Kwota należna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwota należna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
sie

Istota:

W zakresie ustalenia czy odstąpienie od żądania zapłaty kwot należnych od centrali oraz odstąpienie od uregulowania kwot dłużnych do centrali nie będzie powodowało dla Wnioskodawcy powstania przychodów podatkowych.

Fragment:

Obecnie w wyniku podsumowania zestawienia kwot należnych i dłużnych wynikających z ksiąg rachunkowych, Wnioskodawca per saldo otrzymał wynik, według którego posiada kwoty dłużne wobec centrali. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że przedmiotowe rozliczenia dotyczą transakcji pomiędzy centralą i oddziałem (Wnioskodawcą), rozważane jest odstąpienie od dochodzenia zapłaty kwot należnych od centrali oraz potraktowanie kwot dłużnych do centrali jako „ umorzonych ” (oznacza to, że kwoty te nie zostaną uregulowane, a użycie w cudzysłowie słowa „ umorzonych ” wynika, z faktu, iż Wnioskodawca i centrala stanowią jeden podmiot, a umorzenie występuje zazwyczaj w relacji pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy odstąpienie od żądania zapłaty wskazanych w stanie faktycznym kwot należnych od centrali oraz odstąpienie od uregulowania wskazanych w stanie faktycznym kwot dłużnych do centrali nie będzie powodowało dla Wnioskodawcy powstania przychodów podatkowych (zdarzenia te będą poza zakresem opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy)? Zdaniem Wnioskodawcy, odstąpienie od żądania zapłaty wskazanych w stanie faktycznym kwot należnych od centrali oraz odstąpienie od uregulowania wskazanych w stanie faktycznym kwot dłużnych do centrali nie będzie powodowało dla Wnioskodawcy powstania przychodów podatkowych (zdarzenia te będą poza zakresem opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy).

2014
20
lut

Istota:

Świadczenie usług w postaci udostępniania miejsc garażowych dla pracowników, za ponoszoną przez nich odpłatnością w wysokości wynikającej z zawartej umowy, stanowić będzie czynność odpłatną, podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a kwota płacona przez pracownika stanowi kwotę należną z tytułu sprzedaży usługi

Fragment:

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Biorąc pod uwagę brzmienie cyt. art. 29 ust. 1 ustawy zauważyć należy, iż na potrzeby opodatkowania VAT, dla określenia podstawy opodatkowania świadczenia usług istotna jest kwota należna z tytułu sprzedaży, a zatem kwota wynagrodzenia ustalona przez strony umowy użytkowania miejsc garażowych. Zdaniem Podatnika, w przedstawionym stanie faktycznym kwota płacona przez pracownika stanowi kwotę należną z tytułu sprzedaży usługi. Wobec tego, jako podstawę opodatkowania z tytułu udostępnienia pracownikom miejsc garażowych Podatnik zobowiązany jest przyjąć kwotę odpłatności ponoszonej przez pracowników pomniejszoną o kwotę podatku należnego - tj. kwotę w wys. 48,78 zł. netto, pomimo tego, że należność za tę usługę została ustalona na preferencyjnych warunkach względem osób niebędących pracownikami (ci ostatni uiszczają kwotę w wys. 97,56 zł. netto).

2013
19
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymywanej rekompensaty

Fragment:

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy). Z powołanych wyżej przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

2011
29
lis

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania w sytuacji gdy kwota należna określona jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Fragment:

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z wyżej wyrażoną zasadą podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Na podstawie przepisu art. 2 pkt 22 ustawy VAT ilekroć w ustawie jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Obrotem są zatem kwoty należne z tytułu tych czynności opodatkowanych, które wykonywane są przez podatnika (pojęcie sprzedaży nie obejmuje bowiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, gdzie podatnik nie wykonuje tych czynności, lecz poprzez zastosowanie odwróconego mechanizmu poboru pozostaje de facto osobą zobowiązaną do rozliczenia podatku od tych czynności).

2011
19
lis

Istota:

Opodatkowanie dostaw mediów w związku z najmem nieruchomości oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem przedmiotowych mediów

Fragment:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi albo zwolnienie od podatku. I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

2011
1
wrz

Istota:

Uznanie czy opłaty dodatkowe takie jak opłaty za autostrady stanowią element kalkulacyjny ceny przy wykonaniu usług transportowych.

Fragment:

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje zaś całość świadczenia należnego od nabywcy (...). Należy zauważyć, iż w każdym przypadku, przedmiotem czynności określonej umową jest konkretna usługa, a nie zbiór dowolnie wyodrębnionych w jej ramach usług, czy też części. W świetle powyższego przepisu, kwota należna obejmuje zarówno świadczenia wykonane przez usługodawcę, jak i świadczenia osób trzecich, jeśli są one wykonywane w związku ze sprzedażą danej usługi, a więc wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczeniem usługi, kształtujące cenę, której sprzedawca żąda od nabywcy. Świadczenia takie stanowią element kalkulacji kosztów w sytuacji, gdy wykonanie usługi uzależnione jest od wcześniejszego wykonania innych usług (pomocniczych), które świadczy bezpośrednio sprzedawca lub nabywa je od innych podmiotów – jest to tzw. świadczenie złożone. Ponadto w przypadku, gdy usługodawca w celu wykonania usługi określonej umową, zmuszony jest ponieść koszty np. zakupu materiałów, energii, czy też wnieść opłaty nierozerwalnie wiążące się z tą usługą, kwota należności również winna być skalkulowana przy uwzględnieniu wszystkich tych elementów.

2011
1
wrz

Istota:

Kwota należna w oparciu o art. 639 Kodeksu cywilnego stanowi wynagrodzenie za usługę.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kwota należna w oparciu o art. 639 Kodeksu cywilnego stanowi wynagrodzenie za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też ma ona charakter odszkodowawczy i stanowi rekompensatę z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania umownego (zobowiązania do współpracy przy wykonywaniu umowy) przez drugą stronę transakcji, a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem... Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Jednakże wynagrodzenie uzyskane w oparciu o art. 639 Kodeksu cywilnego nie może być traktowane jako usługa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług ponieważ: w opisanej sytuacji trudno jest mówić o świadczeniu usług na rzecz klienta, świadczenie bowiem nie zostało spełnione stan, z tytułu którego zaistnienia należna jest rekompensata, był stanem niezależnym od woli usługodawcy i niezgodnym z tą wolą, rekompensata wypłacana jest de facto za niedotrzymanie zobowiązań umownych przez drugą stronę, obowiązaną do dostarczenia niezbędnych do wykonania usługi informacji i dokumentów, nie zaś za jakikolwiek efekt pracy zleceniobiorcy.

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca może nie korzystać z przysługującego mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaż energii cieplnej o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu opału i w ramach zasady swobody umów kalkulować opłatę za dostawę energii cieplnej na rzecz najemców lokali w budynkach komunalnych z uwzględnieniem kosztów opału w cenie brutto.

Fragment:

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Według art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124. W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego pozostaje całkowicie w gestii podatnika. W praktyce trudno wyobrazić sobie podatników niedokonujących odliczenia podatku naliczonego, niemniej obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego pozostaje w sferze uprawnień podatnika, z którego skorzystanie jest wolnym wyborem podatnika.

2011
1
lip

Istota:

Czy płatność dokonywana przez Wnioskodawcę na rzecz Pożyczkodawcy podlega regulacji art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej: „ustawa o CIT”), a w efekcie czy Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności?

Fragment:

Zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany był do zwrotu kwoty nominalnej (głównej) udzielonej pożyczki wraz z kwotą należnych odsetek. Pożyczkobiorca uregulował kwotę główną pożyczki, natomiast odsetki nie zostały uregulowane. W rezultacie właścicielowi odsetek (dalej: „ Pożyczkodawca ”) przysługuje względem Pożyczkobiorcy wierzytelność z tytułu należnych odsetek (dalej: „ Wierzytelność ”). Wnioskodawca z zastosowaniem konstrukcji prawnej określonej w treści art. 518 § 1 pkt 3 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Pożyczkobiorcy, dokonał na rzecz Pożyczkodawcy płatności celem wstąpienia w jego uprawnienia wynikające z posiadania wierzytelności od Pożyczkobiorcy. W efekcie, z chwilą dokonania płatności na rzecz Pożyczkodawcy, Wnioskodawca wstąpił w prawa Pożyczkodawcy wynikające z posiadania wierzytelności w stosunku do Pożyczkobiorcy, na podstawie konstrukcji przewidzianej w art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego, uzyskując prawo żądania od Pożyczkobiorcy spłaty Wierzytelności. W zaistniałym w wyniku powyższych operacji stanie faktycznym, wyłącznie Wnioskodawcy zaczęło przysługiwać roszczenie o zapłatę Wierzytelności przez Pożyczkobiorcę, a w konsekwencji prawo do podjęcia czynności mających na celu spowodowanie dokonania spłaty tej Wierzytelności przez Pożyczkobiorcę.

2011
1
cze

Istota:

Co jest podstawą opodatkowania podatkiem VAT przy przeniesieniu przez wydzierżawiającego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy?

Fragment:

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Obrót – stosownie do art. 29 ust. 4 . ustawy – zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, w przedstawionym stanie faktycznym podstawą opodatkowania VAT jest zatem wyłącznie wartość gruntu z wyłączeniem wartości pawilonu handlowego, który został wybudowany przez dzierżawcę. Wobec powyższego, po ponownej analizie całości sprawy, uwzględniając zarzuty przytoczone w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.