Kurs | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku cyklu szkoleń dla repatriantów w formie kursu językowego (język polski) oraz warsztatów.

Fragment:

Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży opodatkowanej – wynajem dzierżawionych sal wykładowych, pomieszczeń, z tytułu prowadzenia Agencji Zatrudnienia jak również przychody zwolnione – prowadzenie 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 2-letniego liceum uzupełniającego ogólnokształcącego, szkoły policealnej, z tytułu organizowanych kursów i szkoleń kończących się egzaminem, a uczestnik otrzymuje zaświadczenie, świadectwo kwalifikacyjne oraz uprawnienia państwowe w zależności od celu i rodzaju kursu np. szkolenia BHP, obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło, obsługi wózków widłowych, spawania metodą TIG i MAG, pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, obsługi komputerów. Wnioskodawca zgodnie ze statutem podpisał umowę na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla repatriantów w postaci kursu językowego (język polski) oraz warsztatów „ (...) ”. Wszystkie szkolenia i kursy Wnioskodawca wykonuje jako jednostka kształcenia ustawicznego, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, czyli jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych przez Kuratora Oświaty, a następnie przez Starostę Powiatowego w Z na podstawie art. 168 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego.

2018
29
gru

Istota:

Skutki podatkowe pokrycia przez Spółkę kosztów z tytułu uczestnictwa Zarządzającej w konferencjach, kursach i szkoleniach oraz zwrotu wydatków z tego tytułu

Fragment:

A zatem, ww. zwolnienie znajdzie zastosowanie w przypadku uczestnictwa przez zarządzającego w konferencji lub obowiązkowym szkoleniu czy obowiązkowym kursie (tj. takim szkoleniu czy kursie, które nie stanowią dla niego przychodu). Są to bowiem sytuacje, w których zarządzający wykonuje czynności, do których został zobligowany i które leżą w interesie spółki, bowiem przyczyniają się do osiągnięcia przez nią przychodów. Natomiast w przypadku uczestnictwa przez zarządzającego w pozostałych szkoleniach czy kursach, które służą poszerzeniu jego indywidualnej wiedzy i umiejętności, ww. zwolnienie nie może być stosowane. Trudno bowiem uznać, że są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów spółki. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że pokrycie przez Spółkę kosztów uczestnictwa Wnioskodawczyni w konferencjach, szkoleniach bądź kursach dotyczących tylko i wyłącznie tematyki branżowej nie spowodowało powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do zwrotu wydatków w związku z uczestnictwem w powyższych konferencjach, szkoleniach bądź kursach (diety i inne należności) należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni uzyskała przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
8
lis

Istota:

Możliwość zastosowania kursu Kryptowalut ze strony przedstawiającej kurs średni z największych giełd kryptowalut; wyliczenia kursu transakcji zbycia bądź zakupu Kryptowaluty; ujęcie w remanencie kryptowalut na dzień 31 grudnia; wycena ujętych w remanencie kryptowalut; sposób dokonywania rozliczeń w przypadku sprzedaży Kryptowalut objętych remanentem.

Fragment:

W odniesieniu do kwestii wyliczenia kursu transakcji zbycia bądź zakupu Kryptowaluty, której kurs nie jest wyrażony w prawnych środkach płatniczych (a np. w innej Kryptowalucie), organ zasadniczo zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym przez Wnioskodawcę, że powinien w takim przypadku wykorzystać kursy innych Kryptowalut, których kursy wyrażone są w prawnych środkach płatniczych. Przyjęcie takiej zasady pozwoli każdorazowo na wyliczenie faktycznie zastosowanego kursu nabywanej lub zbywanej Kryptowaluty i w efekcie jej wartości w momencie dokonania transakcji (nawet jeżeli giełda nie określa jej kursu wprost) poprzez wykorzystanie i powiązanie z daną Kryptowalutą kursu innej Kryptowaluty. Jednak może zaistnieć sytuacja, o której Wnioskodawca wspomniał w opisie stanu faktycznego, że może się zdarzyć, że kursy na danej giełdzie kryptowalut przedstawione są wyłącznie pomiędzy różnymi Kryptowalutami, a więc na podstawie jej kursów nie jest możliwe wyliczenie kursu danej Kryptowaluty w odniesieniu do prawnego środka płatniczego któregokolwiek z państw. W takim zatem przypadku, gdy nie ma żadnej możliwości wyrażenia kursu Kryptowaluty w jakiejkolwiek walucie – prawnym środku płatniczym jakiegokolwiek państwa, należy ustalić kurs w sposób najbardziej zbliżony do kursu rynkowego – np. ze strony internetowej przedstawiającej średni kurs z największych giełd Kryptowalut. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wyliczenia kursu transakcji zbycia bądź zakupu Kryptowaluty, uznano za nieprawidłowe.

2018
8
wrz

Istota:

Opodatkowanie 23% stawką VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę

Fragment:

W zakres w/w usług wchodzą: część teoretyczna kursu - wykłady w salach z techniki jazdy, bezpieczeństwa poruszania się po obiektach zamkniętych sportowych, bezpieczeństwa osobistego (zachowanie się w sytuacji po wywrotce na motocyklu), zasady bezpiecznego poruszania się po obiekcie (włączanie do ruchu na torze oraz zjazd z toru a także manewry wyprzedzania oraz omijania) hamowanie awaryjne część praktyczna kursu - jazdy w grupach po torze w rejestrach czasowych, jazda w grupie z instruktorem. Uczestnicy są podzieleni na grupy w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności techniki jazdy. Uczestnik nie otrzymuje żadnych certyfikatów, kurs służy mu do podnoszenia indywidualnych umiejętności poruszania się motocyklem. Uczestnicy wykonują część praktyczną na swoich motocyklach, jak również możliwe jest korzystanie za odpłatnością z motocykli szkolącego. Wszyscy uczestnicy posiadają już prawo jazdy kategorii A lub A1. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy motocyklem na torach zamkniętych wyścigowych (obiekty sportowe) sklasyfikowanej według GUS w Łodzi w PKWiU 85.53.11.0 podlegają opodatkowaniu VAT stawką 23%? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że usługi szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy motocyklem na torach zamkniętych wyścigowych (obiekty sportowe) sklasyfikowanej według GUS w Łodzi w PKWiU 85.53.11.0 podlegają opodatkowaniu VAT stawką 23%.

2018
25
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT specjalistycznych szkoleń i kursów

Fragment:

(...) Kurs doskonalający umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - obowiązek odbycia powyższego kursu nakłada Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W wymienionych szkoleniach i kursach uczestniczą z własnej inicjatywy osoby prywatne, jak również osoby kierowane przez firmy prywatne bądź Powiatowe Urzędy Pracy. Finansowanie szkoleń odbywa się ze środków własnych (osoby fizyczne), środków firmowych (osoby fizyczne kierowane przez firmy sektora prywatnego), jak też w całości ze środków publicznych (osoby kierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy). Z wniosku wynika, że przedmiotowe szkolenia i kursy Wnioskodawca wykonuje jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jednostka działa na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943). Usługi szkoleniowe obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem oraz nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

2018
25
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem prezesa zarządu w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z działalnością spółki.

Fragment:

(...) kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z działalnością Spółki nie stanowią dla Prezesa Zarządu przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że z tego tytułu na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Opłacane lub zwracane Prezesowi Zarządu koszty udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych związane będą bowiem z działalnością Spółki, a Prezes Zarządu zobowiązany będzie na podstawie zawartej ze Spółką umowy w nich uczestniczyć. Udział Prezesa zarządu w tych przedsięwzięciach – jak wskazuje Wnioskodawca – ma na celu zarówno promowanie Spółki na zewnątrz, jak i podnoszenie kwalifikacji Prezesa Zarządu niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków umownych względem Spółki. W szczególności udział w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ma umożliwić Prezesowi Zarządu wypełnianie jego obowiązków w należyty sposób, z uwzględnieniem (...)

2018
15
kwi

Istota:

- możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla kursów umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych oraz umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy
- możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla kursów umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych oraz umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy

Fragment:

U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.) (dalej: Rozporządzenie) Powiat przez Zespół prowadzi kształcenie ustawiczne w szczególności w następujących formach pozaszkolnych: kurs umiejętności zawodowych; kurs kompetencji ogólnych; kurs, inny niż wymienione w pkt 1-2, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (dalej łącznie: Kursy). Celem Kursów jest szkolenie i kształcenie zawodowe osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, jak i osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Przykładowo, Kursy dotyczą nauki zawodu kelnera, fryzjera czy kształcenia w zakresie obsługi kasy rejestrującej. Powiat przeprowadza Kursy co do zasady na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych szczególności z: powiatowymi urzędami pracy, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi. W myśl § 31 Rozporządzenia, Powiat – przez Zespół będący publiczną placówką – jest zobowiązany do współpracy z: (i) pracodawcami w zakresie: organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego, przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, kształcenia ustawicznego pracowników, (ii) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach, (iii) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

2018
15
kwi

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy, stwierdzające że usługi edukacyjne, które są kursami umożliwiającymi uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych realizowane przez Placówki działające na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty w formie stacjonarnej poza miejscem prowadzonej działalności lub poza siedzibą placówki wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jak również w formie zdalnej w ramach kursów prowadzonych przez Placówki, realizowane zgodnie z formą usług wymienioną w ww. zaświadczeniach, będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Fragment:

(...) kursy w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego, kursy w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, kursy dotyczące rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem. w odniesieniu do Placówki w R. kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu: „ Biznes ” - organizowanie i prowadzenie kursów dotyczących rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem. „ Ludzie ” - organizowanie i prowadzenie kursów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, (tzw. szkolenia miękkie) „ Technologie ” - organizowanie i prowadzenie kursów informatycznych i laboratoriów w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego oraz propagowanie wiedzy informatycznej. w odniesieniu do Placówki w L.: w zaświadczeniu brak wpisu przedmiotu/zakresu działalności.

2018
13
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dla usług polegających na nauczaniu

Fragment:

Lekcje w ramach danego kursu następują po sobie w określonym porządku, zgodnie z programem danego kursu. Lektor przeprowadza z Uczniem lekcję, którą wskazuje mu Platforma (np. po przerobieniu przez Ucznia 20 lekcji z danego kursu, przy kolejnym nawiązaniu połączenia z lektorem rozpocznie się lekcja nr 21 z danego kursu). Przygotowane wcześniej przez Wnioskodawcę materiały dydaktyczne automatycznie zostaną wyświetlone na ekranie komputera lektora i Ucznia. Uczeń może wybrać inną lekcję, ewentualnie lekcję bez materiałów, niemniej podstawą kształcenia Ucznia jest zawsze wybrany kurs. W rezultacie Uczniowie, którzy wybrali ten sam kurs, realizują ten sam program, ukierunkowany na zdobycie przez nich konkretnie określonych w programie kursu kompetencji językowych. Klienci zgłaszają zainteresowanie zakupieniem kursu poprzez stronę internetową Wnioskodawcy lub telefonicznie. W przypadku akceptacji oferty Wnioskodawcy zawierana jest z Wnioskodawcą umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nauka języka angielskiego w ramach wybranego kursu. Kurs obejmuje zawsze konkretną określoną liczbę lekcji (minut) do wykorzystania na Platformie, w określonej jednostce czasu (np. 280 lekcji do zrealizowania na przestrzeni 24 miesięcy).

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów wraz ze wszystkimi elementami na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy; w zakresie uznania wszystkich elementów kursu jako świadczenia złożonego; w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku za wydanie świadectwa oraz w zakresie uznania za odrębne świadczenie wydania świadectwa.

Fragment:

Wnioskodawca zapewnia także w ramach wszystkich kursów opiekę nauczyciela, w tym konsultacje dotyczące prac domowych, sprawdzenie prac, a w przypadku niektórych kursów także przeprowadzenie i sprawdzenie egzaminów. W skład kursów wchodzą: opieka nauczyciela, podręczniki i ćwiczenia w formie zeszytów przystosowanych do wpięcia w segregator, segregator do podręcznika i ćwiczeń, instruktarz korzystania z materiałów edukacyjnych, płyty audio z etui do płyt (albo materiały audio do pobrania ze strony internetowej bądź też materiały dostępne online po zalogowaniu bez możliwości pobrania). Klienci obciążani są też obligatoryjną opłatą rejestracyjną przy zapisaniu się na pierwszy kurs oraz opłatą pocztową za dostarczenie materiałów edukacyjnych do kursantów. W przypadku niektórych kursów, kursant otrzymuje też inne, specyficzne dla konkretnego kursu materiały edukacyjne np. (...). Wszystkie kursy kształcenia korespondencyjnego są odpłatne, a odpłatność za kurs jest uiszczana przez kursantów bądź z góry za cały kurs, bądź za poszczególne miesięczne okresy korzystania z kursu. W związku z ukończeniem kursu Wnioskodawca może wystawić klientowi świadectwo. Klienci nie muszą zdecydować się na świadectwo.