3063-ILPP1-1.4512.92.2016.2.MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego oraz obowiązku dokumentowania ww. Kursów fakturami VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko A przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2016 r. (data wpływu 7 października 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2016 r. (data wpływu 28 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego oraz obowiązku dokumentowania ww. Kursów fakturami VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dotyczącej podatku od towarów w zakresie zwolnienia od podatku Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego oraz obowiązku dokumentowania ww. Kursów fakturami VAT. Wniosek uzupełniono w dniu 28 listopada 2016 r. o pełnomocnictwo dla osoby podpisanej na wniosku do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca planuje, że będzie organem prowadzącym szkołę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.; dalej: „u.s.o.”).

Wskazana powyżej szkoła Wnioskodawcy będzie szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, mieszczącą się w katalogu podmiotów wskazanym w art. 2 u.s.o. (dalej:„Szkoła”). Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Szkoła będzie natomiast wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ.

Wnioskodawca planuje, że będzie zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej świadczyć usługi kształcenia mające za przedmiot przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych (dalej: „Kursy przygotowania do egzaminu maturalnego”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o. na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca w okresie, którego dotyczy zdarzenie przyszłe, będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Kursy, których dotyczy zdarzenie przyszłe, będą stanowiły, w ocenie Wnioskodawcy, usługi w zakresie kształcenia.

Wnioskodawca zamierza świadczyć kursy, które zostały objęte treścią wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, na rzecz podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami, przy czym podmioty te nie będą się zaliczać do kategorii osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy też rolników ryczałtowych.

W świetle powyższego, Wnioskodawca wskazuje, iż w jego ocenie nie można wykluczyć, że w okresie, którego dotyczą pytania zadane we wniosku obrót zrealizowany przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może przekroczyć w danym roku podatkowym kwotę 20 000 zł.

Kursy objęte wnioskiem Wnioskodawcy zaliczać się będą do działu 85 PKWiU – usługi w zakresie edukacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”)?
 2. Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego fakturami VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”) usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane zwolnione są od podatku VAT.

Z powyższego wynika, że aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie, dany podmiot musi łącznie:

 • być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów u.s.o.
 • świadczyć usługi w zakresie kształcenia.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 u.s.o. osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Wskazana w treści złożonego wniosku Szkoła będzie utworzona w oparciu o przepisy u.s.o. i zostanie wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że Kursy przygotowania do egzaminu maturalnego będą polegały na prowadzeniu nauczania.

W konsekwencji oba ww. warunki wymagane dla zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zostały spełnione.

Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) – muszą spełniać warunki określone w tym przepisie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w związku z tym, iż prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła jest objęta systemem oświaty (została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ) i Wnioskodawca, jako organ prowadzący szkołę, świadczy usługi w zakresie kształcenia lub wychowania wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Jednocześnie należy wskazać, iż zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT w zakresie świadczenia usług ściśle związanych z usługami w zakresie kształcenia i wychowania zostało doprecyzowane w treści art. 43 ust. 17 ustawy o VAT i art. 43 ust. 17a ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT m.in. zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a Ustawy o VAT lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 17a Ustawy o VAT zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Nie mniej, w ocenie Wnioskodawcy ww. regulacje nie będą mały zastosowania w niniejszej sprawie – wniosek dotyczy bowiem usług w zakresie kształcenia i wychowania, a nie usług z nimi związanych.

Podobnie w sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnione od podatku VAT jest świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy

o VAT:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Skoro bowiem, art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie usług innych niż wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT to z uwagi na fakt, że w ocenie Wnioskodawcy, usługi objęte złożonym wnioskiem mieszczą się w zakresie regulacji z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie stosuje się tym samym do nich zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w stanach faktycznych zbliżonych lub tożsamych ze zdarzeniem przyszłym przedstawionym w złożonym wniosku.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazuje: „Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, placówka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez m. st. Warszawa to oznacza, że jest jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego świadczone są usługi kształcenia w postaci kursów przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych w ramach działalności Placówki w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. IPPP3/4512-815/15-4/RM).

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podnosi, że: „Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) – muszą spełniać warunki określone w tym przepisie.

Zainteresowany uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a zatem jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie ustawy o systemie oświaty – zostaje spełniona więc przesłanka podmiotowa warunkująca korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przepis.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca jako placówka objęta systemem oświaty (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, to opisane we wniosku usługi wypełniają podmiotowo-przedmiotową dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2013 r. sygn. IPTPP1/443-319/13-4/MH).

Reasumując, należy stwierdzić, że świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów u.s.o. będzie podlegało zwolnieniu na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

W ocenie Wnioskodawcy nie ma on obowiązku dokumentowania wykonania Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. l06b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Jednakże, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest generalnie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Skoro, jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego będzie stanowiło sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, to Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania wykonania Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego fakturami VAT, chyba, że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy.

Wobec tego, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie analizowanego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inna osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Według art. 82 ust. 1 powołanej ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z powyższych przepisów wynika, że placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jak również do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca planuje, że będzie organem prowadzącym szkołę w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.

Wskazana powyżej szkoła Wnioskodawcy będzie szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, mieszczącą się w katalogu podmiotów wskazanym w art. 2 ustawy o systemie oświaty. Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Szkoła będzie natomiast wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ.

Wnioskodawca planuje, że będzie zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli o których mowa powyżej świadczyć usługi kształcenia mające za przedmiot przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych (Kursy przygotowania do egzaminu maturalnego) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami.

Wnioskodawca w okresie, którego dotyczy zdarzenie przyszłe, będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Kursy, których dotyczy zdarzenie przyszłe, będą stanowiły, w ocenie Wnioskodawcy, usługi w zakresie kształcenia.

Wnioskodawca zamierza świadczyć kursy, które zostały objęte treścią wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, na rzecz podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami, przy czym podmioty te nie będą się zaliczać do kategorii osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy też rolników ryczałtowych.

Kursy objęte wnioskiem Wnioskodawcy zaliczać się będą do działu 85 PKWiU – usługi w zakresie edukacji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii czy świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro szkoła uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez właściwy organ, to oznacza, że będzie jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej szkoły świadczone będą usługi kształcenia w postaci Kursów przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych w ramach działalności szkoły w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego fakturami VAT.

Odnośnie powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Natomiast, stosownie do art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do udokumentowania wykonania opisanych we wniosku Kursów poprzez wystawienie faktury, zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy, ponieważ przedmiotowe Kursy przygotowania do egzaminu maturalnego korzystać będą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Faktura taka musi jednak być wystawiona na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, w myśl art. 106b ust. 3 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Zauważa się, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. A zatem, należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.