Kurs waluty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs waluty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
19
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote pobranego podatku u źródła.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2013 r. (data wpływu 22 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote pobranego podatku u źródła – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote pobranego podatku u źródła. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania książek. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca wypłaca w walutach obcych na rzecz zagranicznych kontrahentów (osób prawnych, które nie mają siedziby na terytorium Polski, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) należności zaliczane do przychodów objętych zakresem odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności są to należności z praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym należności licencyjne).

2011
3
gru

Istota:

Jaki kurs waluty (z jakiego dnia) należy zastosować do przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Ugandzie na złote?(pytanie oznaczonego we wniosku jako nr 3 – zdarzenie przyszłe)

Fragment:

BKIP w dniu 29 grudnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Ugandzie na złote - jest prawidłowe, (pytanie oznaczonego we wniosku jako nr 3 – zdarzenie przyszłe). UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2010 r. złożono do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Ugandzie na złote. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest dynamicznie rozwijającą się Spółką wiertniczą realizującą szeroki zakres prac oraz serwisów wiertniczych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jedynym udziałowcem Spółki jest Spółka akcyjna. Spółka prowadzi działalność wiertniczą w wielu krajach poprzez działające oddziały. Jednym z takich oddziałów jest oddział Spółki na terytorium Ugandy. Od dochodów generowanych przez Oddział odprowadzany jest w Ugandzie podatek dochodowy wg 30% stawki. Zgodnie z obowiązującymi w Ugandzie przepisami podatkowymi Wnioskodawca na początku roku podatkowego szacuje wysokość dochodu, który osiągnie w danym roku podatkowym i uiszcza w dwóch ratach (w czerwcu oraz w grudniu) podatek dochodowy obliczony od szacowanej kwoty dochodu.

2011
3
gru

Istota:

Jaki kurs waluty (z jakiego dnia) należy zastosować do przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Ugandzie na złote? (pytanie oznaczonego we wniosku jako nr 3 - stan faktyczny)

Fragment:

BKIP w dniu 29 grudnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Ugandzie na złote - jest prawidłowe, (pytanie oznaczonego we wniosku jako nr 3 - stan faktyczny). UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2010 r. złożono do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Ugandzie na złote. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest dynamicznie rozwijającą się Spółką wiertniczą realizującą szeroki zakres prac oraz serwisów wiertniczych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jedynym udziałowcem Spółki jest Spółka akcyjna. Spółka prowadzi działalność wiertniczą w wielu krajach poprzez działające oddziały. Jednym z takich oddziałów jest oddział Spółki na terytorium Ugandy. Od dochodów generowanych przez Oddział odprowadzany jest w Ugandzie podatek dochodowy wg 30% stawki. Zgodnie z obowiązującymi w Ugandzie przepisami podatkowymi Wnioskodawca na początku roku podatkowego szacuje wysokość dochodu, który osiągnie w danym roku podatkowym i uiszcza w dwóch ratach (w czerwcu oraz w grudniu) podatek dochodowy obliczony od szacowanej kwoty dochodu.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy postąpił prawidłowo, księgując fakturę w dniu jej wpływu do Spółki uznając, iż jest to dzień poniesienia kosztu, przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego ten dzień?

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż w dniu 21 marca 2007 r. otrzymała od kontrahenta zagranicznego fakturę z dnia 12 marca 2007 r. za materiał stanowiący koszt pośredni, którą zaksięgowała w dniu jej otrzymania w wartości przeliczonej według kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (20 marca 2007 r.). Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy postąpił prawidłowo, księgując fakturę w dniu jej wpływu do Spółki uznając, iż jest to dzień poniesienia kosztu, przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego ten dzień? Zdaniem Spółki w momencie otrzymania faktury dokumentującej poniesiony koszt pośredni, należy ją zaksięgować w tej dacie, przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poprzedniego. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Oznacza to, że za koszt uzyskania przychodu należy uznać tylko ten wydatek, który pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów albo na zabezpieczenie źródła przychodów.

2011
1
cze

Istota:

Podatnik pyta, czy prawidłowo postąpił stosując do wyceny wpływów i wypływów z rachunku bankowego kurs waluty z dnia poprzedzającego wpływ waluty, czyli z dnia 11.03.2007 r., przy uwzględnieniu stosowania metody FIFO.

Fragment:

Art. 15a ust. 2 stanowi, iż dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 1)przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 2)poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 3)otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 (...). Analogicznie ustalane są ujemne różnice kursowe. Jak wynika z powyższych przepisów przy wycenie wpływów na rachunek i wypływów środków z rachunku walutowego należy przyjąć faktycznie zastosowane kursy waluty z dni wpływu i wypływu środków z konta bankowego. Ustawodawca nie przesądza czy ma to być kurs kupna banku, z którego usług Podatnik korzysta, kurs sprzedaży czy też kurs średni ustalany przez Narodowy Bank Polski. Ustawa odnosi się jedynie do sytuacji, w której faktycznie zastosowany kurs jest niemożliwy do ustalenia. Wówczas zastosowanie znajduje przepis art. 15a ust. 4 ww. ustawy podatkowej, który stanowi, że w takiej sytuacji należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP.

2011
1
cze

Istota:

Podatnik ma wątpliwości, czy prawidłowo postąpił stosując do wyceny wpływów do kasy walutowej kurs waluty z dnia poprzedzającego wpływ waluty oraz do wyceny wypływów kurs z wyceny środków wcześniej wycenionych i będących na koncie zgodnie z metodą FIFO?

Fragment:

Art. 15a ust. 2 stanowi, iż dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 1)przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 2)poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 3)otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 (...). Analogicznie ustalane są ujemne różnice kursowe. Jak wynika z powyższych przepisów przy wycenie wpływów środków na rachunek walutowy należy przyjąć faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia tego wpływu. Ustawodawca nie przesądza czy ma to być kurs kupna banku, z którego usług Podatnik korzysta, kurs sprzedaży czy też kurs średni ustalany przez Narodowy Bank Polski. Ustawa odnosi się jedynie do sytuacji, w której faktycznie zastosowany kurs jest niemożliwy do ustalenia. Wówczas zastosowanie znajduje przepis art. 15a ust. 4 ww. ustawy podatkowej, który stanowi, że w takiej sytuacji należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP.

2011
1
maj

Istota:

Czy różnice kursowe powstałe w wyniku zastosowania do wyceny środków pieniężnych w walutach obcych na rachunku walutowym po kursie kupna banku – wpływy i kursie sprzedaży banku – wypływy, z którego usług Spółka korzysta, stanowią dodatnie lub ujemne różnice kursowe, o których mowa w art. 24c updof?

Fragment:

Jeżeli wartość otrzymanych środków pieniężnych w walucie obcej po przeliczeniu według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia ich otrzymania jest różna od wartości tych samych środków pieniężnych w dniu zapłaty, także przeliczonych na złote według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, to powstaną różnice kursowe, które będą stanowiły przychód lub koszt uzyskania przychodu podatnika.Updof nie zawiera legalnej definicji pojęcia “ faktycznie zastosowany kurs waluty”. Znaczenie tego terminu nie wynika też wprost z treści przywołanych przepisów. Warto więc odwołać się do uzasadnienia do projektu nowelizacji w którym napisano m. in., iż różnice kursowe zostały kompleksowo uregulowane według nowej formuły, zgodnie z którą dodatnie różnice kursowe (ekonomicznie korzystne dla podatnika) wpływają na przychody, a ujemne (ekonomicznie niekorzystne dla podatnika) na koszty podatkowe oraz, że dla celów podatkowych podatnicy mogą przyjąć faktycznie zastosowany kurs walut, np. bankowy lub kantorowy albo wynikający z umowy. Na podstawie tego można wnioskować, że pojęcia “faktycznie zastosowany kurs walut” nie należy utożsamiać z pojęciem “kursu kupna bądź sprzedaży banku, z którego korzysta podatnik”, którymi to terminami posługiwała się, przy ustalaniu różnic kursowych, updof przed 1 stycznia 2007 r.

2011
1
maj

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona do przeliczania faktur korygujących dokumentujących wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów stosuje kurs waluty obcej wyliczony na dzień jej wystawienia. Zdaniem Strony kursem właściwym do przeliczania faktur korygujących jest kurs historyczny tj. kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej przez podatnika podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym Strona zwróciła się o wskazanie prawidłowego rozwiązania.

Fragment:

Urzędu Skarbowego potwierdzić należy stanowisko, iż w przypadku korekt faktur zastosowanie winien mieć kurs waluty z dnia wystawienia faktury tzw. pierwotnej

2011
1
maj

Istota:

Kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

Fragment:

W tak przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Pana dotyczy m.in. następującej kwestii: kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie? STANOWISKO PODATNIKA Przepisy podatkowe nakazują przeliczanie przychodu wyrażonego w walucie obcej według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przychód firmy powstał w dacie 20 lutego 2007r. kiedy to towar dotarł na miejsce przeznaczenia i dokonał się jego rozładunek. Dlatego też do przeliczenia faktury w zakresie podatku dochodowego przyjęto kurs średni NBP z dnia 19 lutego 2007r. (tabela 35/A/NBP/2007; kurs 1 euro - 3,9017 zł). OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA Przychody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zostały określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy podatkowej za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

2011
1
maj

Istota:

Z jakiego dnia należy przyjąć kurs, aby prawidłowo zaewidencjonować zakup towaru?

Fragment:

Ponadto jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich poniesienia i dniem zapłaty występują różne kursy walut należy zgodnie z art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić różnice kursowe. Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia. Interpretacja ta jest wiążąca do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.