Leasing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
lip

Istota:

IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM

Fragment:

Spółka wystawia fakturę VAT dokumentującą dokonaną dostawę towaru, wykazując jako obrót sumę wszystkich opłat leasingowych wynikających z umowy leasingu. Przez cały okres trwania umowy leasingu przedmiot leasingu pozostaje własnością spółki. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których Spółka zmuszona jest do przedterminowego zakończenia umowy leasingu na podstawie postanowień ogólnych warunków umowy leasingu m.in. ze względu na fakt, iż korzystający jest w zwłoce z uiszczaniem opłat za korzystanie z przedmiotu leasingu czy też przedmiot leasingu był użytkowany w sposób nieprawidłowy i uległ zniszczeniu czy uszkodzeniu albo też utracono przedmiot leasingu. Zgodnie bowiem z postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach umowy leasingu dalej: OWL, w przypadku gdy korzystający narusza postanowienia umowy leasingu (np. dopuszcza się zwłoki z zapłatą równowartości co najmniej jednej raty leasingowej i pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu nie dokonuje zapłaty), wówczas spółka jako finansujący jest uprawniona do wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu przedmiotu leasingu wnioskodawcy. Nadto, na skutek wypowiedzenia umowy leasingu, korzystający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz wnioskodawcy odszkodowania z tytułu przedwczesnego zakończenia leasingu.

2018
7
lip

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

Fragment:

Cesja umowy leasingu została zawarta za zgodą firmy leasingowej. Koszt przejęcia przez Wnioskodawcę umowy leasingu wyniósł 58 000 zł brutto. Przedmiotem leasingu jest samochód marki Ford Kuga, pojemność 1,5, rok produkcji 2014. Umowa leasingu przewiduje możliwość wykupu przedmiotowego samochodu za kwotę 1% jego wartości. Po wykupieniu samochodu z leasingu i przeznaczeniu go do celów prywatnych Wnioskodawca nie planuje wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę wykupionego z leasingu operacyjnego na cele osobiste pojazdu samochodowego po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca wykupu, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż przez Niego pojazdu samochodowego po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca wykupu z leasingu operacyjnego na cele osobiste, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego (...)

2018
29
cze

Istota:

Skutki podatkowe skrócenia umowy leasingu.

Fragment:

Spółka z o.o. [dalej: Spółka lub Wnioskodawca] w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz swoich klientów usługi leasingu operacyjnego i finansowego. Przedmiotem niniejszego wniosku są umowy leasingu, które dotyczyć będą więcej niż jednego przedmiotu leasingu, np. całych zestawów komputerowych bądź też większej ilości maszyn objętych jedną umową leasingu. W takim przypadku miesięczne raty leasingowe będą skalkulowane w umowie leasingu w sposób zbiorczy, obejmujący raty kapitałowe i odsetkowe dla wszystkich przedmiotów objętych umową. Raty te będą dokumentowane jedną fakturą, ewentualnie notą księgową miesięcznie. Przewidziany w umowie okres trwania umowy leasingu dla poszczególnych przedmiotów będzie taki sam – w przypadku leasingu operacyjnego, o którym mowa w art. 17b ustaw o CIT, co do zasady będzie to okres nie krótszy od 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu leasingu, dla którego przepisy ustawy o CIT przewidują najniższą stawkę amortyzacji. Konsekwentnie, jeśli w ramach danej umowy leasingu występować będą przedmioty leasingu o różnym okresie amortyzacji podatkowej, umowa zawarta zostanie na okres nie krótszy od 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu, który odznaczać się będzie najdłuższym okresem amortyzacji podatkowej.

2018
20
cze

Istota:

Stwierdzenie, czy udostępnienie Działu produkcyjno-handlowego na podstawie umowy leasingu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, wydanie przedmiotu leasingu w ramach umowy leasingu stanowi dostawę towarów, a więc zbycie zgodnie z Ustawą o VAT, jeżeli spełnione są następujące warunki: umowa leasingu zawarta jest na czas określony; zgodnie z umową leasingu, odpisów amortyzacyjnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym dokonuje korzystający (tj. umowa leasingu stanowi leasing finansowy na gruncie podatków dochodowych) lub umowa stanowi umowę leasingu, którego przedmiotem są grunty; zgodnie z umową leasingu, w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu umowy zostanie przeniesione. Warunki powyższe muszą być spełnione łącznie. W razie niespełnienia któregokolwiek z warunków, wydanie przedmiotu leasingu w ramach umowy leasingu nie stanowi dostawy towarów w świetle Ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazuje, że Umowa leasingu będzie zawarta na czas określony, oraz że na podstawie Umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywał Korzystający. Warunki oznaczone powyżej jako (i) oraz (ii) będą więc spełnione. Odnosząc się do przeniesienia prawa własności dla zakwalifikowania oddania przedmiotu leasingu do odpłatnego (...)

2018
14
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy kosztami uzyskania przychodów jest oraz będzie w przyszłości kwota wydatkowana na nabycie przedmiotu leasingu pomniejszona o kwoty uzyskane tytułem spłaty wartości początkowej tego przedmiotu w sytuacji przedterminowego wygaśnięcia umowy leasingu ze względu na trwałą jego utratę

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca – S.A. nabywa a następnie udostępnia swoim klientom do używania rzeczy, takie jak np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, maszyny czy urządzenia (dalej: „ przedmioty leasingu ”), na podstawie umów leasingu. Umowy których dotyczy niniejszy wniosek kwalifikowane są dla celów ustawy o CIT jako tzw. leasing finansowy, tj. umowy te spełniają warunki wynikające z art. 17f ustawy o CIT. W efekcie, odpisów amortyzacyjnych od wartości przedmiotów leasingu dokonuje leasingobiorca, a nie Wnioskodawca. Spółka nie odnosi również wydatku na nabycie przedmiotu leasingu w ciężar kosztów uzyskania przychodów (jednocześnie wartość opłat odnoszących się do spłaty wartości początkowej nie stanowi przychodu podatkowego). Przedmiot leasingu podlega ubezpieczeniu, przy czym ubezpieczonym (osobą na której rzecz zawarta jest umowa ubezpieczenia i której wypłacane jest ewentualne odszkodowanie) jest Spółka. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (dalej: „ OWUL ”) umowa leasingu wygasa w przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu z powodu okoliczności, za które Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności. W praktyce przedterminowe wygaśnięcie umowy leasingu wynikające z trwałej utraty przedmiotu leasingu wiąże się w szczególności z kradzieżą przedmiotu leasingu. Zgodnie z OWUL, w wyniku opisanego przedterminowego wygaśnięcia umowy leasingu leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy m.in. pozostałych rat leasingowych w części odpowiadającej spłacie wartości początkowej przedmiotu leasingu (tj. tzw. „ części kapitałowej ” rat leasingowych).

2018
6
cze

Istota:

Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą samochodu gdy Wnioskodawca zakupi od leasingodawcy do majątku prywatnego i do użytku w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, pojazd, który wcześniej był użytkowany w ramach umowy leasingu, zawartej pomiędzy leasingodawcą a użytkownikiem (Wnioskodawcą prowadzącym działalność gospodarczą), a następnie dokona jego zbycia poprzez sprzedaż przed upływem 6 lat od daty zaprzestania ich użytkowania jako przedmiot leasingu w działalności gospodarczej, ale po upływie 6 miesięcy od daty ich nabycia od leasingodawcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie) ?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w oparciu o wpis do CEiDG, w ramach której zawarł umowę leasingu operacyjnego z innym przedsiębiorcą (leasingodawcą). Przedmiotem ww. umowy leasingu był samochód osobowy, który na podstawie tej umowy był użytkowany do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Na dzień składania niniejszego wniosku okres umowy leasingu jeszcze nie upłynął. Po zakończeniu umowy Wnioskodawca zamierza wykupić samochód będący przedmiotem leasingu. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy podmiotem będącym leasingodawcą a Wnioskodawcą. Na fakturze potwierdzającej transakcję sprzedaży jako nabywca wskazany zostanie Wnioskodawca, który zakupi przedmiotowy samochód do majątku prywatnego, w celu jego wykorzystywania w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W przyszłości Wnioskodawca dopuszcza możliwość sprzedaży wyżej opisanego składnika majątku – jednak nie wcześniej niż przed upływem połowy roku od dnia jego nabycia od leasingodawcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie). Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że jeżeli samochód osobowy nabyty przez Wnioskodawcę po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego przeznaczony zostanie (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

Fragment:

Zatem w sytuacji gdy sprzedaż samochodu nabytego od firmy leasingowej, niewykorzystywanego po wykupie w działalności gospodarczej i niezaliczonego do składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miała miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykup z leasingu), a przed upływem 6 lat, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykup z leasingu), wówczas po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – sprzedaż samochodu, który wcześniej był wykupiony z leasingu „ na cele prywatne ” bez wprowadzania go do majątku firmy, jeśli będzie miała miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup z leasingu), a przed upływem sześciu lat nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej. Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Końcowo informuje się, że w przedmiocie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2018
27
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenie podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wskazanego na fakturach dokumentujących cesję umowy leasingu.

Fragment:

Podatnik stoi na stanowisku, że opisany wydatek nie powinien być zaklasyfikowany jako wydatek, o którym mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy VAT, tj. wydatek dotyczący używania pojazdu na podstawie umowy leasingu. Przeniesienie praw użytkowania przedmiotu leasingu nie jest bowiem używaniem pojazdu na podstawie umowy leasingu, a stanowi odrębną czynność. Faktura dokumentująca cesję umowy leasingu nie jest fakturą dokumentującą czynsz leasingu, zatem wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę nie jest wydatkiem dotyczącym używania pojazdu na podstawie umowy leasingu. Biorąc pod uwagę zajmowane stanowisko, dla obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących cesji umowy leasingu, nie ma znaczenia fakt, że Podatnik będzie używał pojazd (na podstawie umowy leasingu) zarówno na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, jak również dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Kwestionowaniu nie podlega, że wydatki związane z używaniem samochodu na podstawie umowy leasingu, np. czynsz leasingu, będą podlegały rozliczeniu zgodnie z art. 86a ust. 1, tj. 50% podatku naliczonego. Jednak przeniesienie praw użytkowania przedmiotu leasingu stanowi odmienną czynność, dającą prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikająca z faktur dokumentujących te czynność.

2018
22
mar

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów miesięcznych opłat wynikających z umowy serwisowej zawartej w ramach umowy leasingu, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51.

Fragment:

Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku umowy leasingu w rozumieniu art. 17a ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 3b ww. ustawy przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia umowy ramowej, umowy serwisowej oraz umów odrębnych, umowa serwisowa jest elementem stosunku obligacyjnego wiążącego Spółkę oraz Wynajmującego, który to stosunek, co wskazano wyżej, na gruncie prawa podatkowego należy traktować jako leasing przewidziany w art. 17a ustawy o CIT. Jest z nim ściśle związana i nie może być zawarta w oderwaniu od niego. Idąc dalej tym tokiem rozumowania należy przyjąć, że wynagrodzenie z tytułu umowy serwisowej również nie podlega ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2273/13, gdzie odnosząc się do kosztów wynikających z umowy o świadczenie usług serwisowych zawartej do umowy najmu długoterminowego, Sąd ten uznał, źe: „ [...] umowa ta jest ściśle związana z umową najmu samochodu, ma charakter akcesoryjny, a spółka była zobowiązana do jej zawarcia, zaś opłaty za usługę serwisową mają charakter stałych wpłat i są wynagrodzeniem zryczałtowanym, niezależnym od rozmiaru wykorzystania pojazdu ”.

2018
3
mar

Istota:

Czy wydatki, które będą ponoszone przez Spółkę w ramach Umowy w części w jakiej dotyczą Gruntu zabudowanego budynkiem będą stanowiły koszty inwestycji, które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z PDOP, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP?

Fragment:

Przepisy Rozporządzenia nie zawierają zapisu, zgodnie z którym umowa, spełniająca wymogi wskazane w Rozporządzeniu nie mogłaby się kończyć wykupem przedmiotu leasingu przez podatnika. W kontekście całości regulacji zawartych w Rozporządzeniu RM, najem i dzierżawę należy rozumieć szeroko, jako każdą formę używania cudzej własności, w tym także leasing. Wniosek taki wynika bezpośrednio z § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia RM, zgodnie z którym koszty kwalifikowane obejmują także koszty poniesione na nabycie ruchomości jeżeli najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego. Zakładając więc racjonalność ustawodawcy należy przyjąć, że najem i dzierżawa obejmują swym zakresem także leasing (skoro leasing finansowy jest postacią najmu lub dzierżawy w rozumieniu Rozporządzenia). Chociaż Umowa będzie spełniała warunki leasingu finansowego, Wnioskodawca wskazuje, że wobec braku wyraźnych wytycznych, co do formy leasingu w przypadku nieruchomości, w ocenie Wnioskodawcy, § 6 pkt 5 Rozporządzenia RM, koszty kwalifikowane stanowić powinny wydatki poniesione zarówno w związku z leasingiem operacyjnym jak i finansowym. Jedynym bowiem warunkiem jest okres trwania leasingu, to jest w przypadku dużych przedsiębiorców 5 lat i 3 lata w przypadku małych i średnich (licząc od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji).