Kurs | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

Możliwość zastosowania kursu Kryptowalut ze strony przedstawiającej kurs średni z największych giełd kryptowalut; wyliczenia kursu transakcji zbycia bądź zakupu Kryptowaluty; ujęcie w remanencie kryptowalut na dzień 31 grudnia; wycena ujętych w remanencie kryptowalut; sposób dokonywania rozliczeń w przypadku sprzedaży Kryptowalut objętych remanentem.

Fragment:

W odniesieniu do kwestii wyliczenia kursu transakcji zbycia bądź zakupu Kryptowaluty, której kurs nie jest wyrażony w prawnych środkach płatniczych (a np. w innej Kryptowalucie), organ zasadniczo zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym przez Wnioskodawcę, że powinien w takim przypadku wykorzystać kursy innych Kryptowalut, których kursy wyrażone są w prawnych środkach płatniczych. Przyjęcie takiej zasady pozwoli każdorazowo na wyliczenie faktycznie zastosowanego kursu nabywanej lub zbywanej Kryptowaluty i w efekcie jej wartości w momencie dokonania transakcji (nawet jeżeli giełda nie określa jej kursu wprost) poprzez wykorzystanie i powiązanie z daną Kryptowalutą kursu innej Kryptowaluty. Jednak może zaistnieć sytuacja, o której Wnioskodawca wspomniał w opisie stanu faktycznego, że może się zdarzyć, że kursy na danej giełdzie kryptowalut przedstawione są wyłącznie pomiędzy różnymi Kryptowalutami, a więc na podstawie jej kursów nie jest możliwe wyliczenie kursu danej Kryptowaluty w odniesieniu do prawnego środka płatniczego któregokolwiek z państw. W takim zatem przypadku, gdy nie ma żadnej możliwości wyrażenia kursu Kryptowaluty w jakiejkolwiek walucie – prawnym środku płatniczym jakiegokolwiek państwa, należy ustalić kurs w sposób najbardziej zbliżony do kursu rynkowego – np. ze strony internetowej przedstawiającej średni kurs z największych giełd Kryptowalut. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wyliczenia kursu transakcji zbycia bądź zakupu Kryptowaluty, uznano za nieprawidłowe.

2018
8
wrz

Istota:

Opodatkowanie 23% stawką VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę

Fragment:

W zakres w/w usług wchodzą: część teoretyczna kursu - wykłady w salach z techniki jazdy, bezpieczeństwa poruszania się po obiektach zamkniętych sportowych, bezpieczeństwa osobistego (zachowanie się w sytuacji po wywrotce na motocyklu), zasady bezpiecznego poruszania się po obiekcie (włączanie do ruchu na torze oraz zjazd z toru a także manewry wyprzedzania oraz omijania) hamowanie awaryjne część praktyczna kursu - jazdy w grupach po torze w rejestrach czasowych, jazda w grupie z instruktorem. Uczestnicy są podzieleni na grupy w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności techniki jazdy. Uczestnik nie otrzymuje żadnych certyfikatów, kurs służy mu do podnoszenia indywidualnych umiejętności poruszania się motocyklem. Uczestnicy wykonują część praktyczną na swoich motocyklach, jak również możliwe jest korzystanie za odpłatnością z motocykli szkolącego. Wszyscy uczestnicy posiadają już prawo jazdy kategorii A lub A1. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy motocyklem na torach zamkniętych wyścigowych (obiekty sportowe) sklasyfikowanej według GUS w Łodzi w PKWiU 85.53.11.0 podlegają opodatkowaniu VAT stawką 23%? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że usługi szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy motocyklem na torach zamkniętych wyścigowych (obiekty sportowe) sklasyfikowanej według GUS w Łodzi w PKWiU 85.53.11.0 podlegają opodatkowaniu VAT stawką 23%.

2018
25
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT specjalistycznych szkoleń i kursów

Fragment:

(...) Kurs doskonalający umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - obowiązek odbycia powyższego kursu nakłada Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W wymienionych szkoleniach i kursach uczestniczą z własnej inicjatywy osoby prywatne, jak również osoby kierowane przez firmy prywatne bądź Powiatowe Urzędy Pracy. Finansowanie szkoleń odbywa się ze środków własnych (osoby fizyczne), środków firmowych (osoby fizyczne kierowane przez firmy sektora prywatnego), jak też w całości ze środków publicznych (osoby kierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy). Z wniosku wynika, że przedmiotowe szkolenia i kursy Wnioskodawca wykonuje jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jednostka działa na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943). Usługi szkoleniowe obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem oraz nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

2018
25
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem prezesa zarządu w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z działalnością spółki.

Fragment:

(...) kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z działalnością Spółki nie stanowią dla Prezesa Zarządu przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że z tego tytułu na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Opłacane lub zwracane Prezesowi Zarządu koszty udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych związane będą bowiem z działalnością Spółki, a Prezes Zarządu zobowiązany będzie na podstawie zawartej ze Spółką umowy w nich uczestniczyć. Udział Prezesa zarządu w tych przedsięwzięciach – jak wskazuje Wnioskodawca – ma na celu zarówno promowanie Spółki na zewnątrz, jak i podnoszenie kwalifikacji Prezesa Zarządu niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków umownych względem Spółki. W szczególności udział w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ma umożliwić Prezesowi Zarządu wypełnianie jego obowiązków w należyty sposób, z uwzględnieniem (...)

2018
15
kwi

Istota:

- możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla kursów umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych oraz umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy
- możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla kursów umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych oraz umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy

Fragment:

U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.) (dalej: Rozporządzenie) Powiat przez Zespół prowadzi kształcenie ustawiczne w szczególności w następujących formach pozaszkolnych: kurs umiejętności zawodowych; kurs kompetencji ogólnych; kurs, inny niż wymienione w pkt 1-2, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (dalej łącznie: Kursy). Celem Kursów jest szkolenie i kształcenie zawodowe osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, jak i osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Przykładowo, Kursy dotyczą nauki zawodu kelnera, fryzjera czy kształcenia w zakresie obsługi kasy rejestrującej. Powiat przeprowadza Kursy co do zasady na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych szczególności z: powiatowymi urzędami pracy, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi. W myśl § 31 Rozporządzenia, Powiat – przez Zespół będący publiczną placówką – jest zobowiązany do współpracy z: (i) pracodawcami w zakresie: organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego, przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, kształcenia ustawicznego pracowników, (ii) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach, (iii) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

2018
15
kwi

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy, stwierdzające że usługi edukacyjne, które są kursami umożliwiającymi uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych realizowane przez Placówki działające na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty w formie stacjonarnej poza miejscem prowadzonej działalności lub poza siedzibą placówki wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jak również w formie zdalnej w ramach kursów prowadzonych przez Placówki, realizowane zgodnie z formą usług wymienioną w ww. zaświadczeniach, będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Fragment:

(...) kursy w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego, kursy w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, kursy dotyczące rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem. w odniesieniu do Placówki w R. kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu: „ Biznes ” - organizowanie i prowadzenie kursów dotyczących rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem. „ Ludzie ” - organizowanie i prowadzenie kursów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, (tzw. szkolenia miękkie) „ Technologie ” - organizowanie i prowadzenie kursów informatycznych i laboratoriów w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego oraz propagowanie wiedzy informatycznej. w odniesieniu do Placówki w L.: w zaświadczeniu brak wpisu przedmiotu/zakresu działalności.

2018
13
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dla usług polegających na nauczaniu

Fragment:

Lekcje w ramach danego kursu następują po sobie w określonym porządku, zgodnie z programem danego kursu. Lektor przeprowadza z Uczniem lekcję, którą wskazuje mu Platforma (np. po przerobieniu przez Ucznia 20 lekcji z danego kursu, przy kolejnym nawiązaniu połączenia z lektorem rozpocznie się lekcja nr 21 z danego kursu). Przygotowane wcześniej przez Wnioskodawcę materiały dydaktyczne automatycznie zostaną wyświetlone na ekranie komputera lektora i Ucznia. Uczeń może wybrać inną lekcję, ewentualnie lekcję bez materiałów, niemniej podstawą kształcenia Ucznia jest zawsze wybrany kurs. W rezultacie Uczniowie, którzy wybrali ten sam kurs, realizują ten sam program, ukierunkowany na zdobycie przez nich konkretnie określonych w programie kursu kompetencji językowych. Klienci zgłaszają zainteresowanie zakupieniem kursu poprzez stronę internetową Wnioskodawcy lub telefonicznie. W przypadku akceptacji oferty Wnioskodawcy zawierana jest z Wnioskodawcą umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nauka języka angielskiego w ramach wybranego kursu. Kurs obejmuje zawsze konkretną określoną liczbę lekcji (minut) do wykorzystania na Platformie, w określonej jednostce czasu (np. 280 lekcji do zrealizowania na przestrzeni 24 miesięcy).

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów wraz ze wszystkimi elementami na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy; w zakresie uznania wszystkich elementów kursu jako świadczenia złożonego; w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku za wydanie świadectwa oraz w zakresie uznania za odrębne świadczenie wydania świadectwa.

Fragment:

Wnioskodawca zapewnia także w ramach wszystkich kursów opiekę nauczyciela, w tym konsultacje dotyczące prac domowych, sprawdzenie prac, a w przypadku niektórych kursów także przeprowadzenie i sprawdzenie egzaminów. W skład kursów wchodzą: opieka nauczyciela, podręczniki i ćwiczenia w formie zeszytów przystosowanych do wpięcia w segregator, segregator do podręcznika i ćwiczeń, instruktarz korzystania z materiałów edukacyjnych, płyty audio z etui do płyt (albo materiały audio do pobrania ze strony internetowej bądź też materiały dostępne online po zalogowaniu bez możliwości pobrania). Klienci obciążani są też obligatoryjną opłatą rejestracyjną przy zapisaniu się na pierwszy kurs oraz opłatą pocztową za dostarczenie materiałów edukacyjnych do kursantów. W przypadku niektórych kursów, kursant otrzymuje też inne, specyficzne dla konkretnego kursu materiały edukacyjne np. (...). Wszystkie kursy kształcenia korespondencyjnego są odpłatne, a odpłatność za kurs jest uiszczana przez kursantów bądź z góry za cały kurs, bądź za poszczególne miesięczne okresy korzystania z kursu. W związku z ukończeniem kursu Wnioskodawca może wystawić klientowi świadectwo. Klienci nie muszą zdecydować się na świadectwo.

2018
30
mar

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania bądź refundacji członkom Izby udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C.

Fragment:

W związku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym organizowanym przez Wnioskodawcę uczestnicy tych kursów, którymi są członkowie O. otrzymują albo możliwość bezpłatnego uczestnictwa w danym kursie organizowanym przez O. (pyt. 1) lub przez podmiot trzeci (pyt. 2), albo uczestnicy otrzymują refundację kosztów kursu w całości lub w części i, w takiej sytuacji O. dokonuje refundacji kosztów w formie pieniężnej po uprzednim ich poniesieniu i udokumentowaniu zgodnie z obowiązującym ich regulaminem (pyt. 3). Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w okolicznościach podanych we wniosku z uwagi na to, że członkowie samorządu nie otrzymują wprost pieniędzy, wartości pieniężnych ani też świadczeń w naturze (sytuacja opisana w pyt. 1,2) uczestnictwo w takich szkoleniach, może być wprost kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie. Również zwrot kosztów poniesionych za kurs (refundacja - sytuacja opisana w pyt. 3) stanowi formę zapewnienia nieodpłatności lub częściowej nieodpłatności dla członków O. i tutaj podobnie do czynienia mamy z pojęciem nieodpłatnego świadczenia. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Definicja taka wypracowana została (...)

2018
6
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku usług przeprowadzania kursów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2017 r. (data wpływu 5 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług przeprowadzania kursów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług przeprowadzania kursów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Pana przedsiębiorstwo otrzymało możliwość przeprowadzenia kursów w zakresie: „ Kadr i płac ”, „ Podstaw rachunkowości ” oraz „ Zaawansowanej rachunkowości finansowej i podatkowej ”. Kursy są realizowane w ramach projektu „ Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników ” i dofinansowane w co najmniej 70% ze środków unijnych. Organizatorem powyższego jest prywatna szkoła wyższa, a kursy skierowane są wyłącznie do pracowników (mikro, małych i średnich firm) zamieszkujących województwo pomorskie w celu powiększenia ich kompetencji zawodowych. Powyższe usługi świadczyć Pan będzie jako trener szkoleniowy. Po zakończeniu danej edycji kursu wystawi Pan fakturę dokumentującą zakończenie usług. Pana przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże nie jest jednostką szkoleniową.