IPPP1/4512-464/15-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT dla sprzedawanych płyt cd oraz linków zawierających pliki z kursami językowymi.
IPPP1/4512-464/15-2/IGointerpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. kurs
 3. nauka języka
 4. płyta
 5. płyta CD
 6. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla sprzedawanych płyt cd oraz linków zawierających pliki z kursami językowymi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla sprzedawanych płyt cd oraz linków zawierających pliki z kursami językowymi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na świadczeniu usług centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z). Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług od początku działalności.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w celu poszerzenia asortymentu oferowanych usług, Wnioskodawca w dniu 4 maja 2015 roku zawarł ze Spółką Y umowę o współpracy, na podstawie której Wnioskodawca nabył uprawnienie do sprzedaży kursów językowych opracowanych przez Spółkę Y w zamian za wynagrodzenie prowizyjne należne od każdego sprzedanego przez Wnioskodawcę kursu.

Usługa oferowana przez Wnioskodawcę polega na dostarczeniu klientom pozyskanym przez Wnioskodawcę kursu językowego w postaci 40 nagrań zawierających 30 minutowe lekcje wybranego przez klienta języka opracowane według metody Emila Krebsa, pozwalające klientowi uzyskać w krótkim okresie zdolność komunikowania się w danym języku. Do kursu nie są dostarczane żadne inne pomoce naukowe (podręczniki etc.). Kursy opracowane zostały przez nauczycieli językowych, którzy otrzymali od Spółki Y jednorazowe wynagrodzenie za swoją pracę oraz przekazali prawa majątkowe do wykonanych kursów. Klient podczas nauki nie ma kontaktu z autorem kursu ani z innym nauczycielem. Nauka jest całkowicie samodzielna, a kurs jest skonstruowany tak, aby przez zastosowanie odpowiednich interwałów powtórzeń klient samodzielnie osiągnął zamierzony przez autorów kursu rezultat nauczania.

Kurs językowy jest dostarczany przez Wnioskodawcę klientom na dwa sposoby:

 1. po uiszczeniu opłaty za kurs przez klienta Wnioskodawca wysyła do klienta link zawierający adres serwera, z którego klient może samodzielnie pobrać pliki zawierające kurs językowy;
 2. kurs językowy jest wysyłany do klienta za pośrednictwem kuriera w postaci płyt cd zawierających nagrany kurs językowy (w tym przypadku płatność za kurs językowy jest dokonywana przez klienta za pobraniem).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla kursów językowych oferowanych przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, kursy językowe oferowane przez Wnioskodawcę podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług.

Ustawodawca zwolnił bowiem od podatku usługi nauczania języków obcych nie uzależniając tych zwolnień od konkretnych metod nauczania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Z treści art. 43 ust. 17 ustawy wynika, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29,31,32 i 33 lit. a lub,
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na świadczeniu usług centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z). Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług od początku działalności. W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w celu poszerzenia asortymentu oferowanych usług, Wnioskodawca zawarł ze Spółką Y umowę o współpracy, na podstawie której Wnioskodawca nabył uprawnienie do sprzedaży kursów językowych opracowanych przez Spółkę Y w zamian za wynagrodzenie prowizyjne należne od każdego sprzedanego przez Wnioskodawcę kursu.

Usługa oferowana przez Wnioskodawcę polega na dostarczeniu klientom pozyskanym przez Wnioskodawcę kursu językowego w postaci 40 nagrań zawierających 30 minutowe lekcje wybranego przez klienta języka. Do kursu nie są dostarczane żadne inne pomoce naukowe (podręczniki etc.). Kursy opracowane zostały przez nauczycieli językowych, którzy otrzymali od Spółki Y jednorazowe wynagrodzenie za swoją pracę oraz przekazali prawa majątkowe do wykonanych kursów. Klient podczas nauki nie ma kontaktu z autorem kursu ani z innym nauczycielem. Nauka jest całkowicie samodzielna, a kurs jest skonstruowany tak, aby przez zastosowanie odpowiednich interwałów powtórzeń klient samodzielnie osiągnął zamierzony przez autorów kursu rezultat nauczania.

Kurs językowy jest dostarczany przez Wnioskodawcę klientom na dwa sposoby:

 1. po uiszczeniu opłaty za kurs przez klienta Wnioskodawca wysyła do klienta link zawierający adres serwera, z którego klient może samodzielnie pobrać pliki zawierające kurs językowy;
 2. kurs językowy jest wysyłany do klienta za pośrednictwem kuriera w postaci płyt cd zawierających nagrany kurs językowy (w tym przypadku płatność za kurs językowy jest dokonywana przez klienta za pobraniem).

W świetle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy dla oferowanych kursów językowych można zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami kształcenia, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie zatem z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006 „związek” to „stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakich sposób”.

Przepisy krajowe oraz europejskie, nie definiują usług „ściśle związanych”. Niemniej jednak z zapisu art. 43 ust. 17 wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-434/05 Horizon College, rozstrzygnął, że „Świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za „ściśle związane” z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i) szóstej dyrektywy tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (...). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego (...)” – pkt 28 i 29.

Zatem, możliwość skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do świadczenia usługi (ale też i dostawy towarów) ściśle związanej z usługą edukacyjną wymaga spełnienia warunków wskazanych m.in. w ww. wyroku w sprawie Horizon College. Po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE (pkt 34 wyroku Horizon College). Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu (pkt 38 wyroku Horizon College). Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem VAT (pkt 42 wyroku Horizon College).

Powyższe wpisuje się w treść art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT. Zgodnie z tymi regulacjami omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do dostaw towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługą podstawową (tu usługą korzystającą ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28), jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (co stanowi implementację art. 134 dyrektywy 2006/112/WE). Zwolnienie znajduje natomiast zastosowanie wobec dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z ww. usługą podstawową dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W przedmiotowej sprawie brak jest zatem podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Przede wszystkim Wnioskodawca nie świadczy usługi nauczania języków obcych.

Należy stwierdzić, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z). Nie prowadzi żadnych usług szkoleniowych ani usług nauczania języków obcych. Nie zatrudnia nauczycieli, lektorów. Wnioskodawca nabył uprawnienie do sprzedaży kursów językowych opracowanych przez Spółkę Y w zamian za wynagrodzenie. Kursy opracowane zostały przez nauczycieli językowych, którzy otrzymali od Spółki Y jednorazowe wynagrodzenie za swoją pracę oraz przekazali prawa majątkowe do wykonanych kursów. Wnioskodawca natomiast nie nabył praw majątkowych do kursów językowych.

Świadczenia opisane przez Wnioskodawcę stanowią samoistne czynności związane ze sprzedażą linków i płyt cd. Czynności takich nie można w żaden sposób zakwalifikować jako usługi nauczania języków obcych. Fakt, że linki i płyty cd zawierają elementy – treści związane z nauką języków obcych, nie przesądza o uznaniu tej czynności jako związanej z nauczaniem.

Tym samym również czynności sprzedaży linków i płyt cd nie można rozpatrywać w kategorii ściśle związanej z czynnością główną, tj. z nauczaniem języków obcych, gdyż świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu, a takich Wnioskodawca nie wykonuje.

Zatem w sprawie nie można stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki z art. 43 ust. 17 i 17a, warunkujące zwolnienie oferowanych przez Wnioskodawcę kursów językowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług.

Z uwagi na to, że dla sprzedaży płyt cd oraz udostępniania plików do pobrania, ustawa o VAT nie przewiduje obniżonych stawek VAT, ani czynności te nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, dokonywana sprzedaż w obu formach podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.