ILPB1/4511-1-871/15-3/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów, a także w zakresie obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów, a także w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna jest przedsiębiorstwem, które od 1990 roku nieprzerwanie zapewnia kompleksową obsługę branży rolno-spożywczej w obszarze zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej, sprzedaży i serwisu maszyn rolniczych, obrotu płodami rolnymi.

Spółka należy do największych autoryzowanych dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów, sprzętu rolniczego oraz materiału siewnego w kraju. Ma bardzo wysoką pozycję w kontaktach handlowych zarówno z przemysłem młynarskim i paszowym, jak i również z przetwórstwem roślin oleistych.

Pracownicy spółki mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowywanych przez firmy z którymi firma współpracuje. Podczas wyjazdu dojdzie do spotkania z ważnymi kontrahentami, zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne oraz warsztaty. Szkolenia takie organizowane są np. w Ameryce Południowej. W danym szkoleniu mogą uczestniczyć tylko pracownicy którzy bezpośrednio współpracują z daną firmą. Zdarza się, że spółka z tego tytułu nie dokonuje zapłaty zaś czasem spółka zostaje obciążona fakturą za dane szkolenie. Celem organizowanego szkolenia, w którym uczestniczą pracownicy jest z jednej strony dostarczenie informacji dostawcy o swoim produkcie, a z drugiej strony możliwość przekazania wskazówek co do sposobu jego zastosowania finalnym odbiorcom. Wyjazd taki podnosi kwalifikacje u pracowników, a co za tym idzie zwiększa efektywność ich pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Czy pracownicy Spółki uczestniczący w bezpłatnych konferencjach (szkoleniach) otrzymują przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i z tego tytułu Spółka będzie pełniła obowiązki płatnika podatku PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, jak stanowi art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku pracy uważa się między innymi wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość nieodpłatnych świadczeń. Powoduje to, że w związku z finansowaniem pracownikom kosztów kształcenia (czy to przez zwracanie im poniesionych kosztów, czy to przez ponoszenie za nich kosztów kształcenia, czy to przez nabywanie dla nich usług kształcenia) skutkuje powstaniem u tych pracowników przychodów ze stosunku pracy.

Przychody te są jednak najczęściej zwolnione od podatku. Należy bowiem zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. zwalnia się od podatku wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego).

Odrębnymi przepisami, o których mowa w tym przepisie, są przede wszystkim przepisy art. 1031-1036 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej K.P. Z przepisów tych wynika, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (zob. art. 1031 § 1 K.P.). Z kolejnych przepisów wynika, między innymi, że pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (zob. art. 1033 K.P.). Świadczenia są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f.

Zauważyć przy tym należy, że aby uznać świadczenia za przyznane przez pracodawcę zgodnie z tymi przepisami nie jest konieczna żadna szczególna forma „skierowania” pracownika. Wystarczające jest, aby podnoszenie kwalifikacji zawodowych następowało z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Warunek ten jest w omawianej sytuacji spełniony, co prowadzi do wniosku, że otrzymywana przez pracowników wartość świadczeń z tytułu uczestnictwa w konferencjach (szkoleniach), o których mowa, jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. Na spółce nie ciążą zatem w związku z umożliwieniem pracownikom uczestnictwa w szkoleniach obowiązki płatnika PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, stanowi, że źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z cytowanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że do przychodów pracownika zalicza się wszystkie otrzymywane przez niego świadczenia, wynikające z zawartej umowy bądź mające związek z wykonywaniem przez niego pracy.

Należy zatem przyjąć, że co zasady wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych stanowi przychód ze stosunku pracy. Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

W niniejszym przypadku do odrębnych przepisów (z uwagi na brak uregulowań w tym zakresie w przepisach szczególnych), należy zaliczyć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

W myśl art. 1031 § 1 Kodeksu pracy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Regulacje zawarte w art. 1031-1036 Kodeksu pracy różnicują zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy pracownik:

  • podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, bądź
  • zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy.

Udział pracowników w organizowanych szkoleniach wypełnia przesłanki definicji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, określonej w przepisach prawa pracy. A zatem uczestnictwo pracowników w szkoleniach mieści się w dyspozycji tej regulacji.

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto pracodawca może mu przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 Kodeksu pracy), które w takich okolicznościach korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że pracownicy Spółki mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowywanych przez firmy, z którymi Spółka współpracuje. Celem organizowanego szkolenia, w którym uczestniczą pracownicy jest z jednej strony dostarczenie informacji dostawcy o swoim produkcie, a z drugiej strony możliwość przekazania wskazówek co do sposobu jego zastosowania finalnym odbiorcom. Jak wskazał Wnioskodawca wyjazd taki podnosi kwalifikacje u pracowników, a co za tym idzie zwiększa efektywność ich pracy.

Biorąc zatem pod uwagę przytoczone przepisy prawa jak i przedstawiony we wniosku opis należy stwierdzić, że wartość świadczeń z tytułu uczestnictwa w konferencjach (szkoleniach), o których mowa we wniosku stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 powołanej ustawy. Zatem w związku z umożliwieniem pracownikom uczestnictwa w szkoleniach na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, że w dniu 10 września 2015 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów został rozstrzygnięty postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB1/4511-1-871/15-2/AA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.