ITPB3/423-252a/11/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy prawidłowym jest stwierdzenie, że Wnioskodawca, jako następca prawny Spółek Przejmowanych, jest uprawniony do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według reguł uproszczonych wskazanych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. W przypadku potwierdzenia, iż stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 jest prawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko pozwalające na wpłacanie przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według wysokości zaliczek ustalonej dla Spółki w oparciu o wysokość podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, tj. w zeznaniu złożonym w 2010 r. za 2009 r., bez uwzględniania wysokości podatku należnego wykazanego w zeznaniach złożonych w 2010 r. za 2009 r. przez Spółki Przejmowane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2011 r. (data wpływu 25 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku łączenia się spółek przez przejęcie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2011 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku łączenia się spółek przez przejęcie.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach konsolidacji segmentu elektrowni wodnych w Grupie, z dniem 1 lutego 2011 r. Spółka (dalej również: Spółka Przejmująca) przejęła dwie spółki powiązane EEŁ i EEK (dalej łącznie: Spółki Przejmowane). Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Wnioskodawcę. Połączenie zostało rozliczone i ujęte na dzień połączenia w księgach rachunkowych Spółki metodą łączenia udziałów. Księgi rachunkowe Spółek Przejmowanych nie zostały zamknięte w oparciu o art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, a w rezultacie nie doszło do zakończenia roku podatkowego Spółek Przejmowanych, ani Spółki (Spółka Przejmująca kontynuuje swój byt prawny). Dodatkowo należy wskazać, iż przed połączeniem Spółka i Spółki Przejmowane stosowały następujące metody określenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych:

  • Wnioskodawca korzysta zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Z uwagi na powyższe obecnie (tj. w 2011 r.) Spółka wpłaca zaliczki na podatek dochodowy za miesiące przed, jak i po przejęciu Spółek Przejmowanych w tej samej wysokości ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 25 ust. 6 ustawy, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego za 2009 r. wynikającej z zeznania złożonego w 2010 r.,
  • EEK do dnia przejęcia również korzystała z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, o której mowa powyżej. Z uwagi na fakt, iż przejęcie nastąpiło z dniem 1 lutego 2011 r. zaliczka na podatek dochodowy za styczeń została uregulowana przez Wnioskodawcę (jako następcę prawnego) na rachunek właściwego dla EEK urzędu skarbowego w wysokości ustalonej dla EEK zgodnie z zasadami uproszczonymi,
  • EEŁ do dnia przejęcia opłacała zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych zgodnie z art. 25 ust. 1 i 1a ustawy w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. W związku z powyższym Spółka wpłaciła za EEŁ na rachunek właściwego dla EEŁ urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń w wysokości podatku należnego od dochodu osiągniętego przez EEŁ w styczniu 2011 r.

W rozliczeniu za 2010 r. EEŁ wykazała w zeznaniu rocznym nadpłatę. Spółka, działając jako następca prawny, składając do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla EEŁ (do dnia 31 stycznia 2011 r.) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2010 r., wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Z kolei w przypadku EEK, Spółka wraz ze złożeniem do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla EEK (do dnia 31 stycznia 2011 r.) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2010 r. dokonała wpłaty podatku (w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek) na rachunek bankowy ww. naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
  1. Czy prawidłowym jest stwierdzenie, że Wnioskodawca, jako następca prawny Spółek Przejmowanych, jest uprawniony do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według reguł uproszczonych wskazanych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. W przypadku potwierdzenia, iż stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 jest prawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko pozwalające na wpłacanie przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według wysokości zaliczek ustalonej dla Spółki w oparciu o wysokość podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, tj. w zeznaniu złożonym w 2010 r. za 2009 r., bez uwzględniania wysokości podatku należnego wykazanego w zeznaniach złożonych w 2010 r. za 2009 r. przez Spółki Przejmowane...
  3. W jakim urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na siedzibę każdej ze Spółek Przejmowanych czy właściwym dla Spółki) należy złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2010 r.
  4. Na rachunek którego urzędu skarbowego (tj. właściwego ze względu na siedzibę każdej ze Spółek Przejmowanych czy właściwego dla Spółki) powinny zostać wpłacone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2011 r. za Spółki Przejmowane...
  5. Czy Spółka będzie uprawniona do otrzymania nadpłaty wykazanej przez EEŁ w rozliczeniu rocznym za 2010 r....
  6. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie EEŁ i EEK, na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółki Przejmowane w roku połączenia, tj. w 2011 r. do dnia połączenia, powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie. Wniosek w części dotyczącej pozostałych pytań będzie przedmiotem odrębnych interpretacji indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego i drugiego – Spółka jest uprawniona do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy według reguł uproszczonych w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego przez Spółkę w 2010 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mogą bowiem wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Poza tą sytuacją przy zachowaniu formalnego wymogu zawiadomienia urzędu skarbowego o przyjętym systemie wpłacania zaliczek, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie formułują żadnych szczególnych warunków dla skorzystania z tej formy wpłaty zaliczek na podatek.

W szczególności ustawodawca nie przewidział sytuacji utraty przez podatnika w trakcie roku podatkowego prawa do uzyskanej wcześniej możliwości rozliczania zaliczek na podatek w formie uproszczonej. Wyjątek stanowi sytuacja określona w ostatnim zdaniu art. 25 ust. 6 ustawy, z którego wynika, że od nowego roku podatkowego podatnik nie ma prawa do korzystania z uproszczonej formy rozliczania zaliczek, jeżeli w dwóch kolejnych latach podatkowych poprzedzających rok podatkowy złożył zeznanie, w którym nie wykazał podatku należnego. Ustawa nie określa także przypadków zmiany w trakcie roku podatkowego wysokości podstawy naliczania zaliczek na podatek, za wyjątkiem sytuacji wskazanej wprost w art. 25 ust. 9 ustawy (złożenie korekty zeznania powodującej zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej formie). Oznacza to, że podatnik, który nabył prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie w określonej wysokości (1/12 wysokości podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym przez podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy) opłaca je w tej samej wysokości do końca roku podatkowego, niezależnie od zdarzeń gospodarczych, jakie w tym okresie wystąpiły.

Z literalnej wykładni ww. przepisów wynika, iż skoro Spółka Przejmująca pozostaje tym samym podatnikiem, nie zamyka ksiąg i nie następuje zmiana jej roku podatkowego, to nie ma podstaw do zmiany wysokości wpłacanych zaliczek. Połączenie spółek przez przejecie nie ma bowiem wpływu na podmiotowość prawną Spółki Przejmującej. Skutkiem takiego połączenia jest jedynie utrata podmiotowości prawnej przez Spółki Przejmowane. Tak więc zarówno przed, jak i po połączeniu, Spółka Przejmująca jest co do zasady tym samym podmiotem prawnym i tym samym podatnikiem o określonych uprawnieniach. Wysokość zaliczek na podatek ustala się więc wyłącznie na podstawie jej zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, za który wpłacane są zaliczki w uproszczonej formie. Nie ma więc podstaw prawnych do np. sumowania zaliczek Spółki Przejmującej z zaliczkami Spółek Przejmowanych.

W konsekwencji powyższego, Spółka Przejmująca do końca swojego roku podatkowego opłacać będzie uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, obliczone na podstawie zeznania podatkowego, które złożyła w roku poprzedzającym rok podatkowy. W ocenie Spółki brak jest podstaw do uznania, iż wysokość zaliczek, jakie Spółka ta powinna wpłacać po połączeniu, powinna ulec podwyższeniu i np. stanowić sumę zaliczek Spółki i Spółek Przejmowanych lub też, że Spółka Przejmująca traci prawo do opłacania podatku w formie zaliczkowej.

Wskazane stanowisko Spółki zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.