Kwota zabezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwota zabezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy żądana przez zleceniodawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania prac określonych stosowną umową – jest kosztem uzyskania przychodu.

Fragment:

(...) albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Podatnik wystąpił z zapytaniem czy żądana przez zleceniodawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania prac określonych stosowną umową – jest kosztem uzyskania przychodu. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wpłacona kwota zabezpieczenia, ponieważ była konieczną do uzyskania przychodu, powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r. kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Dla uzyskania takiego uprawnienia konieczne jest zaistnienie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wpłacona kwota zabezpieczenia transakcji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) rozporządzać jak własnymi. Jednocześnie ustawodawca w treści art. 12 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. wymienia szereg pozycji, których nie zalicza się do przychodów. Między innymi pkt 1 tego przepisu wskazuje pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymane lub zwrócone pożyczki (kredyty), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Mimo, że kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami nie jest wymieniona w art. 12 ust. 4, ze względu na charakter zwrotny tego świadczenia w przypadku dotrzymania warunków umowy przez zleceniodawcę, nie stanowi przychodu Spółki dla celów podatkowych. Kwota ta będzie stanowiła przychód wpływający na wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla Spółki dopiero w momencie, kiedy Zleceniodawca nie dopełni warunków umowy i przedmiotowe zabezpieczenie (...)