Łączenie spółek przez przejęcie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to łączenie spółek przez przejęcie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
lut

Istota:

Powstanie dochodu po stronie spółki przejmującej w przypadku jej połączenia ze spółkami przejmowanymi.

Fragment:

Zgodnie z art. 10 ust. 4 UPDOP, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie spółek nie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak wskazano w stanie faktycznym, planowane połączenie będzie realizowane z przyczyn ekonomicznych celem wzrostu efektywności funkcjonowania Wnioskodawcy i Spółek przejmowanych, co przełoży się na redukcję kosztów. W ocenie Wnioskodawcy, okoliczności te w pełni uzasadniają pogląd, iż połączenie nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przepis art. 10 ust. 4 UPDOP nie znajduje zastosowania w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego zapytania. Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1002/14/CzP : Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, podstawowym celem planowanego połączenia spółek jest wzmocnienie potencjału gospodarczego Wnioskodawcy oraz ograniczenie kosztów poprzez zlikwidowanie spółki przejmowanej. Połączenie jest zatem uzasadnione przyczynami ekonomicznymi, a nie chęcią uchylenia się od opodatkowania. Z tego względu, nie znajdzie zastosowania hipoteza art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, a w konsekwencji Wnioskodawca skorzysta z wyłączenia podatkowego przewidzianego w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

2012
17
maj

Istota:

Czy, w związku z rozliczeniem planowanego połączenia dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów, na dzień połączenia Spółka powinna zsumować przychody i koszty rozpoznane przez Spółkę dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym ma miejsce połączenie, z przychodami i kosztami rozpoznanymi przez BJ dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym ma miejsce połączenie, do dnia połączenia?

Fragment:

Co do zasady zatem BJ powinien zamknąć swoje księgi na dzień połączenia. Jednakże, w myśl ust. 3 pkt 2 tego artykułu, można nie zamykać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy o rachunkowości rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki. Jako że warunki wskazane w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości będą spełnione, BJ nie zamknie swoich ksiąg. W świetle powyższego, mając na względzie, że księgi rachunkowe BJ nie zostaną zamknięte w związku z połączeniem, rok podatkowy BJ nie zakończy się. W konsekwencji, w szczególności BJ nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji CIT-8 za okres od początku roku podatkowego, w którym nastąpiło połączenie, do dnia połączenia. Biorąc pod uwagę, że z dniem połączenia Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki BJ wynikające z prawa podatkowego oraz do dnia połączenia BJ nie złoży deklaracji CIT-8 za okres od początku roku podatkowego do dnia połączenia (tj. nie dokona ostatecznego rozliczenia za rok podatkowy, w którym dojdzie do połączenia), Spółka na dzień połączenia powinna zsumować swoje przychody i koszty podatkowe z przychodami i kosztami podatkowymi rozpoznanymi przez BJ od początku roku podatkowego do dnia połączenia.

2012
11
kwi

Istota:

Czy w przypadku, gdyby po połączeniu Wnioskodawcy i Spółki z o.o. doszło do spełnienia warunków wynikających z zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie S. SSE lub Ł. SSE (zezwolenie „przejęte” od Spółki z o.o.), i tym samym nabycia przez Wnioskodawcę prawa do korzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej w danej strefie z podatku dochodowego, wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć korzystanie z tego zwolnienia od miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostaną warunki wynikające z danego zezwolenia?

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania: Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca nie spełnia warunków wynikających z przyznanego zezwolenia strefowego dających prawo do korzystania ze zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej w S. SSE z opodatkowania i jego dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych, strata poniesiona w związku z działalnością w S. SSE oraz działalnością prowadzoną poza tą strefą stanowi stratę podatkową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, która będzie mogła być rozliczana z dochodem uzyskanym przez Wnioskodawcę z działalności „ strefowej ”, jak i z dochodem uzyskanym z działalności „ pozastrefowej ”, do czasu spełnienia przez Spółkę warunków dających prawo do korzystania ze zwolnienia dochodu strefowego z opodatkowania... Czy w przypadku, gdyby po połączeniu Wnioskodawcy i Spółki z o.o., które zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca osiągnął dochód podatkowy, a w dalszym ciągu nie będzie korzystał ze zwolnienia strefowego ze względu na niespełnienie warunków wynikających z posiadanych zezwoleń, możliwe będzie rozliczenie tego dochodu ze stratą Wnioskodawcy (tj. spółki przejmującej), która została poniesiona w latach poprzedzających połączenie, w tym z działalności „ strefowej ”... Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przejecie całego majątku Spółki z o.o. przez Spółkę, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki z o.o. wynikające z zezwolenia na prowadzenie działalności w Ł.

2012
3
sty

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 16g ust. 9 i art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca po dokonaniu przejęcia Spółki powinien określić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartościach wynikających z ewidencji Spółki i kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem wartości dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji - na zasadzie kontynuacji amortyzacji dokonanej przez Spółkę?

Fragment:

Czy w związku z planowanym połączeniem prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki w trybie opisanym przez Wnioskodawcę, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę w roku połączenia (2011) do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami Wnioskodawcy i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę na dzień 31.12.2011 r.... Czy w konsekwencji połączenia się Wnioskodawcy ze Spółką, Wnioskodawca osiągnie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych... Czy wygaśnięcie w rezultacie połączenia zobowiązań Spółki z tytułu pożyczki względem Wnioskodawcy nie doprowadzi do powstania dla Spółki, a w efekcie dla Wnioskodawcy, jako spółki przejmującej, wstępującej w prawa i obowiązki podatkowe Spółki, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych... Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 16g ust. 9 i art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca po dokonaniu przejęcia Spółki powinien określić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartościach wynikających z ewidencji Spółki i kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem wartości dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji - na zasadzie kontynuacji amortyzacji dokonanej przez Spółkę...

2011
1
maj

Istota:

Jakim dokumentem powinna zostać skorygowana faktura sprzedaży wystawiona przez spółkę Z wystawiona po dacie wpisu połączenia spółek X i Z do KRS, w sytuacji kiedy następca prawny, firma X nie otrzymała jeszcze informacji na temat dokonanego wpisu? Czy w takim wypadku powinny powstawać faktury korygujące tylko nazwę sprzedawcy? Czy też takie faktury winny być zerowane poprzez wystawienie faktury korygującej i ponowne wystawione przez X?

Fragment:

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507. (art. 493 § 2 k.h.s.). Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.W związku z powyższym przekształcenie staje się skuteczne od dnia dokonania wpisu do KRS. Jednakże Spółka do dnia doręczenia jej zawiadomienia nie wie z jaką datą dokonano tego wpisu. Zatem do tego momentu Spółka może posługiwać się nazwą dotychczasową i nie ma obowiązku wystawienia faktur korygujących do faktur wystawionych ze starymi danymi w okresie od dnia wpisu do rejestru do dnia uzyskania przez Spółkę wiadomości o powyższym wpisie.Natomiast faktury wystawione przez Spółkę po uzyskaniu przez Nią informacji o przekształceniu powinny zawierać aktualne dane Spółki, zgodne z danymi ujawnionymi w KRS. Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Jakim dokumentem powinny zostać skorygowane przez Spółkę faktury zakupu towarów i wyrobów otrzymywane od kontrahentów po momencie wpisu połączenia do KRS błędnie wystawiane na spółkę Z?

Fragment:

Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507. (art. 493 § 2 k.h.s.). Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.W związku z powyższym przekształcenie staje się skuteczne od dnia dokonania wpisu do KRS. Jednakże Spółka do dnia doręczenia jej zawiadomienia nie wie z jaką datą dokonano tego wpisu. Zatem do tego momentu Spółka może posługiwać się nazwą dotychczasową i nie ma obowiązku wystawienia not korygujących do faktur wystawionych przez kontrahentów, ze starymi danymi, w okresie od dnia wpisu do rejestru do dnia uzyskania przez Spółkę wiadomości o powyższym wpisie.Natomiast faktury wystawione na rzecz Spółki po uzyskaniu przez Nią informacji o przekształceniu powinny zawierać aktualne dane Spółki, zgodne z danymi ujawnionymi w KRS. Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani (...)

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca posiada prawo do podatkowego rozliczenia osiągniętych przez siebie strat w oparciu o zasady przewidziane w przepisie art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty

Fragment:

U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.), spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Powyższy przepis konstytuuje zasadę sukcesji uniwersalnej, polegającej na przejściu wszelkich praw i obowiązków z poprzednika prawnego na jego następcę (sukcesora). Przedmiotem następstwa osób prawnych są również prawa i obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego. W myśl postanowień art. 93 § 1 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych oraz osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Powyższa zasada, na podstawie art. 93 § 2 ww. ustawy, ma również zastosowanie w przypadku przejęcia przez osobę prawną innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych), co oznacza, że spółka przejmująca, jako sukcesor, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika jako podatnika, płatnika i inkasenta. Jest to założenie najszerszego przejęcia tych praw i obowiązków dotyczących poprzednika, wynikające z regulacji podatkowoprawnych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka ma prawo jako podmiot przejmujący inną spółkę do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie także po połączeniu oraz jak powinna być obliczona kwota wpłacanej zaliczki.

Fragment:

Oznacza to, że podatnik który nabył prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie w określonej wysokości (1/12 wysokości podatku należnego wykazanego w zaznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy) opłaca je w tej samej wysokości do końca roku podatkowego, niezależnie od zdarzeń gospodarczych, jakie w tym okresie wystąpiły. Powyższe wynika z treści art. 25 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym. Przypadki, w których ustawodawca przewidział zmianę wysokości zaliczki na podatek opłacanej w uproszczonej formie określone zostały w art. 25 ust. 9 i ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a mianowicie wysokość zaliczki na podatek zmienia się, gdy podatnik złoży korektę zeznania stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki płaconej w uproszczonej formie lub gdy organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego inną niż wykazana w tym zeznaniu. W przypadku połączenia spółek opłacających zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie konsekwencje dla spółki przejmującej są uzależnione od tego czy spółka przejmowana na dzień połączenia zamyka księgi rachunkowe, czy też ich nie zamyka. W przedstawionym stanie faktycznym spółka przejmowana nie zamyka ksiąg rachunkowych, gdyż połączenie następuje metodą łączenia udziałów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka przejmująca po połączeniu jest uprawniona do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad amortyzacji stosowanych przez Spółki przejmowane ?

Fragment:

Rozpatrując wniosek podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, co następuje. W przypadku połączenia spółek kapitałowych występuje zasada ciągłości amortyzacji podatkowej. Wynika to jednoznacznie z art. 16 h ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), nakazującego, aby podmioty powstałe z połączenia innych podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tego zdarzenia, dokonywały odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowały metodę amortyzacji, przyjętą przez podmioty łączące się. Regulacje dotyczące wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawiera art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stwierdza on, iż w razie połączenia się podmiotów na podstawie odrębnych przepisów, którymi w rozpatrywanym zakresie, są odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu połączonego, czyli spółek, wchodzących ze sobą w relację połączenia. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy po stronie Spółki przejmującej po połączeniu wystąpi prawo do odliczenia strat podatkowych poniesionych przez spółki przejmowane w okresie poprzedzającym połączenie, w szczególności gdyby:
a) spółka ze stratą była spółką przejmującą,
b) albo spółką ze stratą była spółką przejmowaną?

Fragment:

Zakaz odliczania strat dotyczy zgodnie z art. 7 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 3 pkt 4 m.in. strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Możliwość uwzględnienia straty tych podmiotów przez jednostkę powstałą w wyniku przekształcenia została wyłączona zarówno przy ustalaniu własnej straty (w celu jej powiększenia) jak i przy ustaleniu własnego dochodu tej jednostki (w celu jego obniżenia). Wobec powyższego, Wnioskujący jako Spółka przejmująca przy ustalaniu swojego dochodu nie będzie mógł uwzględniać nierozliczonych strat podatkowych spółki przejmowanej, poniesionych w latach poprzedzających rok połączenia. Zgodnie bowiem z obowiązującą w polskim prawie podatkowym zasadą, prawo do podatkowego rozliczania straty ma wyłącznie podatnik, który stratę taką poniósł. W momencie przejęcia majątku spółki przez inny podmiot przestaje ona odrębnie funkcjonować, wobec czego dalsze korzystanie z odliczeń niewykorzystanych strat traci swoją rację bytu. Dochody jak i straty osób prawnych ustala się bez uwzględniania "cudzej" straty podatkowej. Z brzmienia cytowanych przepisów nie wynika natomiast zakaz rozliczania przez Spółkę przejmującą po połączeniu spółek, strat poniesionych w latach poprzednich (tj. poprzedzających rok połączenia) przez nią samą.