Kwalifikacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwalifikacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi sprawdzenia kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną dla osób, które bezpośrednio przed nim nie uczestniczyły w szkoleniu.

Fragment:

W takim przypadku ostatnim etapem szkolenia jest sprawdzenie kwalifikacji osób uczestniczących w szkoleniu. Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się bez szkolenia (zakres wiedzy został nabyty samodzielnie przez osoby przystępujące do sprawdzenia kwalifikacji, w innej instytucji lub na szkoleniu zorganizowanym wcześniej, osoba nie posiadała wiedzy, która pozwoliłaby na stwierdzenie posiadania kwalifikacji i przystępuje do poprawki lub kwalifikacje są odnawianie po upływie czasu ich obowiązywania). Uczestniczenie w szkoleniu przed sprawdzeniem kwalifikacji nie jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Powołanie komisji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawdzenie kwalifikacji jest regulowane aktami prawnymi: ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Przepis art. 54 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne stanowi, że: „ Za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty od osób kierujących wnioski o stwierdzenie kwalifikacji ”, natomiast art. 54 ust. 5 ustawy mówi że: „ Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią przychód jednostek organizacyjnych, przy których powołano komisje kwalifikacyjne ”.

2012
29
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku szkoleń kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkoleń okresowych.

Fragment:

Nr 53, poz. 314), zgodnie z § 1, określa: szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia; szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego; szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych; (...); wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej; sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego; (...). W § 5 tego rozporządzenia postanowiono, że opracowując program szkolenia, uwzględnia się odpowiednio: zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; zakres tematyczny i czas trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatek poniesiony na opłatę za Podyplomowe Studia których celem jest uzyskanie certyfikatu EIB oraz wydatek związany z wydaniem zaświadczeń o ukończonych szkoleniach – w myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią koszty uzyskania przychodu.

Fragment:

Zatem ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej obecnie lub w dającej się przewidzieć przyszłości działalności, podniesie Pana wiedzę ogólną oraz kwalifikacje zawodowe. Wiedza nabyta w czasie studiów oraz zdobyte uprawnienia pozwolą na prawidłowe wykonywanie obowiązków. Tak więc możliwe jest zaliczenie wydatków ponoszonych na kształcenie do kosztów uzyskania przychodów. Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień udzielenia odpowiedzi. Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z art. 14 b § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest dla Pana wiążąca. Jeżeli jednak zastosuje się Pan do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalający zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia. Interpretacja ta jest bowiem wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji o czym stanowi art. 14 b § 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.