Leasing | Interpretacje podatkowe

Leasing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania za świadczenie usług oddania aktywów na podstawie umowy leasingu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności.
Fragment:
Pomimo, że ustawa o podatku od towarów i usług nie wprowadza takiego nazewnictwa, jej przepisy regulują dwa rodzaje leasingu, które w obrocie gospodarczym funkcjonują jako leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Na gruncie ustawy, zważywszy na charakter i specyfikę ww. rodzajów leasingu, leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usług, natomiast leasing finansowy, jako dostawa towarów. Na gruncie ustawy, leasing operacyjny oraz leasing finansowy wiążą się z odmiennymi konsekwencjami podatkowymi. Leasing finansowy bowiem, który w głównej mierze charakteryzuje się tym, że odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym dokonuje korzystający oraz zasadniczo prawo własności przechodzi na korzystającego z chwilą zapłaty ostatniej raty, uznawany jest na gruncie przepisów ustawy za dostawę towarów. Natomiast leasing operacyjny, w ramach którego własność przedmiotu leasingu nie przechodzi na korzystającego w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty oraz odpisów amortyzacyjnych dokonuje właściciel czyli leasingodawca, stanowi świadczenie usług. Konsekwencją nieuznania transakcji oddania w leasing za dostawę towarów będzie więc uznanie, że czynność ta będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
2017
13
gru

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych na podstawie Umowy leasingu do momentu Rozwiązania Umowy leasingu mogą stanowić w całości dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Pojazdy, które będą przedmiotem Najmu, będą w części stanowiły własność Spółki a w części będą przez Spółkę użytkowane na podstawie umów najmu oraz umów leasingu (dalej: „ Umowa leasingu ”). Każda Umowa leasingu będzie spełniać warunki określone w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT. Umowy leasingu będą zawarte na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodów osobowych, suma ustalonych w nich opłat spełniać będzie warunki określone w art. 17b ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Stroną (leasingodawcą) części Umów leasingu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Możliwe, że w przyszłości dojdzie do rozwiązania lub wypowiedzenia części Umów leasingu za porozumieniem stron przed upływem okresu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (dalej: „ Rozwiązanie Umowy leasingu ”). W uzupełnieniu wniosku które wpłynęło do Organu 16 listopada 2017 r., Spółka dodatkowo wskazała, że posługując się we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sformułowaniem „ Umowa leasingu ”, „ Rozwiązanie Umowy leasingu ” i „ leasingodawca ” miała na myśli nie tylko umowę leasingu i stronę umowy leasingu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale również każdą inną umowę i stronę tej umowy (udostępniającą samochód osobowy) zwartej na podstawie Kodeksu cywilnego, która spełnia warunki określone w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz w art. 17b ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie umowy leasingu finansowego
Fragment:
Leasingobiorca był zobowiązany do zapewnienia możliwości oględzin przedmiotu leasingu na żądanie Spółki) oraz wypowiedzenia umowy leasingu w razie naruszenia jej zapisów przez Leasingobiorcę i żądania zwrotu przedmiotu leasingu; przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na rzecz Banku, przy czym wraz ze sprzedażą przedmiotu leasingu przez Spółkę na rzecz Banku w rozumieniu Kodeksu cywilnego przeszły też wszelkie prawa wynikające z umowy leasingu, w tym m.in. prawo do oględzin przedmiotu leasingu w celu weryfikacji jego stanu, prawo do żądania określonego zakresu ubezpieczenia przedmiotu leasingu, prawo decydowania o tym czy Leasingobiorca jest uprawniony by udostępnić przedmiot leasingu osobie trzeciej, prawo do dalszej sprzedaży przedmiotu leasingu (w tym sprzedaży na rzecz Leasingobiorcy po upływie okresu trwania umowy), a wreszcie - prawo do wypowiedzenia umowy leasingu w razie naruszenia jej warunków przez Leasingobiorcę, a tym samym prawo do żądania zwrotu przedmiotu leasingu. W efekcie, podobnie jak Spółka do chwili sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz Banku, od momentu nabycia przedmiotu leasingu Bank dysponuje określonymi, ograniczonymi uprawnieniami do rozporządzania przedmiotem leasingu. Zgodnie z art. 709 14 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w razie zbycia rzeczy przez finansującego nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego.
2017
6
gru

Istota:
Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego, o której mowa w art. 17b ustawy o CIT, w momencie aktywacji umowy Spółka będzie uprawniona, by wprowadzić nabyty samochód do ewidencji środków trwałych i w konsekwencji rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu leasingu od następnego miesiąca, bez względu na moment fizycznego odbioru przedmiotu leasingu przez korzystającego od dilera/komisu?
Fragment:
Działalność gospodarcza Spółki obejmuje przede wszystkim świadczenie usług leasingu. Może to być zarówno leasing operacyjny, o którym mowa w art. 17b ustawy o CIT, leasing finansowy, o którym mowa w art. 17f ustawy o CIT, jak i będący de facto odrębnym rodzajem leasinguleasing gruntów, o którym mowa w art. 17i ustawy o CIT. Zawierane przez Spółkę umowy spełniają warunki przewidziane w ww. przepisach. Przedmiotem zawieranych przez Spółkę umów leasingu są w dużej mierze nowe pojazdy mechaniczne podlegające rejestracji. Pojazdy te zwykle są nabywane przez Spółkę od dilerów samochodowych oraz komisów samochodowych, które to podmioty są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest oddawanie środków trwałych do używania na podstawie umów leasingu, zaś przedmiotowe samochody nabywane są przez Spółkę wyłącznie w celu oddania ich do odpłatnego używania korzystającym na podstawie umów leasingu. Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznic pojazdów przeznaczonych do tych celów. W przypadku nabywania tych towarów sekwencja zdarzeń jest następująca: po dokonaniu wyboru pojazdu przez klienta (korzystającego), dostawca tego pojazdu (diler samochodowy lub komis) wystawia na Spółkę fakturę sprzedaży i wydaje ją wraz z kartą pojazdu w celu jego zarejestrowania; pojazd rejestrowany jest na Spółkę jako nowego właściciela pojazdu w wydziale komunikacji właściwego starosty.
2017
24
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zawartej umowy leasingu.
Fragment:
Tym samym, spełniony został drugi warunek do uznania Umowy leasingu za umowę leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc po uwagę przedmiot umowy leasingu należy nadto wyjaśnić, że pomimo tego, iż Parking jest budynkiem trwale związanym z gruntem, grunt nad Parkingiem oraz Plac na tym gruncie, zgodnie z wolą stron potwierdzoną stosownymi postanowieniami umownymi, nie są przedmiotem umowy leasingu, gdyż stanowią ogólnie dostępny plac publiczny. Ustaliwszy, że rozpatrywana Umowa leasingu spełnia przesłanki uznania za umowę leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozważyć, czy Umowa leasingu spełnia przesłanki uznania za umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Zawarcie umowy na czas oznaczony – rozpatrywana Umowa leasingu została zawarta na wskazany w niej okres 39 lat od daty zawarcia, tj. do dnia 30 maja 2045 r. Umowa leasingu została zatem zawarta na czas oznaczony, co stanowi spełnienie pierwszego warunku dla uznania rozpatrywanej Umowy leasingu za umowę leasingu finansowego. Suma opłat określonych w umowie leasingu odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – w rozpatrywanym przypadku suma opłat określonych w Umowie leasingu wynosi 43.203.506,00 PLN netto.
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zawartej umowy leasingu.
Fragment:
Przedmiot umowy leasingu, zgodnie z umową, został dostarczony do siedziby działalności Wnioskodawcy, znajdującej się na terytorium Polski i tam ma być używany. Umowa leasingu nie zawiera postanowienia, że w podstawowym okresie leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Umowa leasingu nie przewiduje, że z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu leasingu zostanie przeniesione na Wnioskodawcę. Pomimo, że ustawa nie wprowadza takiego nazewnictwa, jej przepisy regulują dwa rodzaje leasingu, które w obrocie gospodarczym funkcjonują jako leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Na gruncie ustawy, zważywszy na charakter i specyfikę ww. rodzajów leasingu, leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usług, natomiast leasing finansowy, jako dostawa towarów. Powołane wyżej przepisy art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy wskazują, że aby umowę leasingu zakwalifikować jako dostawę towarów, musi ona spełniać następujące warunki: przedmiotem umowy muszą być towary, umowa leasingu musi być zawarta na czas określony, w wyniku umowy odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasing finansowy) lub przedmiotem leasingu są grunty, w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu umowy jest przenoszone na korzystającego.
2017
28
lip

Istota:
Podatek pod towarów i usług w zakresie opodatkowania kwoty odpowiadającej wartości podatku od środków transportowych płaconego przez Wnioskodawcę w odniesieniu do pojazdów ciężarowych będących przedmiotem leasingu, którą następnie Wnioskodawca obciąża Korzystających.
Fragment:
Niezależnie jednak od tego, czy zwracana leasingodawcy przez leasingobiorcę kwota podatku od środków transportowych została włączona do kwoty głównej i stanowi jej element kalkulacyjny, czy jest z niej wyodrębniona, zawsze jest należnością obciążającą leasingobiorcę, wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi leasingu lub odpłatnej dostawy towarów. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy m.in. usługi leasingu finansowego oraz leasingu operacyjnego samochodów ciężarowych. Z tytułu świadczenia tych usług Spółce należne jest wynagrodzenie od klientów („ Korzystający ”), przy czym na przedmiotowe wynagrodzenie – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Leasingu – składają się: opłata wstępna, stanowiąca opłatę za przygotowanie i zawarcie umowy leasingu, opłaty okresowe (raty leasingowe) oraz opłata końcowa (cena wykupu). Jednocześnie, stosownie do postanowień Ogólnych Warunków Leasingu, Spółka reguluje należności publiczno-prawne na rzecz Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, do których zalicza się m.in. podatek od środków transportowych. Następnie, Wnioskodawca obciąża Korzystających dokładną wartością ponoszonego podatku od środków transportowych, powiększonego o należny podatek VAT obliczony według stawki podstawowej (23%). Z tego tytułu Spółka wystawia odrębne faktury VAT, jednak opłaty te traktowane są przez Spółkę, jako element wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi leasingu. Wątpliwości Spółki budzi kwestia właściwego ujęcia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przeniesienia na Korzystającego kosztu zapłaconego podatku od środków transportowych.
2017
25
lip

Istota:
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowy które chce zawrzeć Spółka, stanowią umowy leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „uCIT”)?
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowy które chce zawrzeć Spółka są umowami leasingu, o których mowa w art. 17b ust. 1 uCIT, w tym sensie, że wszelkie opłaty ustalone w umowie leasingu i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie koszty wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu dla celów działalności gospodarczej i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy stanowią koszt uzyskania przychodów, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT?
Czy prawo nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za cenę ustaloną w umowie, stanowiącą element składowy sumy opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 3 uCIT, może nie zostać zrealizowane przez Spółkę jako leasingobiorcę i pozostanie to bez wpływu na kwalifikację zawartych umów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Podatkowe rozróżnienie najmu (dzierżawy) i leasingu operacyjnego opiera się zatem na analizie definicji tego rodzaju leasingu, a zawartej w przepisach uCIT. W efekcie, leasing samochodu osobowego będzie mógł być traktowany jako leasing operacyjny wówczas, gdy: umowa zawarta została na co najmniej 24 miesiące tj. 40% z 5-cio letniego normatywnego okresu amortyzacji, suma ustalonych opłat w umowie leasingu netto odpowiada co najmniej wartości początkowej samochodu oraz odpisów amortyzacyjnych dokonuje jego właściciel. Jeśli jednak odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywać korzystający, to będzie to dalej leasing, ale już klasyfikowany jako finansowy. Z kolei w przypadku niespełnienia pozostałych warunków, umowa ta dla celów podatkowych nie będzie już traktowana jako leasing operacyjny, pomimo że na gruncie prawa cywilnego dalej może wypełniać definicję leasingu, ale w skutkach podatkowych, jako umowa najmu czy dzierżawy. Przepisy podatkowe nie rozstrzygają bowiem o cywilnoprawnej kwalifikacji leasingu, ale przesądzają jedynie o skutkach podatkowych takich umów. Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy, treść zawartych umów leasingu spełnia kryteria umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 uCIT. Zasady kwalifikacji i opodatkowania umowy leasingu zostały uregulowane w rozdziale 4a ww. ustawy.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie uznania usług związanych z utrzymaniem, obsługą oraz używaniem przedmiotu leasingu obejmujące czynności oraz kosztów wymienionych we wniosku jako odrębnych od leasingu finansowego
Fragment:
W związku z powyższym Bank będzie przenosił na korzystającego opłaty dodatkowe, np. opłaty z tytułu czynności administracyjnych, rejestracja pojazdu, monity, wezwania oraz szereg opłat wynikających z bieżącej eksploatacji przedmiotu leasingu, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu w przypadku pojazdów. Wnioskodawca sam wskazuje, że są to czynności dodatkowe związane z utrzymaniem oraz bieżącą obsługą umowy leasingu. Zatem należy stwierdzić, że czynności dodatkowe, za które pobierane są ww. opłaty są bezpośrednio związane z zawieranymi umowami leasingu finansowego (świadczeniem leasingu finansowego), bez świadczenia usług leasingu ich świadczenie nie miałoby sensu biznesowego. Należy również wskazać, że świadczenie usług dodatkowych/pobieranie opłat dodatkowych nie stanowi celu samego w sobie, ponieważ powyższe usługi/opłaty nie zostałyby świadczone/pobrane, gdyby nie zawarta umowa leasingu. Zatem świadczenia związane z utrzymaniem, obsługą oraz używaniem przedmiotu leasingu należy traktować jako element świadczenia kompleksowego, tj. leasingu finansowego, gdyż cel ich świadczenia jest zdeterminowany przez świadczenie główne (leasing finansowy) i związane są one, na co wskazuje sam Wnioskodawca z zawartą umową leasingu finansowego. W ocenie Organu w niniejszej sprawie kluczowym jest art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy.
2017
24
maj

Istota:
Opodatkowanie przekazania przedmiotu leasingu na cele osobiste oraz korekty podatku naliczonego odliczonego od opłat/czynszów leasingowych
Fragment:
Jak wyżej wskazano na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą, zdefiniowaną w art. 8 ustawy. Leasingobiorca (Wnioskodawca) otrzymując faktury dokumentujące czynność leasingu operacyjnego, nabywa prawo do korzystania z Przedmiotu Leasingu (usługę), a nie prawo własności (towar). Zatem wydatki związane z używaniem Przedmiotu Leasingu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu „ na własność ” – jednorazowo, „z góry“), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco. W momencie zakończenia umowy leasingu brak jest zatem konieczności korygowania dokonanych odliczeń kwot podatku naliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód służył w prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych. Natomiast wykup Przedmiotu Leasingu po zakończeniu umowy leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu. Wobec powyższego, w sytuacji gdy Wnioskodawca po wykupie Przedmiotu Leasingu, używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, przekaże go na cele osobiste to w tej sytuacji zmiana sposobu użytkowania tego Przedmiotu nie spowoduje konieczności dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe przed zmianą przeznaczenia, kiedy Przedmiot Leasingu służył prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
23
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Leasing
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.