Las | Interpretacje podatkowe

Las | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to las. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca zobowiązany był do zapłaty podatku od sprzedanego z własnego lasu drewna?
Fragment:
Jednakże przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. Przez gospodarkę leśną – stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100, z późn. zm.) – należy rozumieć działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w 2008 r. Wnioskodawca otrzymał spadek po zmarłej siostrze w postaci 15 ha ziemi, lasu i nieużytków położonych na Litwie. W związku z tym, że las osiągnął odpowiedni wiek i konieczna była jego wycinka, Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do nadleśnictwa o udzielenie zezwolenia na jego wycinkę. Po otrzymaniu zezwolenia Wnioskodawca dokonał wycinki drzew. Następnie, w 2014 r. nieprzerobione drzewo na pniu zostało sprzedane. Sprzedaż nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. Za 2014 r. Wnioskodawca złożył wspólne zeznanie podatkowe z żoną. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż drewna w formie nieprzerobionej, pozyskanego z położonego na Litwie lasu, stanowi przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu powołanej ustawy o lasach.
2017
10
maj

Istota:
Czy wartość bonifikaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni przystąpiła do organizowanego przez Lasy Państwowe, przetargu ograniczonego na zakup nieruchomości zabudowanej (pustostan) zbywanej przez sąsiednie nadleśnictwo. Nabycie nastąpiło na podstawie art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Cena rynkowa nieruchomości, zgodna z wyceną rzeczoznawcy, wynosiła 170.000 zł. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię wyniosła 9.600 zł. Stosownie do art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) – Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej „ lokalami ”, oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym. W myśl art. 40a ust. 2 ww. ustawy, ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Z treści art. 40a ust. 4 cyt. ustawy wynika, że pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami, i w których mieszkają.
2016
20
mar

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT przez Nadleśnictwo z faktury dokumentującej nabycie pojazdu (dla Nadleśniczego), paliwa, koszty remontu, konserwacji oraz eksploatacji.
Fragment:
(...) lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk; ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu; pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej; przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3; racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego. W Lasach Państwowych, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o lasach, tworzy się Służbę Leśną. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników zajmujących się: sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych; prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów; zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia; sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5, w razie powierzenia takiego nadzoru.
2014
3
paź

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji nabycia lokalu mieszkalnego (pustostanu) przez byłego pracownika Lasów Państwowych po preferencyjnej cenie wynikającej z art. 40a ustawy o lasach
Fragment:
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Sz. poinformował Wnioskodawcę pisemnie o przyjęciu Jego oferty. Wycena rzeczoznawcy majątkowego dotycząca przedmiotu przetargu stanowiąca zarazem cenę wywoławczą to 103.660 zł. Zaoferowana przez Wnioskodawcę cena zakupu w postępowaniu przetargowym to 1.000.001 zł. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że w związku z art. 40a pkt 4, 9 i 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach cena, jaką zapłaci za nabytą nieruchomość (nie licząc kosztów notarialnych) wyniesie 95% ceny oferowanej na przetargu, tj. 50.000,05 zł. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm), Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej „ lokalami ”, oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym. Ustęp 2 analizowanego przepisu stanowi natomiast, że ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
2014
6
sie

Istota:
Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O....”
Fragment:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Lasy Państwowe, jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. W skład Lasów Państwowych wchodzą: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nadleśnictwo jest jedną z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. PGL LP działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.). W myśl zapisów art. 8 ustawy o lasach, gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, powiększania zasobów leśnych. Elementem powszechnej ochrony lasów jest ochrona przyrody, w tym ochrona siedlisk i ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Od dnia 1 stycznia 2010 r. Nadleśnictwo realizuje projekt pn. „ O... ”, finansowany ze środków: (...) oraz ze środków własnych.
2013
17
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego przez wszystkich współwłaścicieli w skład którego wchodzi las.
Fragment:
Jednakże należy zwrócić uwagę, że oprócz nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu ww. przepisów przedmiotem sprzedaży był również las. Las nie tworzy zgodnie z definicją ustawy o podatku rolnym – gospodarstwa rolnego. Także z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprost wynika, iż las nie jest sklasyfikowany jako użytek rolny lub jako grunt zadrzewiony lub zakrzewiony na użytkach rolnych. W związku z powyższym przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości w części przypadającej na las, nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym w pozostałej części będzie korzystał ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Mając powyższe na uwadze, stanowisko wnioskodawczyni w zakresie możliwości zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości przypadającego na las należy uznać za nieprawidłowe, natomiast stanowisko wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży udziału w pozostałej części nieruchomości na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać za prawidłowe.
2012
16
paź

Istota:
Czy w związku z zaistniałym stanem Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat?
Fragment:
Natomiast zgodnie z § 68 ust. 2. ww. rozporządzenia grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione. Jak wynika z powyższego, las nie został wymieniony jako grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego tj. nie został sklasyfikowany jako użytki rolne, zatem odpłatne zbycie lasu w żadnym wypadku nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Z powołanego wyżej przepisu wynika, że dla zaistnienia zwolnienia w nim przewidzianego muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż odpłatne zbycie lasu w dniu 21 grudniu 2011 r., nabytego w 2008 r. i w 2011 r., nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.
2012
11
sie

Istota:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym do sprzedaży lasu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia lasu. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni została właścicielką działki o pow. 0,64 ha, stanowiącej las, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 8 września 2008 r. wydanego w sprawie sygn. akt, o stwierdzenie nabycia spadku po mamie, która zmarła w 2007 r. Działka ta stanowiła nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, wydanym przez Starostę Powiatu działka stanowi las, zajmuje pow. 0,64 ha. Z zaświadczenia Wójta wynika, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonym przez uchwałę Rady Gminy działka znajduje się na terenie lasów. Umową sprzedaży, na podstawie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni dokonała odpłatnego zbycia osobie fizycznej, ww. działki o pow. 0,64 ha stanowiącej las. Las ten stanowił część gospodarstwa rolnego i zarówno w momencie nabycia w drodze spadku, jak i w chwili sprzedaży nie zmienił swojego przeznaczenia i charakteru. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w zaistniałym stanie faktycznym do sprzedaży lasu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2012
19
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki, której część jest przeznaczona pod zabudowę a część stanowią lasy
Fragment:
Przeznaczenie części działki nr 102, oznaczonej symbolem RL-lasy, wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy. Dla części działki oznaczonej symbolem RL-lasy nie została wydana decyzja określająca warunki zabudowy. Ustosunkowując się do powyższego, stwierdzić należy, iż zbycie prawa wieczystego użytkowania części działki nr 102 o powierzchni 0,1052 ha, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy została oznaczona symbolem 1MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, bowiem zwolnienie to dotyczy wyłącznie dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zatem zbycie tej części działki o powierzchni 0,1052 ha - jako terenu zabudowy jednorodzinnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT będzie podlegać opodatkowaniu stawką 23% VAT. Natomiast zbycie prawa wieczystego użytkowania części działki nr 102 o powierzchni 0,2708 ha, która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy została oznaczona symbolem RL-lasy (dla której nie została wydana decyzja określająca warunki zabudowy) będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, jako dotyczące dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
2012
7
cze

Istota:
Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości w części stanowiącej grunt rolny korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z powyższego zwolnienia nie korzysta przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości stanowiącej grunt leśny, gdyż nie została spełniona jedna z przesłanek warunkująca możliwość z jego skorzystania, tj. zbyty grunt nie był zakwalifikowany jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu leśnego będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Sąd wskazał, iż z przytoczonych wyżej przepisów rozporządzenia wynika, że definicja pojęcia „ lasy ” obejmuje grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Oznacza to, że we wniosku o udzielenie interpretacji nie został precyzyjnie określony sposób określenia części nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków. Część nieruchomości o powierzchni 0,64ha może być bowiem albo lasem, w skład którego wchodzi grunt leśny albo też lasem, w skład którego wchodzą grunty zadrzewione i zakrzewione, które mogą znajdować się również na użytkach rolnych. Tymczasem od precyzyjnego określenie rodzaju gruntów wchodzących w skład sprzedanej nieruchomości uzależniona jest możliwość udzielenia interpretacji indywidualnej w niniejszej sprawie. Jeżeli bowiem grunty zadrzewione i zakrzewione, wchodzące w skład lasu w rozumieniu przepisów cytowanego rozporządzenia, znajdować się będą na użytkach rolnych (co powinno wynikać z odpowiednich zapisów w ewidencji gruntów) to odpowiadać będą definicji gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów art. 1 i 2 ust. 1 u.p.r. a w konsekwencji, w rozumieniu przepisów updof. Jeżeli natomiast grunty zadrzewione i zakrzewione, wchodzące w skład lasu w rozumieniu przepisów cytowanego rozporządzenia, obejmować będą grunty leśne, wówczas nie będą mogły być potraktowane jako wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 1 i 2 ust. 1 u.p.r., a w konsekwencji, w rozumieniu przepisów updof.
2012
24
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Las
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.