Kwota wolna | Interpretacje podatkowe

Kwota wolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwota wolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy szkoła powinna zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) i usług (Dz. u. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zatem obrotów tych nie wlicza się do kwoty limitu, o której mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy o VAT. Pozostałe kwoty obrotu dot. sprzedaży usług stołówkowych na rzecz uczniów świadczonych odpłatnie oraz dot. usług wynajmu nie są obrotami zwolnionymi z podatku od towarów i usług. Reasumując: ponieważ szkoła osiągnęła obrót z tytułu sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w kwocie 8271,07 zł (tj. 6557,47 zł + 1713,60 zł), zaś kwota wolna od podatku od towarów i usług na rok 2006 wynosiła 39.200 zł (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 229, poz. 1949, podatnikowi nadal przysługuje zwolnienie określone w art. 113 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT. Wskazać należy, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy określenia kwot, które wliczane są do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu podmiotowym od podatku od towarów i usług
Fragment:
(...) Pismem z dnia 25.04.2007r. (data wpływu do Urzędu 26.04.2007r.) Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej. Na prowadzenie działalności uzyskuje przychody sklasyfikowane w PKWiU pod następującymi symbolami: a/ 91.33 - składki członkowskie, b/ 92.62.12 - wpisowe na zawody, c/ 80.41.11 - szkolenie kierowców, d/ 70 - odpłatność za wynajem obiektu sportowego (toru kartingowego), e/ 92.62 - wpływy za przeprowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych na zlecenie, a ponadto otrzymuje darowizny, dotacje budżetowe na szkolenie dzieci i młodzieży, dotacje pozabudżetowe na organizację imprez sportowych oraz uzyskuje wpływy z reklam. Z wyżej wymienionych przychodów podlegają opodatkowaniu podatkiem od (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy, jeżeli Wnioskodawca jest zatrudniony na pełnym etacie w szkolnictwie, a dodatkowo w ramach umowy o dzieło, którą zawarł z Firmą Projektową, wykonuje w wersji elektronicznej opracowania do projektów budowlanych i nie wykonuje nie wykonuje dzieła samodzielnie i nie jest odpowiedzialny za efekt dzieła wobec osób trzecich, to płaci VAT?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, Panu X, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione, we wniosku z dnia 18.05.2006r. (uzupełnienie z dnia 30.05.2006r), o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca jest zatrudniony na pełnym etacie w szkolnictwie, a dodatkowo w ramach umowy o dzieło, którą zawarł z Firmą Projektową, wykonuje w wersji elektronicznej opracowania do projektów budowlanych. Powyższe opracowania Firma Projektowa podzleca Wnioskodawcy i to ona po rozliczeniu podatku VAT wypłaca mu należne wynagrodzenie. Wnioskodawca, wykonuje (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wnioskodawca zwraca się do tut. organu z pytaniem, czy jako osoba fizyczna, wynajmująca podmiotowi gospodarczemu budynek gospodarczy i mieszkalny na cele prowadzenia działalności gospodarczej, jest zobowiązana do płacenia podatku VAT od momentu przekroczenia kwoty stanowiącej równowartość 10 000 Euro, czy od momentu zawarcia umowy najmu, przy założeniu, że przed końcem roku zostanie przekroczona kwota stanowiąca równowartość 10 000 Euro.
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Pan ....jest osobą fizyczną płacącą podatek w formie ryczałtu. Wynajmuje on podmiotowi gospodarczemu budynek gospodarczy i mieszkalny na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego tytułu Strona przed końcem roku przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 10 000 Euro. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Strony powinien zacząć płacić podatek VAT od momentu przekroczenia kwoty 10 000 Euro. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat działalności. W myśl ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik wnosi o wyjaśnienie " czy przekraczając w grudniu 2005r. sumę 39.200zł od 01.01.2006 muszę płacić podatek VAT"?
Fragment:
(...) polegającą na świadczeniu usług taksówki osobowej. Podlega ona zwolnieniu od podatku od towarów i usług, regulowanego ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), do wysokości równowartości 10.000 euro, na 2005 rok określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 253, poz. 2528/ - na 43.800,00 zł. Natomiast kwota wolna od podatku obowiązująca w roku 2006, została określona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 229, poz. 1949/ - w wysokości 39.200,00zł. W związku z powyższym Podatnik wnosi o wyjaśnienie " czy przekraczając w grudniu 2005r. sumę 39.200zł od 01.01.2006 muszę płacić podatek VAT"? Zdaniem Podatnika "kwota 39.200 będzie obowiązywać od 01.01.2006r. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Strony mają otrzymać od rodziców, teściów, babci i dziadków w darowiźnie gotówkę na zakup działki z rozpoczętą budową domu mieszkalnego: jakie kwoty darowizny łącznie będą wolne od podatku od spadków i darowizn
Fragment:
(...) 6 x 9.637 zł = 57.822 zł bez płacenia podatku. Mąż może otrzymać: 9.637 zł od swojego teścia na zakup działki budowlanej z domem jednorodzinnym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, 9.637 zł od swojej teściowej na zakup działki budowlanej z domem jednorodzinnym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, po 9.637 zł od swojej teściowej i teścia (oprócz kwot na zakup działki budowlanej) - kwota wolna, po 9.637 zł od matki i ojca - kwota wolna, po 9.637 zł od babci i dwóch dziadków - kwota wolna. Razem mąż może otrzymać: 9 x 9.637 zł = 86.733 zł bez płacenia podatku. Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje: Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) zwalnia się od tego podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku gdy kwota wolna od podatku dochodowego jest uwzględniana przez pracodawcę wypłacającego wynagrodzenie ze stosunku pracy, podatnik z tytułu uzyskiwania jednocześnie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej winien również odliczać kwotę wolną od podatku dochodowego?
Fragment:
(...) w związku z faktem prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia zakładu pracy o uzyskiwaniu dochodów z tego tytułu. W oparciu o złożone oświadczenie zakład pracy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie stosował ulgi zmniejszającej zaliczkę. Należy zauważyć, iż przepisy podatkowe nie dają możliwości wyboru przez podatnika źródła przychodu, z którego ma być potrącana w ciągu roku podatkowego kwota wolna od podatku. Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie prawa podatkowego, iż normy stanowiące o prawach i obowiązkach podatników winny być interpretowane w sposób ścisły w oparciu o reguły wykładni językowej. Cytowane zaś wyżej przepisy w sposób jasny i wyczerpujący normują sposób zmniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Niniejsza interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik posiada zobowiązania podatkowe z tytułu darowizny kwoty pieniężnej otrzymanej z zagranicy?
Fragment:
(...) jest obdarowany. Jak wynika z art. 14 ust. 2 w/w ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów (art. 14 ust. 3 pkt 1). W myśl art. 15 ust. 1 podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w I grupie podatkowej, do której został zaliczony podatnik zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 wynosi 9.637 zł. W przypadku darowizny pieniężnej w wysokości 132.969,57$USA za podstawę opodatkowania należy przyjąć kwotę pieniężną przeliczoną na PLN wg wartości średniego kursu NBP w dniu przelewu gotówki tj. 06.10.2005r. Następnie odliczyć kwotę wolną od podatku w wysokości 9.637 zł. Nadwyżkę należy opodatkować wg skali dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. (...)
2011
1
kwi

Istota:
W dniu 13.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie wpłynął wniosek z dnia 13.01.2006 r. o udzielenie interpretacji co zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej kwestii utraty, bądź nie, zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z uzyskaniem w 2005 roku kwoty przychodu w wysokości 43.442 zł.
Fragment:
(...) Stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku: Zdaniem wnioskodawcy nie utracił On prawa do zwolnienia z opodatkowania, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć jaka kwotę obrotu uzyska w 2006 roku. Stan faktyczny i ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: Ze złożonego wniosku wynika, że podatnik w 2005 korzystał z podmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z nie przekroczeniem w latach poprzedzających rok 2005 kwoty obrotu w wysokości 10.000 euro. W 2005 roku uzyskana przez podatnika wartość sprzedaży wyniosła 43.442 zł. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 EURO. Do wartości sprzedaży, tej, zgodnie z ust. 2, nie wlicza się odpłatnej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy osiągając dochody z emerytury i jednocześnie z wynajmu, co zobowiązuje do składania deklaracji PIT-5, ustawa zobowiązuje do odliczenia kwoty zmniejszjącej podatek lub zaliczkę ( w roku bieżącym 2005 - 530,08.)
Fragment:
(...) - uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Podatnik osiąga dochody w wynajmu lokalu mieszkalnego i jednocześnie z emerytury. Pytanie podatnika: Czy osiągając dochody z emerytury jednocześnie z wynajmu , co zobowiązuje do składania deklaracji PIT-5, ustawa zobowiązuje do odliczenia kwoty zmniejszającej podatek lub zaliczkę ( w roku bieżącym 530,08 zł. ). 2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego: kwota wolna 530,08 ,zgodnie w ustawie skalą winna być odliczona tylko, z jednego źródła przychodów, w tym przypadku, z emerytury. 3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym: Jak wynika z treści art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego (...)
2011
1
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kwota wolna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.