ILPB4/423-44/10-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Spółka Przejmująca nabywa prawo do odliczenia straty podatkowej Spółki Przejmowanej osiągniętej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 1 kwietnia 2010 roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2010 r. (data wpływu 28.05.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia straty spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia straty spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 1 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji połączenia spółek X Sp. z o. o. (dalej: Spółka Przejmująca) oraz Y Sp. z o. o. (dalej: Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku przeprowadzonego połączenia nastąpiło wykreślenie Spółki Przejmowanej i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie uchwał podjętych na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółek podlegających połączeniu w dniu 22 marca 2010 roku.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia wynosi 3.839.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy zł 00/100) i dzieli się na 7.678 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) każdy.

Rozliczenie połączenia spółek nie spowodowało powstania nowej spółki, lecz zachodzić będzie kontynuacja działalności podmiotów łączących się przez Spółkę Przejmującą.

Połączenie spółek zostało księgowane zgodnie z art. 44c ustawy rachunkowości metodą łączenia udziałów, która to metoda polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości nie dokonano zamknięcia ksiąg rachunkowych w Spółce Przejmowanej przed upływem przyjętego roku podatkowego. W związku z powyższym, nie doszło do zakończenia roku podatkowego w Spółce Przejmowanej, a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Spółki Przejmowanej za rok, w którym nastąpiło połączenie, spoczywał będzie na Spółce Przejmującej.

W obu łączących się spółkach rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Spółka Przejmowana za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 1 kwietnia 2010 roku, tj. do dnia dokonania rejestracji połączenia przez Sąd Rejonowy osiągnęła stratę podatkową w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka Przejmująca nabywa prawo do odliczenia straty podatkowej Spółki Przejmowanej osiągniętej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 1 kwietnia 2010 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 493 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej, a spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej spółki (art. 494 Kodeksu spółek handlowych).

Na podstawie art. 93 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Jeżeli rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki wówczas, w myśl art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych. W takim przypadku nie dochodzi do zakończenia roku podatkowego w spółce przejmowanej, a obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jednostki przejmowanej za rok, w którym nastąpiło połączenie, spoczywa na spółce przejmującej.

Na dzień połączenia łączące się spółki, na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy o rachunkowości, sumują poszczególne pozycje odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu odpowiednich wyłączeń.

Spółka Przejmująca w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), które złoży za rok, w którym nastąpiło połączenie spółek w w/w trybie, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania, uwzględni również sumę przychodów i kosztów Spółki Przejmowanej, co wynika z treści art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej.

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych nastąpi m.in. z uwzględnieniem art. 7 ust. 3 pkt 4 oraz art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przepis art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla opisanego wyżej stanu faktycznego nie będzie miał zastosowania, bowiem Spółka Przejmowana nie dokonała zamknięcia ksiąg rachunkowych i nie będzie ustalać również straty podatkowej za ten rok.

Spółka Przejmująca w wyniku takiego połączenia przejmuje stratę podatkową wykazaną przez Spółkę Przejmowaną w roku połączenia, tj. do dnia połączenia spółek zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 ustawy o rachunkowości.

Powołany przepis (art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podarku dochodowym od osób prawnych) miałby natomiast zastosowanie do strat podatkowych Spółki Przejmowanej osiągniętych w latach poprzedzających rok przejęcia, w tym przypadku Spółka Przejmująca traciłaby prawo do pomniejszenia swoich dochodów o straty podmiotu przejmowanego powstałe do roku poprzedzającego rok przejęcia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.