Kwota | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwota. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Możliwość zwolnienia od opodatkowania kwot głównych zasądzonych wyrokiem sądowym z tytułu nieterminowej wypłaty dotacji otrzymanej w związku z prowadzeniem niepublicznego przedszkola oraz odsetek od ww. kwot głównych

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 16 grudnia 2016 r. wskazano ponadto, że opisane we wniosku, a zasądzone przez Sąd kwoty pieniężne (należności główne) według Wnioskodawczyni stanowią dotacje w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, co zdaniem Wnioskodawczyni wynika z faktu, iż w analogicznych sprawach, które prowadzone były przed Sądem Okręgowym, a następnie w wyniku apelacji pozwanej Gminy, przed Sądem Apelacyjnym, Sąd zasądzał kwoty na rzecz organów prowadzących przedszkola niepubliczne wskazując, iż kwoty te są należne tytułem „ uzupełnienia dotacji ” oraz „ zapłaty brakującej kwoty dotacji ”. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy kwoty przekazane przez Gminę na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego z 6 września 2016 r., tytułem zapłaty zaniżonej kwoty dotacji za lata 2011 (kwota 23.323,20 zł), 2012 (kwota 52.013,01 zł) oraz 2013 (kwota 73.469,11 zł), są wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy odsetki od kwot przekazanych przez Gminę na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego z 6 września 2016 r., tytułem zapłaty zaniżonej kwoty dotacji za lata 2011 (kwota odsetek 12.516,86 zł), 2012 (kwota odsetek 17.970,85 zł) oraz 2013 (kwota odsetek 15.883,10 zł), są wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, jak zostało wskazane powyżej w opisie stanu faktycznego sprawy, Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą wraz z inną osoba fizyczną, przedszkole niepubliczne.

2018
15
kwi

Istota:

Czy Gmina powinna do przyznanej kwoty odszkodowania doliczyć podatek VAT uznając, iż kwota wskazana w powołanej decyzji jest kwotą netto?

Fragment:

Jeśli zatem zgodnie z odpowiednimi przepisami innych gałęzi prawa lub ustaleniami pomiędzy stronami, dotyczącymi przyznania i wypłaty odszkodowania oraz jego wysokości, Wnioskodawca za transakcję dostawy nieruchomości otrzyma wyłącznie kwotę odszkodowania, która będzie jedyną kwotą należną Wnioskodawcy za oddane z mocy prawa Skarbowi Państwa nieruchomości, to należy uznać, że jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, czyli kwota obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, którą dla ustalenia podstawy opodatkowania należy traktować jako kwotę brutto zawierającą podatek VAT. Zatem, jeśli kwota odszkodowania wskazana w decyzji Wojewody stanowi jedyne wynagrodzenie należne Gminie z tytułu dostawy nieruchomości na rzecz nabywcy, to należy ją uznać za podstawę opodatkowania po pomniejszeniu o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Przyjąć zatem należy, że wartość ustalonego odszkodowania stanowi kwotę brutto, zawierającą „ w sobie ” należny podatek od towarów i usług, który powinien być wyliczony metodą w „ stu ”. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

2017
6
gru

Istota:

Czy kwota otrzymanych Bonusów nie pomniejszy wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego, jakie będą powstawać w związku z ponoszonym przez Spółkę Czynszem za Najem oraz kwotą Wynagrodzenia dla A i kwotą Wynagrodzenia dla C?

Fragment:

Czy kwota otrzymanych Bonusów nie pomniejszy wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego, jakie będą powstawać w związku z ponoszonym przez Spółkę Czynszem za Najem oraz kwotą Wynagrodzenia dla A i kwotą Wynagrodzenia dla C? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, kwota otrzymanych Bonusów nie pomniejszy wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego, jakie będą powstawać w związku z ponoszonym przez Spółkę Czynszem za Najem oraz kwotą Wynagrodzenia dla A i kwotą Wynagrodzenia dla C. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT, zwolnienie obejmuje dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282, z późn. zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, z późn. zm., dalej: „ Ustawa o SSE ”). Tym samym, Zezwolenie Strefowe stanowi podstawę dla Spółki do uzyskania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT.

2017
11
maj

Istota:

Obowiązek podatkowy.

Fragment:

Aby poznać faktyczne motywacje uczestników badania, ich preferencje, zachowania itp. gry odbywają się „ na prawdziwe kwoty pieniężne ”. Jest to forma eksperymentu naukowego. Studenci w wyniku podjętych decyzji oraz decyzji osób powiązanych z nimi w sposób losowy i anonimowy otrzymują wypłaty pieniężne. Wypłaty te nie są przypadkowe, losowe - nie są to gry o charakterze hazardowym. Wypłaty pieniężne nie zależą także od wiedzy i umiejętności studentów. Dla przykładu gra o nazwie „ U ”: polega ona na tym, że student A otrzymuje od Uczelni kwotę 20 zł. Podejmuje decyzję, bowiem część tej kwoty może przekazać studentowi B. Jeśli student B przyjmie propozycję, to oboje otrzymują swoje środki w zaproponowanej przez studenta A wysokości, jeśli student B odrzuci propozycję - oboje nic nie dostaną. Z uwagi na dość pionierski charakter badań tego typu w Polsce, różne opinie urzędów skarbowych na ten temat oraz różne stosowane do tej pory rozwiązania na innych uczelniach, Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłacanymi uczestnikom badania środkami pieniężnymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przekazywane przez Uczelnię uczestnikom badania - studentom - wypłaty pieniężne stanowią dla uczestników przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2017
19
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT zwrotu kosztów zastepstwa procesowego.

Fragment:

Zatem, nale?y stwierdzia, i? w sytuacji braku odmiennego uregulowania w postanowieniach zawartej umowy cywilnoprawnej dotycz1cej wysokooci wynagrodzenia z tytu3u zastepstwa procesowego, wynagrodzenie z tytu3u zastepstwa procesowego winno bya potraktowane jako kwota brutto, tj. zawieraj1ca podatek o towarów i us3ug. Tym samym w zwi1zku z uprawnieniem radcy prawnego do otrzymania kosztów zastepstwa procesowego, koszty te bed1 stanowi3y dla Wnioskodawcy – radcy prawnego wynagrodzenie (element odp3atnooci) za us3uge zastepstwa procesowego i w konsekwencji kwota otrzymanych przez radce prawnego kosztów zastepstwa procesowego powinna zostaa uwzgledniona w wystawionej przez radce prawnego fakturze dokumentuj1cej wykonanie us3ugi zastepstwa procesowego na rzecz Klienta. Wnioskodawca nie otrzymuje kwoty odpowiadaj1cej kwocie zwrotu kosztów zastepstwa procesowego bez zwi1zku z jak1kolwiek spraw1 lecz w3aonie w zwi1zku z konkretn1 spraw1, z us3ug1 reprezentowania klienta przed s1dem w konkretnej sprawie. Zatem zwi1zek tej kwoty ze spraw1, w której Wnioskodawca reprezentowa3 klienta jest bezpooredni i bezsporny. Ponadto nale?y zauwa?ya, ?e jeoli Wnioskodawca inkasuje te kwote to nale?y uznaa, ?e jest mu ona nale?na na podstawie umowy zawartej z klientem, bowiem zgodnie z powo3anym przepisem art. 98 Kpc koszty te nale?ne s1 „ przeciwnikowi ” czyli klientowi Wnioskodawcy. Jeoli zatem w takiej wysokooci trafiaj1 one do Wnioskodawcy to znaczy, ?e dzieje sie to za zgod1 klienta, a tym samym jest elementem wynagrodzenia za owiadczon1 na jego rzecz us3uge.

2016
15
gru

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki płacone/otrzymywane przez Wnioskodawcę będą stanowiły koszt uzyskania przychodów lub odpowiednio przychody podatkowe Wnioskodawcy na zasadzie kasowej, natomiast pobierane lub wpłacane z powrotem w ramach cash poolingu środki (stanowiące dodatnie bądź ujemne salda) nie będą stanowić ani kosztu ani przychodu podatkowego Wnioskodawcy?

Fragment:

To znaczy Wnioskodawca uważa, że odsetki powinny stanowić koszt i przychód w kwocie brutto, a nie w wysokości różnicy między kwotą odsetek kosztowych i kwotą odsetek przychodowych. Spółka stoi również na stanowisku, że środki finansowe pobierane w ramach realizacji Umowy z jej Rachunku Transakcyjnego w ramach dopuszczalnego limitu przyznanego w Rachunku Wspólnym lub zwracane na ten Rachunek Wspólny za pośrednictwem jej Rachunku Transakcyjnego nie będą stanowić dla niej ani przychodów podatkowych, ani kosztów uzyskania przychodów. W zakresie przychodów, zastosowanie znajduje art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze. Natomiast w zakresie kosztów uzyskania przychodów zastosowanie będzie miał art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o CIT, na podstawie którego kosztów uzyskania przychodów nie stanowią wydatki na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Środki udostępniane przez Posiadacza Rachunku Wspólnego Wnioskodawcy w ramach analizowanego systemu cash poolingu nie będą stanowiły definitywnego przysporzenia powiększającego aktywa finansowe Wnioskodawcy, gdyż zostaną one przekazane pod tytułem zwrotnym jako linia kredytowa otwarta dla Wnioskodawcy przez Posiadacza Rachunku Wspólnego w Rachunku Transakcyjnym.

2016
12
cze

Istota:

Zasady zaokrąglania kwot na fakturach VAT

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca prawidłowo wskazuje w treści wystawianej faktury kwotę podatku w wysokości 0,00 zł oraz dokonuje rozliczenia takiej kwoty w deklaracji VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do faktur dotyczących opłat egzekucyjnych ustalonych w bardzo niskiej kwocie (przykładowo 0,01 lub 0,02 zł) Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia kwoty podatku należnego w wysokości 0 zł i ta kwota podlega rozliczeniu na gruncie podatku VAT. Reguły wystawiania faktur oraz metod dokonywania zmian w wystawionych już fakturach od stycznia 2014 r. regulują przepisy art. 106a i nast. ustawy o VAT. Minimalna treść faktury określona została natomiast w art. 106e ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106 e ust. 1 pkt 14, faktura winna zawierać m.in. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Ustawa o VAT wprowadza przy tym w art. 106e ust. 11 zasady zaokrąglania kwot podatku uwidacznianych w treści faktury. I tak, zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

2016
1
maj

Istota:

Czy kwoty, którymi Wnioskodawca obciąża pracowników za udostępnienie wymienionych usług, stanowią wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczone przez nią na rzecz pracowników usługi i jako kwoty należne z tytułu sprzedaży, po pomniejszeniu o kwotę podatku należnego, stanowią całkowity jej obrót z tego tytułu?

Fragment:

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Wyjątek od powyższej zasady ogólnej ustalania podstawy opodatkowania został określony w art. 32 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest: niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku (...)

2016
18
mar

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty należności głównej kwoty należności głównej zasądzonej wyrokiem z 21 września 2015 r. oraz odsetek zasądzonych wyrokami z 21 września 2015 r. oraz z 29 września 2015 r.

Fragment:

Następnie wpłynęło kolejne pismo procesowe Konsorcjum (Wykonawcy) z 10 lutego 2011 r. (doręczone 15 września 2011 r.) o zapłatę pozostałej należności wynikającej z wystawionej faktury VAT, tj. kwoty 1.653.152,80 zł. Kwota dochodzona przez Wykonawcę w kolejnym procesie sądowym wynikała z różnicy wynagrodzenia na fakturze i kwoty wyliczonej w drodze inwentaryzacji (5.084.897,68 zł – 3.431.744,88 zł = 1.653.152,80 zł). Postępowanie o zapłatę kwoty 1.653.152,80 zł toczyło się przez sądem (sygn. akt Y/11). Rozstrzygnięcie zapadło 21 września 2015 r. Przedmiotem sporu była kwota 1.653.152,80 zł. Sąd zasądził 1.251.550,97 zł, a koszty sądowe podzielił proporcjonalnie w takim stopniu w jakim każda ze stron procesu przegrała sprawę. Na podstawie prawomocnego wyroku z 21 września 2015 r. sygn. akt Y/11, Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty kwoty 1.251.550,97 zł wraz z odsetkami od 30 lipca 2010 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 82.820,19 zł tytułem kosztów postepowania. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Na podstawie prawomocnego wyroku z 29 września 2015 r. sygn. akt X/10 Wnioskodawca zobowiązany został do zapłaty 3.431.744,88 zł wraz z odsetkami naliczonymi od 30 lipca 2010 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 150 zł tytułem kosztów sądowych. Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, że inwestycja pod nazwą „ Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala (...) ”, została dokończona przez nowego wykonawcę, z którym w wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego 21 czerwca 2010 r. podpisano umowę.

2016
18
lut

Istota:

Określenie, czy w wyniku otrzymywania Gwarantowanych Kwot, Nabywca Nieruchomości będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez Nabywcę

Fragment:

W rezultacie, skoro w analizowanej sytuacji przedmiotem transakcji (Umowy Gwarancji) nie będzie odpłatna dostawa towarów, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ani wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, ani też świadczenie usług, to należy uznać, że w związku z zawarciem Umowy Gwarancji i ewentualną wypłatą Gwarantowanych Kwot nie dochodzi do dokonywania żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT przez Nabywcę na rzecz Spółki, a tym samym Spółce nie przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Nabywcę dokumentujących czynności, w związku z którymi Spółka może ewentualnie wypłacać Nabywcy Gwarantowane Kwoty. Podsumowując, zdaniem Spółki, na gruncie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku Nabywca nie będzie dokonywać na rzecz Spółki żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji Spółce nie przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Nabywcę dokumentujących czynności, w związku z którymi Spółka może ewentualnie wypłacać Nabywcy Gwarantowane Kwoty. Powyższe stanowisko Spółki znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności: w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2014 roku, znak IPPP3/443-431/14-2/IG , zgodnie z którą: „ wypłata Świadczeń gwarancyjnych nie jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Nabywcę.