również przyszłe połączenie W oraz WI w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1030 z późn. zm., dalej: KSH), tj. połączenie poprzez przejęcie, w ramach którego W będzie podmiotem przejmującym WI. W takim wypadku, do potencjalnego połączenia spółek dojdzie jeszcze w okresie trwania Umowy leasingu. Wówczas, w rezultacie połączenia, umowa leasingu wygasłaby jeszcze przed upływem podstawowego okresu Umowy, zaś W stałby się właścicielem Przedmiotu leasingu.
2016
26
kwi

Istota:
Czy koszty ubezpieczeń środków trwałych będących przedmiotami umów leasingowych, zawieranych przez leasingodawcę, gdzie płatności przenoszone są na leasingobiorcę z góry jako warunek konieczny do rozpoczęcia realizacji umów leasingowych Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, jako koszt okresu?
Fragment:
Wobec tego należy stwierdzić, że związek poniesionego wydatku w postaci ubezpieczenia przedmiotu leasingu nie ma charakteru bezpośredniego, zatem jest to koszt pośrednio związany z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Z treści wniosku wynika, że poniesienie kosztów ubezpieczeń przedmiotów leasingu płatne z góry warunkuje zawarcie umowy leasingu, czyli należy koszty te powiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia. Dotyczą one nie samego trwania usług leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Zatem nie jest to koszt dotyczący całego okresu trwania umowy leasingu. Stąd koszt ubezpieczenia przedmiotów leasingu jest wydatkiem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu. Dlatego też nie ma obowiązku rozliczania tego kosztu proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Tym samym koszty ubezpieczenia przedmiotów leasingu należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia. Przy czym, w myśl art. 22 ust. 5d ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2016
24
kwi

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez Korzystającego części odsetkowej rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu finansowego
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ updop ”) (dalej: „ leasing ” lub „ leasing finansowy ”). Jako element zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wnosi o przyjęcie, że: Umowy leasingu finansowego będą zawierane z Finansującym na czas oznaczony, suma opłat ustalonych w zawartej z Wnioskodawcą Umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych określonej przez Finansującego zgodnie z postanowieniami art. 16g updop, a więc wartości początkowej ŚT jaką ustaliłby Finansujący gdyby to on miał dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przekazanych do odpłatnego używania ŚT, a w przypadku zawarcia przez Finansującego z Wnioskodawcą Umowy leasingu ŚT będącego już uprzednio przedmiotem takiej umowy z podmiotem trzecim suma opłat ustalonych Umową leasingu odpowiada co najmniej wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia z Wnioskodawcą takiej następnej Umowy leasingu; z zastrzeżeniem zastosowania się do treści art. 14 updop, w Umowie leasingu zostanie określona cena, po której Wnioskodawca jako korzystający będzie miał prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy (opcja wykupu ŚT) i cena ta zostanie uwzględniona (...)
2016
31
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Leasing
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.