Kwota wolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwota wolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
gru

Istota:

Czy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Wnioskodawca powinien ustalać kwotę wolną od podatku razem z A i B - a po zbyciu akcji B razem z A, natomiast odrębnie kwotę wolną od podatku powinny ustalać spółki G i H, jako podmioty niebędące wraz z Wnioskodawcą, A i B podatnikami zależnymi od jednego podmiotu w rozumieniu tego przepisu?

Fragment:

Wnioskodawca, A i B jako podatnicy zależni będą zatem zobowiązani do wspólnego ustalania kwoty wolnej od podatku, zgodnie z art. 5 ust. 2 drugie zdanie ustawy o ponif. Mając na uwadze fakt, że jak wskazano wyżej, G i H nie są zobowiązane do ustalenia kwoty wolnej wspólnie z Wnioskodawcą, A i B, podmioty te nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu przez Wnioskodawcę, A i B wspólnej kwoty wolnej od podatku od niektórych instytucji finansowych. Przepisy podatkowe nie mogą być bowiem interpretowane w sposób prowadzący do sytuacji niemożliwej do wykonania, a taka byłaby sytuacja, w której jeden podatnik miałby ustalić kwotę wolną wspólnie z innym podatnikiem, który to podatnik z kolei nie ma obowiązku ustalenia kwoty wolnej wspólnie z tym pierwszym podatnikiem. Wspólna kwota wolna, o której mowa w art. 5 ust 2 drugie zdanie ustawy o ponif, może być bowiem ustalona tylko wspólnie przez określony jednoznacznie krąg podmiotów. Jeżeli przepisy w tym zakresie prowadziłyby do sprzeczności, tj. norma wiążąca jednego podatnika zwalniałaby go z obowiązku ustalenia wspólnej kwoty wolnej z drugim podatnikiem, a norma wiążąca drugiego podatnika przewidywałaby taki obowiązek, to sprzeczność tę należałoby rozstrzygnąć przyznając pierwszeństwo (...)

2016
15
gru

Istota:

Czy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Wnioskodawca powinien ustalać kwotę wolną od podatku razem z A i B - a po zbyciu akcji B razem z A, natomiast odrębnie kwotę wolną od podatku powinny ustalać spółki G i H, jako podmioty niebędące wraz z Wnioskodawcą, A i B podatnikami zależnymi od jednego podmiotu w rozumieniu tego przepisu?

Fragment:

Wnioskodawca, A i B jako podatnicy zależni będą zatem zobowiązani do wspólnego ustalania kwoty wolnej od podatku, zgodnie z art. 5 ust. 2 drugie zdanie ustawy o ponif. Mając na uwadze fakt, że jak wskazano wyżej, G i H nie są zobowiązane do ustalenia kwoty wolnej wspólnie z Wnioskodawcą, A i B, podmioty te nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu przez Wnioskodawcę, A i B wspólnej kwoty wolnej od podatku od niektórych instytucji finansowych. Przepisy podatkowe nie mogą być bowiem interpretowane w sposób prowadzący do sytuacji niemożliwej do wykonania, a taka byłaby sytuacja, w której jeden podatnik miałby ustalić kwotę wolną wspólnie z innym podatnikiem, który to podatnik z kolei nie ma obowiązku ustalenia kwoty wolnej wspólnie z tym pierwszym podatnikiem. Wspólna kwota wolna, o której mowa w art. 5 ust 2 drugie zdanie ustawy o ponif, może być bowiem ustalona tylko wspólnie przez określony jednoznacznie krąg podmiotów. Jeżeli przepisy w tym zakresie prowadziłyby do sprzeczności, tj. norma wiążąca jednego podatnika zwalniałaby go z obowiązku ustalenia wspólnej kwoty wolnej z drugim podatnikiem, a norma wiążąca drugiego podatnika przewidywałaby taki obowiązek, to sprzeczność tę należałoby rozstrzygnąć przyznając pierwszeństwo (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy szkoła powinna zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług?

Fragment:

Reasumując: ponieważ szkoła osiągnęła obrót z tytułu sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w kwocie 8271,07 zł (tj. 6557,47 zł + 1713,60 zł), zaś kwota wolna od podatku od towarów i usług na rok 2006 wynosiła 39.200 zł (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 229, poz. 1949, podatnikowi nadal przysługuje zwolnienie określone w art. 113 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT. Wskazać należy, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (art. 113 ust. 5 ww. ustawy o VAT). W rozporządzeniu z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 220, poz. 1604), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2007r., Minister Finansów określił wartość sprzedaży opodatkowanej o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, w kwocie 39.700 zł. Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy określenia kwot, które wliczane są do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu podmiotowym od podatku od towarów i usług

Fragment:

Obrotem natomiast jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Pod pojęciem sprzedaży w myśl art. 2 pkt 22 cyt. ustawy rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Poza opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług pozostają dotacje o charakterze ogólnym, przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, a nie będące dofinansowaniem czy też refundacją usługi, nie związane ze świadczonymi usługami i nie mające bezpośredniego wpływu na cenę tych usług. Zgodnie z treścią powołanego przepisu art.5 w związku z art.2 pkt 6 cytowanej ustawy darowizna środków pieniężnych nie powoduje również powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W świetle powyższego dotacje (nie związane z dostawą lub świadczeniem usług) oraz darowizny środków pieniężnych mające na celu dofinansowanie działalności Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli nie stanowią wartości sprzedaży, od której zależy zwolnienie podmiotowe podatnika w podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Czy, jeżeli Wnioskodawca jest zatrudniony na pełnym etacie w szkolnictwie, a dodatkowo w ramach umowy o dzieło, którą zawarł z Firmą Projektową, wykonuje w wersji elektronicznej opracowania do projektów budowlanych i nie wykonuje nie wykonuje dzieła samodzielnie i nie jest odpowiedzialny za efekt dzieła wobec osób trzecich, to płaci VAT?

Fragment:

Natomiast za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 – 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy). W art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mowa jest między innymi o przychodach z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż zawarł Pan umowę o dzieło z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, który jest odpowiedzialny za wykonane dzieło wobec osób trzecich. Ponadto podnosi Pan, iż zlecone opracowania do projektów budowlanych, wykonuje Pan na warunkach określonych przez zleceniodawcę, który następnie wypłaca Panu wynagrodzenie.

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawca zwraca się do tut. organu z pytaniem, czy jako osoba fizyczna, wynajmująca podmiotowi gospodarczemu budynek gospodarczy i mieszkalny na cele prowadzenia działalności gospodarczej, jest zobowiązana do płacenia podatku VAT od momentu przekroczenia kwoty stanowiącej równowartość 10 000 Euro, czy od momentu zawarcia umowy najmu, przy założeniu, że przed końcem roku zostanie przekroczona kwota stanowiąca równowartość 10 000 Euro.

Fragment:

W myśl art. 96 ust. 1 w/w ustawy, podmioty o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Jednakże zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro ( w 2006r. jest to kwota 39 200 zł ). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z ust. 2 do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 10 000 euro, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę ( art. 113 ust. 5 Ustawy o PTU ). W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego, wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia, liczona jest w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę wartość ( art. 113 ust. 9 i 10 ). Reasumując, Wnioskodawca jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług oraz do odprowadzania należnego podatku VAT od momentu przekroczenia kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik wnosi o wyjaśnienie " czy przekraczając w grudniu 2005r. sumę 39.200zł od 01.01.2006 muszę płacić podatek VAT"?

Fragment:

Natomiast kwota wolna od podatku obowiązująca w roku 2006, została określona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 229, poz. 1949/ - w wysokości 39.200,00zł. W związku z powyższym Podatnik wnosi o wyjaśnienie " czy przekraczając w grudniu 2005r. sumę 39.200zł od 01.01.2006 muszę płacić podatek VAT"? Zdaniem Podatnika "kwota 39.200 będzie obowiązywać od 01.01.2006r. ( ustalona w październiku 2005) czyli nie powinna być brana pod uwagę w 2005r. i przekraczając ją w grudniu 2005 nie powinno się płacić podatku VAT od 01.01.2006r." Mając na uwadze powyższe tut. organ podatkowy stwierdza: Zgodnie z regulacją zawartą art. 113. ust 1. w/w ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Kwota obowiązująca na rok 2005 wynosi zgodnie z zapisem § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług: " Wartość sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, odpowiadającej równowartości 10.000 euro, określa się w kwocie 43.800,00 zł.".

2011
1
kwi

Istota:

Strony mają otrzymać od rodziców, teściów, babci i dziadków w darowiźnie gotówkę na zakup działki z rozpoczętą budową domu mieszkalnego: jakie kwoty darowizny łącznie będą wolne od podatku od spadków i darowizn

Fragment:

(...) kwota wolna Razem żona może otrzymać: 6 x 9.637 zł = 57.822 zł bez płacenia podatku. Mąż może otrzymać: 9.637 zł od swojego teścia na zakup działki budowlanej z domem jednorodzinnym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, 9.637 zł od swojej teściowej na zakup działki budowlanej z domem jednorodzinnym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, po 9.637 zł od swojej teściowej i teścia (oprócz kwot na zakup działki budowlanej) - kwota wolna, po 9.637 zł od matki i ojca - kwota wolna, po 9.637 zł od babci i dwóch dziadków - kwota wolna. Razem mąż może otrzymać: 9 x 9.637 zł = 86.733 zł bez płacenia podatku. Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje: Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) zwalnia się od tego podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nie przekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na: wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku gdy kwota wolna od podatku dochodowego jest uwzględniana przez pracodawcę wypłacającego wynagrodzenie ze stosunku pracy, podatnik z tytułu uzyskiwania jednocześnie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej winien również odliczać kwotę wolną od podatku dochodowego?

Fragment:

Przy wyliczaniu podatku z tytułu wynagrodzenia uwzględniana jest kwota wolna od podatku, natomiast wyliczając podatek z tytułu dochodów z działalności gospodarczej podatnik nie odlicza kwoty wolnej. Prawidłowość naliczania podatku dochodowego z tytułu dochodów z działalności gospodarczej została zakwestionowana przez pracownika organu podatkowego który stwierdził, iż kwotę wolną od podatku należy również odliczać od podatku z działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika takie rozliczenie podatku dochodowego spowoduje wystąpienie na koniec roku niedopłaty i konieczność jej uregulowania. Zdaniem podatnika kwota wolna od podatku powinna być odliczana tylko z jednego źródła dochodów- w tym przypadku ze stosunku pracy, a to z kolei spowoduje, iż bieżący podatek będzie ustalany i wpłacony w prawidłowej wysokości. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uznaje stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176. ze zm.) podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik posiada zobowiązania podatkowe z tytułu darowizny kwoty pieniężnej otrzymanej z zagranicy?

Fragment:

Wysokość kwoty wolnej od podatku i samego wymiaru podatku zależy od grupy podatkowej, do której zaliczony jest obdarowany. Jak wynika z art. 14 ust. 2 w/w ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów (art. 14 ust. 3 pkt 1). W myśl art. 15 ust. 1 podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w I grupie podatkowej, do której został zaliczony podatnik zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 wynosi 9.637 zł. W przypadku darowizny pieniężnej w wysokości 132.969,57$USA za podstawę opodatkowania należy przyjąć kwotę pieniężną przeliczoną na PLN wg wartości średniego kursu NBP w dniu przelewu gotówki tj. 06.10.2005r. Następnie odliczyć kwotę wolną od podatku w wysokości 9.637 zł. Nadwyżkę należy opodatkować wg skali dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Zatem otrzymana darowizna pieniężna w podanej wysokości będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku, obliczonego wg skali tj. w tym przypadku 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.