Ładowność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ładowność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
15
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa do napedu pojazdów samochodowych;

Fragment:

(...) ładowność. Istnieją przypadki, że dowody rejestracyjne pojazdu mogą zawierać dane, np.: Wariant A liczba miejsc (siedzeń), dopuszczalna ładowność. Wariant B liczba miejsc (siedzeń), dopuszczalna ładowność - brak wypełnienia danych. W każdym dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest podana dopuszczalna masa całkowita pojazdu oraz masa własna pojazdu. Znając ww. parametry można określić dopuszczalną ładowność pojazdu, posługując się definicją dopuszczalnej ładowności, zawartą w art. 1 pkt 56 Prawa o ruchu drogowym, z której wynika, że pojęcie dopuszczalna ładowność oznacza największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. A zatem, w oparciu o dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu można każdorazowo określić dopuszczalną ładowność konkretnego pojazdu. Nabyte na własność lub użytkowane do tej pory na podstawie umów leasingu ww. pojazdy lub nabywane w przyszłości na własność lub leasingowane ww. pojazdy, są i będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, związanych z działalnością gospodarczą Spółki.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu w/w pojazdu?

Fragment:

Przepis ten stanowił, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika”. Z uzupełnienia do wniosku wynika, że w/w pojazd ma dopuszczalną ładowność wynoszącą 920kg., zatem w myśl w/w przepisu Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu w/w pojazdu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

2011
1
kwi

Istota:

W październiku 2006 r. Spółka wykupi samochody Honda Civic z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych nr PL*1008*01. 1) Czy samochód ten jest samochodem ciężarowym? 2) Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 3) Jak rozliczać prywatne jazdy pracowników w/w samochodem służbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie z nią, ilekroć w przepisach art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. jest mowa o samochodzie osobowym - rozumie się przez to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg. Jeśli zatem samochód posiada homologację inną niż dla samochodu osobowego, albo gdy jego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg, wówczas nie będzie on uznany za samochód osobowy. Jeśli samochód nie posiada żadnej homologacji, lecz jego ładowność przekracza 500 kg, również nie będzie on samochodem osobowym. Ponieważ, jak wynika z wniosku Podatnika, samochód, którego dotyczy wniosek, posiada homologację importera, a zgodnie z 50 punktem homologacji jego ładowność wynosi 505 kg, wobec czego samochód ten w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi samochodu osobowego. Ad. 2 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera pewne ograniczenia w zakresie zaliczania wydatków związanych z używaniem samochodów do kosztów uzyskania przychodów. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 30 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika: a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik ma wątpliwość czy w świetle art. 16 ust. 3a w związku z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych samochody dzierżawione przez Spółkę powinny być uznawane za samochody osobowe.

Fragment:

Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) przez dopuszczalną ładowność rozumie się największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. Sformułowana w art. 16 ust. 3a ustawy z dnia 15.02.1992 r. definicja samochodu osobowego obowiązuje dla potrzeb podatku dochodowego w niezmienionej treści od początku 2001 r. W świetle powołanego przepisu samochodem osobowym jest taki samochód, który spełnia łącznie dwa warunki tj.: nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe, jego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg. Oznacza to, że aby samochód nie był uznawany za osobowy dla celów podatku dochodowego powinien mieć homologację producenta lub importera wymaganą dla samochodów innych niż osobowe lub jego dopuszczalna ładowność winna przekraczać 500 kg. Reasumując w ocenie tut. Organu podatkowego prawidłowe jest stanowisko Podatnika, iż warunki podane w definicji samochodu osobowego zawartej w art. 16 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozpatrywać łącznie, co oznacza, że każdy samochód o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg nie jest samochodem osobowym, niezależnie od treści homologacji. Zatem prawidłowe jest także stanowisko Podatnika, iż samochody dzierżawione przez Spółkę należy uznać za samochody ciężarowe, co uprawnia Spółkę do zaliczania wydatków za używanie tych samochodów do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy opłat podatku od środków transportowych od pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony.

Fragment:

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie zawierają definicji samochodów ciężarowych oraz określenia "dopuszczalnej masy całkowitej". W tym celu uzasadnione jest odwołanie się do definicji zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami). Ustawa ta w art. 2 pkt. 42 stanowi, że samochód ciężarowy to pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. Natomiast dopuszczalna masa całkowita, zgodnie z tą ustawą, to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. Wobec braku odmiennych definicji tych pojęć w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należy przyjąć, iż podane w ustawie Prawo o ruchu drogowym definicje mają zastosowanie również dla określenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych. Mając powyższe na uwadze, stanowisko strony w sprawie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita zapisana w dowodzie rejestracyjnym wynosi 3,5 tony jest nieprawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zaliczyć w koszty amortyzacji całą wartość samochodu, który nie posiada homologacji wymaganej dla samochodu ciężarowego ale jego ładowność przekracza 500 kg, czy tylko do limitu wynoszącego 20.000,00 tys. EURO?

Fragment:

Definicja zawarta w art. 23 ust. 3 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że samochód osobowy to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg. Oznacza to, że samochód inny niż osobowy to taki samochód, który spełnia łącznie dwa warunki: posiada świadectwo homologacji producenta lub importera oraz, którego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało zdefiniowane pojęcie ładowności, dlatego tez należy posiłkować się definicją zawartą w art. 2 pkt 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 58, poz 515), gdzie "dopuszczalna ładowność" zdefiniowana została jako największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która jednocześnie stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. Posiłkując się powyższą regulacją w odniesieniu do określenia jego dopuszczalnej ładowności i czy jest zgodna z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Reasumując samochód zakupiony przez spółkę nie będzie posiadał świadectwa homologacji, a jednocześnie jego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg, co daje podstawę do uznania, że nie jest to samochód osobowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można amortyzować samochód nie stosując się do ograniczenia równowartości 20.000 EURO tak jak przy samochodach osobowych, jeśli:
- samochód zarejestrowany jest jako osobowy,
- w świadectwie homologacji nie ma podanej ładowności, tylko takie dane jak masa całkowita -2635 kg i masa własna 2075 kg, które świadczą, że ładowność samochodu wynosi 560 kg.

Fragment:

Oznacza to, że samochód inny niż osobowy to taki samochód, który spełnia łącznie dwa warunki: posiada świadectwo homologacji producenta lub importera oraz, którego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało zdefiniowane pojęcie ładowności, dlatego tez należy posiłkować się definicją zawartą w art. 2 pkt 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 58, poz 515), gdzie "dopuszczalna ładowność" zdefiniowana została jako największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która jednocześnie stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. Posiłkując się powyższą regulacją w odniesieniu do dołączonego do wniosku wyciągu ze świadectwa homologacji, dotyczącego samochodu marki CHRYSLER GRAND VOYAGER SE 2,8 CRD, w którym określona została masa całkowita 2.635 kg i masa własna 2.075 kg pojazdu, należy stwierdzić, iż wyliczona przez Pana dopuszczalna ładowność 560 kg wynika z różnicy pomiędzy masą całkowitą i masą własną pojazdu i jest zgodna z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Reasumując samochód zakupiony przez Pana posiada świadectwo homologacji, a jednocześnie jego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg, co daje podstawę do uznania, że nie jest to samochód osobowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Tak więc przedstawione przez Pana stanowisko w przedmiotowej sprawie jest zgodne ze stanowiskiem Organu podatkowego.

2011
1
mar

Istota:

Czy firmie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodów: samochód ciężarowy-chłodnia Volkswagen LT-35 2,5 TDI i samochód Renault Kangoo 1.9 DW?

Fragment:

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2005 roku. Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt zmiany przepisów, których interpretacji dokonano w postanowieniu Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 17 marca 2005 roku, znak: 1425/021/443/16/05/IW, istnieje konieczność uchylenia przedmiotowego postanowienia z urzędu. Informuje się, że uchylone postanowienie organu podatkowego jest wiążące w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce przed datą wejścia w życie zmienionego przepisu. Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wnosząc odwołanie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł od odwołania i 0,50 zł od każdego załącznika.

2011
1
mar

Istota:

Czy po 1 czerwca 2005 r. można odliczać całą kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych z tytułu leasingu samochodu Peugeot 206?

Fragment:

Samochód posiada dopuszczalną ładowność 520 kg i 4 miejsca (siedzenia). Powyższe ustalono na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 12.06.2005r., uprzejmie informuje:Użytkowany przez Pana na podstawie umowy leasingu samochód ciężarowy jest pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 czerwca 2005r., tj. samochodem o ładowności mniejszej niż ładowność określona wg wzoru DŁ = 357 kg + nx68 kggdzie:DŁ -oznacza dopuszczalną ładownośćn - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcyW myśl art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 756) w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisów art. 86 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia ustawy w życie, tj. przed 1 czerwca 2005r.

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu NISSAN Patrol (samochód ciężarowy) zakupionego u dealera niemieckiego?

Fragment:

(...) ładowność - największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu (art.2 pkt.56). W sytuacji, gdy masa własna pojazdu i dopuszczalna ładowność samochodu NISSAN Patrol nie zostały wprost określone w świadectwie homologacji, można je ustalić na podstawie danych wynikających ze świadectwa homologacji i masy przypadającej na kierowcę, określonej w Dodatku do Dyrektywy Rady 92/21/EWG, tj. masa własna = 2485kg (masa pojazdu gotowego do jazdy) – 75kg (masa przypadająca na kierowcę) = 2410kg ładowność = 3110kg (dopuszczalna masa całkowita pojazdu) - 2410kg (masa własna) = 700kg. Z porównania ładowności samochodu NISSAN Patrol obliczonej na podstawie danych wynikających ze świadectwa homologacji (700 kg) z ładownością obliczoną na podstawie wzoru, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (DŁ = 357 kg + 5 x 68 kg = 697 kg) wynika, że przy nabyciu w/w samochodu, kwotę podatku naliczonego stanowi 100% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy tych towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.