Kwatera | Interpretacje podatkowe

Kwatera | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwatera. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników.
Fragment:
(...) korzysta ze zwolnienia. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie zakwaterowanie polegające na udostępnieniu miejsca w hotelu robotniczym lub w kwaterze prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania. Użyte we wskazanym przepisie określenie „kwatera prywatna wynajmowana na cele zbiorowego zakwaterowania” oznacza lokal, który przeznaczony jest do jednoczesnego korzystania w tym samym czasie przez więcej niż jednego pracownika. W odniesieniu zaś do samego pojęcia „kwatera prywatna”, rozstrzygającym powinno być kryterium tytułu prawnego przysługującego osobie, która dysponuje lokalami przeznaczonymi na zbiorowe zakwaterowanie. Sformułowanie to odnosi się bowiem do lokali, które należą do innych niż pracodawca osób i które wynajmują je dla pracowników danego pracodawcy. Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca został oddelegowany – w drodze rozkazu personalnego – do czasowego pełnienia służby poza miejscowością, w której znajduje się (...)
2011
1
paź

Istota:
Zakres zwolnienia od podatku odprawy mieszkaniowej.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku złożonym w dniu 4 stycznia 2011 r., uzupełnionym pismem złożonym w dniu 1 kwietnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku odprawy mieszkaniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy wartość opłaconego hotelu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) miesięcznie kwoty 500 zł. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że ustawodawca uzależnił prawo do zwolnienia od: rezygnacji pracownika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (w trakcie roku, jak i w rozliczeniu rocznym), rodzaju zakwaterowania, tj. w hotelach pracowniczych lub kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania, limitu kwotowego w przypadku świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, miejsca zamieszkania pracownika – musi być ono położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka zamierza zatrudnić pracownika, któremu opłacać będzie koszty pobytu w hotelu. z informacji wynika zatem, że pracownik nie będzie zakwaterowany w hotelu robotniczym. Reasumując, (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy koszty wynajmu lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Służby Więziennej należy uznawać za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) mieszkalnymi, istnieje konieczność wynajęcia lokalu na wolnym rynku. Umowa najmu podpisana jest pomiędzy Aresztem a osobą fizyczną. Należy zauważyć, iż żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu wynajmu pracownikom lokali mieszkalnych na wolnym rynku. Wyjątek stanowią świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych oraz w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. przepis nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż opłaty ponoszone przez Areszt Śledczy w związku wynajmem pracownikowi tymczasowej kwatery są przychodem ze stosunku (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy koszty tymczasowego zakwaterowania, pokrywane z budżetu jednostki stanowią przychód funkcjonariusza w rozumieniu art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też można je zaliczyć do kosztów przeniesienia służbowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy – jako wolnych od podatku od osób fizycznych do wysokości 200% uposażenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie?
Fragment:
(...) we wniosku stanu faktycznego wynika, iż funkcjonariuszowi, który przeniesiony został z urzędu do dalszego pełnienia służby do jednostki w innej miejscowości poza miejscem zamieszkania, została przyznana tymczasowa kwatera prywatna, w której zameldował się na czas określony i koszty związane z najmem lokalu pokrywa za funkcjonariusza - z własnych środków - jednostka budżetowa. We wniosku nie przedstawiono żadnych okoliczności przemawiających za tym, że wynajmowana kwatera prywatna przeznaczona jest na cele zbiorowego zakwaterowania. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny stwierdzić należy, że koszty tymczasowego zakwaterowania funkcjonariusza Policji w kwaterze prywatnej nie przeznaczonej na cele zbiorowego zakwaterowania, pokrywane z budżetu jednostki – niezależnie od tego, że jest to obowiązek wynikający z ustawy o Policji - należy zakwalifikować do przychodu funkcjonariusza ze stosunku pracy (służbowego), o którym mowa w art. 12 (...)
2011
1
lip

Istota:
Udostępnienie lokalu mieszkalnego w czasie podróży służbowej.
Fragment:
(...) miesięcznie kwoty 500 zł. W czasie pełnienia tej służby nie korzystał Pan również z kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że koszty utrzymania kwatery tymczasowej, ponoszone przez Komendę Główną Policji stanowią dla Pana przychód ze stosunku służbowego, jednakże zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile kwatera ta nie należała do pracodawcy i była przez niego wynajmowana na cele zbiorowego zakwaterowania funkcjonariuszy a miejsce Pana zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na (...)
2011
1
lip

Istota:
Komenda Wojewódzka Policji prosi o wyjaśnienie wątpliwości, czy w opisanym powyżej stanie faktycznym wskazane kategorie podatników korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) i sanitarnym. W związku z powyższym wymienione w piśmie przypadki zakwaterowania policjantów wypełniają dyspozycję w/w przepisów. Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe z uwagi na fakt, iż- w I przypadku podatnik jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. , ponieważ zamieszkuje w budynku, który jest hotelem Asystenckim Politechniki (...) przydzielonym decyzją administracyjną organu Policji jako tymczasowa kwatera,- w II przypadku lokal mieszkalny wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na zakwaterowanie na zasadzie kwatery tymczasowej na podstawie decyzji administracyjnej organu Policji,- w III przypadku lokal należy do zasobów komunalnych m. Radomia, pozostającym w dyspozycji organu Policji na podstawie art. 90 ust.1 ustawy o Policji.W II i III przypadku podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.19 w/cyt. ustawy do wysokości nie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wobec przychodów uzyskanych przez pracowników Spółki z tytułu świadczeń ponoszonych przez pracodawcę wynikających z zakwaterowania w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania na terenie Niemiec, znajduje zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) 500 zł. Stosownie do ust. 14 w/w art. 21, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4. W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, przychody pracowników wynikające z wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania na terytorium Niemiec są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej 500 zł miesięcznie, o ile do przychodów uzyskanych przez podatników w czasie pracy na terytorium Niemiec nie będą zastosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy stawki podatku od nieruchomości dla budynków koszarowych wykorzystywanych do zbiorowego stałego zakwaterowania żołnierzy
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8.07.2005 r. na postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 30.06.2005 r. (znak: Fn.31 10/23/2005), stwierdzające, że budynki koszarowe wykorzystywane do zbiorowego stałego zakwaterowania żołnierzy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ze stawką tegoż podatku przewidzianą dla ?budynków pozostałych?, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu orzeka zmienić zaskarżone postanowienie i uznać, że budynki koszarowe wykorzystywane do zbiorowego zakwaterowania żołnierzy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ze stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych . A. wystąpił do Urzędu Gminy i Miasta Nisko z wnioskiem z dnia 7.04.2005 r. o udzielenie interpretacji w jego indywidualnej sprawie dotyczącej uznania, iż budynki koszarowe wykorzystywane do zbiorowego zakwaterowania (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Czy koszty zakwaterowania pracowników firmy budowlanej przy realizacji budów na terenie całego kraju podlegają ograniczeniu stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PDOF?
2. Czy koszty zakwaterowania pracowników firmy budowlanej stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o PDOP?
Fragment:
(...) r.), w sprawie rozszerzenia pisemnej informacji, o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych (bez górnego limitu) oraz kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 14 updof, m.in. podatnik nie może korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 updof). Natomiast w miesiecach, w których podatnik nie korzysta z zakwaterowania, a jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kwatera
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.