IBPBI/2/423-1148/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia kursu waluty do wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w USD i regulowanych za pomocą systemu nettingowego oraz ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych
IBPBI/2/423-1148/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. kurs
 2. kurs faktycznie zastosowany
 3. kurs walut
 4. należność
 5. netting
 6. przewalutowanie
 7. rachunek walutowy
 8. różnice kursowe
 9. waluta
 10. wycena
 11. zobowiązanie
 12. średni kurs NBP
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty do wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w USD i regulowanych za pomocą systemu nettingowego oraz ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty do wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w USD i regulowanych za pomocą systemu nettingowego oraz ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi, które są rozliczane w walutach obcych. Do takich rozliczeń Spółka wykorzystuje co do zasady rachunki walutowe - na które wypływają środki wpłacane przez kontrahentów regulujących należności i z których opłacane są zobowiązania Spółki wyrażone w walutach obcych. Pozostałe operacje dokonywane na rachunkach walutowych obejmują:

 1. wpływ waluty nabytej przez Wnioskodawcę od banku po wynegocjowanych kursach EUR/PLN;
 2. przeksięgowania środków własnych pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy prowadzonymi w tej samej walucie, lecz w różnych bankach, oraz
 3. wpływ odsetek w walutach obcych otrzymanych z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach walutowych oraz zapłata odsetek w walutach obcych.

Poza sytuacją opisaną w pkt 1 zarówno w momencie wpływu, jak i wypływu środków z rachunku walutowego nie dochodzi do konwersji wartości wyrażonych w walucie na PLN (tj. nie dochodzi do kupna bądź sprzedaży waluty).

Poza regulowaniem należności i zobowiązań poprzez rachunki walutowe, Spółka rozlicza się z podmiotami powiązanymi za pomocą systemu nettingowego, który służy do kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej. Informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do systemu, który w wyznaczonym dniu (raz w miesiącu) dokonuje rozliczenia, podając następnie saldo pozostałe po kompensacie (nadwyżka należności bądź zobowiązań) do uregulowania poprzez przelew środków z rachunku walutowego lub na ten rachunek.

Kompensata kwot wyrażonych w PLN i w EUR odbywa się odrębnie, tj. za pomocą osobnych kont dla PLN i EUR prowadzonych w systemie dla każdego podmiotu. W przypadku należności i zobowiązań wyrażonych w EUR, system nie przelicza tych wartości na PLN (ani inną walutę), saldo jest także regulowane przez Spółkę w EUR.

Do przewalutowania w ramach nettingu dochodzi jedynie sporadycznie, gdy wystąpią kwoty wyrażone w USD. Spółka nie posiada bowiem odrębnego konta w centrum nettingowym w USD, a w celu kompensaty system dokonuje wirtualnej wymiany walut po kursie bazowym USD/PLN podanym przez system nettingowy. Saldo jest wypłacane bądź dopłacane przez Spółkę w PLN.

Do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego Spółka stosuje kurs średnioważony, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Wnioskodawca ustala i będzie ustalał różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) (tzw. podatkowa metoda ustalania różnic kursowych).

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zostały zawarte we własnym stanowisku w sprawie z którego wynika, że kurs średnioważony to kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty lub kurs po którym nastąpiło nabycie waluty wg którego Spółka przelicza wpływ środków pieniężnych na rachunek walutowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku należności i zobowiązań wyrażonych w USD i regulowanych za pomocą systemu nettingowego, prawidłowe będzie ujmowanie przychodu otrzymanego/zapłaconego kosztu po kursie rozliczeniowym publikowanym przez system nettingowy oraz ustalenie różnic kursowych dla celów podatkowych jako różnicy pomiędzy:

 • kwotą przychodu lub kosztu przeliczonego po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu/poniesienia kosztu, oraz
 • kwotą przychodu lub kosztu przeliczoną po kursie rozliczeniowym USD/PLN publikowanym przez system nettingowy na dzień rozliczenia sesji nettingowej,

natomiast w przypadku otrzymania/dopłaty salda pozostałego po kompensacie nie wystąpią w ogóle różnice kursowe dla celów podatkowych...

(pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3)

Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy poprzez system nettingowy będą regulowane należności bądź zobowiązania wyrażone w USD, wówczas zdaniem Spółki różnice kursowe dla celów podatkowych powinny być ustalane jako różnica pomiędzy:

(1) kwotą przychodu kosztu przeliczoną po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu / poniesienia kosztu (kurs 1), oraz

(2) kwotą przychodu/kosztu przeliczoną po kursie rozliczeniowym USD/PLN publikowanym przez system nettingowy na dzień dokonania / otrzymania płatności (kurs 2).

Zastosowanie kursu (1) wynika wprost z art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z powołanymi przepisami, przychody i koszty wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu (gdzie moment uzyskania przychodu/poniesienia kosztu określają odpowiednie regulacje).

Jeśli chodzi o kurs faktycznej zapłaty (kurs 2), zdaniem Spółki będzie to kurs rozliczeniowy USD/PLN publikowany przez system nettingowy, który stanowić będzie w tym przypadku kurs „faktycznie zastosowany”, o którym mowa w art. 15a ust. 2 i 3 updop. Wnioskodawca zakłada przy tym, że kurs walutowy podawany przez centrum nettingowe nie różni się o więcej niż 5% od wartości kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia sesji nettingowej.

Przyjęcie kursu nettingowego jako „kursu faktycznie zastosowanego” wynika z faktu, że w przypadku kompensat w USD dojdzie do przewalutowania, tj. zamiany kwot zobowiązań wyrażonych w USD, bądź konwersja otrzymanych kwot należności w USD na PLN - w celu dokonania kompensaty w walucie bazowej danego rachunku. Operację tę można porównać do kupna lub sprzedaży waluty (kupna USD w celu uregulowania zobowiązań i sprzedaży USD otrzymanych od kontrahentów w związku z zapłatą należności) w banku bądź kantorze - z tym, że kursem wymiany walut nie będzie kurs bankowy lub kantorowy, ale kurs nettingowy, którego zastosowanie wynika z ustaleń pomiędzy członkami systemu nettingowego.

Wnioskodawca podkreśla, że w jego ocenie intencją ustawodawcy posługującego się pojęciem „kursu faktycznie zastosowanego” było uwzględnienie rzeczywistego kursu, po którym dokonuje się faktycznej wyceny w danym dniu, w którym została dokonana operacja gospodarcza. Skoro kurs zapłaty zobowiązań/otrzymania należności został tak szeroko zdefiniowany, to - w ocenie Wnioskodawcy - nieuprawnione byłoby zawężanie tego pojęcia do kursów bankowych lub kantorowych. Ponadto, z uzasadnienia do ustawy zmieniającej updop (którą wprowadzono art. 15a dotyczący różnic kursowych) wynika, że przez kurs faktycznie zastosowany dla celu wyznaczenia różnic kursowych należy rozumieć kurs walutowy, w którym dokonano rozliczenia operacji, np. kurs bankowy, kantorowy lub wynikający z umowy (uzasadnienie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk nr 733). Zatem przeliczenie należności lub zobowiązań wyrażonych w USD wg kursu rozliczeniowego USD/PLN publikowanego przez system nettingowy będzie zastosowaniem kursu umownego, tj. ustalanego w sposób uzgodniony przez strony w momencie przystąpienia do systemu nettingowego.

Do podobnej sytuacji odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2009 r. (sygn. IPPB5/423-125/09-2/AS). Organ ten wskazał, że Kursem faktycznie zastosowanym może być kurs umowny, uzgodniony pomiędzy stronami dokonującymi kompensaty wzajemnych wierzytelności. Ustawodawca zakreślił podatnikom swobodę w ustalaniu faktycznie zastosowanych kursów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie dochodzi do fizycznego przepływu pieniądza. Jedynie w przypadkach, gdy dokonywane są transfery za pośrednictwem banków, faktycznie zastosowane kursy walut obcych są zwykle ustalane przez podatnika z obsługującym go bankiem (instytucja finansowa) i zazwyczaj podatnik ma znacznie ograniczony wpływ na wysokość stosowanego kursu walut obcych. Tak więc przy wzajemnych rozliczeniach dokonywanych w ramach kompensat wzajemnych wierzytelności, podatnicy, z uwagi na treść wskazanego przepisu, mają możliwość ustalenia faktycznie stosowanego kursu walut obcych w sposób dowolny (umowny), podobnie jak podatnicy mają możliwość przyjęcia do ustalenia różnic kursowych wynegocjowanego z bankiem kursu waluty obcej. Z tego względu kurs podawany (ustalany) przez spółkę duńską, dokonującą rozliczeń należności i zobowiązań Spółki w ramach clearingu, może być potraktowany jako kurs faktycznie zastosowany. Należy bowiem przyjąć, iż Spółka przystępując do systemu wzajemnych rozliczeń w grupie kapitałowej, wyraża wolę (zgodę) stosowania tak przyjętych kursów walut obcych.

W dalszej części uzasadnienia organ wskazał: Jednocześnie wyraźnie należy podkreślić, że w sytuacji, gdy do przedmiotowych rozliczeń Spółka wykorzystuje rachunek prowadzony w walucie polskiej - to kursy stosowane do wzajemnych rozliczeń w ramach grupy kapitałowej będą uznawane przez prawo podatkowe jako kursy faktycznie zastosowane, ale tyko w odniesieniu do rozliczeń bezgotówkowych, przeprowadzonych w formie kompensaty, ponieważ tylko te skutkują powstaniem podatkowych różnic kursowych.

Spółka zgadza się z powyższym stanowiskiem, że w przypadku uregulowania w PLN nadwyżki należności/zobowiązań wyrażonych w USD (gotówkowo) różnice kursowe dla celów podatkowych nie powstaną, gdyż nie zostanie spełniony warunek zapłaty zobowiązań/ należności w walucie obcej.

Podobne stanowisko w kwestii zastosowania kursów rozliczeniowych publikowanych przez system nettingowy w celu ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych zostało zaprezentowane m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacja indywidualna wydana 28 października 2008 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-1165/08-2/AG),
 • interpretacja indywidualna wydana 15 czerwca 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-170/10-3/IŚ),
 • interpretacja indywidualna wydana 13 kwietnia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB4/423-24/11-3/ŁM),
 • interpretacja indywidualna wydana 12 października 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-820/11/JD).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Na marginesie wskazać należy, że dla potrzeb ustalania różnic kursowych dniem poniesienia kosztu wyrażonego w walucie obcej, w sytuacji gdy koszt jest udokumentowany fakturą lub rachunkiem, jest dzień wystawienia faktury lub rachunku, kwestia ta jednak nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku jako nr 1-2 oraz 4-6 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.