IBPB-1-1/4510-91/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Powstanie dochodu po stronie spółki przejmującej w przypadku jej połączenia ze spółkami przejmowanymi.
IBPB-1-1/4510-91/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. łączenie spółek
 2. łączenie spółek przez przejęcie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 21 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania dochodu po stronie spółki przejmującej w przypadku jej połączenia ze spółkami przejmowanymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania dochodu po stronie spółki przejmującej w przypadku jej połączenia ze spółkami przejmowanymi. W dniu 21 września 2015 r., wniosek powyższy został uzupełniony.

We wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: Spółka przejmująca lub Wnioskodawca) jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: Grupa). Do Grupy należą również spółki: A sp. z o.o. (dalej: Spółka A) oraz B sp. z o.o. (dalej: Spółka B) (dalej łącznie: Spółki przejmowane). Wszystkie trzy spółki prowadzą podobną działalność, często komplementarną wobec siebie, której podstawowym przedmiotem jest produkcja opakowań do kosmetyków oraz perfum. Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółki przejmowane są polskimi spółkami kapitałowymi, posiadającymi siedzibę i zarząd w Polsce, zarejestrowanymi dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) w Polsce. Wnioskodawca i Spółki przejmowane są więc podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP.

Obecnie udziałowcami Wnioskodawcy są X oraz Y, zaś jedynym udziałowcem Spółki A jest Spółka Z. Na chwilę obecną, jedynym udziałowcem Spółki B jest Wnioskodawca, który nabył udziały Spółki B w drodze umowy sprzedaży od V.

Grupa rozpoczęła restrukturyzację swojej działalności w Polsce, której finalnym etapem będzie połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami przejmowanymi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: KSH), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. W zamian za przeniesienie całego majątku Spółki A na Spółkę przejmującą, Spółka przejmująca wyda swoje udziały dotychczasowemu wspólnikowi Spółki A. Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 515 KSH dopuszczającym połączenie bez podwyższania kapitału zakładowego w stosunku do spółki przejmującej która ma udziały spółki przejmowanej, Wnioskodawca nie wyda w zamian za przejęty majątek Spółki B udziałów w swoim kapitale zakładowym, ponieważ na dzień połączenia będzie jej jedynym udziałowcem.

W wyniku połączenia przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH Spółki przejmowane przestaną istnieć, zaś Wnioskodawca stanie się prawnym sukcesorem Spółek przejmowanych. Powodem, dlaczego w ramach Grupy funkcjonuje w Polsce kilka podmiotów prowadzących - podobną działalność są uwarunkowania historyczne. Wnioskodawca, a także Spółka A zostali nabyci przez Grupę w ramach prowadzonej ekspansji działalności w różnych latach oraz od różnych podmiotów zewnętrznych. W wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Grupa podjęła decyzję o połączeniu Wnioskodawcy i Spółek przejmowanych, co pozwoli na bardziej efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w ramach jednego podmiotu. Wzrost efektywności będzie wynikał w szczególności z: oczekiwanej redukcji kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem trzech odrębnych organizmów prawnych, braku konieczności sporządzania odrębnych planów finansowych i sprawozdań finansowych, możliwości składania jednego pakietu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych zamiast trzech, eliminacji rozliczeń pomiędzy łączącymi się podmiotami, co także przełoży się na zmniejszenie zakresu transakcji objętych obowiązkiem dokumentowania zgodnie z art. 9a UPDOP. Wskazane uproszczenia powinny przyczynić się do dalszych redukcji kosztów oraz poprawy efektywności operacyjnej Grupy.

Jak zostało wskazane we Wniosku, obecnie udziałowcami Wnioskodawcy są X oraz Y. Niemniej, w związku z toczącym się procesem restrukturyzacji Grupy, nie tylko na szczeblu lokalnym, Spółka powzięła wiadomość, że planowana jest sprzedaż udziałów Wnioskodawcy przez jej obecnych udziałowców na rzecz Spółki Z. W konsekwencji, możliwe jest, iż na moment opisanego we Wniosku połączenia spółek, struktura udziałowa Wnioskodawcy pozostanie taka jak obecnie. Możliwe jest jednak, że jedynym udziałowcem Wnioskodawcy stanie się Spółka Z. W tym drugim przypadku, wskutek połączenia spółek udziałowcowi temu zostałyby wydane nowe udziały w podwyższonym w wyniku połączenia kapitale zakładowym. W ocenie Spółki, powyższa zmiana nie miałaby wpływu na ocenę prawną zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP, realizacja opisanego w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) połączenia Wnioskodawcy ze Spółkami przejmowanymi będzie neutralna dla Wnioskodawcy (tj. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP, realizacja opisanego w stanie faktycznym połączenia Wnioskodawcy ze Spółkami przejmowanymi będzie neutralna dla Wnioskodawcy (tj. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP). Konsekwencje podatkowe łączenia się spółek kapitałowych dla spółki przejmującej są uregulowane w art. 10 UPDOP (określającym, kiedy powstaje dochód z tytułu udziału w zyskach z osób prawnych). Zgodnie z art. 10 ust. 1 UPDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b UPDOP, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 2 UPDOP, przy połączniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej,
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Co istotne, jak stanowi art. 10 ust. 5 UPDOP, przepis art. 10 ust. 2 UPDOP ma wyłączne zastosowanie m.in. do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że zarówno Wnioskodawca jak i Spółki przejmowane mają siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca wskazał, iż nie posiada udziałów w Spółce A. Tym samym, nie powinno budzić wątpliwości, iż zastosowania nie znajdzie przepis art. 10 ust. 2 pkt 2 UPDOP, gdyż podstawowym kryterium jego zastosowania jest spełnienie przesłanki „posiadania przez spółkę przejmującą udziału w kapitale zakładowym spółki przejmowanej”. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1002/14/CzP:

Otóż jak już wskazano powyżej, w myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu. Językowa wykładnia tego przepisu wskazuje, że podstawowym kryterium jego zastosowania jest spełnienie przesłanki „posiadania przez spółkę przejmującą udziału w kapitale zakładowym spółki przejmowanej”. Tymczasem, w niniejszej sprawie spółka przejmująca (tj. Wnioskodawca) nie posiada żadnych udziałów w spółce przejmowanej.” Dodatkowo, w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 listopada 2014 r. Znak: ILPB3/423-395/14-2/JG wskazano:

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym <...>, gdy spółka przejmująca (Wnioskodawca) nie posiada akcji w spółce przejmowanej („B”), zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wskazał również, iż na dzień planowanego połączenia będzie jedynym udziałowcem Spółki B. Także w tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP. Jak zostało wskazane w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1002/14/CzP:

Przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT stanowi wyraźnie, że dla spółki przejmującej dochodu nie stanowi nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej ponad wartość nominalną udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej. Z przywołanego przepisu wynika, że w sytuacji gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale spółki przejmowanej w wysokości 10% i więcej lub nie posiada żadnego udziału w kapitale spółki przejmowanej i następuje łączenie się spółek przez przejęcie, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalna wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej nie stanowi dochodu (przychodu) dla spółki przejmującej.

Twierdzenie to znajduje także potwierdzenie w poglądach wyrażanych w doktrynie. Przykładowo wskazuje się, że „tylko wtedy, gdy powiązanie kapitałowe między spółkami przejmowanymi a przejmującą jest niewielkie, ma miejsce opodatkowanie ryczałtowe.” (Małecki. P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Lex 2015).

Mając na uwadze fakt, iż:

-zarówno Wnioskodawca jak i Spółki przejmowane mają siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

-na moment połączenia Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem Spółki B, z kolei w Spółce A nie będzie posiadał udziałów,

po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód do opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 2 UPDOP, o ile nie zajdą okoliczności opisane w art. 10 ust. 4 UPDOP.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 UPDOP, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie spółek nie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jak wskazano w stanie faktycznym, planowane połączenie będzie realizowane z przyczyn ekonomicznych celem wzrostu efektywności funkcjonowania Wnioskodawcy i Spółek przejmowanych, co przełoży się na redukcję kosztów. W ocenie Wnioskodawcy, okoliczności te w pełni uzasadniają pogląd, iż połączenie nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przepis art. 10 ust. 4 UPDOP nie znajduje zastosowania w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego zapytania.

Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1002/14/CzP:

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, podstawowym celem planowanego połączenia spółek jest wzmocnienie potencjału gospodarczego Wnioskodawcy oraz ograniczenie kosztów poprzez zlikwidowanie spółki przejmowanej. Połączenie jest zatem uzasadnione przyczynami ekonomicznymi, a nie chęcią uchylenia się od opodatkowania. Z tego względu, nie znajdzie zastosowania hipoteza art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, a w konsekwencji Wnioskodawca skorzysta z wyłączenia podatkowego przewidzianego w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że skoro zostaną spełnione warunki do zastosowania przepisu art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP i równocześnie nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 2 UPDOP zarówno dla połączenia Wnioskodawcy ze Spółką B jak i ze Spółką A, to nadwyżka majątku Spółek Przejmowanych, który zostanie otrzymany przez Wnioskodawcę, ponad nominalną wartość akcji przyznanych udziałowcom Spółek przejmowanych nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu PDOP. W rezultacie, planowana operacja połączenia przez przejęcie Spółek przejmowanych, w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP, powinna być neutralna z perspektywy Wnioskodawcy (tj. nie powstanie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP).

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W ocenie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania nie powstanie także na podstawie art. 12 ust. 1 UPDOP. Stosowanie przepisu art. 12 ust. 1 UPDOP do Spółki przejmującej jest uchylone regulacją art. 10 UPDOP, który kwalifikuje ewentualny przychód (dochód) uzyskany w wyniku połączenia spółek jako przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i tym samym stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 12 ust. 1 UPDOP. Skoro zatem połączenie jest regulowane przepisem art. 10 UPDOP jako przepisem szczególnym, właściwym dla określania ewentualnych zobowiązań podatkowych z tytułu łączenia się spółek (a w analizowanym stanie faktycznym połączenie nie podlega opodatkowaniu PDOP w oparciu o ten przepis), to nieuzasadnione byłoby rozpatrywanie konsekwencji podatkowych połączenia na podstawie art. 12 ust. 1 UPDOP. Stanowisko Wnioskodawcy, że połączenie należy rozpatrywać jako czynność regulowaną przepisem art. 10 ustawy o PDOP znajduje odzwierciedlenie w argumentacji zastosowanej przez Ministra Finansów w powyżej przytoczonych interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851) - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Jednak, w myśl art. 10 ust. 2 ww. ustawy, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 15 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 ww. ustawy przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, formułuje ogólną zasadę, iż przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Jednak w przypadku inkorporacji Dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami Członkowskimi polski ustawodawca przewidział (art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej, w szczególnym przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka - córka przejmowaną, a więź ta jest relatywnie słaba. Przepis ten znajduje bowiem (wprost) zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%. Natomiast w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji w sytuacji przedstawionej we zdarzeniu przyszłym w której:

 • Wnioskodawca, jako spółka przejmująca, nie posiada udziałów w A sp. z o.o. (spółce przejmowanej), zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej) planowane połączenie przez przejęcie A sp. z o.o. będzie neutralne podatkowo, o ile zostaną spełnione warunki art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • spółka przejmująca (Wnioskodawca) - B sp. z o.o. (spółka przejmowana) będzie posiadać na dzień połączenia 100% udziałów w tej spółce przejmowanej, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W wyniku dokonanego połączenia dojdzie do przejęcia przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej i wygaśnięcia prawa z tytułu posiadanych udziałów w spółce przejmowanej, którego wartość nie stanowi jednak dochodu podatkowego na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków z art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy podkreślić, że zgodnie z regulacją zawartą art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z powyższego wynika, że przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy mają zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania art. 10 ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania. Dopuszczalność zastosowania uregulowań art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zatem zawsze uwarunkowana koniecznością dokonania ustaleń, popartych dogłębną analizą dowodową, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności dotyczących dokonanego procesu połączenia lub podziału spółek, w celu stwierdzania czy połączenie lub podział spółek są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Przy czym zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółek jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Stwierdzenie więc, że przedstawione w zdarzeniu przyszłym połączenie, zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tutejszego organu podatkowego, bowiem zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Zauważyć należy przy tym, że uregulowane w art. 14b-h ustawy - Ordynacja podatkowa - postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych - jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których to prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje art. 14b-nast. ustawy - Ordynacja podatkowa nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Nie można więc wykluczyć, w drodze indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, że przepisy art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdą zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku.

Należy jednocześnie wskazać, iż podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, iż połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy z ww. zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.