Kurs specjalistyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs specjalistyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Zarówno usługi szkolenia zawodowego prowadzone na podstawie odrębnych przepisów dotyczące górnictwa i branży technicznej świadczone przez Wnioskodawcę jak i sama opłata za egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na poszczególne stanowiska, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Są to następujące szkolenia: Kurs specjalistyczny dla inżynierów strzałowych w zakładach górnictwa podziemnego, Kurs specjalistyczny dla techników pyłowych w górnictwie węgla, Kurs specjalistyczny dla osób dozoru nadzorującego ruch wyciągów szybowych, Kurs specjalistyczny dla osób dozoru wentylacji podziemnych zakładów górniczych, Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu zatrudnionych w służbie ds. tąpań i dyspozytorów kopalnianych stacji geofizyki górniczej, Metanometria automatyczna w kopalniach gazowych dla dozoru, Kurs dla osób dozoru zatrudnionego przy podsadzaniu wyrobisk, Specjalistyczne przeszkolenie dla osób dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: techniki strzałowej, Specjalistyczne przeszkolenie dla osób dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: przewietrzania i (...)

2011
1
lip

Istota:

Centrum Kształcenia nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z organizacją kursów zawodowych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2009r. (data wpływu do tut. organu 26 czerwca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie pozycji zawodowej osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi poprzez kursy zawodowe w zawodzie spawacz” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2009r. wpłynął ww. wniosek o (...)

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 14.04.2006 r., znak: US.VI/I-415-19-111/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia. Wymienionym w sentencji postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 Ordynacji podatkowej, nie podzielił stanowiska Strony, iż wynagrodzenia wszystkich osób zatrudnionych przez Spółkę przy realizacji projektu "...", w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w sytuacji pokrywania ze środków unijnych kosztów kursów specjalistycznych dla pracowników Spółka będzie zobligowana do pobierania od wartości tych świadczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako od przychodów ze stosunku pracy.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 19 października 2006r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko w zakresie zwolnienia z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów wynikających z korzystania przez pracowników Spółki z kursów specjalistycznych sfinansowanych ze środków unijnych (Phare 2003) w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe W dniu 19 października 2006r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku (...)