Leasing | Interpretacje podatkowe

Leasing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki, które będą ponoszone przez Spółkę w ramach Umowy w części w jakiej dotyczą Gruntu zabudowanego budynkiem będą stanowiły koszty inwestycji, które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP?
Fragment:
Przepisy Rozporządzenia nie zawierają zapisu, zgodnie z którym umowa, spełniająca wymogi wskazane w Rozporządzeniu nie mogłaby się kończyć wykupem przedmiotu leasingu przez podatnika. W kontekście całości regulacji zawartych w Rozporządzeniu RM, najem i dzierżawę należy rozumieć szeroko, jako każdą formę używania cudzej własności, w tym także leasing. Wniosek taki wynika bezpośrednio z § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia RM, zgodnie z którym koszty kwalifikowane obejmują także koszty poniesione na nabycie ruchomości jeżeli najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego. Zakładając więc racjonalność ustawodawcy należy przyjąć, że najem i dzierżawa obejmują swym zakresem także leasing (skoro leasing finansowy jest postacią najmu lub dzierżawy w rozumieniu Rozporządzenia). Chociaż Umowa będzie spełniała warunki leasingu finansowego, Wnioskodawca wskazuje, że wobec braku wyraźnych wytycznych, co do formy leasingu w przypadku nieruchomości, w ocenie Wnioskodawcy, § 6 pkt 5 Rozporządzenia RM, koszty kwalifikowane stanowić powinny wydatki poniesione zarówno w związku z leasingiem operacyjnym jak i finansowym. Jedynym bowiem warunkiem jest okres trwania leasingu, to jest w przypadku dużych przedsiębiorców 5 lat i 3 lata w przypadku małych i średnich (licząc od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji).
2018
3
mar

Istota:
Czy wydatki, które będą ponoszone przez Spółkę w ramach Umowy w części w jakiej dotyczą Gruntu zabudowanego budynkiem będą stanowiły koszty inwestycji, które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP?
Fragment:
(...) leasingu finansowego. Koszty leasingu Ruchomości jako koszty kwalifikowane Hala namiotowa nie będzie trwale związana z gruntem, a więc będzie stanowiła aktywo inne niż grunty, budynki i budowle. Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia RM, cena nabycia takich aktywów stanowią koszty kwalifikowane pod warunkiem, że: (i) najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz (ii) umowa leasingu finansowego obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy. Mając na uwadze powyższe, ponieważ Umowa będzie stanowiła leasing finansowy oraz będzie zawierała zobowiązanie do nabycia hali namiotowej z dniem upływu okresu leasingu tj. po dokonaniu zapłaty ostatniej raty leasingowej, cena nabycia Ruchomości objętej leasingiem finansowym będzie stanowić będzie koszt kwalifikowany. W tym kontekście Wnioskodawca wskazuje, że w myśl § 6 ust. 4 Rozporządzenia RM, cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną (...)
2018
3
mar

Istota:
Opodatkowanie wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu z przeznaczeniem na cele osobiste oraz ewentualnej jego odsprzedaży.
Fragment:
Zainteresowany zawarł umowę leasingu na samochód osobowy dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Samochód jest przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. W grudniu 2017 r. nastąpi zakończenie umowy leasingu i zgodnie z warunkami tej umowy leasingobiorcy po zakończeniu umowy przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu. Możliwość nabycia wynika z umowy, ale jest odrębną czynnością. Faktura dokumentująca wykup będzie wystawiona na leasingobiorcę – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca zamierza wykupić przedmiot leasingu (samochód) po zakończeniu umowy leasingu, ale nie wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast w momencie wykupu przeznaczyć go na cele osobiste, prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wykupu samochodu z leasingu. Wnioskodawca ma wątpliwości czy jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego wykupi samochód od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele osobiste (prywatne niezwiązane z działalnością gospodarczą), to zarówno przekazanie na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejsza jego sprzedaż po kilku latach nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
2018
28
lut

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu i przeznaczonego na cele prywatne.
Fragment:
Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin – art. 709 16 Kodeksu cywilnego. Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego – jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Zatem należy przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu. Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – zamierza on wykupić samochód jako osoba fizyczna i od momentu wykupu nie zamierza wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to w zaistniałej sytuacji, późniejsza sprzedaż samochodu nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a Wnioskodawca dokonując ww. czynności nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, ponieważ czynność ta (zbycie pojazdu) będzie stanowiła przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie uznania premii należnej od Agenta za czynność niepodlegającą opodatkowaniu.
Fragment:
W ramach prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej Spółka świadczy na rzecz swoich klientów usługi leasingu oraz oddaje przedmioty do używania na podstawie umów leasingu finansowego. Na podstawie zawieranych z klientami (dalej: Korzystający) umów leasingu, Spółka przekazuje do używania i pobierania pożytków środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (dalej: przedmioty leasingu). Przez okres trwania umowy leasingu, Korzystający, jako podmiot rzeczywiście używający przedmiot leasingu, jest odpowiedzialny za wykonywanie szeregu określonych czynności związanych z poprawnym użytkowaniem przedmiotów leasingu oraz pobieraniem z tego tytułu korzyści. W tym zakresie, Korzystający jest zobowiązany m.in. do ubezpieczenia przedmiotów leasingu, tj. do zawarcia we własnym imieniu umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń (jako ubezpieczający). Korzystający jest również zobowiązany ponosić wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu przez cały czas trwania umowy. Alternatywnie, Korzystający może skorzystać z ochrony wynikającej z umowy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę (jako ubezpieczającego) i pokryć koszty składki ubezpieczeniowej uiszczanej przez Spółkę na rzecz zakładu ubezpieczeń. Na podstawie umowy zawartej z agentem ubezpieczeniowym, Spółka ułatwia Korzystającym - w przypadku gdy to oni zawierają umowę ubezpieczenia - proces obejmowania przez nich ochroną ubezpieczeniową przedmiotów leasingu.
2018
6
lut

Istota:
W zakresie sposobu i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, o których mowa we wniosku.
Fragment:
Jeżeli przedmiotem leasingu są podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w podstawowym okresie umowy leasingu, czyli w oznaczonym czasie, na jaki umowa została zawarta (z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona), odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy leasingu może dokonywać albo finansujący albo korzystający - w zależności od tego, czy jest to umowa spełniająca warunki określone w art. 17b ust. 1 updop (leasing operacyjny), czy też w art. 17f ust. 1 updop (leasing finansowy). Przy umowie leasingu operacyjnego, uprawnionym do amortyzacji, na podstawie art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1 updop, jest finansujący. Jeżeli przedmiotem zawartej umowy leasingu są grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, to zgodnie z art. 17i ust. 1 updop, do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów lub prawo wieczystego użytkowania gruntów będących przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów stron umowy przepisy art. 17g i art. 17h stosuje się odpowiednio (art. 17i ust. 2).
2018
17
sty

Istota:
W zakresie uznania za świadczenie usług oddania aktywów na podstawie umowy leasingu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności.
Fragment:
Pomimo, że ustawa o podatku od towarów i usług nie wprowadza takiego nazewnictwa, jej przepisy regulują dwa rodzaje leasingu, które w obrocie gospodarczym funkcjonują jako leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Na gruncie ustawy, zważywszy na charakter i specyfikę ww. rodzajów leasingu, leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usług, natomiast leasing finansowy, jako dostawa towarów. Na gruncie ustawy, leasing operacyjny oraz leasing finansowy wiążą się z odmiennymi konsekwencjami podatkowymi. Leasing finansowy bowiem, który w głównej mierze charakteryzuje się tym, że odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym dokonuje korzystający oraz zasadniczo prawo własności przechodzi na korzystającego z chwilą zapłaty ostatniej raty, uznawany jest na gruncie przepisów ustawy za dostawę towarów. Natomiast leasing operacyjny, w ramach którego własność przedmiotu leasingu nie przechodzi na korzystającego w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty oraz odpisów amortyzacyjnych dokonuje właściciel czyli leasingodawca, stanowi świadczenie usług. Konsekwencją nieuznania transakcji oddania w leasing za dostawę towarów będzie więc uznanie, że czynność ta będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
2017
13
gru

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych na podstawie Umowy leasingu do momentu Rozwiązania Umowy leasingu mogą stanowić w całości dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Pojazdy, które będą przedmiotem Najmu, będą w części stanowiły własność Spółki a w części będą przez Spółkę użytkowane na podstawie umów najmu oraz umów leasingu (dalej: „ Umowa leasingu ”). Każda Umowa leasingu będzie spełniać warunki określone w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT. Umowy leasingu będą zawarte na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodów osobowych, suma ustalonych w nich opłat spełniać będzie warunki określone w art. 17b ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Stroną (leasingodawcą) części Umów leasingu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Możliwe, że w przyszłości dojdzie do rozwiązania lub wypowiedzenia części Umów leasingu za porozumieniem stron przed upływem okresu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (dalej: „ Rozwiązanie Umowy leasingu ”). W uzupełnieniu wniosku które wpłynęło do Organu 16 listopada 2017 r., Spółka dodatkowo wskazała, że posługując się we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sformułowaniem „ Umowa leasingu ”, „ Rozwiązanie Umowy leasingu ” i „ leasingodawca ” miała na myśli nie tylko umowę leasingu i stronę umowy leasingu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale również każdą inną umowę i stronę tej umowy (udostępniającą samochód osobowy) zwartej na podstawie Kodeksu cywilnego, która spełnia warunki określone w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz w art. 17b ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie umowy leasingu finansowego
Fragment:
Leasingobiorca był zobowiązany do zapewnienia możliwości oględzin przedmiotu leasingu na żądanie Spółki) oraz wypowiedzenia umowy leasingu w razie naruszenia jej zapisów przez Leasingobiorcę i żądania zwrotu przedmiotu leasingu; przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na rzecz Banku, przy czym wraz ze sprzedażą przedmiotu leasingu przez Spółkę na rzecz Banku w rozumieniu Kodeksu cywilnego przeszły też wszelkie prawa wynikające z umowy leasingu, w tym m.in. prawo do oględzin przedmiotu leasingu w celu weryfikacji jego stanu, prawo do żądania określonego zakresu ubezpieczenia przedmiotu leasingu, prawo decydowania o tym czy Leasingobiorca jest uprawniony by udostępnić przedmiot leasingu osobie trzeciej, prawo do dalszej sprzedaży przedmiotu leasingu (w tym sprzedaży na rzecz Leasingobiorcy po upływie okresu trwania umowy), a wreszcie - prawo do wypowiedzenia umowy leasingu w razie naruszenia jej warunków przez Leasingobiorcę, a tym samym prawo do żądania zwrotu przedmiotu leasingu. W efekcie, podobnie jak Spółka do chwili sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz Banku, od momentu nabycia przedmiotu leasingu Bank dysponuje określonymi, ograniczonymi uprawnieniami do rozporządzania przedmiotem leasingu. Zgodnie z art. 709 14 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w razie zbycia rzeczy przez finansującego nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego.
2017
6
gru

Istota:
Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego, o której mowa w art. 17b ustawy o CIT, w momencie aktywacji umowy Spółka będzie uprawniona, by wprowadzić nabyty samochód do ewidencji środków trwałych i w konsekwencji rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu leasingu od następnego miesiąca, bez względu na moment fizycznego odbioru przedmiotu leasingu przez korzystającego od dilera/komisu?
Fragment:
Działalność gospodarcza Spółki obejmuje przede wszystkim świadczenie usług leasingu. Może to być zarówno leasing operacyjny, o którym mowa w art. 17b ustawy o CIT, leasing finansowy, o którym mowa w art. 17f ustawy o CIT, jak i będący de facto odrębnym rodzajem leasinguleasing gruntów, o którym mowa w art. 17i ustawy o CIT. Zawierane przez Spółkę umowy spełniają warunki przewidziane w ww. przepisach. Przedmiotem zawieranych przez Spółkę umów leasingu są w dużej mierze nowe pojazdy mechaniczne podlegające rejestracji. Pojazdy te zwykle są nabywane przez Spółkę od dilerów samochodowych oraz komisów samochodowych, które to podmioty są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest oddawanie środków trwałych do używania na podstawie umów leasingu, zaś przedmiotowe samochody nabywane są przez Spółkę wyłącznie w celu oddania ich do odpłatnego używania korzystającym na podstawie umów leasingu. Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznic pojazdów przeznaczonych do tych celów. W przypadku nabywania tych towarów sekwencja zdarzeń jest następująca: po dokonaniu wyboru pojazdu przez klienta (korzystającego), dostawca tego pojazdu (diler samochodowy lub komis) wystawia na Spółkę fakturę sprzedaży i wydaje ją wraz z kartą pojazdu w celu jego zarejestrowania; pojazd rejestrowany jest na Spółkę jako nowego właściciela pojazdu w wydziale komunikacji właściwego starosty.
2017
24
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Leasing
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.