Kwatera | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwatera. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
lut

Istota:

Czy w związku z rekultywacją kwatery składowiska odpadów wszelkie wydatki z tym związane będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Obecnie eksploatuje jedną kwaterę a w przyszłości ma zamiar eksploatować kolejne dwie kwatery odpadów. Kwatera składowiskowa odpadów komunalnych nr 1 została w lipcu 2007 r. wprowadzona na stan środków trwałych Wnioskodawcy. Spółka stosuje dla przedmiotowej kwatery nr 1 podatkową stawkę amortyzacyjną w wysokości 4,5% na rok, zgodną z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przedmiotową kwaterę zaliczono do grupy KŚT 291). Z chwilą wypełnienia kwatery nr 1 Wnioskodawca ma zamiar ją zamknąć na mocy wydanej w tej sprawie decyzji Marszałka Województwa z zachowaniem postanowień instrukcji prowadzenia składowiska. Na zamykanej kwaterze odpadów nr 1 Spółka ma zamontowaną instalację do ujmowania i przetwarzania na energię elektryczną gazu składowiskowego. Spółka po zamknięciu kwatery będzie nadal uzyskiwała przychody ze sprzedaży pozyskanej z tej kwatery energii elektrycznej. Obecnie trudno określić czas pozyskiwania gazu do wytwarzania energii elektrycznej, okres ten Spółka będzie w stanie określić jedynie szacunkowo po przeprowadzeniu próbnych pomiarów w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka w każdym roku, w którym składuje odpady tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu rekultywacji i monitoringu poeksploatacyjnego, rezerwy te nie stanowią jednak kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności.

2011
1
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników.

Fragment:

Nr 105, poz. 884 z późn. zm.) przydzielono Wnioskodawcy kwaterę tymczasową znajdującą się w zasobach Komendy Policji. Poza Zainteresowanym, ta sama kwatera została przydzielona trzem innym policjantom Komendy Głównej Policji na zasadzie współnajemców. Wnioskodawca otrzymał informację, iż Komenda Główna Policji przekazała kwartalnie trzy pisma do Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w „ A ”, z poleceniem doliczenia do przychodów Zainteresowanego łącznej kwoty 1 810,43 zł z tytułu poniesienia przez Komendę Główną Policji kosztów na wynajem kwatery tymczasowej, za okres od dnia 22 stycznia 2010 r. do 13 września 2010 r. Kwota ta stanowi 1/4 faktycznych kosztów utrzymania kwatery tymczasowej, gdyż pozostałe 3/4 obciąża pozostałych trzech współnajemców. Wnioskodawca podaje, iż nie jest to cała kwota, gdyż oddelegowanie kończy się 31 grudnia 2010 r. i należności za październik, listopad i grudzień zostaną doliczone w terminie późniejszym. Tym samym koszt wynajmu kwatery tymczasowej przypadający na jednego policjanta jest niższy niż 500 zł miesięcznie. Wnioskodawca nadmienia, iż nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
paź

Istota:

Zakres zwolnienia od podatku odprawy mieszkaniowej.

Fragment:

Nr 203, poz. 1367, z późn. zm.) odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47, przysługuje żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż jeśli odprawa mieszkaniowa zostanie przyznana na podstawie wskazanego przez Pana art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wskazać, iż złożony przez Pana w dniu 24 czerwca 2004 r., a następnie wycofany w dniu 12 lipca 2010 r. wniosek o wypłatę ekwiwalentu mieszkaniowego w zamian za rezygnację z prawa do osobnej kwatery stałej nie ma wpływu na zastosowanie powyższego zwolnienia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul.

2011
1
sie

Istota:

Czy wartość opłaconego hotelu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Decydujący pozostaje cel pracodawcy w momencie wynajmowania kwatery. Kwatera powinna zostać wynajęta przez pracodawcę dla grupy pracowników. Nie każdy rodzaj zakwaterowania korzysta ze zwolnienia. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie zakwaterowanie polegające na udostępnieniu miejsca w hotelu pracowniczym lub w kwaterze prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania. w przypadku hotelu pracowniczego ustawodawca nie wprowadził limitu kwotowego zwolnienia jak ma to miejsce w przypadku świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że ustawodawca uzależnił prawo do zwolnienia od: rezygnacji pracownika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (w trakcie roku, jak i w rozliczeniu rocznym), rodzaju zakwaterowania, tj. w hotelach pracowniczych lub kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania, limitu kwotowego w przypadku świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, miejsca zamieszkania pracownika – musi być ono położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

2011
1
lip

Istota:

Czy koszty wynajmu lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Służby Więziennej należy uznawać za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Stosownie do treści § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 35, poz. 304) na tymczasowe kwatery przeznacza się lokale mieszkalne, pokoje gościnne, pokoje w hotelu lub w bursie albo pomieszczenia mieszkalne usytuowane w budynku jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie zamkniętym. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 92 ust. 3 ustawy, przydziela się, na jego pisemny wniosek, tymczasową kwaterę na czas pełnienia przez niego służby w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, która jest dysponentem tej kwatery (§ 9 ust. 2 ww. rozporządzenia). W myśl § 12 pkt 4 tego rozporządzenia decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych lub tymczasowych kwater wydaje dyrektor aresztu śledczego, zakładu karnego oraz komendant ośrodka szkolenia i ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej w odniesieniu do funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach. Jak wynika z wniosku, funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w Areszcie Śledczym jest przydzielona kwatera tymczasowa. Z uwagi na to, że Areszt nie dysponuje lokalami mieszkalnymi, istnieje konieczność wynajęcia lokalu na wolnym rynku.

2011
1
lip

Istota:

Czy koszty tymczasowego zakwaterowania, pokrywane z budżetu jednostki stanowią przychód funkcjonariusza w rozumieniu art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też można je zaliczyć do kosztów przeniesienia służbowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy – jako wolnych od podatku od osób fizycznych do wysokości 200% uposażenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie?

Fragment:

Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji, nie dłużej niż przez 2 lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery. Na mocy art. 96 ust. 5 ww. ustawy policjant delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości otrzymuje tymczasową kwaterę. Koszty zakwaterowania pokrywa się ze środków budżetu Policji. Użyte we wskazanym przepisie określenie „ kwatera prywatna wynajmowana na cele zbiorowego zakwaterowania ” oznacza lokal, który przeznaczony jest do jednoczesnego korzystania w tym samym czasie przez więcej niż jednego pracownika. W odniesieniu zaś do samego pojęcia „ kwatera prywatna ”, rozstrzygającym powinno być kryterium tytułu prawnego przysługującego osobie, która dysponuje lokalami przeznaczonymi na zbiorowe zakwaterowanie. Sformułowanie to odnosi się bowiem do lokali, które należą do innych niż pracodawca osób i które wynajmują je dla pracowników danego pracodawcy. Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnieniu podlegają tylko świadczenia związane z przeniesieniem służbowym, wypłacane jednorazowo w miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie oraz świadczenia związane z wynajęciem kwatery w hotelu pracowniczym lub kwatery prywatnej przeznaczonej na cele zbiorowego zakwaterowania. Tym samym przepisy prawa podatkowego nie przewidują zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym kosztów tymczasowego zakwaterowania ponoszonych przez pracodawcę za policjanta z tytułu opłat za kwaterę prywatną, która nie jest przeznaczona dla zbiorowego zakwaterowania.

2011
1
lip

Istota:

Udostępnienie lokalu mieszkalnego w czasie podróży służbowej.

Fragment:

W dniu 3 listopada 2008 r. otrzymał Pan informację, że Komeda Główna Policji przekazała pismo do Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji, w której był Pan zatrudniony, z poleceniem doliczenia do Pana przychodów kwoty łącznej 2595 zł 56 gr z tytułu poniesienia przez Komendę Główną kosztów na wynajem kwatery tymczasowej, za okres od 18 lutego 2008 r. do 30 września 2008 r. Kwota ta stanowi połowę faktycznych kosztów utrzymania kwatery tymczasowej, gdyż druga część doliczona została Pana współnajemcy. Składały się na nią takie składniki jak: 1/2 czynszu – 1929 zł 88 gr, 1/2 opłat za energię – 597 zł 34 gr, 1/2 należności za gaz – 68 zł 34 gr. Nie jest to kwota całkowita jaka została doliczona Panu do przychodu, gdyż oddelegowanie zakończyło się w dniu 30 listopada 2008 r., wobec czego należności za miesiące październik i listopad doliczone zostaną w grudniu 2008 r. Ponadto podaje Pan, że koszt wynajmu kwatery tymczasowej przypadający na jednego funkcjonariusza/pracownika wynosi mniej niż 500 zł. miesięcznie, oraz że nie korzystał Pan z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy koszt utrzymania udostępnionej funkcjonariuszowi, w czasie podróży służbowych i oddelegowania kwatery tymczasowej/lokalu mieszkalnego, stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, udostępnienie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Komenda Wojewódzka Policji prosi o wyjaśnienie wątpliwości, czy w opisanym powyżej stanie faktycznym wskazane kategorie podatników korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) kwatery tymczasowej wyższej kadry kierowniczej na podstawie decyzji administracyjnej organu Policji;- w lokalu mieszkalnym (2p.+k.) należącym do zasobów komunalnych m.Radomia, pozostającym w dyspozycji organu Policji na podstawie art.90 ust. 1 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji, przydzielonym dla 1 osoby decyzją administracyjną jako kwatera tymczasowa.Nadmienia się, że w każdym przypadku ze środków budżetowych Policji pokrywane są pełne koszty zakwaterowania osób zamieszkujących w w/w kwaterach przez okres 2 lat od daty przydzielenia kwater, stosownie do przepisu art.96 ust.4 ustawy pragmatycznej. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w ..... - stosuje zasadę , że zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia MSW i A z dnia 18 maja 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania i norm zaludniania lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U.Nr 105 poz.884), tymczasowe kwatery dla policjantów przydziela się w lokalach mieszkalnych, pokojach gościnnych, pokojach w hotelu lub bursie albo pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w budynkach przeznaczonych na cele służbowe lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wobec przychodów uzyskanych przez pracowników Spółki z tytułu świadczeń ponoszonych przez pracodawcę wynikających z zakwaterowania w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania na terenie Niemiec, znajduje zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Spółka wynajmuje kwatery prywatne na cele zbiorowego zakwaterowania w Niemczech i ponosi koszty związane z czasowym zakwaterowaniem pracowników skierowanych do pracy w Niemczech. Wątpliwość Strony budzi, czy wobec przychodów uzyskanych przez pracowników Spółki z tytułu świadczeń ponoszonych przez pracodawcę wynikających z zakwaterowania w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania na terenie Niemiec, znajduje zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Spółki, zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do przychodów wynikających z wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania na terytorium Niemiec. Zdaniem Naczelnika tut. US stanowisko Strony jest prawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o pdof wolne od podatku dochodowego są świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14, w: hotelach pracowniczych, kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy stawki podatku od nieruchomości dla budynków koszarowych wykorzystywanych do zbiorowego stałego zakwaterowania żołnierzy

Fragment:

Nr 41, poz. 398 ze zm.) stanowi, iż na zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy przeznacza się wspólne kwatery stałe będące pomieszczeniami mieszkalnymi w budynkach położonych na terenach zamkniętych. Wspólne kwatery stałe są przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy itp. O tym, że o zaliczenie budynku do kategorii budynków mieszkalnych decyduje kryterium zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przekonuje uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1.07.2002 r., sygn. akt FPK 2/02, w brzmieniu o zaliczeniu budynku do kategorii budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych decyduje kryterium zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich . Mając to na uwadze, stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu, że o charakterze budynku strony przesądza treść decyzji o pozwoleniu na budowę czy warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a nie kryterium zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatnika, uznać trzeba za niezgodne z wyżej powołaną uchwałą. Stanowisko zawarte w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok WSA z dnia 16.01.2004 r., sygn. akt III SA 1117/03) potwierdza tezę, iż budynek, w którym znajdują się wspólne kwatery stałe przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy pełniących służbę wojskową należy zaliczyć do budynków mieszkalnych.