IPPP3/443-1030/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dostawa opisanych kompozycji i koszy kwiatowych z kwiatów (róż) ciętych lub pąków róż opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług wg stawki 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży kompozycji i koszy kwiatowych –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży kompozycji i koszy kwiatowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest sprzedawcą kwiatów ciętych - róż oraz pąków róż. Są to naturalne rośliny róży i naturalne pąki kwiatów róży, cięte, (nie posiadają korzeni), lecz są zaimpregnowane specjalnym preparatem, dzięki któremu więdną dopiero po kilkuset dniach. Jest to nowość na polskim rynku, budząca ciekawość i niedowierzanie, że kwiat może być tak długo przechowywany w stanie świeżym (co jednak jest prawdą).

Róże te są sprzedawane na stacjach benzynowych, w kwiaciarniach, drogeriach, do restauracji, biur etc. jako pojedyncze cięte kwiaty lub pąki róży w opakowaniu, lecz Wnioskodawca pragnie uatrakcyjnić ofertę o róże w formie bukietów upominkowych - kompozycji kwiatowych. Taki bukiet upominkowy zawsze zawierać będzie cięte róże lub pąki kwiatów róży, jako podstawę zestawu, oraz dodatek, np. ozdobne liście, susze kwiatowe, małą czekoladkę, wielkanocnego kurczaka - mini maskotkę, bombkę choinkową, wazonik etc. W ofercie będą również kosze kwiatowe, zawierające opisane wyżej cięte róże lub inne cięte kwiaty wraz z przystrojeniem gałązkami, wstążkami etc.

Wg wyliczeń Wnioskodawcy, najdroższym elementem w produkcji kompozycji kwiatowej czy kosza kwiatów będą najczęściej róże lub pąki róż, zaś dodatki ozdobne czy kosz wiklinowy, przeważnie kosztować będą najwyżej kilka, czy kilkanaście złotych, do czego dojdzie również koszt ładnego opakowania.

Zatem to róże będą stanowiły zasadniczy element kompozycji kwiatowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawa opisanych kompozycji i koszy kwiatowych z kwiatów (róż) ciętych lub pąków róż opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług wg stawki 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym przypadku właściwa stawka podatku od towarów i usług to 8%. Towary opodatkowane stawką 8% zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, gdzie pod poz. 1 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.1 rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1). W PKWiU 01.19.21.0 sklasyfikowano natomiast „Kwiaty cięte i pąki kwiatowe”. Z objaśnień do PKWiU wynika, że grupowanie to obejmuje także bukiety, wieńce, kosze kwiatowe itp. wyroby zawierające kwiaty lub pąki kwiatowe (np. bukieciki, kwiaty do butonierki), cięte gałęzie drzew, krzewów i krzaków, jeśli mają kwiaty lub pąki kwiatowe (np. gałęzie wierzby z pąkami lub kwiatami, magnolia i niektóre rodzaje róż).

Grupowanie to nie obejmuje natomiast: gałęzi wierzby bez pąków lub kwiatów oraz liści i łodyg słonecznika i rezedy bez kwiatów, sklasyfikowanych w grupowaniu 01.29.30.0, liści, gałęzi i pozostałych części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, odpowiednich do celów zdobniczych, sklasyfikowanych w grupowaniu 02.30.30.0. Zatem sprzedawane przez podatnika kompozycje kwiatów lub pąków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.19.21.0, a ich sprzedaż należy opodatkować według stawki 8%.

W wyroku TSUE C-349/96, dotyczącego opodatkowania świadczeń złożonych, Trybunał uznał, że co do zasady, każde świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę nie powinno być sztucznie dzielone. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

Organy podatkowe w wydanych interpretacjach potwierdziły takie stanowisko.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2012 r., nr ITPP1/443-142/12/JJ uznał: „(...) o ile będące przedmiotem dostawy bukiety i wieńce wraz z dodatkami mieszczą się w grupowaniu PKWiU - 01.19.21.0, to ich dostawę, z uwagi na to, że zasadniczy przedmiot dostawy stanowią kwiaty cięte, należy opodatkować jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy). (...)”.

Podobnie uznał również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 marca 2012 r., nr IBPP2/443-8/12/BW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W oparciu art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W tym miejscu należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. klasyfikacja statystyczna towarów i usług jest dokonywana na podstawie rozporządzenia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 z późn. zm.). Zgodnie z tą klasyfikacją w grupowaniu 01.19.21.0 wymienione zostały „kwiaty cięte i pąki kwiatowe”.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak w myśl art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W pozycji 1 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono PKWiU ex 01.1 - rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1). Pozycja ta zatem obejmuje grupę wyrobów sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 01.19.21.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest sprzedawcą kwiatów ciętych - róż oraz pąków róż. Są to naturalne rośliny róży i naturalne pąki kwiatów róży, cięte, (nie posiadają korzeni), lecz są zaimpregnowane specjalnym preparatem, dzięki któremu więdną dopiero po kilkuset dniach. Róże te są sprzedawane na stacjach benzynowych, w kwiaciarniach, drogeriach, do restauracji, biur etc. jako pojedyncze cięte kwiaty lub pąki róży w opakowaniu, Wnioskodawca pragnie uatrakcyjnić ofertę o róże w formie bukietów upominkowych - kompozycji kwiatowych. Taki bukiet upominkowy zawsze zawierać będzie cięte róże lub pąki kwiatów róży, jako podstawę zestawu, oraz dodatek, np. ozdobne liście, susze kwiatowe, małą czekoladkę, wielkanocnego kurczaka - mini maskotkę, bombkę choinkową, wazonik etc. W ofercie będą również kosze kwiatowe, zawierające opisane wyżej cięte róże lub inne cięte kwiaty wraz z przystrojeniem gałązkami, wstążkami etc. Jednocześnie z opisu sprawy wynika, że sprzedawane przez podatnika kompozycje kwiatów lub pąków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.19.21.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy dostawa opisanych kompozycji i koszy kwiatowych z kwiatów (róż) ciętych lub pąków róż opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług wg stawki 8%.

W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z dostawą, na którą składa się kilka elementów, a mianowicie przedmiotem dostawy są kwiaty cięte przybrane dodatkami żywymi oraz dodatkami dekoracyjnymi.

Odnosząc przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dostawa kompozycji i koszy kwiatowych wraz z dodatkami, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU – 01.19.21.0., z uwagi na to, że zasadniczy przedmiot dostawy stanowią kwiaty cięte, należy opodatkować jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie na podstawie grupowania wskazanego w złożonym wniosku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.