Kwalifikacje zawodowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwalifikacje zawodowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
maj

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

Fragment:

W myśl art. 17 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 103 1 § 1 Kodeksu pracy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Przez kwalifikacje zawodowe pracowników należy rozumieć kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Za kwalifikacje zawodowe uważa się wszelką wiedzę niezbędną do wykonywania przez pracownika pracy i pełnionych obowiązków. Stosownie do art. 103 1 § 2 ww. ustawy, pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy; zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Przy czym, za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (103 1 § 3 ww. ustawy). Regulacje zawarte w art. 103 1 -103 6 Kodeksu pracy, różnicują zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy pracownik: podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, bądź zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy.

2017
2
lut

Istota:

Czy w przypadku nawiązania przez Wnioskodawczynię stosunku pracy ze Spółką w okresie obowiązywania Programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez Wnioskodawczynię, jako pracownika Spółki, dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych na warunkach określonych w Programie, dochód z tego tytułu zwolniony będzie z opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Dofinansowanie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługę podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezwłocznie po okazaniu przez Uczestnika faktury za tą usługę. Uczestnik, któremu przyznane zostało dofinansowanie i który zawarł ze Spółką Umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obowiązany jest: Podjąć kształcenie w formie wskazanej we wniosku i kontynuować je przez okres tamże wskazany, Przedstawić Spółce fakturę wystawioną przez podmiot świadczący usługę podnoszenia kwalifikacji zawodowych na kwotę przyznanego dofinansowania lub na kwotę należną za dany etap kształcenia, jeżeli kształcenie finansowane jest częściami za poszczególnego jego etapy, Pozostawać ze Spółką w stosunku pracy lub w zatrudnieniu w oparciu o umowę cywilnoprawną w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i w okresie 2 lat po jego ukończeniu. Uczestnik podnoszący kwalifikacje zawodowe: który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji, a jeżeli jest osobą zatrudnioną w oparciu o umowę cywilnoprawną, który z jakiejkolwiek przyczyny nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z którym Spółka rozwiąże (...)

2016
10
maj

Istota:

Obowiązki płatnika (art. 21 ust. 1 pkt 90)

Fragment:

Pracodawca nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 103 4 § 3 Kodeksu pracy). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący Agencją Pracy Tymczasowej, zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracy. Ww. pracowników Wnioskodawca kieruje odpowiednio do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Wnioskodawca zamierza ponieść koszty szkoleń związanych z podniesieniem kwalifikacji zawodowych pracowników tymczasowych. Pracownicy ci będą podnosili kwalifikacje zawodowe z inicjatywy Wnioskodawcy w oparciu o przepisy art. 103 1 – 103 6 Kodeksu pracy. Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że koszty szkoleń jakie Wnioskodawca zamierza ponieść - z własnej inicjatywy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy - na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników tymczasowych, stanowić będą przychód tych osób ze stosunku pracy, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca od wartości ww.

2015
6
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów, a także w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. W niniejszym przypadku do odrębnych przepisów (z uwagi na brak uregulowań w tym zakresie w przepisach szczególnych), należy zaliczyć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.). W myśl art. 103 1 § 1 Kodeksu pracy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Regulacje zawarte w art. 103 1 -103 6 Kodeksu pracy różnicują zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy pracownik: podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, bądź zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Udział pracowników w organizowanych szkoleniach wypełnia przesłanki definicji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, określonej w przepisach prawa pracy. A zatem uczestnictwo pracowników w szkoleniach mieści się w dyspozycji tej regulacji. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia.

2015
19
lip

Istota:

Kwota dofinansowania przez Wnioskodawcę, jako pracodawcę kosztów związanych z dokształcaniem nauczycieli, w postaci studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych odbytych za skierowaniem pracodawcy, które zostały wymienione w opisie zdarzenia przyszłego, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego Wnioskodawca nie powinien potrącać nauczycielom podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w przypadku dofinansowania opłaty za kursy kwalifikacyjne odbyte z własnej inicjatywy Wnioskodawca prawidłowo potrącił podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

(...) kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron... Pismem z dnia 26 marca 2015 r. (data nadania 27 marca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Ad 1) Nauczyciel podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, jak również może podnosić kwalifikacje zawodowe z własnej inicjatywy. Ad 2) Osoba, której dofinansowano naukę na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych wykonuje obowiązki na stanowisku nauczyciela na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Ad 3) Nauczyciel posiada zawartą na piśmie umowę o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, lub posiada skierowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, bądź posiada wystawioną przez pracodawcę opinię z uzasadnieniem celowości podjęcia kształcenia w odniesieniu do potrzeb kadrowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Oświata Miejska prawidłowo postąpiła potrącając nauczycielom podatek dochodowy od osób fizycznych od dofinansowania studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy nauczyciel powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty dofinansowania studiów podyplomowych i kursu kwalifikacyjnego.

2015
26
cze

Istota:

Nie może budzić wątpliwości, że okoliczność częściowego sfinansowania przez Wnioskodawcę kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika oznacza, że Wnioskodawca wyraził zgodę na dokształcanie. W konsekwencji, wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika (dofinansowania) stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy.W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego, należy uznać za prawidłowe – w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, do dofinansowania przez Wnioskodawcę kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika, a nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

Fragment:

Dlatego też przepisy powyższego rozporządzenia nie mogą mieć zastosowania do świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych otrzymanych w 2013 r. Od dnia 16 lipca 2010 r. kwestie dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników regulują m.in. przepisy art. 1031 - 1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1052), zwanej dalej „ K.p. ”. Regulacje te wprowadziła ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655). Zgodnie z art. 1031 § 1 K.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. W myśl art. 1031 § 2 K.p. podstawowymi świadczeniami przysługującymi pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe są urlop szkoleniowy (1), zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania (2). Przy czym, za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ( art. 103 1 § 3 K.p.). Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie ( art. 103 3 K.p.).

2015
4
mar

Istota:

Obowiązki płatnika (art. 21 ust. 1 pkt 90).

Fragment:

Pracownicy w związku ze studiami, finansowanymi przez Wnioskodawcę, podnoszą kwalifikacje zawodowe w rozumieniu i na podstawie Kodeksu pracy. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że użyte w cytowanym powyżej art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy sformułowanie „ odrębne przepisy ” obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymania od pracodawcy świadczeń w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. W niniejszym przypadku do odrębnych przepisów, należy zaliczyć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). W myśl art. 103 1 § 1 Kodeksu pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Regulacje zawarte w art. 103 1 - 103 6 Kodeksu pracy różnicują zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy pracownik: podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą bądź zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia.

2014
6
maj

Istota:

W zakresie uznania świadczonych usług za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Uznać zatem należy, że szkolenia te związane są z branżą, służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń, a tym samym związane są bezpośrednio z wykonywanymi przez nich zawodami, wiążą się z uzupełnianiem i rozszerzaniem wiedzy tych uczestników w zakresie posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych i wykonywanych obowiązków służbowych. Ponieważ opisane szkolenia e-learningowe przygotowują uczestników do drugiego etapu szkoleń, tj. szkoleń stacjonarnych należy stosownie do ww. art. 43 ust. 17a ustawy, uznać je za ściśle związane i niezbędne do wykonania usługi głównej. Z uwagi na przedstawione okoliczności, spełniona jest pierwsza z przesłanek warunkująca zwolnienie dla realizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń – świadczy On usługi w zakresie kształcenia i przekwalifikowania zawodowego. Przy ocenie przedstawionego stanu sprawy należy mieć na względzie zasadę wykładni zwolnień, stanowiących w istocie odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym wszelkie zwolnienia należy interpretować możliwie ściśle i wąsko tak, aby nie doprowadzić do rozszerzenia zwolnień. W związku z tym, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi spełniają pierwszą z przesłanek warunkujących zwolnienie od podatku, tj. stanowią usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zbadać należy kwestię ich finansowania.

2013
26
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jest obowiązany z mocy art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do obliczenia i pobrania jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy z tytułu finansowania lub współfinansowania swoim pracownikom wymienionych w opisie stanu faktycznego form podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

Fragment:

Wnioskodawca, począwszy od sierpnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków pracowników (zatrudnionych u Wnioskodawcy na umowę o pracę), mających charakter ustny, wyraża w niektórych przypadkach zgodę na podnoszenie przez pracowników kwalifikacji zawodowych. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przybiera formę szkoleń, studiów podyplomowych, kursów językowych oraz egzaminów zawodowych. Wyraziwszy zgodę, Wnioskodawca każdorazowo finansuje lub współfinansuje zaproponowane przez pracowników formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ten sposób, że pokrywa w całości lub w części opłaty za kształcenie. Wszystkie formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na które Wnioskodawca wyraża zgodę, służą zdobywaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności koniecznych do prawidłowego wykonywania zadań pracowniczych, w tym do kontaktu z obcojęzycznymi klientami Wnioskodawcy. Między Wnioskodawcą a podnoszącymi kwalifikacje zawodowe pracownikami nie jest zawierana umowa określająca prawa i obowiązki w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawca zobowiązuje się jedynie do finansowania lub współfinansowania określonej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności Wnioskodawca nie zamierza zobowiązywać pracowników do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz przedstawiony (...)

2013
8
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca poniesione koszty egzaminów powinien doliczyć pracownikom do przychodu ze stosunku pracy i odprowadzić zaliczkę z tego tytułu na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 78, poz. 483 ze zm.), z dniem 11 kwietnia 2010 r. straciło moc wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. To oznacza, że jedynymi aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, których prawa i obowiązku są kształtowane przez Kodeks pracy, są uregulowania zawarte w ww. ustawie Kodeks pracy. W myśl art. 1031 § 1 Kodeksu pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Nawiązując do nowych regulacji zawartych w art. 1031-1036 Kodeksu pracy należy zauważyć, że różnicują one zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy pracownik: podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą bądź zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto pracodawca może mu przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 103 3 Kodeksu pracy), które w takich okolicznościach korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.