Kwartał | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwartał. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
gru

Istota:

W zakresie rozliczenia nadwyżek w sytuacji, gdy alkohol etylowy został wydany w ostatnich dniach danego kwartału, natomiast raport odbioru wyrobów akcyzowych został sporządzony w kwartale następującym po nim

Fragment:

Przepisy nie przewidują jednak jasnej normy, do którego kwartału przyporządkować nadwyżki, które powstały w związku z przewozem wyrobów rozpoczętym w jednym kwartale, ale zakończonym w kwartale następnym. Wątpliwość odnosi się do następującego zagadnienia: czy o powstaniu nadwyżki decyduje dzień rozpoczęcia transportu (kwartał wcześniejszy), czy też dzień jego stwierdzenia (kwartał późniejszy). Zdaniem Spółki, różnice transportowe powstałe w trakcie przewozu alkoholu etylowego w cysternach kolejowych, który miał miejsce w trakcie dwóch następujących po sobie kwartałach, należy uwzględnić w kwartale, w którym nastąpił odbiór wyrobów. Wynika to z faktu, że dopiero wówczas możliwe jest ustalenie, czy i ewentualnie w jakiej wysokości zaistniały ubytki bądź nadwyżki transportowe. Konsekwentnie, nadwyżki powstałe w związku z transportem alkoholu etylowego, rozpoczętym w danym kwartale, natomiast zakończonym w następującym po nim kwartale, należy zaliczyć do puli różnic transportowych przyporządkowanych do tego drugiego kwartału. Uzasadnienie stanowiska Podatnika Ustawa akcyzowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 wskazuje, iż ubytkami wyrobów akcyzowych są wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy (w tym alkoholu etylowego), objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych.

2013
4
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca może – zgodnie z art. 21 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacany?

Fragment:

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania – o czym stanowi art. 21 ust. 1a powołanej ustawy. Jednakże zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro (art. 21 ust. 1b ww. ustawy). W myśl art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza w trakcie 2012 r. rozpocząć wynajmowanie lokalu mieszkalnego, uzyskując w ten sposób przychody z najmu, tj. ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
26
sty

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Spółka wybierze metodę rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne i nie dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za kwartał, w którym powstało prawo do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych kwartałów kalendarzowych (tj. okresów rozliczeniowych), na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT?

Fragment:

Wybór przez Spółkę metody rozliczania podatku VAT i składania deklaracji VAT-7D za okresy kwartalne, w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego będzie mieć ten skutek, że prawo do odliczenia VAT naliczonego powstanie po stronie Spółki w rozliczeniu za dany kwartał, a Spółka będzie mogła z tego prawa skorzystać w rozliczeniu za dany kwartał, albo w rozliczeniach za jeden z dwóch kolejnych kwartałów, następujących po kwartale, w którym prawo do odliczenia VAT powstało. Przyjmując zatem, że okres od stycznia do marca tworzy kwartał „ y ”, okres od kwietnia do czerwca tworzy kwartał „ y+l ”, a okres od lipca do września tworzy kwartał „ y+2 ”, w przypadku w którym Spółka nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT w kwartale „ y ” (w którym powstało prawo do odliczenia), będzie mogła z tego prawa skorzystać w jednym z dwóch kolejnych kwartałów kalendarzowych, tj. w kwartale „ y+l ” albo w kwartale „ y+2 ” - zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. W nawiązaniu do przykładu powołanego w opisie zdarzenia przyszłego, w którym Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nabywa części zamienne do pojazdu trakcyjnego, za które otrzymuje fakturę VAT w pierwszym miesiącu kalendarzowym kwartału „ y ”, z wykazaną kwotą podatku VAT i przysługuje jej prawo do obniżenia (...)

2012
2
sie

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji rozpoczęcie działalności jako wspólnik spółki cywilnej będzie traktowane jako kontynuacja prowadzonej działalności? Czy w tym przypadku można opłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy kwartalne?

Fragment:

Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala się w następujący sposób: obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku; zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b; zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały (art. 44 ust. 3g ww. ustawy). Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio (art. 44 ust. 3h ww. ustawy). Z powyższych przepisów wynika, iż zasadą jest, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych miesięcznie. Natomiast możliwość uiszczania kwartalnych zaliczek na ww. podatek, jako wyjątek od reguły, stosowana może być jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w cytowanej ustawie.

2011
1
paź

Istota:

Czy przychód osiągnięty ze świadczenia usług transportowych poza terytorium kraju stanowi sprzedaż w rozumieniu przepisów ustawy o podatku z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i w związku z tym, należy go wliczać do wielkości sprzedaży, której przekroczenie spowoduje, że Wnioskodawca przestanie być małym podatnikiem podatku VAT i będzie zobowiązany do płacenia miesięcznych zaliczek na podatek przy kwartalnym systemie składania deklaracji VAT?

Fragment:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności (art. 99 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33. Stosownie do art. 103 ust. 2a ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacenia zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy w oparciu o postanowienia art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie podwyższonych w trybie art. 16i ust. 2 UPDOP stawek amortyzacyjnych? 2. Czy Spółka może rozpocząć dokonywanie odpisów kwartalnych lub rocznych zamiast miesięcznych i obniżyć stosowaną stawkę amortyzacyjną w momencie dokonania odpisu na koniec kwartału lub roku kalendarzowego?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 16h ust. 4 w/w ustawy odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w równych ratach, co miesiąc albo w równych ratach, co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 16i. W związku z powyższym Spółka może zmienić stawkę amortyzacyjną począwszy od pierwszego miesiąca, kwartału lub na koniec roku podatkowego. ” interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2008r., sygn. ITPB3/423-510/08/DK ,: ‚„ W aktualnie obowiązującym stanie prawnym podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo na koniec roku. W przypadku obniżenia/podwyższenia stawki amortyzacyjnej i dokonywania odpisów amortyzacyjnych np.: co kwartał lub na koniec roku, zmniejszenie lub podwyższenie stawki nastąpi praktycznie na koniec kwartału lub koniec roku. Tak, więc obniżenie lub podwyższenie stawki w trakcie roku podatkowego powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku podatkowym odpisu amortyzacyjnego. ” Reasumując Wnioskodawca stwierdza, że jeżeli możliwe jest przejście z miesięcznego na kwartalny sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a obniżenie stawki amortyzacyjnej winno nastąpić przed dokonaniem pierwszego kwartalnego lub rocznego odpisu w danym roku podatkowym, to należy uznać, iż możliwe jest przejście na kwartalny lub roczny sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych z równoczesnym obniżeniem wysokości stawki amortyzacyjnej na koniec pierwszego kwartału roku podatkowego lub na koniec roku podatkowego.

2011
1
sie

Istota:

Korekta deklaracji kwartalnej

Fragment:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że począwszy od początku roku 2009, wybrał metodę kwartalnego rozliczania się z podatku od towarów usług (podatnik jest innym podatnikiem niż mały podatnik) i stosownie do art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług składa deklaracje podatkowe za kwartał, do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. Jednocześnie, stosownie do art. 103 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług podatnik wpłaca co miesiąc, za dwa pierwsze miesiące kwartału rozliczeniowego, zaliczki na podatek w wysokości 1/3 podatku należnego za poprzedni kwartał (za wyjątkiem dwóch pierwszych miesięcy pierwszego kwartału roku 2009, które rozliczone zostały stosownie do art. 103 ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług). Podatnik, już po złożeniu deklaracji podatkowej VAT-7D za drugi kwartał 2009r., złożył korektę deklaracji VAT-7D za pierwszy kwartał 2009r. wykazując w niej podatek należny za ten okres w kwocie wyższej niż pierwotnie wykazana. Podatnik nie dokonał jednak przeliczenia zaliczek za pierwsze dwa miesiące drugiego kwartału 2009r, które ustalone zostały w wysokości 1/3 podatku należnego, pierwotnie wykazanego w deklaracji VAT-7D za pierwszy kwartał. W terminie do dnia 25 lipca 2009r. cały podatek należny za drugi kwartał, z uwzględnieniem zaliczek wpłaconych za dwa pierwsze miesiące tego okresu rozliczeniowego został w całości na konto urzędu skarbowego wpłacony. Odnosząc przedstawiony (...)

2011
1
sie

Istota:

Korekta deklaracji kwartalnej

Fragment:

(...) kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie. Zgodnie z art. 103 ust. 2e ustawy o VAT podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne - zaliczki, o których mowa w ust. 2a, wpłacają w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w wysokości: za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne, za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne –przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a-2e, mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty.

2011
1
sie

Istota:

Korekta deklaracji kwartalnej

Fragment:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że począwszy od początku roku 2009, wybrał metodę kwartalnego rozliczania się z podatku od towarów usług (podatnik jest innym podatnikiem niż mały podatnik) i stosownie do art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług składa deklaracje podatkowe za kwartał, do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. Jednocześnie, stosownie do art. 103 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik wpłaca co miesiąc, za dwa pierwsze miesiące kwartału rozliczeniowego, zaliczki na podatek w wysokości 1/3 podatku należnego za poprzedni kwartał (za wyjątkiem dwóch pierwszych miesięcy pierwszego kwartału roku 2009, które rozliczone zostały stosownie do art. 103 ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług). Do 25 kwietnia 2009r. podatnik złożył swoją pierwszą deklarację VAT-7D za pierwszy kwartał roku 2009 i na podstawie kwoty zobowiązania podatkowego, wynikającego z pozycji 55 tej deklaracji ustalił wysokość zaliczek na podatek za kwiecień i maj 2009r. Następnie początkiem lipca 2009r., przed złożeniem deklaracji podatkowej VAT-7D za drugi kwartał, podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7D za pierwszy kwartał, z której wynikał wyższy podatek należny niż wykazany w pierwotnej deklaracji. Podatnik wpłacił na konto urzędu skarbowego kwotę różnicy wraz z odsetkami, a następnie w terminie do 25 lipca 2009r. złożył deklarację VAT-7D za drugi kwartał, wykazując w niej podatek należny za ten okres rozliczeniowy, po czym dokonał wpłaty stosownej kwoty na konto urzędu skarbowego uwzględniając sumy wpłaconych za pierwsze dwa miesiące tego kwartału zaliczek na podatek, które jednak nie zostały ponownie przeliczone po złożeniu korekty deklaracji VAT-7D za pierwszy kwartał 2009 roku.

2011
1
lip

Istota:

Zaliczka miesięczna na podatek od towarów i usług.

Fragment:

Jak wynika z zapisu art. 103 ust. 2b, kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie podatkowe było zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Podatnik może wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek (art. 103 ust. 2c). Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 2e powołanej ustawy, podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne - zaliczki, o których mowa w ust. 2a, wpłacają w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w wysokości: za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne, za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne . przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio.