Kwota do przeniesienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwota do przeniesienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż przedmiotowej działki spowoduje utratę prawa do kontynuowania odliczeń podatkowych oraz konieczność zwrotu odliczonych kwot.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę. U Z A S A D N I E N I E Podaniem z dnia 24.04.2006r. / data wpływu do Urzędu Skarbowego 04.05.2006r./ zwróciła się Pani, na podstawie przepisu art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 1999r. zakupiła Pani wraz z mężem działkę budowlaną pod budowę domu jednorodzinnego. Od 2000r. korzysta Pani z odliczeń podatkowych z tytułu zakupu działki budowlanej. Do chwili obecnej nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy z chwilą zakupu udziałów w Spółce od Syndyka, w deklaracjach VAT - 7 należy uwzględnić stare zaszłości ?
2. Czy do chwili faktycznego rozpoczęcia działalności produkcyjnej wykazywać stany zerowe w ww. deklaracjach ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 21.10.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 18.11.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.10.2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytania: - czy z chwilą zakupu udziałów w Spółce od Syndyka, w deklaracjach VAT - 7 należy uwzględniać stare zaszłości ?, - czy do chwili faktycznego rozpoczęcia procesu produkcji wykazywać stany zerowe w ww. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku zaliczek wpłacanych w okresach miesięcznych na poczet wykonania usługi, podatnik może żądać zwrotu podatku przy otrzymaniu każdej zaliczki, czy też po rozliczeniu kontraktu?

Fragment:

(...) podatkowej. Jednocześnie tut. Organ stwierdza w świetle przytoczonych wyżej przepisów, iż pogląd Podatnika, że podatek naliczony przez okres kontraktu był wyższy i nie został rozliczony nie odpowiada przedstawionemu stanowi faktycznemu, bowiem podatek ten został uwzględniony w kwotach podatku do przeniesienia w poszczególnych (następnych) okresach rozliczeniowych oraz w miesiącu otrzymania kwoty wynikającej z rozliczenia kontraktu jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy oraz kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Jednocześnie, odnosząc się do stanowiska Podatnika należy stwierdzić, iż Podatnik mógł występować o zwrot nadwyżki w trybie art. 87 ust. 1 na rachunek bankowy w każdym okresie, który nie stanowił okresu, o którym mowa w art. 86 ust. 19. Istotą zwrotu jest bowiem, jak wskazano powyżej, występowanie nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w danym (całym) okresie rozliczeniowym, a nie pojedyncze czynności (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy występując z wnioskiem o zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku ma prawo wykazać do zwrotu kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z usługami wykonywanymi poza terytorium kraju, czy również pozostałą kwotę podatku naliczonego związaną z zakupami towarów i usług, które zostaną wykorzystane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w następnych miesiącach.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku PODATNIKA z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.03.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 18.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwrotu na rachunek bankowy całości podatku naliczonego związanego z usługami świadczonymi poza terytorium kraju oraz z zakupami towarów i usług, które zostaną sprzedane w następnych miesiącach w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku świadczenia w danym miesiącu wyłącznie usług poza terytorium kraju (nie dokonaniu sprzedaży opodatkowanej w kraju), w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stwierdza, że : stanowisko przedstawione (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy żona może w swoim zeznaniu rocznym odliczyć kwotę wynikającą ze wspólnego rozliczenia razem z mężem, która została do odliczenia w latach następnych? Wydatek dotyczył wkładu budowlanego do sółdzielni mieszkaniowej. Obecnie małżonkowie nie są razem, ale też nie mają orzeczonej separacji, wspólność majątkowa nie jest zniesiona - formalnie są małżeństwem.

Fragment:

(...) Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej. Z treści zapytania wynika, że taki wydatek poniosła Pani wraz z mężem w latach 2000, 2001. W myśl art. 27a ust. 15 powyższej ustawy, kwota odliczeń od podatku (w Państwa przypadku tj.19% wydatków na wkład budowlany), przekraczająca kwotę podatku obliczonego zgodnie z art. 27, podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia. Podatnicy, którzy dokonują odliczeń wydatków mieszkaniowych mają obowiązek załączyć do rocznego zeznania podatkowego formularz PIT/D tj. informację o odliczeniu (...)

2011
1
sty

Istota:

Jak rozliczyć w deklaracji VAT-7 za maj 2004r. podatek wykazany w poprzedniej deklaracji w pozycji do przeniesienia oraz czy można go wykazać w poz. 53 deklaracji VAT-7 za maj 2004r.?

Fragment:

(...) w art. 175, wynikającej z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej za okres przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 87. Oznacza to, że Podatnik, który wykazał w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2004r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy tj. miesiąc maj 2004r., winien w deklaracji VAT-7 za m-c maj 2004r. wykazać tę kwotę w poz. 39 jako kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji (kwota z poz. "Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" z poprzedniej deklaracji lub wynikająca z decyzji). W części dotyczącej terminu zwrotu tut. organ podatkowy wyjaśnia, że kwestie te zostały uregulowane w art. 87 ustawy o VAT.I tak, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika następuje zwrot różnicy podatku VAT na rachunek bankowy podatnika stanowiący wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów o (...)

2011
1
sty

Istota:

Z treści zapytania wynika, że Spółka, otrzymała decyzję w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2003 r. wydaną przez tutejszy Organ, zgodnie z którą uległa zmianie kwota do przeniesienia na następny miesiąc, co w konsekwencji spowodowało zmianę w poz. 39 oraz poz. 68 w kolejnych deklaracjach podatkowych VAT-7 za miesiące od lipca 2003 r. do marca 2004 r. W związku z powyższym Spółka złożyła korekty deklaracji podatkowych VAT-7 za podane okresy rozliczeniowe.
Wątpliwości podatnika dotyczą tego, czy słusznie zostały złożone korekty deklaracji podatkowych VAT-7 w zakresie kwoty do przeniesienia na następny miesiąc za okres od lipca 2003 r. do marca 2004 r.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 81c ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą składać korekty deklaracji, również jeżeli nie wpływa to na wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku. Uregulowanie powołanego przepisu pozwala również na dokonywanie korekty deklaracji podatkowej VAT-7 w zakresie zmiany wielkości różnicy podatku stanowiącej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia w następnym miesiącu. Ponadto należy zauważyć, że zachodzą sytuacje, w których następuje zawieszenie prawa do korekty deklaracji, w myśl przepisu art. 81b cytowanej ustawy, zgodnie z którym: §1. Uprawnienia, o których mowa w art. 81a (zasady dokonywania korekty deklaracji przez podatników, płatników i inkasentów): a) ulegają zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w zakresie między zakończeniem kontroli a wszczęcia (...)