Ławnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ławnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
sie

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania diet i zwrotu kosztów podróży ławnikom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Fragment:

Czy w informacji o wypłaconych ławnikom kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich - PIT - R kwoty diet oraz kosztów podróży, wypłacane ławnikom zamiejscowym powinny być uwidaczniane w części D kolumnie c) formularza PIT -R... Zdaniem Wnioskodawcy: Dokonanie prawidłowej oceny prawno - podatkowej należności, które otrzymują ławnicy wymaga przedstawienia jakiego rodzaju są to świadczenia. Ławnicy - osoby pełniące funkcje społeczne i obywatelskie - otrzymują: Wszyscy ławnicy otrzymują rekompensatę w określonej przepisami prawa wysokości. Na postawie art. 172 § 3, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 96, poz. 1070 z późn. zm.) zwanej dalej: Prawo o usp, ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pieniężną natomiast wysokość tej rekompensaty określają przepisy art. 172 § 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 1,9% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c. Ławnicy zamiejscowi - zamieszkali poza miejscowością, w której znajduje się siedziba sądu otrzymują dietę i zwrot kosztów przejazdu.

2012
22
mar

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym 18% podatkiem dochodowym należności wypłacanych ławnikom, biegłym, mediatorom, kuratorom adwokatom, tłumaczom.

Fragment:

Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 1,9% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego stanowiącego w danym roku przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, ze zm.), z zastrzeżeniem § 1d cytowanej ustawy. Ponadto ławnicy zamieszkujący poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów. Należność ławnika wypłacana jest na podstawie zarządzenia sędziego do wypłaty, ławnicy nie przedkładają innych dokumentów (np. rachunków, faktur VAT). Ad 2) W kwestii przyznawanych należności biegłym sądowym, wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie biegłym zgodnie z regulacjami zawartymi w dekrecie z dnia 26 października 1950r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.

2011
29
lis

Istota:

Czy Sąd Okręgowy słusznie opodatkowuje przychody określone w art. 13 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwane przez ławników sądowych, biegłych sądowych, tłumaczy, adwokatów, mediatorów i kuratorów sądowych na zasadach ogólnych, uznając, że zapisy art. 30 ust. 1 pkt. 5a nie mają w ich przypadku zastosowania?

Fragment:

Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pieniężną, gdzie obecnie za 1 dzień przysługuje stawka 60,76 zł rekompensaty. Zatem kwota wynagrodzenia ławnika nie jest znana w momencie zlecenia wykonania określonych czynności, bowiem uzależniona jest od ilości dni pełnienia przez niego obowiązków, do których powołał go wnioskodawca. W związku z tym nie zostaną spełnione przesłanki z treści art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy, z uwagi, iż należność przysługująca za wykonanie zleconej czynności nie została określona, gdyż nie można traktować każdego dnia pracy w sądzie jako odrębnej umowy – odrębnego zlecenia. W takiej sytuacji właściwym będzie pobranie przez płatnika zaliczki na podatek zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku dochodowym, nawet w sytuacji jeżeli należność wypłacona ławnikowi nie będzie przekraczała kwoty 200 zł. W przypadku czynności wykonywanych przez biegłych sądowych zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 ze zm.). Za udział w czynnościach sądowych wynagrodzenie biegłego określa się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, uwzględniając czas koniecznej obecności biegłego w sądzie lub w innym miejscu, w którym czynność się odbywa (§ 6 pkt 1 rozporządzenia).

2011
1
paź

Istota:

1. Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje zasady opodatkowania zaliczką na podatek dochodowy, a nie podatek zryczałtowany dla osób wymienionych w art. 13 pkt 5, 6 i 8 ustawy pdof tj. ławników, biegłych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zawodowych, adwokatów i lekarzy sądowych, jeżeli kwota należności nie przekracza 200 zł?
2. W przypadku gdy stanowisko jest błędne i w miejsce pobieranej zaliczki na podatek dochodowy, należy brać zryczałtowany podatek, prosimy o interpretację czy u lekarzy sądowych podstawę do opodatkowania stanowi wartość wynikająca z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 w sprawie wynagradzania przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń w wysokości 80 zł za wydanie 1 zaświadczenia, czy wartość wynikająca z rachunku za okres 1 miesiąca (stanowiąca iloczyn ilości wystawionych w miesiącu zaświadczeń i należności za jedno zaświadczenie).

Fragment:

Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 1,9% (kwota 60,76 zł) podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego stanowiącego w danym roku przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). Dodatkowo ławnikom, którzy muszą odbyć podróż w celu wykonania zleconych im czynności, przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów. Z ww. aktów prawnych wynika, że kwota wynagrodzenia ławnika nie jest znana w momencie zlecenia wykonania określonych czynności, bowiem uzależniona jest od ilości dni pełnienia przez niego obowiązków, do których powołał go Wnioskodawca. W związku z tym nie zostaną spełnione przesłanki z art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy, z uwagi, iż suma należności przysługująca za wykonanie zleconych czynności nie została określona.

2011
1
paź

Istota:

Czy płatnik, czyli Sąd prawidłowo zastosował od stycznia bieżącego roku zasady opodatkowania wypłaconych wynagrodzeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym dla osób wymienionych w art. 13 pkt 5 i 6 ustawy tj. biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, adwokatów, radców prawnych, mediatorów, kuratorów sądowych i ławników? Jeżeli stanowisko płatnika, czyli Sądu zostałoby uznane za nieprawidłowe, wnioskodawca prosi o wskazanie czy ma prawo dokonać korekty odprowadzonych z nadwyżką na konto właściwego Urzędu Skarbowego zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy PIT-8AR, a jeżeli tak to na jakich zasadach korekta taka miałaby zostać przeprowadzona?

Fragment:

Wypłata dla nich następuje na podstawie zarządzenia Sędziego, przy uwzględnianiu wcześniejszego oświadczenia ławnika. Jednak jedynym dokumentem - źródłowym dokumentem księgowym - stanowiącym podstawę dokonania wypłaty należności dla ww. osób jest wyłącznie prawomocne (wykonalne) orzeczenie Sądu o przyznaniu danej należności (wynagrodzenia), a w przypadku ławnika - rekompensaty, diety itd. Do oddziału finansowego spływają prawomocne (wykonalne) orzeczenia wraz z zarządzeniem Sędziego nakazującym dokonanie wypłaty wynagrodzenia na rzecz biegłego sądowego, tłumacza przysięgłego, adwokata, radcy prawnego, mediatora, kuratora sądowego, a w przypadku ławnika sprawdzone merytorycznie i zatwierdzone przez Sędziego zarządzenia o wypłacie rekompensaty. Przy obecnym stanie prawnym od każdej wypłaconej rekompensaty jest potrącany podatek zryczałtowany w wysokości 18%. Wątpliwości płatnika budzą przypadki składania przez ławników zarządzeń nie za pojedyncze dni, ale za kilka dni na jednym zarządzeniu podpisanym przez sędziego. Obecnie za 1 dzień przysługuje stawka 60,76 zł. W sytuacji, gdy Pan/i ławnik złoży cztery odrębne zarządzenia po 60,76 zł od każdego z nich pobierany jest podatek zryczałtowany 18%. Jednakże, gdy złoży łączne zarządzenie na kwotę 243,04 zł stanowiące sumę czterech dni z tego samego lub różnych miesięcy, to obecnie wnioskodawca nie stosuje zasad dla podatku zryczałtowanego.

2011
1
paź

Istota:

Czy płatnik, czyli Sąd powinien potrącać zryczałtowany 18% podatek dochodowy od osób, z którymi nie zawiera umowy zlecenia, jednak zleca im wykonanie określonych czynności, w przypadku gdy osobom tym Sąd przyzna wynagrodzenie do kwoty 200 zł.?

Fragment:

Biura – 12 kwietnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych: w zakresie opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych ławnikom, biegłym i tłumaczom przysięgłym - jest prawidłowe, w zakresie opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych kuratorom, obrońcom z urzędu i mediatorom - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2011r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych biegłym sądowym, tłumaczom przysięgłym, obrońcom z urzędu, mediatorom, kuratorom sądowym oraz zaprzysiężonym ławnikom. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (Sąd) dokonuje wypłaty należności wynagrodzenia biegłym sądowym za sporządzenie opinii oraz obecność na rozprawie, ławnikom - jako rekompensata za czas wykonywania czynnośd w Sądzie, mediatorom za przeprowadzone mediacje, kuratorom nie będącym pracownikami Sądu za wywiady oraz adwokatom za obronę z urzędu, których sędziowie Sądu wybierają z listy biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, zaprzysiężonych ławników oraz obrońców z urzędu i powołują ich do wykonania odpowiednich czynności (wydanie opinii, tłumaczenie, obrona z urzędu itp.) w sprawach toczących się w Sądzie.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym 18% podatkiem dochodowym należności wypłacanych ławnikom, biegłym, mediatorom, kuratorom adwokatom, tłumaczom.

Fragment:

W zakresie wypłat dla ławników określona jest wartość rekompensaty za każdą odbytą rozprawę. Dla ławników podstawą wypłaty jest zarządzenie sędziego, którego kwota jest uzależniona od ilości rozpraw, w których uczestniczył ławnik. Zarządzenie wystawione może być do jednej lub kilku różnych spraw na które zostaje powołany ławnik. W pozostałych przypadkach na podstawie prawomocnego wyroku lub postanowienia sędzia wydaje zarządzenie do wypłaty, które kieruje do oddziału finansowego celem realizacji. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy kwota 200 zł, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwotą brutto przyznanego wynagrodzenia ławnikom, biegłym, mediatorom, tłumaczom, adwokatom i kuratorom czy kwotą netto (bez VAT)... Oddział finansowy wnioskodawcy ustala podstawę opodatkowania w przypadku faktur od kwoty netto (bez VAT) w przypadku rachunków od kwoty brutto. Limit liczony jest od kwot brutto zarówno rachunków jak i faktur. Kwota brutto faktury jest zgodna z kwotą wykazaną na postanowieniu. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.

2011
1
paź

Istota:

1. W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 25 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), w której zmianie uległa treść art. 30 pkt 5a, uzależniając ryczałtowy pobór podatku w wysokości 18% przychodu, jeżeli kwota należności (z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, w tym umowy zlecenia i o dzieło) określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza jednorazowo 200 zł w pojedynczej umowie
2. Czy powyższa zmiana ma wpływ na wypłacane przez Wnioskodawcę wynagrodzenia biegłych, ławników i kuratorów, a mianowicie czy w dalszym ciągu wynagrodzenia te są opodatkowane na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 1 bez względu na wysokość uzyskanego dochodu, również w przypadku nie przekroczenia kwoty 200,00 złotych?

Fragment:

Nr 98, poz. 1070 ze zm.), ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 1,9% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego stanowiącego w danym roku przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Dodatkowo ławnikom, którzy muszą odbyć podróż w celu wykonania zleconych im czynności, przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów. Z ww. aktów prawnych wynika, że kwota wynagrodzenia ławnika nie jest znana w momencie zlecenia wykonania określonych czynności, bowiem uzależniona jest od ilości dni pełnienia przez niego obowiązków, do których powołał go Wnioskodawca. W związku z tym nie zostaną spełnione przesłanki z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi, iż suma należności przysługująca za wykonanie zleconych czynności nie została określona.

2011
1
wrz

Istota:

Czy słusznym jest opodatkowanie od 01 stycznia 2009r. wypłat dla ławników, biegłych, mediatorów, kuratorów, tłumaczy, których kwota łącznie w miesiącu nie przekracza 200 zł, na zasadach ogólnych i stosowanie do ustalenia podstawy opodatkowania pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów w wysokości kreślonej w art. 22 ust.9?

Fragment:

Jednak nie ma możliwości określenia ile razy w miesiącu ławnik zostanie wezwany przez wnioskodawcę. Może być wezwany nawet do kilku spraw. Po wnikliwym przeanalizowaniu przepisów i warunków jakie powinny spełniać przychody (art. 13 pkt 2 lub 5-9) opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 ust.1 pkt 5a ww. ustawy wnioskodawca postanowił dokonać korekty z PIT-8AR do PIT-11 przychodów osiągniętych w 2009r. przez biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, ławników, mediatorów i kuratorów. W konsekwencji również od przychodów uzyskiwanych przez ww. osoby w 2010r. płatnik potrąca podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy słusznym jest opodatkowanie od 01 stycznia 2009r. wypłat dla ławników, biegłych, mediatorów, kuratorów, tłumaczy, których kwota łącznie w miesiącu nie przekracza 200 zł, na zasadach ogólnych i stosowanie do ustalenia podstawy opodatkowania pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów w wysokości kreślonej w art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy, od 01 stycznia 2009r. słusznym jest opodatkowanie wypłat dla ławników, biegłych, mediatorów, kuratorów, tłumaczy, których kwota (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy prawidłowym jest zastosowanie do rozliczenia wynagrodzeń biegłych sądowych, ławników, kuratorów, tłumaczy, mediatorów na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r.?

Fragment:

Biura – 01 marca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych ławnikom, biegłym, mediatorom, tłumaczom oraz kuratorom – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01 marca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych ławnikom, biegłym, mediatorom, tłumaczom oraz kuratorom. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Sąd rejonowy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wypłaty dla: ławników, biegłych, mediatorów, tłumaczy, kuratorów, których łączna kwota w miesiącu nie przekracza 200zł pobiera zryczałtowany podatek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te, o których mowa powyżej nie są pracownikami sądu. Sąd nie zawiera z nimi także żadnych umów. Podstawą wypłaty wynagrodzenia ławnikom jest zarządzenie wypłaty sporządzone na podstawie art. 172 par. 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tzw. rekompensata pieniężna). Podstawą wypłaty wynagrodzenia, pozostałym osobom wymienionym powyżej (tj. biegłym, mediatorom, tłumaczom, kuratorom), za wykonaną usługę jest wystawiona dla sądu faktura lub rachunek, wyliczony na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości – odrębnie dla każdej grupy.