IBPBI/2/4510-55/15/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia kursu waluty do przeliczenia kwoty potraconego podatku u źródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r., który wpłynął do tut. Biura 14 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty do przeliczenia kwoty potraconego podatku u źródła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty do przeliczenia kwoty potraconego podatku u źródła.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka (Wnioskodawca) dokonuje m.in. sprzedaży należności licencyjnych, tj. pobiera opłaty licencyjne za użytkowanie licencji na oprogramowanie komputerowe na rzecz kontrahentów zagranicznych z siedzibą w państwach na terenie Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej. W związku z powyższym Spółka otrzymuje od kontrahentów zagranicznych należności w walutach obcych. Spółka podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych i nie prowadzi działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład poza granicami kraju.

Kontrahenci zagraniczni, zgodnie z postanowieniami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku kwalifikują czynności wykonywane przez Spółkę jako należności licencyjne i dokonując płatności na rzecz Spółki z tytułu ww. należności potrącają tzw. podatek u źródła. Potrącenie to dokonywane jest bądź w pełnej wysokości obowiązującej w danym kraju bądź też w wysokości obniżonej w związku z zastosowaniem umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a danym krajem. Podatek u źródła pobierany jest przez kontrahentów zagranicznych w formie potrącenia z należności na rzecz Spółki. Spółka, co do zasady, otrzymuje od kontrahentów zagranicznych informacje o wysokości potrąconego podatku u źródła.

Potrącony przez kontrahentów zagranicznych podatek u źródła Spółka przelicza na złote polskie po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek bankowy Spółki pozostałej kwoty należności, od której kontrahent zagraniczny potrącił podatek u źródła. W przypadku Spółki jest to, co do zasady, dzień poprzedzający wpływ na rachunek bankowy pozostałej kwoty należności od której potrącony został podatek u źródła. W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość czy ww. kurs jest prawidłowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Według jakiego kursu waluty Spółka powinna przeliczać na złote polskie kwoty potrąconego podatku u źródła...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeliczenia kwoty potrąconego podatku u źródła na złote polskie należy dokonać według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania wpłaty pozostałej kwoty należności, od której kontrahent zagraniczny potrącił podatek u źródła. W przypadku Spółki będzie to zatem, co do zasady, dzień poprzedzający wpływ na rachunek bankowy pozostałej kwoty należności od której potrącony został podatek u źródła. Tym samym w ocenie Spółki postępuje ona prawidłowo.

Zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74 poz. 397 ze zm., winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), określając wielkość odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz zwolnienia o którym mowa w ust. 3, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie oraz osiągniętego dochodu (przychodu) przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku lub dzień osiągnięcia dochodu (przychodu). Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że w celu określenia wielkości odliczenia podatku zapłaconego przez podatnika w innym państwie należy dokonać przeliczenia tego podatku na złote polskie według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomniejszenie należności przez kontrahenta zagranicznego o wymagany w jego kraju podatek (podatek u źródła) należy traktować na równi z zapłatą tego podatku przez polskiego podatnika. Oznacza, to że jeżeli podatek u źródła pobierany jest w formie potrącenia z należności (tak jak ma to miejsce w przypadku Spółki), to taką operację należy traktować na równi z zapłatą tego podatku przez polskiego podatnika (Spółkę). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy za dzień zapłaty podatku w obcym państwie (podatku u źródła) w takiej sytuacji należy przyjąć dzień wpływu na rachunek Spółki pozostałej kwoty należności, od której kontrahent zagraniczny potrącił podatek u źródła. W świetle powyższego, oznacza to równocześnie, że do przeliczenia potrąconego podatku u źródła na złote polskie Spółka powinna zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawcy pozostałej kwoty należności.

Stanowisko Spółki jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe i znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 lipca 2012 r., Znak IBPBI/2/423-330/12/BG, w której organ podatkowy stwierdził, że (...) w świetle powyższego należy wskazać, iż do przeliczenia potrąconego podatku należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Bank z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek podatnika pozostałej kwoty należności licencyjnej od której kontrahent potrącił podatek u źródła,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 marca 2009 r., Znak IPPB5/423-256/08-2/IŚ, w której organ uznał, że (...) jeżeli podatek u źródła pobierany jest w formie potrącenia z należności za sprzedane licencje, to taką operację traktuje się na równi z zapłatą tego podatku przez polskiego podatnika. Za dzień zapłaty podatku w takiej sytuacji należy zatem przyjąć dzień wpływu na rachunek podatnika pozostałej kwoty należności, od której kontrahent potrącił podatek u źródła.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze. zm., dalej „updop”) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W myśl art. 20 ust. 1 updop jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Stosownie do art. 20 ust. 8 updop, określając wielkość odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie oraz osiągniętego dochodu (przychodu) przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku lub dzień osiągnięcia dochodu (przychodu).

Przepisy art. 20-22 updop stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 22a updop).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych i nie prowadzi działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład poza granicami kraju. W związku z powyższym kontrahenci zagraniczni (posiadający siedzibę w państwach Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej) dokonując płatności na rzecz Spółki z tyt. należności licencyjnych potrącają tzw. podatek u źródła. Spółka otrzyma od kontrahentów zagranicznych informację, o wysokości potrąconego podatku. Wątpliwość Spółki budzi kwestia ustalenia kursu waluty do przeliczenia kwoty potraconego podatku u źródła na polskie złote.

Z ww. art. 20 ust. 8 updop wynika, że w celu określenia wielkości odliczenia podatku zapłaconego przez podatnika w innym państwie należy dokonać przeliczenia tego podatku na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku.

Należy zatem wyjaśnić, że jeżeli podatek u źródła pobierany jest w formie potrącenia z należności, to taką operację traktuje się na równi z zapłatą tego podatku przez polskiego podatnika. Za dzień zapłaty podatku w takiej sytuacji należy zatem przyjąć dzień wpływu na rachunek podatnika pozostałej kwoty należności, od której kontrahenci zagraniczni potrącili podatek u źródła. Do przeliczenia potrąconego podatku należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek Spółki kwoty należności licencyjnej od której kontrahenci zagraniczni potrącili podatek u źródła.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.