Leasing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Opodatkowanie czynności przekazania samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego oraz późniejszej jego odsprzedaży, brak konieczności korekty podatku naliczonego odliczanego od rat leasingowych oraz faktur za opłaty eksploatacyjne w trakcie trwania umowy leasingu

Fragment:

Dodatkowo zgodnie z umową leasingu. Wnioskodawca zobowiązany jest on do ponoszenia wszelkich kosztów używania przedmiotu leasingu, w tym wydatków eksploatacyjnych serwisowych, napraw i paliwa. Natomiast wykup samochodu, tj. przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu jest odrębną czynnością - dostawą towaru - niezwiązaną z samą umową leasingu. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Zdaniem Wnioskodawcy wykup samochodu osobowego na cele prywatne po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego nie powoduje konieczności skorygowania podatku VAT z działalności gospodarczej w związku z uwzględnianiem VAT z faktur dotyczących rat leasingowych oraz kosztów używania przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy leasingu i odliczanych w wysokości 50% wartości fakturowej VAT, bez względu na to na jakie cele samochód został przeznaczony po jego wykupie. Odliczenia te były dokonywane zgodnie z art. 86 ust. 7 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług kiedy samochód ten był wykorzystywany w działalności gospodarczej w ramach umowy leasingu operacyjnego na firmę. Wnioskodawca jednocześnie wskazuje, że analogiczne stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 0113-KDIPT1-3.4012.379.2018.4.JSO z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018
23
gru

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku 0% do leasingu pojazdów samochodowych, które będą świadczone oraz których świadczenie zostało opodatkowane stawką 23%, na rzecz kontrahenta z USA, który ma zawarty kontrakt na ww. usługi z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku dnia 22 października 2018 r. (data wpływu 29 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: prawa do zastosowania stawki podatku 0% do leasingu pojazdów samochodowych, które będą świadczone, na rzecz kontrahenta z USA, który ma zawarty kontrakt na ww. usługi z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych – jest prawidłowe. prawa do zastosowania stawki podatku 0% do leasingu pojazdów samochodowych, których świadczenie zostało opodatkowane stawką 23%, na rzecz kontrahenta z USA, który ma zawarty kontrakt na ww. usługi z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do leasingu pojazdów samochodowych, które będą świadczone oraz których świadczenie zostało opodatkowane stawką 23%, na rzecz kontrahenta z USA, który ma zawarty kontrakt na ww. usługi z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. A. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest podmiotem prowadzącym działalność głównie z zakresu leasingu, najmu, zarządzania flotą, jak i sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych.

2018
19
gru

Istota:

Czy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od składników majątku wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego?

Fragment:

Cena sprzedaży przedmiotu leasingu (netto) zgodnie z postanowieniami umowy wynosi 3.400.000,00 zł. Zgodnie z warunkami umowy okres leasingu wynosi 60 miesięcy. Wprowadzono jednomiesięczne opłaty leasingowe - łącznie 60 opłat. Wnioskodawca obowiązany był również do uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 5% wartości początkowej przedmiotu leasingu w dacie rozpoczęcia leasingu oraz podatku VAT. Wartość końcowa przedmiotu leasingu, zgodnie z postanowieniami umowy wynosi 34.000,00 zł. Suma opłat ustalonych w umowie pomniejszona o należny podatek VAT odpowiada wartości początkowej przedmiotu leasingu. Z treści zawartych przez Wnioskodawcę umów leasingu finansowego wynika, że tytuł prawny do przedmiotów leasingu przysługuje finansującemu. Natomiast w przypadku, gdy finansujący nie rozwiąże wcześniej umowy leasingu oraz pod warunkiem wywiązywania się przez Wnioskodawcę ze wszelkich zobowiązań prawnych i pieniężnych wynikających z tej umowy, Wnioskodawca będzie miał prawo zażądać przeniesienia tytułu własności przedmiotu leasingu w określonym terminie od upływu podstawowego okresu leasingu - okresu na jaki przedmiot leasingu został oddany Wnioskodawcy do używania.

2018
30
lis

Istota:

W zakresie ustalenia przychodu i kosztu z tytułu przeniesienia własności przedmiotów zabezpieczenia w wykonaniu umów ustanawiających zabezpieczenia.

Fragment:

W przypadku Przedmiotów Zabezpieczenia będących przedmiotami Umów Leasingu wartość, po której zostałyby one przejęte przez SPV będzie uzależniona od tego, czy w skład Wierzytelności sprzedanych przez Spółkę na rzecz SPV na podstawie umowy sprzedaży wchodziły także wierzytelności o zapłatę ceny zakupu przedmiotów leasingu, za którą odnośny Dłużnik jest uprawniony do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu Umowy Leasingu, czy też wierzytelności takie nie były przedmiotem sprzedaży. W każdym przypadku SPV, nabywając w wyniku realizacji zabezpieczeń dany przedmiot leasingu, stanie się zobowiązana względem Dłużnika do przeniesienia własności tego przedmiotu leasingu po zakończeniu Umowy Leasingu (za cenę ustaloną w odnośnej Umowie Leasingu). W przypadku, gdy w skład nabytych od Spółki Wierzytelności z tytułu Umów Leasingu wchodziły także wierzytelności o zapłatę ceny, za którą odnośny Dłużnik jest uprawniony do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu Umowy Leasingu, czyli wtedy, gdy SPV od początku zapłaciła Spółce za takie wierzytelności, wartość, po której zostałyby przejęte przez SPV przedmioty leasingu zostanie określona w minimalnej wysokości. Wynika to właśnie z faktu, że SPV nabywając Wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży zapłaciła na rzecz Spółki cenę również za wierzytelności w części obejmującej nabycie przedmiotów leasingu przez Dłużników. Przejęcie tych przedmiotów w ramach realizacji Zabezpieczeń z ekonomicznego punktu widzenia nie będzie więc kreować po stronie SPV wartości dodanej.

2018
27
wrz

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem i eksploatacją samochodów osobowych w podstawowym okresie umowy leasingu

Fragment:

Z kolei w myśl art. 17b ust. 1 Ustawy CIT, ponoszone przez korzystającego opłaty w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki: umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio. Co istotne, według Wnioskodawcy, jeśli umowa pomiędzy korzystającym a finansującym nie spełnia przesłanek określonych w 17b ust. 1 Ustawy CIT, to zgodnie z art. 17l Ustawy CIT, do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony stosuje się zasady dla umów najmu i dzierżawy.

2018
20
sie

Istota:

Prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej opłatę za przejęcie praw wynikających z umowy leasingu samochodu osobowego

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca przejął umowę leasingu na samochód osobowy od pierwszego leasingobiorcy w wyniku cesji leasingu. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W wyniku przyjęcia leasingu zbywający auto wystawił FV tytułem „ Odstępne za przejęcie umowy leasingu nr ... ”. FV dokumentująca odstępne za przejęcie umowy leasingu została wystawiona na firmę Wnioskodawcy. Wystawcą FV dokumentującej odstępne za przejęcie umowy leasingu był poprzedni leasingobiorca. Przedmiotem leasingu jest samochód osobowy .... Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje ww. samochód osobowy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowy samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość czy ma prawo do odliczenie 100% VAT z FV za odstępne umowy leasingu na samochód osobowy. Mając na uwadze opis sprawy należy wskazać, że od dnia 1 kwietna 2014 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zostały uregulowane art. 86a ustawy, w brzmieniu nadanym na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.

2018
25
lip

Istota:

Możliwość wystawienia faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury dokumentującej wydanie przedmiotu leasingu z przyczyn leżących po stronie leasingobiorcy

Fragment:

W przypadku wypowiedzenia Umowy Leasingu z uwagi m.in. na zaleganie przez Korzystającego z opłatami leasingowymi, Korzystający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez Finansującego, zwrócić kompletny Przedmiot Leasingu na swój koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Finansującego na terenie Polski wraz ze wszystkimi instrukcjami obsługi i innymi dokumentami związanymi z Przedmiotem Leasingu, wolny od wad fizycznych oraz oznaczeń Korzystającego. Niezależnie od tego Finansujący jest uprawniony do odbioru Przedmiotu Leasingu na koszt Korzystającego z miejsc znajdowania się Przedmiotu Leasingu bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Korzystającego. W przypadku, gdy po wypowiedzeniu Umowy Leasingu uzyskana prze Finansującego cena sprzedaży netto Przedmiotu Leasingu albo wartość rynkowa nett Przedmiotu Leasingu ustalona przy przekazaniu Przedmiotu Leasingu innemu korzystającemu lub wartość rynkowa netto przyjęta w przypadku przejęcia na potrzeby własne, po potrąceniu kwoty netto kosztów poniesionych przez Finansującego w związku z odebraniem Przedmiotu Leasingu, jego wyceną, naprawą, usunięciem oznaczeń Korzystającego, ubezpieczeniem przechowaniem, konserwacją lub sprzedażą jest niższa od Kwoty Zdyskontowanej, wówczas Korzystający jest zobowiązany zapłacić Finansującemu różnicę, niezależnie od wszelkich innych wymagalnych wierzytelności głównych i ubocznych Finansującego wobec Korzystającego.

2018
12
lip

Istota:

IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM

Fragment:

Spółka wystawia fakturę VAT dokumentującą dokonaną dostawę towaru, wykazując jako obrót sumę wszystkich opłat leasingowych wynikających z umowy leasingu. Przez cały okres trwania umowy leasingu przedmiot leasingu pozostaje własnością spółki. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których Spółka zmuszona jest do przedterminowego zakończenia umowy leasingu na podstawie postanowień ogólnych warunków umowy leasingu m.in. ze względu na fakt, iż korzystający jest w zwłoce z uiszczaniem opłat za korzystanie z przedmiotu leasingu czy też przedmiot leasingu był użytkowany w sposób nieprawidłowy i uległ zniszczeniu czy uszkodzeniu albo też utracono przedmiot leasingu. Zgodnie bowiem z postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach umowy leasingu dalej: OWL, w przypadku gdy korzystający narusza postanowienia umowy leasingu (np. dopuszcza się zwłoki z zapłatą równowartości co najmniej jednej raty leasingowej i pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu nie dokonuje zapłaty), wówczas spółka jako finansujący jest uprawniona do wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu przedmiotu leasingu wnioskodawcy. Nadto, na skutek wypowiedzenia umowy leasingu, korzystający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz wnioskodawcy odszkodowania z tytułu przedwczesnego zakończenia leasingu.

2018
7
lip

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

Fragment:

Cesja umowy leasingu została zawarta za zgodą firmy leasingowej. Koszt przejęcia przez Wnioskodawcę umowy leasingu wyniósł 58 000 zł brutto. Przedmiotem leasingu jest samochód marki Ford Kuga, pojemność 1,5, rok produkcji 2014. Umowa leasingu przewiduje możliwość wykupu przedmiotowego samochodu za kwotę 1% jego wartości. Po wykupieniu samochodu z leasingu i przeznaczeniu go do celów prywatnych Wnioskodawca nie planuje wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę wykupionego z leasingu operacyjnego na cele osobiste pojazdu samochodowego po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca wykupu, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż przez Niego pojazdu samochodowego po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca wykupu z leasingu operacyjnego na cele osobiste, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego (...)

2018
29
cze

Istota:

Skutki podatkowe skrócenia umowy leasingu.

Fragment:

Spółka z o.o. [dalej: Spółka lub Wnioskodawca] w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz swoich klientów usługi leasingu operacyjnego i finansowego. Przedmiotem niniejszego wniosku są umowy leasingu, które dotyczyć będą więcej niż jednego przedmiotu leasingu, np. całych zestawów komputerowych bądź też większej ilości maszyn objętych jedną umową leasingu. W takim przypadku miesięczne raty leasingowe będą skalkulowane w umowie leasingu w sposób zbiorczy, obejmujący raty kapitałowe i odsetkowe dla wszystkich przedmiotów objętych umową. Raty te będą dokumentowane jedną fakturą, ewentualnie notą księgową miesięcznie. Przewidziany w umowie okres trwania umowy leasingu dla poszczególnych przedmiotów będzie taki sam – w przypadku leasingu operacyjnego, o którym mowa w art. 17b ustaw o CIT, co do zasady będzie to okres nie krótszy od 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu leasingu, dla którego przepisy ustawy o CIT przewidują najniższą stawkę amortyzacji. Konsekwentnie, jeśli w ramach danej umowy leasingu występować będą przedmioty leasingu o różnym okresie amortyzacji podatkowej, umowa zawarta zostanie na okres nie krótszy od 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu, który odznaczać się będzie najdłuższym okresem amortyzacji podatkowej.