Kurs prawa jazdy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs prawa jazdy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
28
lis

Istota:

- zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy,- ustalenia kwoty limitu zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,

Fragment:

Wnioskodawca pragnę zaznaczyć, że system szkolnictwa i oświaty w naszym kraju nie przewiduje kształcenia zawodowego w tym kierunku. Forma szkolenia kursowego jest jedyną drogą do uzyskania ww. uprawnień. Szkolenie w ramach ww. kursów ma na celu uzyskanie nowych uprawnień (nowych możliwości zatrudnienia) - dotyczy to w szczególności kandydatów na instruktorów. Natomiast w przypadku osoby, która posiada już uprawnienia instruktora, ale w ramach szkolenia poszerza zakres posiadanych uprawnień, szkolenie to pozostaje w bezpośrednim związku z branżą i wykonywanym zawodem. Analizując możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez dany podmiot, niebędący uczelnią czy jednostką naukową lub badawczą, usług edukacyjnych należy w pierwszej kolejności zbadać czy w sprawie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, bowiem w przypadku zastosowania zwolnienia w oparciu o ww. przepis brak jest podstaw do dalszego badania spełnienia bądź nie warunków określonych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, bowiem odnosi się on do usług innych niż wymienione w punkcie 26 art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podał, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

2012
26
cze

Istota:

Czy faktura VAT (bądź umowa) z ośrodka szkoleniowego za tę usługę dla pracowników będzie kosztem uzyskania przychodu? Czy warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów będzie tylko zdanie egzaminu na prawo jazdy? Czy w sytuacji, gdy pracownik kilkukrotnie przystępował będzie do egzaminu, kursy doszkalające i koszty dodatkowych opłat za egzamin stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli pracownik rozwiąże umowę o pracę czy wydatki stanowić nadal będą koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Dlatego też za pracowników, którzy nie posiadają niezbędnych uprawnień, zatrudnionych na umowę o pracę zamierza Pan zapłacić za kurs prawa jazdy. Opłata za kurs będzie zachętą kontynuacji pracy w Pana firmie. Kurs opłacany będzie tylko za pracowników „szczególnie cennych”. Sfinansowany przez Pana kurs na prawo jazdy wiąże się z zakresem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Wydatki poniesione z tego tytułu mają na celu podniesienie umiejętności pracowników poprzez uzyskanie prawa jazdy niezbędnego do wykonywania pracy w charakterze handlowców. Mając powyższe na uwadze przyjąć należy, iż spełniona zostanie dyspozycja generalna dotycząca kosztów uzyskania przychodów wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe wydatki poniesione zostaną w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki na pokrycie kosztów kursu nauki jazdy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowych lekcji jazdy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2011
9
gru

Istota:

Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na kurs prawa jazdy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na kurs prawa jazdy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Uważa Pani, że poniesione przez Nią wydatki na kurs prawa jazdy powinny stanowić koszty uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W powołanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie źródła przychodu. Kosztami uzyskania przychodu są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, racjonalne i gospodarczo uzasadnione.

2011
1
paź

Istota:

Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w związku z tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy?

Fragment:

B, C, D, B+E, C+E, D+E; kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy; kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy; kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; szkolenia w zakresie obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej, obsługi podestów ruchomych przejezdnych, obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych, samojezdnych i szynowych; szkolenia z zakresu spawania wszystkimi metodami: MIG, MAG, TIG, elektryczne i gazowe; kursy obsługi koparko-ładowarek, ładowarek, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg; sprawdzanie kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej I kV, a także kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie: czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego; czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług oraz w związku z tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, czy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Fragment:

(...) kursy prawa jazdy oraz kursy kwalifikacyjne dla instruktorów prawa jazdy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi kształcenia zawodowego, tj. kursy prawa jazdy oraz kursy kwalifikacyjne dla instruktorów prawa jazdy. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in.: pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B), pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z). W ramach prowadzonej działalności Zainteresowany organizuje m.in.: następujące kursy: szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C, D, B+E, C+E, D+E – na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów; kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy – na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

2011
1
cze

Istota:

Czy zwrócone pracownikowi wydatki dotyczące kursu na prawo jazdy kat. C, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Spółka planuje skierować trzech pracowników na kursy prawa jazdy kat. C i sfinansować koszty tych kursów. W umowach o pracę zawartych z tymi pracownikami występuje zapis o włączeniu do obowiązków pracowniczych obowiązku prowadzenia pojazdów powierzonych pracownikowi do wykonywania pracy. Wnioskodawca rozważa zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na szkolenie pracowników w zakresie prawa jazdy kat. C. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wydatki tytułem zwrotu na rzecz pracowników kosztów kursu na prawo jazdy kat. C stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy regulacja art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) przemawia za zaliczeniem wydatków tytułem zwrotu na rzecz pracowników kosztów kursu na prawo jazdy kat. C do kosztów uzyskania przychodów. Przedmiot działalności Spółki wymaga, aby kwalifikacje zawodowe pracowników pozwalały im wykonywać w charakterze kierowców przewóz sprzętu na miejsce prac. Praca wykonywana jest przez nich w ramach stosunku pracy i na rzecz pracodawcy. Uprawnienia pracowników do prowadzenia pojazdów w zakresie kategorii C są niezbędne do funkcjonowania firmy i uzyskiwania przychodów (stanowisko Wnioskodawcy potwierdza między innymi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach – informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego US./423/4/2004 Z DNIA 19.04.2004R.).

2011
1
cze

Istota:

Wydatek poniesiony na uzyskanie prawa jazdy nie ma ścisłego związku tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskanie prawa jazdy ułatwi Wnioskodawczyni w znacznym stopniu również życie prywatne.
Wydatki poniesione w związku z uzyskaniem prawa jazdy nie powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje zapisanie się na kurs prawa jazdy w celu uzyskania uprawnień do kierowania samochodem osobowym, aby także mogła uczestniczyć w wyjazdach służbowych odciążając wspólniczkę i pracowników. Uzyskanie prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jest ono potrzebne zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej jak i prywatnie w celu kierowania pojazdami do celów osobistych. Tak więc wydatek poniesiony na uzyskanie prawa jazdy nie ma ścisłego związku tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskanie prawa jazdy ułatwi Wnioskodawczyni w znacznym stopniu również życie prywatne. Jeżeli Wnioskodawczyni udowodni, że poniesiony wydatek na uzyskanie prawa jazdy związany jest wyłącznie z pozarolniczą działalnością gospodarczą, wówczas wydatek ten będzie stanowił koszt podatkowy prowadzonej działalności. Reasumując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wydatki poniesione w związku z uzyskaniem prawa jazdy nie powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
maj

Istota:

Czy w prowadzonej działalności gospodarczej mam możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na kurs prawa jazdy kat. C (samochody ciężarowe)?

Fragment:

Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Podatnika o wydanie pisemnej informacji w zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na kurs prawa jazdy kat. C. W swoim piśmie Podatnik wskazał, że przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja filmów, reklam, programów telewizyjnych na terenie całej Polski za pośrednictwem specjalistycznego sprzętu o dużych gabarytach (krany filmowe, wózki wraz z osprzętem, ramiona teleskopowe, szyny). Sprzęt ten, wg wyjaśnień Podatnika, jest podstawą prowadzonej działalności i istnieje potrzeba przewiezienia go z wypożyczalni na miejsce planu, a wypożyczalnia nie dostarcza sprzętu do określonego miejsca. Strona stwierdza również, że posiadając prawo jazdy kat. C, będzie mogła wynajmować samochody powyżej 3,5 tony, aby transportować i obsługiwać przedmiotowy sprzęt filmowy. W związku z powyższym stanem faktycznym Strona postawiła pytanie: „...Czy w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej mam możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na kurs prawa jazdy kat. C (samochody ciężarowe). ...”. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem wskazane wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, gdyż są ściśle związane z osiągnięciem przychodu, a także nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
maj

Istota:

Czy art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym mowa jest o powstaniu przychodu w dniu wykonania usługi, nie później niż w dniu uregulowania należności dotyczy szkół nauki jazdy samochodem?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku podaje Pan, iż kursanci opłacają kurs prawa jazdy w ratach, za poszczególne części świadczonej usługi nauki prawa jazdy. Pierwsza rata płatna z chwilą rozpoczęcia kursu, druga rata po zakończeniu części teoretycznej kursu, kolejne raty proporcjonalnie do ilości odbytych przez kursantów godzin jazdy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, strony umowy o świadczenie usługi nauki prawa jazdy przyjęły etapowe rozliczenie finansowe przedmiotowej usługi. Kontynuacja nauki prawa jazdy uzależniona jest od uregulowania należności za zakończone przez kursanta poszczególne etapy kursu. Jak Pan wskazał, nieuregulowanie należności za poprzedni etap kursu uniemożliwia przejście do kolejnego etapu kursu prawa jazdy. A zatem, w przypadku zapłaty za kurs prawa jazdy w formie systemu etapowego, zastosowanie ma ww. przepis art. 14 ust. 1c pkt 2 zgodnie, z którym za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się dzień częściowego wykonania usługi. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Złożenie przez Wnioskodawcę (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalnosci gospodarczej w zakresie: robót ziemnych, rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, można zaliczyć wydatki związane ze zdobyciem uprawnień do kierowania pojazdem - kategoria B?

Fragment:

Równocześnie koszt ten nie może być zakwalifikowany do grupy kosztów nie uznawanych przez ustawodawcę za koszt uzyskania przychodów, a wymienionych w art. 23 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy. Istotnym jest zatem związek kosztu z działalnością, a także fakt czy poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu w danym rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wynika z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych, tj. Usługowy Zakład Budownictwa Ogólnobudowlanego. Charakter prowadzonej działalności gospodarczej wskazuje, że w celu jej prowadzenia niezbędne są uprawnienia w zakresie budownictwa Uzyskanie prawa jazdy kategoria B uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. W przypadku wnioskodawcy, wydatki poniesione na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, tj. prawa jazdy kategoria B (dot. uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi) są wydatkami o charakterze osobistym i nie mają bezpośredniego wpływu na wielkość osiąganych przychodów z wykonywanej działalności gospodarczej.