ILPB4/423-65/12-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy do końca roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie, Spółka powinna wpłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w tej samej wysokości co przed połączeniem., tj. obliczone na podstawie deklaracji CIT-8 Spółki złożonej w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, w którym nastąpi połączenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2012 r. (data wpływu 20 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej do końca roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2012 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej:

  • do końca roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie spółek,
  • w roku podatkowym następującym po roku, w którym nastąpi połączenie spółek.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółki Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca), „A” Sp. z o.o. (dalej: A), „B” S.A. (dalej: B) oraz „C” Sp. z o.o. (dalej: C) należą do grupy kapitałowej. Spółka, A oraz B prowadzą działalność operacyjną w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego, dystrybucji i sprzedaży samochodów i części zamiennych, a także reprezentują producentów samochodów na rynku polskim. Ponadto B, podobnie jak i C, realizuje obsługę administracyjną działalności operacyjnej nabycia wewnątrzwspólnotowego, prowadzi działalność wspierającą i obsługującą działalność operacyjną. W związku z powyższym, zakresy działalności poszczególnych spółek częściowo się pokrywają. Wymienione wyżej Spółka, A i B są podmiotami o zbliżonym profilu działalności, realizującymi analogiczne funkcje dla poszczególnych marek samochodów. W związku z tym, w celu zracjonalizowania i uproszczenia struktury grupy została podjęta decyzja o połączeniu tych spółek.

Połączenie zostanie przeprowadzone w ten sposób, że Spółka przejmie A, B i C (dalej zwane łącznie: Spółkami Przejmowanymi), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Połączenie jest planowane w 2012 roku.

Połączenie zostanie rozliczone przez Spółkę dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: ustawa o rachunkowości), tj. zasadniczo poszczególne pozycje odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów łączących się spółek zostaną zsumowane według stanu na dzień połączenia. W związku z przyjętą metodą rozliczenia połączenia, księgi Spółki i Spółek Przejmowanych nie zostaną zamknięte na dzień poprzedzający połączenie (art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Zarówno Spółka, jak i Spółki Przejmowane, rozliczają zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie (tj. w wysokości 1/12 podatku wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy do końca roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie, Spółka powinna wpłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w tej samej wysokości co przed połączeniem, tj. obliczone na podstawie deklaracji CIT-8 Spółki złożonej w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, w którym nastąpi połączenie...
  2. Czy w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, w którym nastąpi połączenie, Spółka powinna wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie, tj. obliczone na podstawie deklaracji CIT-8 złożonej przez Spółkę w roku podatkowym, w którym nastąpi połączenie (zakładając, że Spółka nie zawiadomi właściwego organu podatkowego w odpowiedni sposób i terminie o rezygnacji z tej formy)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 17 maja 2012 r. nr ILPB4/423-65/12-5/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy, do końca roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie, Spółka powinna wpłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w tej samej wysokości co przed połączeniem, tj. obliczone na podstawie deklaracji CIT-8 Spółki złożonej w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, w którym nastąpi połączenie.

Uzasadnienie.

Rozliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie następuje na podstawie art. 25 ust. 6 - 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te określają zasady rozliczania uproszczonych zaliczek w sposób całościowy - wyczerpująco wskazują zarówno przesłanki pozytywne, jak i negatywne dotyczące rozpoczęcia rozliczania zaliczek tą metodą, wysokość zaliczek, sytuacje kiedy wysokość zaliczek ulega zmianie, a także przesłanki zakończenia rozliczania uproszczonych zaliczek.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 tej ustawy, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (odmienne zasady przewidziane w szczególnych sytuacjach nie dotyczą Spółki).

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek oraz w odpowiedniej formie i terminie zawiadomili o tym właściwy organ podatkowy, stosują taką formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym, jak również w następnych latach podatkowych, chyba że podatnik zrezygnuje z tej formy w sposób przewidziany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje możliwości utraty prawa do rozliczania zaliczek w uproszczonej formie. Ustawa wskazuje natomiast dwa przypadki, kiedy wysokość uproszczonych zaliczek może ulec zmianie w ciągu roku podatkowego, a mianowicie: korektę rocznego zeznania, na podstawie którego obliczona została wysokość zaliczek oraz decyzję organu podatkowego określającą podatek dochodowy w wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa powyżej. W szczególności, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje utraty prawa do uproszczonego rozliczania zaliczek (czy też zmiany wysokości tych zaliczek w ciągu roku podatkowego) w związku z przejęciem innych spółek, stosujących zasady ogólne lub uproszczoną formę rozliczania zaliczek.

Należy zaznaczyć, że po przejęciu Spółek Przejmowanych, Spółka pozostanie tym samym podmiotem i podatnikiem, połączenie będzie skutkować jedynie utratą podmiotowości przez Spółki Przejmowane. Ponadto, w związku z połączeniem Spółka nie zamknie swoich ksiąg rachunkowych w konsekwencji czego, przejęcie nie spowoduje zakończenia roku podatkowego Spółki. Tymczasem, jedynie zakończenie roku podatkowego (prowadzące do zmiany zeznania podatkowego, na podstawie którego obliczana jest wysokość zaliczek) prowadziłoby do zmiany wysokości miesięcznych zaliczek (pomijając szczególne przypadki dokonania korekty zeznania rocznego przez Spółkę i decyzji organu podatkowego zmieniającej wysokość podatku wykazanego w tym zeznaniu).

Mając powyższe na względzie, przejęcie innych spółek nie prowadzi ani do zmiany wysokości uproszczonych zaliczek wpłacanych w ciągu roku podatkowego, ani do utraty prawa do uproszczonych zaliczek w przyszłych latach. Zaliczki powinny być ustalane w dalszym ciągu na podstawie art. 25 ust. 6 - 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji podatkowej z 14.04.2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że:

Spółka przejmująca po połączeniu (bez względu na to czy spółka przejmowana będzie zamykała księgi rachunkowe na dzień połączenia, czy też nie), powinna opłacać zaliczki w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy spółek przejmowanych”.

Ponadto, w interpretacji podatkowej z 24.02.2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że:

W przedmiotowej sytuacji <tj. w przypadku przejęcia innych spółek przez podatnika - kom. Wnioskodawcy>, nie zaistniały żadne z przesłanek do zastosowania zmiany wysokości wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a zatem podatnik powinien uiszczać ww. zaliczki w uproszczonej formie, tj. w trybie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roku podatkowym, w którym nastąpiło połączenie, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy spółek przejmowanych”.

Interpretacja zaprezentowana przez Spółkę została także potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach podatkowych z 25.02.2010 r. (IPPB3/423-969/09-2/ER) i 20.05.2009 r. (IPPB3/423-154/09-2/ER).

Mając na względzie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz argumenty przytoczone powyżej, brak jest podstaw do zmiany wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w roku połączenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.