Kurs faktycznie zastosowany | Interpretacje podatkowe

Kurs faktycznie zastosowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs faktycznie zastosowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kursem faktycznie zastosowanym jest kurs bankowy, tj. kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy?
Fragment:
Zatem (co do zasady), dla celów ustalenia ww. różnic kursowych, otrzymywane lub wydatkowane środki pieniężne wyrażone w walucie obcej należy przeliczać po kursie faktycznie zastosowanym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji legalnej kursu faktycznie zastosowanego. Art. 24c ust. 4 tej ustawy stanowi natomiast, że przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Uwzględniając wykładnię językową oraz systemową i celowościową ww. pojęcia stwierdzić należy, że faktycznie zastosowany kurs walutowy to taki kurs, który rzeczywiście został użyty, a więc którym faktycznie się posłużono przy przeprowadzaniu konkretnej operacji gospodarczej. Z kursem faktycznie zastosowanym w powyższym rozumieniu mamy zatem do czynienia w sytuacji, gdy w związku z otrzymaniem, bądź wydatkowaniem środków występuje operacja sprzedaży, bądź kupna waluty obcej po określonym kursie, lub też dochodzi do przewalutowania tych środków.
2015
30
paź

Istota:
Czy przewalutowanie środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy powinien być wyceniany według art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. według kursu faktycznie zastosowanego?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wypływ środków z walutowego rachunku krajowego na rachunek złotowy powinien być wyceniany według art. 15a ust. 4 updop, tj. według kursu faktycznie zastosowanego. W przypadku sprzedaży waluty bankowi i wpływu jej równowartości w złotówkach na rachunek złotowy (przewalutowanie) zastosowanie będzie miał kurs faktycznie zastosowany. W opisanym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą waluty. Zgodnie z zapisami art. 15a ust. 4 updop przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. Chyba że Spółka nie byłaby w stanie na dzień sprzedaży waluty określić kursu faktycznie zastosowanego, wówczas powinna zastosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 27 kwietnia 2012 r. interpretację indywidualną nr ITPB3/423-50b/12/AM, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.
2015
25
cze

Istota:
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych - kurs faktycznie zastosowany 2010 r.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy budzi jednak kwestia co należy rozumieć pod pojęciem kurs faktycznie zastosowany, w przypadku, gdy wpływ i wypływ z rachunku bankowego odbywa się wyłącznie w walucie obcej, która wcześniej nie została zakupiona za walutę polską w banku lub kantorze. Zdaniem Wnioskodawcy, o kursie faktycznie zastosowanym można wyłącznie mówić w sytuacji, gdy bank lub kantor sprzedaje lub skupuje waluty. W niniejszym przypadku nie ma kursu faktycznie zastosowanego i dlatego, zgodnie z art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należałoby zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji. Brak w ustawie definicji kursu faktycznie zastosowanego, powoduje w opinii Wnioskodawcy powstanie dodatkowych wątpliwości, stąd rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę, zawarte w ust. 4 wspomnianego art. 24c. Wobec tego, że w sytuacji opisanej powyżej bank prowadzący rachunek dewizowy nie podaje żadnych kursów, nie ma mowy o kursie faktycznie zastosowanym (cokolwiek to oznacza, można uznać, że należy zastosować potoczne rozumienie tego słowa). Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, należy w tych sytuacjach stosować kurs średni NBP. W interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 2 listopada 2010 r.
2014
20
lut

Istota:
Zasady ustalania różnic kursowych – kurs faktycznie zastosowany
Fragment:
Dokonana przez ustawodawcę zmiana w powyższym zakresie skutkowała także zmianą wykładni pojęcia „ kurs faktycznie zastosowany ”. Art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, choć w istocie nie zawierał i nie zawiera ustawowej definicji kursu faktycznie zastosowanego, to wskazywał (i nadal wskazuje) w jakich sytuacjach możliwe jest odstąpienie od stosowania kursu faktycznego na rzecz średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Zauważyć przy tym należy, że stosowanie kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w miejsce kursu faktycznie zastosowanego, jako wyjątek od zasady (przeliczania waluty dla ustalenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych po kursie faktycznie zastosowanym) mogło (może) mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyraźnie wskazanych w tym przepisie, potwierdzonych obiektywnymi przesłankami. W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. za kurs faktycznie zastosowany w przypadku transakcji, w trakcie których dochodziło do faktycznego nabycia, bądź zbycia waluty w zamian za złotówki przyjmowało się kurs rzeczywiście zastosowany przy tych transakcjach (np. kurs wynegocjowany z bankiem, kurs kantorowy), natomiast w obrocie bezgotówkowym dokonywanym w walucie obcej – odpowiednio kurs kupna, bądź sprzedaży waluty ogłaszany przez bank, za pośrednictwem którego transakcja ta była przeprowadzana.
2014
7
lut

Istota:
Zasady ustalania różnic kursowych – kurs faktycznie zastosowany
Fragment:
(...) kurs faktycznie zastosowany waluty z dnia wypływu tych środków (wartości). Z powyższego wynika także, że (co do zasady) dla celów ustalenia różnic kursowych, wartości wyrażone w walucie obcej należy przeliczać po kursie faktycznie zastosowanym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji legalnej kursu faktycznie zastosowanego. Art. 24c ust. 4 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., wskazywał jedynie, że jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. za kurs faktycznie zastosowany przyjmowało się w przypadku transakcji, w trakcie których dochodziło do faktycznego nabycia, bądź zbycia waluty w zamian za złotówki kurs rzeczywiście zastosowany przy tych transakcjach (np. kurs wynegocjowany z bankiem), natomiast w obrocie bezgotówkowym dokonywanym w walucie obcej – odpowiednio kurs kupna, bądź sprzedaży waluty ogłaszany przez bank, za pośrednictwem którego transakcja ta była przeprowadzana.
2014
12
sty

Istota:
Sposób ustalania różnic kurosowych - kurs faktycznie zastosowany
Fragment:
W przypadku gdy Wnioskodawca nabędzie dolary w tym samym dniu, w którym dokona zapłaty, dla celów ustalenia różnic kursowych wartość wydatkowanych środków należy przeliczać po kursie sprzedaży banku (bądź kursie wynegocjowanym z bankiem), jako kursie faktycznie zastosowanym. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, nie będzie posiadał własnych środków w walucie obcej, a dolary niezbędne do uregulowania Jego zobowiązania będzie kupował od banku po kursie sprzedaży, bądź kursie wynegocjowanym z bankiem. Jeżeli jednak nabycie dolarów nastąpi w terminie wcześniejszym (przed dniem uregulowania płatności), różnice kursowe należy ustalać z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Natomiast dla celów ustalenia różnic kursowych od środków własnych, należy porównać wartość wydatkowanych środków przeliczanych po kursie faktycznie zastosowanym z dnia nabycia, tj. według kursu sprzedaży banku (bądź kursu wynegocjowanego z bankiem) po którym Wnioskodawca nabędzie wydatkowaną walutę, z wartością wydatkowanych środków z dnia ich wypływu z rachunku przeliczoną po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień zapłaty. Z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika bowiem, iż w momencie wydatkowania środków w walucie obcej będzie dochodzić do sprzedaży bankowi, bądź przewalutowania tych środków.
2013
10
maj

Istota:
Czy w związku ze zmianą w ciągu roku podatkowego interpretacji definicji kursu faktycznie zastosowanego powinno się do końca tego roku stosować dotychczasowy sposób wyceny należności wpływających na rachunek walutowy, a od początku 2013 r. wyceniać należności według nowych zasad, czy też Spółka ma obowiązek skorygować sposób wyceny należności w całym 2012 r.?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy o pdop, wpływ należności w walucie obcej Spółka ujmuje w księgach rachunkowych, przeliczając je na polskie złote po kursie faktycznie zastosowanym, czyli po kursie zakupu banku, do którego nastąpił wpływ środków na rachunek walutowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku ze zmianą w ciągu roku podatkowego interpretacji definicji kursu faktycznie zastosowanego powinno się do końca tego roku stosować dotychczasowy sposób wyceny należności wpływających na rachunek walutowy, a od początku 2013 r. wyceniać należności według nowych zasad, czy też Spółka ma obowiązek skorygować sposób wyceny należności w całym 2012 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. W związku z tym, że zmiana interpretacji definicji kursu faktycznie zastosowanego do wyceny należności w walutach obcych wpływających na rachunek walutowy nastąpiła w listopadzie 2012 r. Spółka uważa, że do końca 2012 r. powinna stosować do wyceny należności kurs zakupu banku, do którego wpłynęły środki na rachunek walutowy, a od 1 stycznia 2013 r. wyceniać należności według nowych zasad, tj. według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wpływ należności na rachunek bankowy.
2013
28
mar

Istota:
Kurs faktycznie zastosowany
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursy waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Jak wynika z treści tego przepisu, a w szczególności porównania jego brzmienia z brzemieniem obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., nowelizacja wprowadza swojego rodzaju ograniczenie do uwzględniania dla celów obliczania podatkowych różnic kursowych kursu faktycznie zastosowanego, do konkretnych przypadków wymienionych w zdaniu pierwszym ww. przepisu, tj. do sytuacji sprzedaży lub kupna waluty obcej, otrzymania należności lub zapłaty zobowiązania w walucie obcej, czyli do sytuacji, w których dojdzie w rzeczywistości do zastosowania konkretnego, faktycznego kursu walutowego. Ponieważ ustawodawca nie zawarł w ustawie definicji kursu faktycznie zastosowanego, celowym jest posłużenie się jego wykładnią językową. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego (Słownik języka polskiego PWN, Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006) pojęcie „ faktyczny - należy rozumieć jako rzeczywisty, realny, istotny ”, podczas gdy „ zastosować – zastosowywać, oznacza użyć czegoś w jakiejś sytuacji ”.
2013
23
sty

Istota:
Po jakim kursie Wnioskodawca powinien przeliczać wpływ/wypływ środków na/z Jego rachunku walutowego oraz który kurs powinien przyjąć do wyceny wpływu/wypływu waluty z rachunku walutowego, jeśli bank prowadzący Jego rachunek walutowy ogłasza lub stosuje kilka różnych kursów walut w ciągu tego samego dnia?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku operacji dokonywanych za pomocą rachunku bankowego, kurs faktycznie zastosowany to taki, po którym dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej, czyli przeliczenia waluty obcej. Przy operacjach bankowych, w celu ustalenia różnic kursowych, dokonuje się przeliczenia waluty obcej po kursie bankowym, czyli kursie faktycznie zastosowanym. Według Wnioskodawcy, z art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przy obliczaniu różnic kursowych kurs faktyczny ma zastosowanie (oprócz zbycia/nabycia waluty) do otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. Dopiero, jeżeli nie jest możliwe z jakiegoś powodu uwzględnienie kursu faktycznie zastosowanego (np. w przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z rachunku walutowego banku zagranicznego, w którym nie jest ogłaszany kurs waluty stosowany do przeliczenia złotego), wówczas należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji na rachunku walutowym.
2013
18
sty

Istota:
Czy do przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych, udokumentowanych fakturą, zastosowany przez Spółkę kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania dokumentu, jest właściwy.
Fragment:
W celu ustalenia różnic kursowych stosuje się przeliczenie kosztów poniesionych w walutach obcych według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania faktury (rachunku) oraz kurs faktycznie zastosowany w dniu zapłaty (co miało miejsce w przytoczonym przykładzie) lub w przypadku braku możliwości jego ustalenia - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, co skutkuje powstaniem dodatnich lub ujemnych różnic kursowych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy do przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych, udokumentowanych fakturą, zastosowany przez Spółkę kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania dokumentu, jest właściwy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania od kontrahentów faktur wystawionych w walutach obcych, do wyceny kosztów stosowany jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zaksięgowania dokumentów w księgach Spółki. Art. 15 ust. 4e updop stanowi, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2013
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.