Łączenie spółek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to łączenie spółek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
13
lis

Istota:

Opodatkowanie przejęcia majątku dokonanego w wyniku połączenia spółek.

Fragment:

Ponieważ w wyniku połączenia przez przejęcie spółka przejmowana wyzbywa się całego majątku, zgodnie z art. 493 § 1 K.s.h., rozwiązuje się ją i wykreśla z rejestru bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę, zgodnie z którym połączenie spółek stanowi czynność wyłączoną z opodatkowania VAT, potwierdzają również organy podatkowe w wydanych interpretacjach, przykładowo: w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że: „ Mając na uwadze powołane przepisy prawa, w powiązaniu z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, stwierdzić należy, że skoro - jak wskazują okoliczności sprawy - połączenie Spółki ze spółką z o.o. nastąpi w trybie art. 492 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, to tym samym czynność taka, dotycząc w istocie przejęcia przedsiębiorstwa tej spółki z o.o., której towarzyszy sukcesja przez Spółkę praw i obowiązków spółki przejmowanej (spółki z o.o.) w rozumieniu art. 93 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wyłączona będzie spod opodatkowania tym podatkiem. W konsekwencji nie powstanie obowiązek podatkowy. ” w interpretacji indywidualnej z dnia 24 września (...)

2013
29
wrz

Istota:

Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki ze Spółką zagraniczną będzie neutralna dla Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Poniżej, Spółka przytacza argumenty, które stanowią poparcie powyższego stanowiska. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o PDOP, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP, dochód z udziału w zyskach osób prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek stanowią dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej (z uwzględnieniem przepisów art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP). Powyższe przepisy ustawy o PDOP dotyczące połączenia spółek kapitałowych odnoszą się jedynie do dochodów udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej.

2013
24
lip

Istota:

Czy w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca (spółka przejmująca) będzie uprawniony do uwzględnienia w rozliczeniach podatku dochodowego za rok podatkowy, w którym dojdzie do połączenia, bieżącego wyniku podatkowego Spółki Kapitałowej osiągniętego w roku podatkowym Spółki Kapitałowej (spółki przejmowanej), w którym nastąpi połączenie?

Fragment:

W związku z powyższym regulacja określona w art. 7 ust. 3 pkt 4 Ustawy CIT nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania do wyniku podatkowego osiągniętego przez Spółkę Kapitałową od początku jej roku podatkowego do dnia połączenia. Z uwagi bowiem na brak zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej wynik osiągnięty przez Spółkę Kapitałową do dnia połączenia nie będzie stanowił tak dochodu podatkowego jak i straty tej spółki w rozumieniu art. 7 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy CIT. Zatem Wnioskodawca w swoim zeznaniu podatkowym dotyczącym wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym dojdzie do połączenia (złożonym po jego zakończeniu), będzie zobowiązany wykazać osiągnięte przez niego przychody i koszty oraz łącznie z nimi, jako sukcesor spółki przejmowanej, przychody i koszty Spółki Kapitałowej, osiągnięte przez nią od początku jej roku podatkowego do dnia połączenia. Reasumując, w ocenie Spółki, w razie przeprowadzenia połączenia w sposób opisany powyżej Wnioskodawca, jako spółka przejmująca, będzie zobowiązany do uwzględnienia bieżącego wyniku podatkowego przejmowanej Spółki Kapitałowej w swoich rozliczeniach podatku dochodowego za rok podatkowy, w którym dojdzie do połączenia.

2012
29
maj

Istota:

Czy do końca roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie, Spółka powinna wpłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w tej samej wysokości co przed połączeniem., tj. obliczone na podstawie deklaracji CIT-8 Spółki złożonej w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, w którym nastąpi połączenie?

Fragment:

Zgodnie z art. 25 ust. 6 tej ustawy, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (odmienne zasady przewidziane w szczególnych sytuacjach nie dotyczą Spółki). Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek oraz w odpowiedniej formie i terminie zawiadomili o tym właściwy organ podatkowy, stosują taką formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym, jak również w następnych latach podatkowych, chyba że podatnik zrezygnuje z tej formy w sposób przewidziany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje możliwości utraty prawa do rozliczania zaliczek w uproszczonej formie. Ustawa wskazuje natomiast dwa przypadki, kiedy wysokość uproszczonych zaliczek może ulec zmianie w ciągu roku podatkowego, a mianowicie: korektę rocznego zeznania, na podstawie którego obliczona została wysokość zaliczek oraz decyzję organu podatkowego określającą podatek dochodowy w wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa powyżej.

2012
29
maj

Istota:

Czy w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, w którym nastąpi połączenie, Spółka powinna wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie, tj. obliczone na podstawie deklaracji CIT-8 złożonej przez Spółkę w roku podatkowym, w którym nastąpi połączenie (zakładając, że Spółka nie zawiadomi właściwego organu podatkowego w odpowiedni sposób i terminie o rezygnacji z tej formy)?

Fragment:

Zgodnie z art. 25 ust. 6 tej ustawy, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (odmienne zasady przewidziane w szczególnych sytuacjach nie dotyczą Spółki). Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek oraz w odpowiedniej formie i terminie zawiadomili o tym właściwy organ podatkowy, stosują taką formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym, jak również w następnych latach podatkowych, chyba że podatnik zrezygnuje z tej formy w sposób przewidziany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje możliwości utraty prawa do rozliczania zaliczek w uproszczonej formie. Ustawa wskazuje natomiast dwa przypadki, kiedy wysokość uproszczonych zaliczek może ulec zmianie w ciągu roku podatkowego, a mianowicie: korektę rocznego zeznania, na podstawie którego obliczona została wysokość zaliczek oraz decyzję organu podatkowego określającą podatek dochodowy w wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa powyżej.

2012
20
mar

Istota:

1. Czy prawidłowym jest stwierdzenie, że Wnioskodawca, jako następca prawny Spółek Przejmowanych, jest uprawniony do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według reguł uproszczonych wskazanych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. W przypadku potwierdzenia, iż stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 jest prawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko pozwalające na wpłacanie przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według wysokości zaliczek ustalonej dla Spółki w oparciu o wysokość podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, tj. w zeznaniu złożonym w 2010 r. za 2009 r., bez uwzględniania wysokości podatku należnego wykazanego w zeznaniach złożonych w 2010 r. za 2009 r. przez Spółki Przejmowane?

Fragment:

Czy Spółka będzie uprawniona do otrzymania nadpłaty wykazanej przez EEŁ w rozliczeniu rocznym za 2010 r.... Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie EEŁ i EEK, na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółki Przejmowane w roku połączenia, tj. w 2011 r. do dnia połączenia, powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie. Wniosek w części dotyczącej pozostałych pytań będzie przedmiotem odrębnych interpretacji indywidualnych. Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego i drugiego – Spółka jest uprawniona do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy według reguł uproszczonych w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego przez Spółkę w 2010 r. Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mogą bowiem wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

2012
20
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie EEŁ i EEK, na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółki Przejmowane w roku połączenia, tj. w 2011 r. do dnia połączenia, powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym?

Fragment:

W przypadku potwierdzenia, iż stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 jest prawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko pozwalające na wpłacanie przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według wysokości zaliczek ustalonej dla Spółki w oparciu o wysokość podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, tj. w zeznaniu złożonym w 2010 r. za 2009 r., bez uwzględniania wysokości podatku należnego wykazanego w zeznaniach złożonych w 2010 r. za 2009 r. przez Spółki Przejmowane... W jakim urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na siedzibę każdej ze Spółek Przejmowanych czy właściwym dla Spółki) należy złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2010 r. Na rachunek którego urzędu skarbowego (tj. właściwego ze względu na siedzibę każdej ze Spółek Przejmowanych czy właściwego dla Spółki) powinny zostać wpłacone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2011 r. za Spółki Przejmowane... Czy Spółka będzie uprawniona do otrzymania nadpłaty wykazanej przez EEŁ w rozliczeniu rocznym za 2010 r.... Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie EEŁ i EEK, na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółki Przejmowane w roku połączenia, tj. w 2011 r. do dnia połączenia, powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym...

2011
2
gru

Istota:

Czy w sytuacji, gdy rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, a księgi rachunkowe B na dzień połączenia nie zostaną zamknięte (na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości), A w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty na formularzu CIT-8 składanym za rok, w którym nastąpiło połączenie spółek, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania uwzględni również sumę przychodów i kosztów B za okres od początku roku podatkowego do dnia połączenia, również w przypadku, gdy wysokość kosztów B będzie wyższa od wysokości przychodów (tj. różnica między kosztami a przychodami nie będzie traktowana jako strata w rozumieniu art. 7 ust. 3 pkt 4 i art. 7 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?

Fragment:

(...) między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, za rok, w którym nastąpiło połączenie. Obowiązek rozliczenia przychodów i kosztów ich uzyskania osiągniętych przez B do dnia połączenia, zdaniem Wnioskodawcy, przejdzie ipso iure na A, jako sukcesora prawnego B. Jak wyżej wspomniano, na gruncie prawa handlowego, wskutek połączenia dochodzi do sukcesji generalnej praw i obowiązków podmiotu przejmowanego. Na gruncie prawa podatkowego zasada ta została wyrażona przez przepis art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przywołaną regulacją, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób. Zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych). Tym samym, na skutek połączenia A stanie się następcą prawnym B i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki B przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Odwołanie się do kategorii „ przepisy prawa podatkowego ” oznacza, w związku z treścią art. 3 pkt 2 ww. ustawy, przedmiotowo najpełniejszy z możliwych zakres sukcesji, stosowanej wobec praw i obowiązków wynikających z wszelkich aktów normatywnych prawa podatkowego - niezależnie od ich treści, a więc stosunków zarówno materialnoprawnych i formalnoprawnych.

2011
1
paź

Istota:

Czy połączenie spółek kapitałowych będzie stanowić czynność neutralną na gruncie ustawy o CIT?

Fragment:

Zgodnie z art. 491 § 1 ww. ustawy, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. W myśl art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Jednocześnie, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Prawa i obowiązki następców prawnych reguluje także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W świetle art. 93 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w art. 93e tej ustawy, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innych osób prawnych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka Przejmująca nabywa prawo do odliczenia straty podatkowej Spółki Przejmowanej osiągniętej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 1 kwietnia 2010 roku?

Fragment:

Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej, a spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej spółki (art. 494 Kodeksu spółek handlowych). Na podstawie art. 93 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Jeżeli rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki wówczas, w myśl art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych. W takim przypadku nie dochodzi do zakończenia roku podatkowego w spółce przejmowanej, a obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jednostki przejmowanej za rok, w którym nastąpiło połączenie, spoczywa na spółce przejmującej. Na dzień połączenia łączące się spółki, na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy o rachunkowości, sumują poszczególne pozycje odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu odpowiednich wyłączeń. Spółka Przejmująca w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), które złoży za rok, w którym nastąpiło połączenie spółek w w/w trybie, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania, uwzględni również sumę przychodów i kosztów Spółki Przejmowanej, co wynika z treści art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej.