IBPBI/2/423-1147/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia kursu waluty do wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w EUR i regulowanych za pomocą systemu nettingowego oraz ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych
IBPBI/2/423-1147/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. kurs
 2. kurs faktycznie zastosowany
 3. kurs walut
 4. należność
 5. netting
 6. przewalutowanie
 7. rachunek walutowy
 8. różnice kursowe
 9. waluta
 10. wycena
 11. zobowiązanie
 12. średni kurs NBP
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty do wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w EUR i regulowanych za pomocą systemu nettingowego oraz ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty do wyceny należności i zobowiązań wyrażonych w EUR i regulowanych za pomocą systemu nettingowego oraz ustalenia różnic kursowych dla celów podatkowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi, które są rozliczane w walutach obcych. Do takich rozliczeń Spółka wykorzystuje co do zasady rachunki walutowe - na które wypływają środki wpłacane przez kontrahentów regulujących należności i z których opłacane są zobowiązania Spółki wyrażone w walutach obcych.

Pozostałe operacje dokonywane na rachunkach walutowych obejmują:

 1. wpływ waluty nabytej przez Wnioskodawcę od banku po wynegocjowanych kursach EUR/PLN;
 2. przeksięgowania środków własnych pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy prowadzonymi w tej samej walucie, lecz w różnych bankach, oraz
 3. wpływ odsetek w walutach obcych otrzymanych z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach walutowych oraz zapłata odsetek w walutach obcych.

Poza sytuacją opisaną w pkt 1 zarówno w momencie wpływu, jak i wypływu środków z rachunku walutowego nie dochodzi do konwersji wartości wyrażonych w walucie na PLN (tj. nie dochodzi do kupna bądź sprzedaży waluty).

Poza regulowaniem należności i zobowiązań poprzez rachunki walutowe, Spółka rozlicza się z podmiotami powiązanymi za pomocą systemu nettingowego, który służy do kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej. Informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do systemu, który w wyznaczonym dniu (raz w miesiącu) dokonuje rozliczenia, podając następnie saldo pozostałe po kompensacie (nadwyżka należności bądź zobowiązań) do uregulowania poprzez przelew środków z rachunku walutowego lub na ten rachunek.

Kompensata kwot wyrażonych w PLN i w EUR odbywa się odrębnie, tj. za pomocą osobnych kont dla PLN i EUR prowadzonych w systemie dla każdego podmiotu. W przypadku należności i zobowiązań wyrażonych w EUR, system nie przelicza tych wartości na PLN (ani inną walutę), saldo jest także regulowane przez Spółkę w EUR.

Do przewalutowania w ramach nettingu dochodzi jedynie sporadycznie, gdy wystąpią kwoty wyrażone w USD. Spółka nie posiada bowiem odrębnego konta w centrum nettingowym w USD, a w celu kompensaty system dokonuje wirtualnej wymiany walut po kursie bazowym USD/PLN podanym przez system nettingowy. Saldo jest wypłacane bądź dopłacane przez Spółkę w PLN.

Do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego Spółka stosuje kurs średnioważony, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Wnioskodawca ustala i będzie ustalał różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) (tzw. podatkowa metoda ustalania różnic kursowych).

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zostały zawarte we własnym stanowisku w sprawie z którego wynika, że kurs średnioważony to kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty lub kurs po którym nastąpiło nabycie waluty wg którego Spółka przelicza wpływ środków pieniężnych na rachunek walutowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku należności i zobowiązań wyrażonych w EUR i regulowanych za pomocą systemu nettingowego, prawidłowe będzie ujmowanie przychodu otrzymanego/zapłaconego kosztu po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia sesji nettingowej oraz ustalenie różnic kursowych dla celów podatkowych jako różnicy pomiędzy:

 • kwotą przychodu lub kosztu przeliczonego po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu/poniesienia kosztu, oraz
 • kwotą przychodu lub kosztu przeliczoną po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia sesji nettingowej...

(pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

Zdaniem Spółki, w odniesieniu do należności i zobowiązań wyrażonych w EUR, które regulowane będą poprzez kompensatę podczas sesji nettingowych, prawidłowe będzie ustalenie różnic kursowych dla celów podatkowych jako różnicy pomiędzy:

 1. kwotą przychodu/kosztu przeliczoną po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu / poniesienia kosztu (kurs 1), oraz
 2. kwotą przychodu/kosztu przeliczoną po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia sesji nettingowej (kurs 2).

Zastosowanie kursu (1) wynika wprost z art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z powołanymi przepisami, przychody i koszty wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu (gdzie moment uzyskania przychodu/poniesienia kosztu określają odpowiednie regulacje).

Jeśli natomiast chodzi o ustalenie kursu faktycznej zapłaty kursu (2), to należy pokreślić, że w przypadku należności i zobowiązań kompensowanych poprzez system nettingowy, w ocenie Spółki dniem faktycznej zapłaty będzie dzień rozliczenia sesji nettingowej - zgodnie bowiem z art. 15a ust. 7 updop za dzień zapłaty uznaje się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. Skoro potrącenie uważa się za dokonane w dniu podawanym przez centrum nettingowe jako dzień rozliczenia sesji, to wówczas można mówić o faktycznej zapłacie zobowiązań bądź otrzymaniu należności.

W związku z powyższym, w przypadku należności lub zobowiązań rozliczanych bezgotówkowo (poprzez kompensatę), zdaniem Spółki, jako kurs (2) należy uwzględnić średni kurs NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie sesji nettingowej. W przypadku tego typu operacji również nie dochodzi do kupna bądź sprzedaży walut obcych, ani do przewalutowania kompensowanych kwot - nie istnieje zatem „faktycznie zastosowany kurs”, o którym mowa w art. 15a ust. 4 updop. Przepis ten przewiduje, że dla celów ustalenia różnic kursowych w przypadku braku kursu „faktycznie zastosowanego” należy zastosować kurs średni NBP z dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie należności lub faktyczną zapłatę zobowiązania. Powyższy kurs powinien być zatem stosowany przez Spółkę (jako kurs 2) w celu ustalenia różnic kursowych dla omawianych rozliczeń w formie kompensaty.

W odniesieniu do rozliczenia salda powstałego po kompensacie należności i zobowiązań wyrażonych w EUR (nadwyżka zobowiązań lub należności w tej walucie za dany okres rozliczeniowy), to - w przypadku uregulowania tego salda przelewem z rachunku walutowego Spółki lub na ten rachunek - zastosowanie znajdą zasady opisane w pkt 1 powyżej, tj. wpływ/wypływ waluty z rachunku bankowego zostanie rozliczony po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie tej operacji. Jeśli zatem przelew środków do/z rachunku walutowego następuje w dniu rozliczenia sesji nettingowej, to saldo zostanie przeliczone na PLN po tym samym kursie co należności i zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty (tj. będzie to średni kurs NBP z poprzedniego dnia roboczego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Na marginesie wskazać należy, że dla potrzeb ustalania różnic kursowych dniem poniesienia kosztu wyrażonego w walucie obcej, w sytuacji gdy koszt jest udokumentowany fakturą lub rachunkiem, jest dzień wystawienia faktury lub rachunku, kwestia ta jednak nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku jako nr 1 oraz 3-6 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.