IPPB5/423-215/13-3/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki ze Spółką zagraniczną będzie neutralna dla Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2013 r. (data wpływu 27.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji połączenia Spółki ze spółką zagraniczną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.03.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji połączenia Spółki ze spółką zagraniczną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. 100% udziałowcem Spółki zostanie spółka kapitałowa z siedzibą w Holandii, podlegająca tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka zagraniczna”).

W kolejnym etapie działań restrukturyzacyjnych planowane jest połączenie Spółki ze spółką zagraniczną, która na moment połączenia będzie jedynym udziałowcem Spółki. Omawiane połączenie zostanie dokonane przez przejęcie w taki sposób, że spółka zagraniczna będzie spółką przejmującą, a Spółka - spółką przejmowaną. Przejęcie Spółki nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki do spółki zagranicznej w ramach transgranicznego połączenia, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W następstwie planowanego połączenia działalność prowadzona dotychczas przez Spółkę na terytorium Polski zostanie przeniesiona do Spółki zagranicznej. Po połączeniu ze Spółką spółka zagraniczna nie będzie kontynuować działalności na terytorium Polski w formie oddziału powstałego z majątku Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki ze Spółką zagraniczną będzie neutralna dla Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy planowane połączenie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Spółki na gruncie ustawy o VAT...
  3. Czy planowane połączenie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Spółki na gruncie ustawy o PCC...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek Spółki w zakresie pytań dotyczących podatku VAT oraz PCC zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku realizacji opisanego powyżej połączenia, na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako ustawa o PDOP) brak jest podstawy prawnej umożliwiającej ustalenie dochodu po stronie Spółki. W konsekwencji, planowana transakcja połączenia spółek pozostanie neutralna podatkowo na gruncie przepisów ustawy o PDOP. Poniżej, Spółka przytacza argumenty, które stanowią poparcie powyższego stanowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o PDOP, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP, dochód z udziału w zyskach osób prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek stanowią dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej (z uwzględnieniem przepisów art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP).

Powyższe przepisy ustawy o PDOP dotyczące połączenia spółek kapitałowych odnoszą się jedynie do dochodów udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej. Jednocześnie brak w ustawie o PDOP innych przepisów, które dotyczyłyby ewentualnego ustalenia dochodu w związku z połączeniem dla spółek przejmowanych. W konsekwencji, zdaniem Spółki, wobec braku podstawy prawnej omawiane połączenie Spółki ze spółką zagraniczną nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PDOP.

Reasumując, w opinii Spółki realizacja powyżej opisanego połączenia będzie neutralna na gruncie ustawy o PDOP, w związku z czym nie wystąpią podstawy prawne umożliwiające ustalenie jakiegokolwiek dochodu do opodatkowania po stronie Spółki w oparciu o przepisy ustawy o PDOP w związku z omawianym połączeniem ze Spółką zagraniczną

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że analogiczne stanowisko wskazujące brak podstawy prawnej umożliwiającej opodatkowanie dochodu po stronie Spółki na gruncie przepisów ustawy o PDOP zostało wyrażone w Interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-508/12-2/AG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim, wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.