Łączenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to łączenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
21
wrz

Istota:

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny w związku z przejęciem spółki w ramach łączenie przez przejęcie.

Fragment:

Faktem jest, że w analizowanym przypadku nie będzie miała miejsca sukcesja NIP, bowiem przejęcie przez łączenie spółki E. przez Wnioskodawcę nie będzie żadnym z przypadków wymienionych w cyt. wyżej art. 12 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jednakże fakt, iż Zainteresowany nie przejmie numeru NIP spółki przejmowanej pozostaje bez wpływu na sukcesję praw i obowiązków spółki przejmowanej jako podatnika VAT czynnego. Reasumując, z chwilą wpisania połączenia spółek do rejestru Wnioskodawca (spółka przejmująca) będzie obowiązany do dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
19
lis

Istota:

1. Czy Spółka przejmowana w związku z obowiązkiem wynikającym z obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości) zobowiązana jest do złożenia deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od początku roku obrotowego do dnia połączenia Spółek?
2. Czy organem uprawnionym do złożenia deklaracji podatkowej w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, spółki przejmowanej za okres od początku roku podatkowego do dnia połączenia Spółek jest Zarząd Spółki przejmującej?

Fragment:

Połączenie dokona się przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W związku z planowanym połączeniem, na dzień połączenia księgi rachunkowe spółki przejmowanej zostaną zamknięte. Odnosząc powyższe do przepisów prawa podatkowego, wskazać należy, iż Spółka przejmująca (Wnioskodawca) stanie się następcą prawnym przejmowanej Spółki kapitałowej i wstąpi we wszelkie podatkowe prawa i obowiązki przejętego podmiotu. Tym samym, w związku z faktem, że księgi rachunkowe Spółki przejmowanej zostaną zamknięte, Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia zeznania podatkowego za Spółkę przejmowaną za rok podatkowy obejmujący okres od pierwszego dnia tego roku do dnia połączenia Spółek, tj. do dnia wpisania połączenia do rejestru i wykreślenia Spółki przejmowanej z rejestru. Opisując zdarzenie przyszłe Spółka wskazała również, iż planowany termin zakończenia procesu łączenia przypadnie na październik - listopad 2011 r., a termin złożenia zeznania upłynie z dniem 31 marca 2012 r. W tym miejscu należy jednak wskazać, iż trzymiesięczny termin do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien być liczony od momentu zakończenia roku podatkowego przez Spółkę przejmowaną.

2011
1
paź

Istota:

Czy X1 była uprawniono do uwzględnienia w swoim zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2010 r. przychodów i kosztów osiągniętych / poniesionych przez X2 w 2010 r. do momentu połączenia, co wynika z (ego, ze w związku z dokonanym połączeniem rok podatkowy spółki przejmowanej ( X2) nie zakończył się, więc X2 nie była zobowiązana do złożenia własnego zeznania podatkowego CIT-8 za rok, w którym nastąpiło połączenie?

Fragment:

Jednocześnie jednak art. 12 ust. 3 pkt 2 u.o.r. przewiduje, że „można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki” (podkreślenie Spółki). Jak zostało wskazane powyżej księgi rachunkowe X2 - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3 pkt 2 u.o.r. - nie zostały zamknięte w związku z połączeniem (spełnione zostały oba warunki, tj. zastosowano metodę łączenia udziałów i nie powstał nowy podmiot). Tym samym, czytając łącznie wskazane przepisy rok podatkowy X2 nie kończy się w związku z połączeniem. Jednocześnie zatem nie powstaje obowiązek złożenia zeznania rocznego oraz rozliczenia się w podatku dochodowym od osób prawnych z tego tytułu. W konsekwencji X2 nie była zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za rok, w którym nastąpiło połączenie. W rezultacie przychody i koszty z tego okresu wykazuje w swoim zeznaniu podatkowym spółka przejmująca (X1), zgodnie z zasadą sukcesji podatkowej, wyrażoną w art. 93 Ordynacji podatkowej. Reasumując, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez X2 w roku połączenia do dnia połączenia powinny zatem zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez X1 w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez X1.

2011
1
paź

Istota:

Czy w związku z połączeniem, polegającym na przejęciu przez Spółkę danej Spółki Przejmowanej, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania na gruncie Ustawy CIT?

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie może być dokonane, między innymi, przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie). Należy przy tym zaznaczyć, iż, jak stanowi art. 515 § 1 KSH, połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma już udziały spółki przejmowanej. Konsekwencją dokonanego połączenia spółek jest tzw. sukcesja generalna przez spółkę przejmującą praw i obowiązków spółki przejmowanej. Regułę tę statuuje art. 494 § 1 KSH, według którego spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. W związku z powyższym, planowane przez Spółkę połączenie z każdą Spółką Przejmowaną będzie spełniało przesłanki połączenia transgranicznego w rozumieniu powołanego wyżej art. 491 § 1 KSH. Skutkiem tego połączenia będzie przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę. Sposób ustalenia dochodu podlegającego CIT dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w przypadku połączenia spółek kapitałowych określają art. 10 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w przypadku, gdy połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną udziałów przyznanych udziałowcom Spółki Przejmowanej nie będzie stanowiła dla Spółki dochodu (przychodu) na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy ? 2. Czy w przypadku, gdy połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to dochód (przychód) Spółki będzie stanowił dochód, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy i w konsekwencji będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4a ww. ustawy?

Fragment:

(...) wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust 1k lub art. 16 ust 1 pkt 8, dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia (art. 10 ust. 2 pkt 2). W myśl art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1, jak również art. 12 ust. 4 pkt 12, nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Ponadto, stosownie do art. 10 ust. 5, przepis art. 10 ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami: o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo o których mowa w art. 3 ust. I ustawy o CIT. przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy w związku z planowanym połączeniem i wykreśleniem spółki przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku nie zamykania ksiąg rachunkowych w Spółce przejmowanej, powinna złożyć jedno zeznanie CIT-8 za rok, w którym nastąpi połączenie, za obie spółki (ale w imieniu tylko Wnioskodawcy) w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (do 31 marca 2011r. w przypadku rejestracji połączenia w 2010 r.) i w tym zeznaniu powinna wykazać osiągnięte przez Wnioskodawcę przychody podlegające opodatkowaniu i poniesione koszty uzyskania przychodów łącznie z przychodami i kosztami ich uzyskania, jakie miała w roku połączenia (do dnia połączenia) Spółka Przejmowana, także jeśli koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę przejmowaną na dzień połączenia od początku roku podatkowego przewyższą sumę uzyskanych przez tą spółkę przychodów podlegających opodatkowaniu? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 powyżej, w sytuacji, której dotyczy niniejszy wniosek, w odniesieniu do sumy przychodów Spółki przejmowanej i kosztów ich uzyskania za rok połączenia (2010 r. w przypadku rejestracji połączenia przez sąd do 31 grudnia 2010 r.), ujmowanych łącznie z przychodami i kosztami Spółki za ten rok, nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 ustawy o PDOP?

Fragment:

(...) uzyskania przychodów własnych i Spółki Przejmowanej). Art. 7 ust. 3 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy o PDOP nie będzie miał natomiast zastosowania do przychodów Spółki Przejmowanej i kosztów ich uzyskania ujmowanych łącznie z przychodami i kosztami Wnioskodawcy w zeznaniu rocznym CIT-8 Spółki w takiej sytuacji. Stanowisko powyższe wynika z faktu, że rozliczenie przejęcia jednostek nastąpi metodą łączenia udziałów i nie spowoduje powstania nowej jednostki. W związku z tym, stosownie do art. 12. ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, nie zachodzi obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień połączenia i Spółka zamierza skorzystać z tej możliwości. W przypadku połączenia spółek kapitałowych poprzez przejęcie, zgodnie z art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, spółka przejmująca wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Jednym jednak z istotnych ograniczeń w zakresie przejęcia tych praw są normy zawarte w art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP, zgodnie z którą przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, (...)

2011
1
sie

Istota:

Spółce nie przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z połączeniem się ze spółkami przejmowanymi. Wskazane we wniosku wydatki nie stanowią w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Artykuł 492 § 1 ww. ustawy stanowi z kolei, iż połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Z analizy sprawy wynika, iż omawiane połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku spółek przejmowanych (spółek „sióstr” lub innych podmiotów powiązanych z Grupą Kapitałową P.) do spółki przejmującej (P. S.A.) w zamian za udziały. W związku z tą operacją, Spółka nabywała i będzie nabywać szereg usług od firm zewnętrznych jak również ponosi i będzie poniosła wydatki takie jak: wydatki na doradztwo biznesowe (zarządzanie procesem konsolidacji), prawne i podatkowe, wydatki na wykonanie analiz finansowych (w tym wycenę wartości rynkowej podmiotów przejmujących przejmowanych), opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, wydatki na publikację informacji o dokonywanym przejęciu, koszty wyjazdów służbowych oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces konsolidacji, inne koszty związane z przejęciem innych spółek z Grupy P. Wnioskodawca wskazał, iż wydatki związane ze zmianą umowy Spółki są kosztami związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, spełniającymi warunki pozwalające na zakwalifikowanie ich do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
cze

Istota:

Spółka zwraca się z prośbą o pisemne potwierdzenie prawidłowości (zgodności z treścią art. 93 Ordynacji podatkowej) sposobu przygotowania zbiorczych korekt deklaracji, których celem jest ujęcie w deklaracjach Spółki kwot korekt rozliczeń podatkowych P i S.

Fragment:

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych w tytule IV ustawy z dnia 15 września 2000r.( Dz. U. z 2000r. , Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami). Z powyższych regulacji zawartych w tytule IV K.s.h. należy stwierdzić, iż połączenie spółek może być dokonane poprzez:przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się poprzez zawiązanie nowej spółki). Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, które jednak nie może nastąpić wcześniej niż wpisanie do rejestru nowej spółki. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

2011
1
cze

Istota:

Spółka wnosi o potwierdzenie ustalonego sposobu sporządzenia deklaracji VAT-7 za kwiecień 2005r. (łączenie Spółek)

Fragment:

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych w tytule IV ustawy z dnia 15 września 2000r.( Dz. U. z 2000r. , Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami). Z powyższych regulacji zawartych w tytule IV K.s.h. należy stwierdzić, iż połączenie spółek może być dokonane poprzez:przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się poprzez zawiązanie nowej spółki). Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, które jednak nie może nastąpić wcześniej niż wpisanie do rejestru nowej spółki. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

2011
1
maj

Istota:

2. Pytania podatnika: a) W sytuacji gdy , X wstąpią we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego , prawa i obowiązki przejmowanych w wyniku połączeń Spółek ,to czy Spółka przejmująca otrzyma należne zwroty podatku VAT wynikające z wcześniejszych deklaracji podatkowych VAT-7 złożonych przez łączące się Spółki? b) Czy właściwym do zwrotu ( przekazania) podatku będzie Urząd Skarbowy właściwy miejscowo dla Spółki przejmującej? c) Który Urząd Skarbowy będzie właściwy do złożenia deklaracji podatkowych VAT-7 Spółek przejmowanych za ostatni okres rozliczeniowy przed ich połączeniem? d) Czy wraz z deklaracjami VAT-7 Spółka przejmująca , bądź też Spółki przejmowane zobowiązane będą do złożenia w Urzędzie Skarbowym jakichkolwiek innych informacji dodatkowych? e) Jak powinna postąpić Spółka przejmująca w przypadku, gdy po dacie połączenia otrzymywać będzie od dostawców faktury/ faktury korygujące wystawione na adres oraz nazwę Spółek przejętych? f) Jak powinna postąpić Spółka przejmująca, kiedy po dacie połączenia otrzymywać będzie dokumenty potwierdzające wywóz towarów w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw dokonanych przed datą połączenia przez Spółki przejęte? g) Który Urząd Skarbowy będzie właściwy do złożenia korekty deklaracji podsumowującej?

Fragment:

Y i Z 4.Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym: Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych w tytule IV ustawy z dnia 15 września 2000r.( Dz. U. z 2000r. , Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami). Z powyższych regulacji zawartych w tytule IV K.s.h. należy stwierdzić , iż połączenie spółek może być dokonane poprzez: przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się poprzez zawiązanie nowej spółki). Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, które jednak nie może nastąpić wcześniej niż wpisanie do rejestru nowej spółki. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.