ITPB3/423-252c/11/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie EEŁ i EEK, na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółki Przejmowane w roku połączenia, tj. w 2011 r. do dnia połączenia, powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2011 r. (data wpływu 25 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) CIT-8 w związku z łączeniem się spółek przez przejęcie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2011 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) CIT-8 w związku z łączeniem się spółek przez przejęcie.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach konsolidacji segmentu elektrowni wodnych w Grupie, z dniem 1 lutego 2011 r. Spółka (dalej również: Spółka Przejmująca) przejęła dwie spółki powiązane EEŁ i EEK (dalej łącznie: Spółki Przejmowane). Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Wnioskodawcę. Połączenie zostało rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki metodą łączenia udziałów. Księgi rachunkowe Spółek Przejmowanych nie zostały zamknięte w oparciu o art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, a w rezultacie nie doszło do zakończenia roku podatkowego Spółek Przejmowanych, ani Spółki (Spółka Przejmująca kontynuuje swój byt prawny). Dodatkowo należy wskazać, iż przed połączeniem Spółka i Spółki Przejmowane stosowały następujące metody określenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych:

  • Wnioskodawca korzysta zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Z uwagi na powyższe obecnie (tj. w 2011 r.) Spółka wpłaca zaliczki na podatek dochodowy za miesiące przed, jak i po przejęciu Spółek Przejmowanych w tej samej wysokości ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 25 ust. 6 ustawy, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego za 2009 r. wynikającej z zeznania złożonego w 2010 r.,
  • EEK do dnia przejęcia również korzystała z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, o której mowa powyżej. Z uwagi na fakt, iż przejęcie nastąpiło z dniem 1 lutego 2011 r. zaliczka na podatek dochodowy za styczeń została uregulowana przez Wnioskodawcę (jako następcę prawnego) na rachunek właściwego dla EEK urzędu skarbowego w wysokości ustalonej dla EEK zgodnie z zasadami uproszczonymi,
  • EEŁ do dnia przejęcia opłacała zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych zgodnie z art. 25 ust. 1 i 1a ustawy w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. W związku z powyższym Spółka wpłaciła za EEŁ na rachunek właściwego dla EEŁ urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń w wysokości podatku należnego od dochodu osiągniętego przez EEŁ w styczniu 2011 r.

W rozliczeniu za 2010 r. EEŁ wykazała w zeznaniu rocznym nadpłatę. Spółka, działając jako następca prawny, składając do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla EEŁ (do dnia 31 stycznia 2011 r.) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2010 r., wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Z kolei w przypadku EEK, Spółka wraz ze złożeniem do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla EEK (do dnia 31 stycznia 2011 r.) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2010 r. dokonała wpłaty podatku (w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek) na rachunek bankowy ww. naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
  1. Czy prawidłowym jest stwierdzenie, że Wnioskodawca, jako następca prawny Spółek Przejmowanych, jest uprawniony do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według reguł uproszczonych wskazanych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. W przypadku potwierdzenia, iż stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 jest prawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko pozwalające na wpłacanie przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według wysokości zaliczek ustalonej dla Spółki w oparciu o wysokość podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, tj. w zeznaniu złożonym w 2010 r. za 2009 r., bez uwzględniania wysokości podatku należnego wykazanego w zeznaniach złożonych w 2010 r. za 2009 r. przez Spółki Przejmowane...
  3. W jakim urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na siedzibę każdej ze Spółek Przejmowanych czy właściwym dla Spółki) należy złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2010 r.
  4. Na rachunek którego urzędu skarbowego (tj. właściwego ze względu na siedzibę każdej ze Spółek Przejmowanych czy właściwego dla Spółki) powinny zostać wpłacone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2011 r. za Spółki Przejmowane...
  5. Czy Spółka będzie uprawniona do otrzymania nadpłaty wykazanej przez EEŁ w rozliczeniu rocznym za 2010 r....
  6. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie EEŁ i EEK, na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółki Przejmowane w roku połączenia, tj. w 2011 r. do dnia połączenia, powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie szóste. Wniosek w części dotyczącej pozostałych pytań będzie przedmiotem odrębnych interpretacji indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania szóstego – za rok 2011 (czyli rok, w którym doszło do połączenia) powinien złożyć jedno zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8, w którym poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania uwzględni również sumę przychodów i kosztów Spółek Przejmowanych za okres przed połączeniem.

Zasady i terminy dotyczące składania zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, a także związany z nim obowiązek zapłaty podatku zostały uregulowane w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl tego przepisu podatnicy są, co do zasady, zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę miedzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Stosownie do regulacji art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Jednakże przepis art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki.

Mając na względzie opisany stan faktyczny oraz fakt, iż nie dokonano zamknięcia ksiąg Spółek Przejmowanych na moment przejęcia, Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać osiągnięte w 2011 r. przez siebie przychody i poniesione koszty łącznie z przychodami i kosztami Spółek Przejmowanych (jako następca prawny) w zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (druk CIT-8) w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Należy ponadto wskazać, iż Wnioskodawca składając jedno zeznanie CIT-8 będzie również uprawniony, na podstawie ww. art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, do rozliczenia zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zapłaconych przez Spółki Przejmowane do momentu przejęcia, tj. za styczeń 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.