Kurs walut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs walut. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
gru

Istota:

W zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek (nierezydentów) w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego

Fragment:

Biura, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek (nierezydentów) w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek (nierezydentów) w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka (zwana również: „ Wnioskodawca ”) wypłaca w walutach obcych na rzecz kontrahentów zagranicznych, osób prawnych niemających siedziby na terytorium Polski, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ ustawa o PDOP ”), należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP.

2015
16
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia kursu waluty do przeliczenia kwoty potraconego podatku u źródła

Fragment:

Biura 14 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty do przeliczenia kwoty potraconego podatku u źródła – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu waluty do przeliczenia kwoty potraconego podatku u źródła. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka (Wnioskodawca) dokonuje m.in. sprzedaży należności licencyjnych, tj. pobiera opłaty licencyjne za użytkowanie licencji na oprogramowanie komputerowe na rzecz kontrahentów zagranicznych z siedzibą w państwach na terenie Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej. W związku z powyższym Spółka otrzymuje od kontrahentów zagranicznych należności w walutach obcych. Spółka podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych i nie prowadzi działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład poza granicami kraju. Kontrahenci zagraniczni, zgodnie z postanowieniami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku kwalifikują czynności wykonywane przez Spółkę jako należności licencyjne i dokonując płatności na rzecz Spółki z tytułu ww. należności potrącają tzw. podatek u źródła.

2014
28
lis

Istota:

Kurs waluty obcej jaki należy zastosować do przeliczenia podstawy opodatkowania na złote, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uprzednio zaimportowanych na terytorium Niemiec

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kursu waluty obcej jaki należy zastosować do przeliczenia podstawy opodatkowania na złote, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uprzednio zaimportowanych na terytorium Niemiec – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kursu waluty obcej jaki należy zastosować do przeliczenia podstawy opodatkowania na złote, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uprzednio zaimportowanych na terytorium Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka A. (dawniej A. T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zwana dalej Spółką, prowadzi działalność handlową w kraju i za granicą. Zakup towarów jest dokumentowany fakturami w walucie EURO. Spółka kupuje towary od dostawcy pozaunijnego, Dostawca pobiera zaliczkę na zakupione towary, którą to kwotę Spółka jest zobowiązana przekazać na konto dostawcy przed wydaniem towaru z magazynu dostawcy. Towary są dostarczane do urzędu celnego w Niemczech przez dostawcę. Towary są odprawiane w niemieckim urzędzie celnym na podstawie umowy pomiędzy Spółką a firmą zajmującą się profesjonalną odprawą celną.

2014
3
lip

Istota:

Stosowanie kursu waluty do przeliczenia kwoty usługi spedycyjnej

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczania kwot wyrażonych w EURO. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Wnioskodawca wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 106i ust. 1 i ust. 7 ustawy), tj. nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (rozładunek towaru, potwierdzony dokumentem CMR, Listem Przewozowym, WZ). W zakresie natomiast stosowania odpowiedniego kursu waluty należy mieć na uwadze, że przepis art. 31a ustawy znajduje zastosowanie, kiedy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej. Wówczas kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Zatem w sytuacji, kiedy rozliczenie z kontrahentem odbywa się w walucie polskiej (w tej walucie Wnioskodawca otrzymuje zapłatę będącą podstawą opodatkowania), art. 31a ust. 1 ustawy nie ma zastosowania. Wnioskodawca do przeliczenia na PLN wartości usługi spedycyjnej wyrażonej w EURO może zastosować dowolny kurs ustalony z kontrahentem (np. z dnia załadunku lub z dnia rozładunku). W przypadku, (...)

2013
25
wrz

Istota:

Zakres obowiązujących kursów waluty dla ustalania różnic kursowych przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego

Fragment:

IPTPB3/423-338/11-2/IR , stwierdził, iż: „(...) jeżeli podatnik nie kupuje, ani nie sprzedaje waluty lub nie następuje faktycznie (rzeczywiste) zastosowanie kursu waluty - tj. nie dochodzi do przewalutowania otrzymywanej należności lub płaconego zobowiązania (np. przez bank do przeliczenia wpływu środków z tytułu otrzymywanej należności lub wypływu środków z tytułu zapłaty zobowiązania po konkretnym, rzeczywistym kursie przeliczeniowym), wówczas zastosowanie znajdzie kurs średni ogłaszany przez bank z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (zdanie drugie wyżej powołanego znowelizowanego przepisu art. 15a ust. 4 ww. ustawy). Powyższe rozumienie ww. znowelizowanego przepisu potwierdza m.in. wykładnia językowa. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Słownik Języka Polskiego PWN, Wydanie Nowe, Wydawnictwo PWN Warszawa 2006) pojęcie „ faktyczny ” należy rozumieć jako rzeczywisty, realny, istotny, podczas gdy „ zastosować - zastosowywać ” oznacza użyć czegoś w jakiejś sytuacji. W świetle powyższych stwierdzeń należy zatem przyjąć, że „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” jest kursem, który byt w istocie, rzeczywiście, realnie zastosowany. Kurs waluty mógł być rzeczywiście (realnie) zastosowany tylko wtedy, gdy na jego podstawie, w oparciu o wyrażoną w nim cenę waluty, doszło do przeprowadzenia operacji finansowej przewalutowania - do wyrażenia w danej walucie wartości pieniężnej określonej pierwotnie w innej walucie”.

2013
19
lip

Istota:

Kursy waluty przy operacjach za pośrednictwem rachunków walutowych

Fragment:

Zdaniem Spółki, nie można w przedmiotowej sprawie zastosować interpretacji, która traktowałaby pojęcie „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” jako obejmujące także transakcje, w których nie mamy do czynienia z faktyczną sprzedażą/kupnem waluty - z uwagi na fakt, iż taka interpretacja była sprzeczna z wykładnią literalną przedmiotowego przepisu, który używa trybu dokonanego, wskazując na „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” a nie na kurs waluty, który byłby hipotetycznie zastosowany do danej transakcji, gdyby dany podmiot dokonał sprzedaży/kupna waluty w celu np. spełnienia świadczenia w innej walucie niż waluta znajdująca się na rachunku. Spółka podniosła, że zakładając racjonalność ustawodawcy - nie można, uznać, iż termin „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” miał również obejmować sytuacje, w których faktycznie w danej transakcji nie zastosowano żadnego kursu waluty z uwagi na brak potrzeby jej nabycia/sprzedaży, lecz obiektywnie istnieje możliwość ustalenia kursu waluty stosowanego przez bank prowadzący rachunek Spółki dokonującej przelewu w dniu transakcji, który zostałby użyty do przewalutowania środków gdyby była taka konieczność, czyli w sytuacji gdyby był faktycznie zastosowany choć nie był. Takie rozumienie przepisu byłoby sprzeczne z literalną wykładnią przedmiotowego przepisu.

2013
18
lip

Istota:

Kursy waluty przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego

Fragment:

Z kolei art. 15a ust. 3 updop stanowi, iż ujemne różnice kursowe powstają, m.in. jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. Z przepisów art. 15a updop wynika, iż do ustalenia podatkowych różnic kursowych podatnicy powinni posługiwać się kursem fatycznie zastosowanym. Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych, otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

2013
12
lip

Istota:

Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymania należności w euro?

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 3 omawianej ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. A zatem, dla podatników ustalających różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (różnice kursowe podatkowe), różnice kursowe powiększające odpowiednio przychody albo koszty uzyskania przychodów powstają wyłącznie w powyższych przypadkach.

2013
4
kwi

Istota:

Zakresie zastosowania kursów walut w przypadku regulowania należności/zobowiązań, zakupu dewiz w kantorze internetowym.

Fragment:

W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 24c ust. 6 ww. ustawy). Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (art. 24c ust. 5 ww. ustawy). Przy czym, przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu (art. 24c ust. 6 ww. ustawy). W celu jednoznacznego rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z treścią art. 24c ust. 4 updof, ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2013
30
mar

Istota:

Czy A. Sp. z o.o. przyjmuje prawidłowy kurs waluty (z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu SAD)? Czy powinno się przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury?

Fragment:

W myśl art. 15a ust. 3 tej ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast, na podstawie art. 15a ust. 6 ww. ustawy, przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.