Las | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to las. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja lasu komunalnego (...)”.

Fragment:

(...) naturalnego (lasu komunalnego) narażonego na zniszczenie poprzez postępującą degradację i spadek bioróżnorodności. Korzyści społeczno-gospodarcze: zachowanie i ochrona zasobów leśnych (...). Niedopuszczenie do dalszej degradacji obszarów leśnych o wysokiej wartości przyrodniczej (niekontrolowane zaśmiecanie lasów, niszczenie siedlisk i gatunków chronionych); umiejętne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego miasta na potrzeby zwiększenia atrakcyjności turystycznej, bez ich nadmiernej eksploatacji, tj. w sposób gwarantujący ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń. Współistnienie w jednym miejscu funkcji, rekreacyjnej, turystycznej i przyrodniczej, rozbudowanie oferty turystycznej w oparciu o niewykorzystywane obiekty przyrodnicze (las komunalny (...)), zgodnie ze współczesnymi trendami (turystyka leśna, turystyka aktywna – piesza, rowerowa). Uporządkowanie i zagospodarowanie lasu na cele turystyczne i rekreacyjne, przyrodnicze to nowy produkt w strukturach miasta uzupełniający dotychczasową ofertę turystyczną oraz atrakcja na trasie szlaków turystycznych tamtędy przebiegających; zróżnicowanie oferty turystycznej w celu wydłużenia sezonu turystycznego, możliwie niezależnej od warunków pogodowych i pory roku; zwiększenie różnorodności biologicznej terenów miejskich o wysokiej wartości przyrodniczej.

2018
15
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Fragment:

W ramach struktury PGL LP, nadleśnictwa (w tym Nadleśnictwo, zwane dalej Nadleśnictwem) prowadzą samodzielną gospodarkę leśną, opartą na planie urządzenia lasu (art. 35 ustawy o lasach). Gospodarka leśna została zdefiniowana w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach, zgodnie z którym jest to działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzania lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów: zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą; ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na: zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe, potrzeby nauki, ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym; ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewnych w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych; produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

2018
12
paź

Istota:

Stawka VAT.

Fragment:

W przypadku poz. 137 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, użycie przez ustawodawcę w rubryce „ Symbol PKWiU 2008 ” przy wskazanym tam symbolu 02.40.10 znacznika „ ex ” oznacza, że obniżona 8% stawka podatku ma zastosowanie do usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 02.10.10 „ Usługi związane z leśnictwem ” z wyłączeniem – patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami – co objaśniono w rubryce „ Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) ” pozycji 137 załącznika nr 3 do ustawy. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje usługę polegającą na montażu kłód bartnych w lesie na drzewach. Kłody bartne to swojego rodzaju domki dla pszczół. Usługa realizowana jest na zlecenie Lasów Państwowych, na terenach leśnych. Zainteresowany wskazał, że symbol PKWiU świadczonej przez niego usługi to 02.40.10.9. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania stawki VAT w wysokości 8% dla usługi montażu kłód bartnych na drzewach w lesie, świadczonej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dla zlecenia realizowanego dla Lasów Państwowych. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi montażu kłód bartnych na terenach leśnych, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 02.40.10.9, a jednocześnie nie mają do nich zastosowania wyłączenia wskazane w poz. 137 załącznika nr 3 do ustawy, to na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 137 załącznika nr 3 do ustawy, podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

2017
10
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca zobowiązany był do zapłaty podatku od sprzedanego z własnego lasu drewna?

Fragment:

Jednakże przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. Przez gospodarkę leśną – stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100, z późn. zm.) – należy rozumieć działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w 2008 r. Wnioskodawca otrzymał spadek po zmarłej siostrze w postaci 15 ha ziemi, lasu i nieużytków położonych na Litwie. W związku z tym, że las osiągnął odpowiedni wiek i konieczna była jego wycinka, Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do nadleśnictwa o udzielenie zezwolenia na jego wycinkę. Po otrzymaniu zezwolenia Wnioskodawca dokonał wycinki drzew. Następnie, w 2014 r. nieprzerobione drzewo na pniu zostało sprzedane. Sprzedaż nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. Za 2014 r. Wnioskodawca złożył wspólne zeznanie podatkowe z żoną. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż drewna w formie nieprzerobionej, pozyskanego z położonego na Litwie lasu, stanowi przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu powołanej ustawy o lasach.

2016
20
mar

Istota:

Czy wartość bonifikaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni przystąpiła do organizowanego przez Lasy Państwowe, przetargu ograniczonego na zakup nieruchomości zabudowanej (pustostan) zbywanej przez sąsiednie nadleśnictwo. Nabycie nastąpiło na podstawie art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Cena rynkowa nieruchomości, zgodna z wyceną rzeczoznawcy, wynosiła 170.000 zł. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię wyniosła 9.600 zł. Stosownie do art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) – Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej „ lokalami ”, oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym. W myśl art. 40a ust. 2 ww. ustawy, ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Z treści art. 40a ust. 4 cyt. ustawy wynika, że pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami, i w których mieszkają.

2014
3
paź

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT przez Nadleśnictwo z faktury dokumentującej nabycie pojazdu (dla Nadleśniczego), paliwa, koszty remontu, konserwacji oraz eksploatacji.

Fragment:

(...) lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk; ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu; pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej; przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3; racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego. W Lasach Państwowych, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o lasach, tworzy się Służbę Leśną. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników zajmujących się: sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych; prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów; zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia; sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5, w razie powierzenia takiego nadzoru.

2014
6
sie

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji nabycia lokalu mieszkalnego (pustostanu) przez byłego pracownika Lasów Państwowych po preferencyjnej cenie wynikającej z art. 40a ustawy o lasach

Fragment:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Sz. poinformował Wnioskodawcę pisemnie o przyjęciu Jego oferty. Wycena rzeczoznawcy majątkowego dotycząca przedmiotu przetargu stanowiąca zarazem cenę wywoławczą to 103.660 zł. Zaoferowana przez Wnioskodawcę cena zakupu w postępowaniu przetargowym to 1.000.001 zł. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że w związku z art. 40a pkt 4, 9 i 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach cena, jaką zapłaci za nabytą nieruchomość (nie licząc kosztów notarialnych) wyniesie 95% ceny oferowanej na przetargu, tj. 50.000,05 zł. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm), Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej „ lokalami ”, oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym. Ustęp 2 analizowanego przepisu stanowi natomiast, że ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

2013
17
sty

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O....”

Fragment:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Lasy Państwowe, jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. W skład Lasów Państwowych wchodzą: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nadleśnictwo jest jedną z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. PGL LP działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.). W myśl zapisów art. 8 ustawy o lasach, gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, powiększania zasobów leśnych. Elementem powszechnej ochrony lasów jest ochrona przyrody, w tym ochrona siedlisk i ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Od dnia 1 stycznia 2010 r. Nadleśnictwo realizuje projekt pn. „ O... ”, finansowany ze środków: (...) oraz ze środków własnych.

2012
16
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego przez wszystkich współwłaścicieli w skład którego wchodzi las.

Fragment:

Jednakże należy zwrócić uwagę, że oprócz nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu ww. przepisów przedmiotem sprzedaży był również las. Las nie tworzy zgodnie z definicją ustawy o podatku rolnym – gospodarstwa rolnego. Także z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprost wynika, iż las nie jest sklasyfikowany jako użytek rolny lub jako grunt zadrzewiony lub zakrzewiony na użytkach rolnych. W związku z powyższym przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości w części przypadającej na las, nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym w pozostałej części będzie korzystał ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Mając powyższe na uwadze, stanowisko wnioskodawczyni w zakresie możliwości zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości przypadającego na las należy uznać za nieprawidłowe, natomiast stanowisko wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży udziału w pozostałej części nieruchomości na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać za prawidłowe.

2012
11
sie

Istota:

Czy w związku z zaistniałym stanem Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat?

Fragment:

Natomiast zgodnie z § 68 ust. 2. ww. rozporządzenia grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione. Jak wynika z powyższego, las nie został wymieniony jako grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego tj. nie został sklasyfikowany jako użytki rolne, zatem odpłatne zbycie lasu w żadnym wypadku nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Z powołanego wyżej przepisu wynika, że dla zaistnienia zwolnienia w nim przewidzianego muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż odpłatne zbycie lasu w dniu 21 grudniu 2011 r., nabytego w 2008 r. i w 2011 r., nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.