ILPB1/4511-1-360/16-5/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych:

 • w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – Fundacja jest organem prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola, m.in. Publiczne Przedszkole. Fundacja zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę oraz współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych – umów zlecenia z osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wnioskodawca bierze udział w realizacji Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z dnia 21.12.2015 r.

W ramach ww. projektu uczestnicy projektu mogą otrzymać dofinansowanie na udział w następujących formach wsparcia (tzw. mobilnościach):

 • działalność dydaktyczna (teaching assignment) – działania pozwalające nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich;
 • szkolenia kadry – uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą;
 • job shawdowing.

Udział uczestnika w mobilności ma miejsce na podstawie umowy zawieranej pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego z PO WER. Umowa ta zawierana jest według wzoru stanowiącego załącznik do umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Wsparcie finansowe przewidziane jest w kategoriach budżetowych: Podróż, Wsparcie Indywidualne i Opłata za udział w kursie. Może ono przybrać postać pełnego wsparcia finansowego w ww. kategoriach budżetowych w formie udziału ryczałtowego bądź wsparcia finansowego w ww. kategoriach budżetowych w formie zapewnienia/zorganizowania uczestnikom podróży, utrzymania i kursu. Dopuszczalne jest również łączenie obu ww. form wsparcia.

Przyszłe zdarzenie realizowane jest w ramach wyżej opisanego projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczy udziału nauczycieli oraz nauczycieli-dyrektorów, których miejscem pracy jest Publiczne, w zorganizowanym kursie językowym w Wielkiej Brytanii (7 uczestników) i na Malcie (1 uczestnik). Wśród uczestników projektu są zarówno pracownicy Wnioskodawcy zatrudnieni na umowę o pracę, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a współpracujące z Wnioskodawcą na podstawie umowy zlecenie.

W przyszłym zdarzeniu Uczestnik mobilności do Wielkiej Brytanii otrzyma od organizacji wysyłającej dofinansowanie w wysokości 9699,68 PLN na: Podróż, Wsparcie Indywidualne, Opłatę za udział w kursie.

Dofinansowanie przybierze formę bezpośredniego zorganizowania usług oraz dofinansowania wypłaconego uczestnikowi w formie udziału ryczałtowego, według następujących zasad:

 1. Wartość wsparcia w formie bezpośredniego zapewnienia/zorganizowania usług wyniesie następującą część dofinansowania: 7 633,14 PLN i będzie zawierać:
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów Podróży z miejsca siedziby organizacji wysyłającej do miejsca docelowego w kraju organizacji przyjmującej oraz podróż powrotną,
  • Wsparcie Indywidualne polegające na zapewnieniu i pokryciu kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia (śniadanie i obiad w dni kursu, 3 posiłki w soboty i niedziele),
  • pokrycie opłaty za udział w kursie na rzecz organizatora wraz z kosztem zakupu podręczników,
  • pokrycie kosztów Ubezpieczenia na czas mobilności.
 2. Dofinansowanie w kwocie 2.066,54 PLN na Wsparcie indywidualne – dofinansowanie wypłacone uczestnikowi mobilności z przeznaczeniem na inne niż koszty zakwaterowania wyżywienia (zapewnione w ramach bezpośredniego zapewnienia/zorganizowania usług związanych we Wsparciem Indywidualnym) indywidualne koszty uczestnika mobilności w trakcie realizacji działania.

Wsparcie będzie w całości finansowane z budżetu programu PO WER. Umowy z uczestnikami mobilności o udział w mobilności i dofinansowanie zostały już zawarte przy czym wykonanie umowy, w tym wypłata kwot pieniężnych, nastąpi w terminie późniejszym. Pierwsze mobilności rozpoczną się z dniem 4 lipca trwać będą do 15 lipca (plus dwa dni na podróż).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wsparcie finansowe przyznawane pracownikom organizacji wysyłającej oraz jej współpracownikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej a świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia, w postaci zarówno wypłaconej uczestnikowi mobilności kwoty pieniężnej tytułem Wsparcia Indywidualnego jak i w postaci bezpośredniego zapewnienia/zorganizowania usług, to jest zorganizowania przez organizację wysyłającą podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, opłaty za kurs i pokrycia związanych z tym kosztów, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 137 Ustawy i to zarówno w przypadku uczestników zatrudnionych na umowę o pracę jak uczestników współpracujących na podstawie umowy zlecenie...
 2. Czy wsparcie finansowe przyznawane pracownikom organizacji wysyłającej zarówno w postaci wypłaconej uczestnikowi mobilności kwoty pieniężnej tytułem Wsparcia Indywidualnego jak i w postaci bezpośredniego zapewnienia/zorganizowania usług, to jest zorganizowania przez organizację wysyłającą podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, opłaty za kurs i pokrycia związanych z tym kosztów, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 90 Ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, otrzymywane przez uczestników mobilności – zarówno pracowników jak osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej a świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia – wsparcie finansowe w postaci zarówno wypłaconej uczestnikowi kwoty pieniężnej tytułem Wsparcia Indywidualnego jak i w postaci bezpośredniego zapewnienia/zorganizowania usług, to jest zorganizowania przez organizację wysyłającą podroży, zakwaterowania, wyżywienia ubezpieczenia, opłaty za kurs i pokrycia związanych z tym kosztów, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 137 Ustawy. W konsekwencji tego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczeń.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pózn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Według art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Z kolei w myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych m.in Europejskiego Funduszu Społecznego – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tak jak w niniejszej sprawie środki pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Z powyższego wynikałoby zatem, że wsparcie finansowe dla uczestników mobilności, niezależnie od tego czy są pracownikami organizacji wysyłającej czy też pracują dla niej na podstawie umowy zlecenie, jest zwolnione od podatku dochodowego.

W ocenie Wnioskodawcy zwolnienie od podatku dotyczy obydwu form wsparcia, to jest zarówno otrzymywanej przez uczestników kwoty pieniężnej tytułem Wsparcia indywidualnego, jak i otrzymywanych świadczeń w postaci zapewnienia i zorganizowania przez organizację wysyłającą podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, opłaty za kurs oraz pokrycia związanych z tym kosztów.

Ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 137 Ustawy użył sformułowania środki finansowe, które to pojęcie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w innych aktach prawnych nie zostało zdefiniowane. Ustawodawca nie posługuje się nim również w definicji przychodu zawartej w art. 11 ust. 1 Ustawy. W myśl tego przepisu, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze innych nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie, w ustawie o podatku dochodowym, Ustawodawca posługuje się takimi określeniami jak „środki pieniężne”, „kwoty finansowego wsparcia”, „kwoty zwrotu wydatków”. Zatem gdyby pojęcie „środków finansowych” otrzymanych przez uczestnika projektu miało się ograniczać wyłącznie do kwot wypłacanych uczestnikom w ramach wsparcia finansowego. Ustawodawca z pewnością wskazałby wprost, że zwolnione z podatku są „kwoty finansowego wsparcia” czy otrzymane środki pieniężne”.

Zauważyć należy, że wsparcie finansowe w ramach Projektu Mobilność Kadry Edukacyjnej obejmuje zarówno udział ryczałtowy w postaci wypłacanej uczestnikowi kwoty na pokrycie kosztów podróży, utrzymania czy kursu, jak i zapewnienie/zorganizowanie podróży, utrzymania i kursu przez organizację wysyłającą w umowie finansowej zawieranej przez Beneficjenta projektu (tu Wnioskodawcę) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wyraźnie jest mowa o tym, że Beneficjent przekaże uczestnikowi mobilności:

 • albo pełne wsparcie finansowe w kategoriach budżetowych Podróż, Wsparcie indywidualne i Opłata za udział w kursie, w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych, jak określono w Załączniku III;
 • lub wsparcie finansowe w kategoriach budżetowych: Podróż, Wsparcie indywidualne i Opłata za udział w kursie, w formie zapewnienia/zorganizowania uczestnikom wymaganej/-ego podróży, utrzymania kursu. W takim przypadku Beneficjent zapewni, że warunki podróży, utrzymania i kursu spełni a standardy należytego poziomu jakości i bezpieczeństwa.

Beneficjent może łączyć obie formy określone w powyższych akapitach, o ile zapewni sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich uczestników.

Zatem wsparcie finansowe w ramach Projektu Mobilność Kadry Edukacyjnej może przybierać również formę świadczeń czy usług przyznanych uczestnikom projektu w postaci zapewnienia i zorganizowania na koszt organizacji wysyłającej podróży, utrzymania i kursu, co nadal jest traktowane jako wsparcie finansowe. Tym samym całkowicie nieuzasadnione byłoby rozróżnianie i odmienne traktowanie tych dwóch form wsparcia finansowego na gruncie polskiej ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że przyjęcie odmiennej interpretacji, zawężającej pojęcie środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu do kwot wypłaconych w formie ryczałtu, prowadziłoby do nierównego traktowania uczestników projektu. W zależności od tego, jaką opcję wsparcia finansowego wybrałaby organizacja wysyłająca, część uczestników musiałaby odprowadzić od utrzymanych świadczeń podatek dochodowy, a część nie. Zależałoby to wyłącznie od tego, czy świadczenia te przybiorą formę pokrycia przez organizację wysyłającą kosztów mobilności (podroży, utrzymania, kursu) czy też formę wypłacanej do rąk uczestnika kwoty pieniężnej, która przeznaczona jest na pokrycie dokładnie tych samych wydatków (podróży, utrzymania, kursu). Zatem za w zasadzie taki sam przychód pochodzący z tego samego źródła, jeden podatnik musiałby odprowadzić podatek a inny nie. Stanowiłoby to oczywiste naruszenie zakazu dyskryminacji podatkowej, który leży u podstaw również polskiego prawa podatkowego.

Zakaz dyskryminacji podatkowej należy do fundamentów zarówno polskiego, jak i europejskiego systemu prawnego. Niedopuszczalność różnicowania na gruncie prawa podatkowego sytuacji podmiotów podobnych, będących w takiej samej sytuacji faktycznej, wynika z zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. Dyskryminacja podatkowa naruszałaby także zasadę sprawiedliwości społecznej, będącą uszczegółowieniem pojęcia „demokratycznego państwa prawnego” oraz zasadę równości, wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, wsparcie finansowe przyznawane pracownikom zarówno w postaci wypłaconej uczestnikowi mobilności kwoty pieniężnej tytułem Wsparcia indywidualnego jak i w postaci bezpośredniego zapewnienia/zorganizowania usług, to jest zorganizowania przez organizację wysyłającą podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, opłaty za kurs i pokrycia związanych z tym kosztów, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych również w oparciu o art. 21 ust. 90 Ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszone kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Regulację podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawiera Kodeks pracy w art. 102 i n. W myśl art. 103 (1) § 1 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywane lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość zawarcia przez pracodawcę umowy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe określającej prawa i obowiązki stron.

Zgodnie z art. 103 (1) k.p. pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują bądź urlop szkoleniowy bądź zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Wnioskodawca zawarł już umowy cywilnoprawne z nauczycielami – pracownikami, których przedmiotem jest dofinansowanie kosztów kursu języka angielskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego). Pracownicy Wnioskodawcy zwolnieni będą z pracy na czas niezbędny do odbycia mobilności. Udział w kursach pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Nauczyciele są uczestnikami projektu a środki na realizację przedmiotowego projektu otrzymuje Wnioskodawca. W związku z powyższym, w tak przedstawionym zdarzaniu przyszłym nauczyciele otrzymają od Wnioskodawcy świadczenie w postaci dofinansowania kosztów kursu języka angielskiego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnień przedmiotowych:
 • w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Zaprezentowana definicja, mająca swoje źródło w orzecznictwie sądów administracyjnych, znajduje odzwierciedlenie w definicji słownikowej omawianego pojęcia, zgodnie z którą „nieodpłatne świadczenie” oznacza wszelkie świadczenia niewymagające opłaty; takie za które się nie płaci, bezpłatne.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  • ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  • ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  • z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  • z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
 • 5a. środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
 • 5b. środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 • 5c. środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);
 1. inne środki.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tak jak w niniejszej sprawie środki pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie wyznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest organem prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola. Zainteresowany zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę oraz współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych – umów zlecenia z osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wnioskodawca bierze udział w realizacji Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach ww. projektu uczestnicy projektu mogą otrzymać dofinansowanie na udział w różnych formach wsparcia (tzw. mobilnościach). Udział uczestnika w mobilności ma miejsce na podstawie umowy zawieranej pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego z PO WER. Wsparcie może przybrać postać pełnego wsparcia finansowego w ww. kategoriach budżetowych w formie udziału ryczałtowego bądź wsparcia finansowego w ww. kategoriach budżetowych w formie zapewnienia/zorganizowania uczestnikom podróży, utrzymania i kursu. Dopuszczalne jest również łączenie obu ww. form wsparcia. We wniosku wskazano, że opisane zdarzenie przyszłe dotyczy udziału nauczycieli oraz nauczycieli-dyrektorów, których miejscem pracy jest Publiczne Przedszkole, w zorganizowanym kursie językowym. Wśród uczestników projektu są zarówno pracownicy Wnioskodawcy zatrudnieni na umowę o pracę, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a współpracujące z Wnioskodawcą na podstawie umowy zlecenie.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe wsparcie finansowe, zarówno w postaci wypłaconej uczestnikowi kwoty pieniężnej jak i bezpośredniego zapewnienia/zorganizowania usług, jest wypłacane w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, to spełnia warunek określony w regulacji art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu i jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - stanowi przychód uczestników, jednakże zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. ww. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnień przedmiotowych w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 należało uznać za prawidłowe.

Odrębnego wyjaśnienia wymaga kwestia możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 90.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

W stosunku do nauczycieli za odrębne przepisy, o których mowa wyżej uznać należy regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Na podstawie art. 70a ust. 1 ww. ustawy Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.

W związku z powyższym, w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym nauczyciele otrzymają od Wnioskodawcy wsparcie w postaci pełnego wsparcia finansowego w ww. kategoriach budżetowych w formie udziału ryczałtowego bądź wsparcia finansowego w ww. kategoriach budżetowych w formie zapewnienia/zorganizowania uczestnikom podróży, utrzymania i kursu. Skoro zapewnione wsparcie dotyczy podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie odbywać się ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER a nie ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta nauczyciela, to wartość tego dofinansowania nie może skorzystać ze zwolnienia na mocy wskazanego przez wnioskodawcę przepisu art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnień przedmiotowych w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. Organ zauważa, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie zawiera przepisów określonych jako art. 21 ust. 137 oraz art. 21 ust. 90. Jednakże mając na uwadze kontekst zawartych informacji tut. Organ zrozumiał, że Wnioskodawca określając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego miał na uwadze przepisy art. 21 ust. 1 pkt 137 oraz art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.