2461-IBPB-1-1.4510.285.2016.1.EN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek (nierezydentów) w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku, który 17 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek (nierezydentów) w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek (nierezydentów) w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka (zwana również: „Wnioskodawca”) wypłaca w walutach obcych na rzecz kontrahentów zagranicznych, osób prawnych niemających siedziby na terytorium Polski, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o PDOP”), należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP. W związku z dokonywaniem wypłat wskazanych powyżej należności może się zdarzyć, że Spółka będzie zobowiązana jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o PDOP, do obliczenia i pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) oraz przekazania pobranego podatku u źródła na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Wynagrodzenie należne zagranicznym kontrahentom jest ustalane i wypłacane w walucie obcej, co oznacza, że może się zdarzyć, że Wnioskodawca aby móc wywiązać się z nałożonych na niego wspomnianych wyżej obowiązków płatnika, będzie musiał dokonać przeliczenia kwoty dochodu (przychodu) uzyskanego przez danego kontrahenta zagranicznego (stanowiącej podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych) na złote polskie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Według jakiego kursu waluty Spółka powinna przeliczać na złote polskie wypłacane osobom prawnym, które nie mają siedziby na terytorium Polski, tj. podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP, należności zaliczanych do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacając w walutach obcych na rzecz nierezydentów, osób prawnych, które nie mają siedziby na terytorium Polski, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust.1 ustawy o PDOP, Wnioskodawca w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, jest zobowiązany do przeliczenia kwoty dokonanej wypłaty stosując kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

Wnioskodawca wskazał, że ww. stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-53/15/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wypłaca w walutach obcych na rzecz kontrahentów zagranicznych, osób prawnych niemających siedziby na terytorium Polski, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). W związku z dokonywaniem wypłat wskazanych powyżej należności, może się zdarzyć, że Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do obliczenia i pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Wynagrodzenie należne zagranicznym kontrahentom jest ustalane i wypłacane w walucie obcej, co oznacza, że Wnioskodawca będzie musiał dokonać przeliczenia kwoty dochodu (przychodu) uzyskanego przez danego kontrahenta zagranicznego na złote polskie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) ustala się w wysokości 20% przychodów.

Jednocześnie art. 21 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z umów tych może wynikać, że wypłacane należności będą całkowicie zwolnione od opodatkowania w Polsce lub przedsiębiorca pobierze niższy podatek wynikający z postanowień umowy. Jednakże, aby zastosować niższą stawkę lub nie pobierać podatku zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przedsiębiorca musi być w posiadaniu certyfikatu rezydencji beneficjenta należności.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Do przychodów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na to, że nie zostały określone szczególne zasady przeliczania tych przychodów w walucie obcej na złote zastosowanie znajduje ogólna zasada wynikająca z art. 12 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 2 cyt. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

W związku z powyższym, skoro podatek potrącany jest przez wypłacającego w momencie wypłaty, to dniem uzyskania przychodu będzie w tym przypadku dzień dokonania wypłaty.

Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawca do przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, powinien zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

Tym samym, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.