Leasing | Interpretacje podatkowe

Leasing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego z powodu wykupienia przez Wnioskodawcę przedmiotu leasingu spowoduje konieczność dokonania korekty kosztów?
Fragment:
(...) leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 23b ust. 2 ww. ustawy jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2017
18
lut

Istota:
1. Czy w przypadku gdy umowa leasingu dla celów podatkowych zostanie uznana za leasing operacyjny a dla celów bilansowych za leasing finansowy to koszty wynikające z opłaty wstępnej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w całości w miesiącu ich poniesienia czy powinny być one rozliczane w czasie (rozbite na okres trwania umowy leasingu)?
2. Czy w przypadku jednolitej kwalifikacji umów jako leasing operacyjny koszty wynikające z opłaty wstępnej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w całości w miesiącu ich poniesienia czy powinny być rozliczane w czasie (rozbite na okres trwania umowy leasingu)?
Fragment:
Zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.). Pojęcia leasingu operacyjnego i finansowego nie są tożsame w ustawie o rachunkowości i w ustawie podatkowej, dlatego może zdarzyć się taka sytuacja, że leasing operacyjny księgowo może być leasingiem finansowym podatkowo i na odwrót - leasing finansowy księgowo może być leasingiem operacyjnym podatkowo. W ustawach podatkowych nie występują pojęcia leasingu finansowego ani leasingu operacyjnego, jednak w praktyce wyróżnia się takie pojęcia. Podkreślić jednak należy, że dla wskazania skutków podatkowych zawartej umowy leasingu należy ją zakwalifikować według regulacji zawartych w ustawach podatkowych. Zgodnie z przepisem art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „ finansującym ”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „ korzystającym ”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.
2017
18
lut

Istota:
Czy w przypadku umowy leasingu, w której finansujący wskazany jest zgodnie z opisem w stanie przyszłym, czyli spółka niemiecka działająca przez oddział w Polsce spółka powinna pobierać podatek u źródła od wypłat należności dla polskiego podmiotu? Czy firma powinna złożyć w urzędzie po zakończeniu roku informację IFT-2R?
Fragment:
(...) leasingu dla celów podatkowych zostanie uznana za leasing operacyjny a dla celów bilansowych za leasing finansowy to koszty wynikające z opłaty wstępnej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w całości w miesiącu ich poniesienia czy powinny być one rozliczane w czasie (rozbite na okres trwania umowy leasingu)? Czy w przypadku jednolitej kwalifikacji umów jako leasing operacyjny koszty wynikające z opłaty wstępnej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w całości w miesiącu ich poniesienia czy powinny być rozliczane w czasie (rozbite na okres trwania umowy leasingu)? Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia 50 % VAT z faktur za raty leasingowe oraz z faktur za paliwo, naprawy, części zamienne itp. (zarówno w części wykorzystywanej do działalności gospodarczej jak i dla jazd prywatnych pracowników)? Czy nieodpłatne świadczenie w postaci udostępnienia pracownikowi samochodu wraz z paliwem należy uznać, za odpłatne świadczenie podlegające VAT i naliczyć od niego podatek należny? Czy przekazanie paliwa do służbowego samochodu pracownikowi stanowi czynność wymagającą rejestracji na kasie fiskalnej? Czy w przypadku umowy leasingu, w której finansujący (...)
2017
18
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania Wynagrodzenia za Obsługę
Fragment:
W ocenie Spółki w omawianych okolicznościach wiodący/dominujący charakter należy przypisać usłudze leasingu. Pozostałe czynności składające się na obsługę leasingu/przedmiotu leasingu, do której zdaniem Spółki należy również zaliczyć Obsługę ubezpieczeń, mają charakter pomocniczy/subsydiarny wobec usługi leasingu. Czynności te nie stanowią samodzielnego celu gospodarczego, który zamierza osiągnąć Korzystający (jego celem jest korzystanie z przedmiotu leasingu). Zmierzają one do zapewnienia maksymalnie efektywnej i atrakcyjnej dla Leasingobiorcy realizacji świadczenia głównego (leasingu). W omawianych okolicznościach, czynności pomocnicze zachowują sens gospodarczy jedynie w przypadku, gdy świadczone są wraz z usługą leasingu - są one bowiem nierozerwalnie związane z tą usługą (lub jej przedmiotem). Z perspektywy Korzystającego świadczenie na jego rzecz usług pomocniczych w oderwaniu od usługi leasingu byłoby bezcelowe. W rezultacie, dla celów VAT Rata leasingowa (na którą składają się część kapitałowa, część odsetkowa, wynagrodzenie za obsługę leasingu oraz Wynagrodzenie za Obsługę) powinna być traktowana jednolicie, tj. jako wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz leasingobiorcy kompleksowej usługi leasingu.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty z tytułu rozliczenia umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu.
Fragment:
Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego stanowią koszt uzyskania przychodów, o ile umowa spełnia warunki wynikające z przepisów art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma decydującego znaczenia, czy opłaty te ponoszone są w trakcie trwania umowy, czy też po jej zakończeniu. W dalszym ciągu są to bowiem opłaty leasingowe wynikające z umowy leasingu. Jeżeli w wyniku zdarzenia losowego (np. kradzieży lub zniszczenia), następuje utrata przedmiotu leasingu, a na mocy zawartej z finansującym umowy korzystający zobowiązany jest do zapłaty kwoty „ rozliczeniowej ”, to kwotę tę należy uznać za koszt związany z umową leasingową i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie jest to już wprawdzie opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu, lecz korzystający podpisując umowę zobowiązuje się do poniesienia jej w określonej sytuacji, by móc korzystać z przedmiotu umowy. Zobowiązanie to było więc niezbędne w celu zawarcia umowy leasingu. Tym samym, zapłacona przez Wnioskodawcę kwota wynikająca z rozliczenia umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu stanowi koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwot wynikaj1cych z otrzymanych not uznaniowych w zwi1zku z zawartym porozumieniem i rozliczeniem wygas3ej umowy leasingu
Fragment:
Przedmioty leasingu wykorzystywane s1 wy31cznie na potrzeby dzia3alnooci nie zwolnionej od podatku dochodowego. Spó3ka zawar3a umowe leasingu z leasingodawc1, którym jest L sp. z o.o. Przedmiotem umowy by3 leasing dwóch ci1gników siod3owych oraz dwóch naczep ch3odni (dalej: przedmioty leasingu). Umowa wygas3a przed dokonaniem przez Spó3ke p3atnooci wszystkich zobowi1zan wynikaj1cych z umowy, skutkiem tego Spó3ka nie mog3a skorzystaa z prawa do nabycia przedmiotów leasingu na warunkach wynikaj1cych z tych umów. W zwi1zku z powy?szym celem rozliczenia zawartej umowy leasingu oraz celem przeniesienia w3asnooci przedmiotów leasingu tej umowy na Spó3ke, zawarto porozumienie pomiedzy Spó3k1 a L Sp. z o.o. W zawartym porozumieniu uzgodniono, ?e L Sp. z o.o. zgadza sie na sprzeda? przedmiotów leasingu na rzecz Spó3ki za cene nie ni?sz1 od ich wartooci rynkowej i przeniesienie ich w3asnooci pod dwoma warunkami: zap3aty ustalonej ceny przedmiotów leasingu, z zastrze?eniem zaliczenia na poczet ceny kwoty wynikaj1cej z noty uznaniowej, o której mowa póYniej, zap3aty wszelkich nale?nooci L Sp. z o.o. nale?nych od Spó3ki z tytu3u wygas3ej umowy leasingu. Strony dokonuj1 ostatecznego rozliczenia umowy leasingowej ustalaj1c, ?e kwota nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a ich wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu, bedzie zaliczona przez L Sp. z o.o. na poczet ceny sprzeda?y przedmiotów leasingu na podstawie wystawionej przez L Sp. z o.o. noty uznaniowej.
2017
19
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest ujęcie jednorazowo w kosztach uzyskania wstępnej opłaty leasingowej z tytułu leasingu operacyjnego samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej?Czy mam obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w leasingu operacyjnym i kontrolować limit wydatków wynikający z tej ewidencji w zakresie wydatków z tytułu rat leasingowych by móc te wydatki (wartość faktury za ratę leasingowa pomniejszoną o możliwy do odliczenia podatek VAT) uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów?Czy do kosztów uzyskania przychodów mogę zaliczyć wydatki eksploatacyjne ww. samochodu w leasingu operacyjnym oraz czy kosztem uzyskania przychodów jest cała kwota ubezpieczenia czy tylko do limitu 20.000 euro?
Fragment:
(...) leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Zgodnie zaś z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.
2017
3
sty

Istota:
Czy Umowa stanowić będzie umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f Ustawy CIT i ustalone w Umowie opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej nieruchomości nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, natomiast kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nieruchomości oraz część odsetkowa opłat ustalonych w Umowie?
Fragment:
W konsekwencji, z uwagi na fakt, że zakres Umowy jest zgodny z zakresem określonym w definicji leasingu w ustawie podatkowej, przedmiotowa Umowa stanowić będzie umowę leasingu dla celów podatkowych. W efekcie, skutki podatkowe tej Umowy, należy rozpatrywać na podstawie przepisów Ustawy CIT dotyczących leasingu. Zgodnie z art. 17f ust. 1 Ustawy CIT, do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. Jednocześnie, zgodnie z art. 17j ust. 1 Ustawy CIT, w sumie opłat, określonych zgodnie z art. 17f ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT należy uwzględnić cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po jej zakończeniu.
2016
21
gru

Istota:
Jak ustalić wartość początkowa nieruchomości (przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f Ustawy CIT) dla celów amortyzacji podatkowej?
Fragment:
(...) leasingu została zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. Cytowany wyżej przepis wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych. Nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 17a pkt 7 Ustawy CIT. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g Ustawy CIT. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w ww. przepisie, jest cena nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT), którą zgodnie z art. 16g ust. 3 Ustawy CIT stanowi (...)
2016
21
gru

Istota:
Czy uzyskanie poręczeń umów leasingów operacyjnych od udziałowca Spółki będącej Leasingobiorcą, bez wynagrodzenia, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Celem niniejszych poręczeń jest zabezpieczenie należytego wykonania przez Wnioskodawcę obowiązków, do których wykonania zobowiązał się w oparciu o zawarte umowy leasingów, w szczególności zapłaty wszystkich rat leasingowych oraz wszystkich innych finansowych zobowiązań wynikających z umów leasingu. Spółka X na podstawie umów poręczenia zobowiązała się bezwarunkowo i nieodwołanie na podstawie pierwszego pisemnego wezwania Leasingodawcy do dokonania natychmiastowej, jednakże nie późniejszej niż w terminie siedmiu dni roboczych, zapłaty wszystkich niezapłaconych a wymagalnych zobowiązań wynikających z umów leasingu. Podstawą żądania zapłaty skierowanego przez Leasingodawcę do Spółki X jest naruszenie przez Wnioskodawcę postanowień danej umowy leasingu. Wnioskodawca ze Spółką X nie ustalił żadnego wynagrodzenia z tytułu udzielenia poręczeń. Spółka X nie świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług w zakresie poręczeń. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, prezesem zarządu Wnioskodawcy i Spółki X jest ta sama osoba. Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę od Spółki X poręczenia z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego bez wynagrodzenia stanowią nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop i skutkują powstaniem przychodu podatkowego z tego tytułu.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Leasing
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.