Kurs | Interpretacje podatkowe

Kurs | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług w formie odpłatnych kurów i szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 622), kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: kwalifikacyjny kurs zawodowy; kurs umiejętności zawodowych; kurs kompetencji ogólnych; turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z § 73 Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego, do pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia należą rożnego rodzaju kursy, szkolenia, seminaria. Centrum może organizować i prowadzić różnorodne kursy dla dorosłych i młodzieży z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędów pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji. Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje Dyrektor Centrum. Dyrektor Centrum powołuje kierownika kursu i ustala szczegółowy zakres jego obowiązków. Kursy finansowane są ze środków podmiotów je zlecających. Rozliczenia dokonywane są w formie środków specjalnych jako działalność pozabudżetowa Centrum. Zasady odpłatności za kursy ustala Dyrektor Centrum. Wysokość wynagrodzenia nauczycieli uczących na kursach ustala Dyrektor Centrum. Wszystkie pozaszkolne formy kształcenia, tj. kursy, szkolenia, seminaria organizowane przez Centrum, prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie o systemie oświaty oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
2017
4
paź

Istota:
Czy Spółka po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i, tym samym, jako jednostka objęta systemem oświaty będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy dla usług kształcenia w zakresie krawiectwa, modelowania i konstrukcji odzieży w świetle opisanego w pozycji 74 zdarzenia przyszłego?
Fragment:
Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (PKD 85.59.B) i w jej w ramach organizuje stacjonarne kursy kształcenia dotyczące krawiectwa, modelowania i konstrukcji odzieży na terenie Polski, głównie dla osób dorosłych. Celem tych kursów jest dokwalifikowanie osób mających wykształcenie zawodowe związane z tematyką kursów, jednak nieaktywnych zawodowo oraz przekwalifikowanie osób pracujących dotąd w innych branżach, a chcących rozpocząć pracę w branży krawieckiej. Poza tym, wśród uczestników kursów są także osoby, które starają się pozyskać lub już pozyskały środki na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej związanej z krawiectwem i chcą zdobyć kompetencje w zakresie produkcji odzieży. Spółka posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy i jako taka realizuje także kursy w ramach szkoleń zawodowych zlecanych i finansowanych przez urzędy pracy dla osób nieaktywnych zawodowo. W związku z prowadzoną działalnością Spółka stara się aktualnie o wpisanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a po uzyskaniu takiego wpisu stanie się jednostką objętą systemem oświaty, zgodnie z art. 2 pkt 3a, art. 5 ust. 1 i art. 82 ust. ustawy o systemie oświaty. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług świadczonych usług kształcenia w zakresie krawiectwa, modelowania i konstrukcji odzieży.
2017
3
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT kursów na prawo jazdy kat. B
Fragment:
(...) kursów na prawo jazdy kat. B – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT kursów na prawo jazdy kat. B, prawa do wyrejestrowania z rejestru czynnych podatników podatku VAT. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 maja 2017r. (data wpływu 22 maja 2017r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako szkoła nauki jazdy, która prowadzi kursy w zakresie szkolenia tylko na kategorię „ B ”. PKD działalności 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. Prowadzenie tych szkoleń jest uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Szkolenia spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
14
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego oraz obowiązku dokumentowania ww. Kursów fakturami VAT.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli o których mowa powyżej świadczyć usługi kształcenia mające za przedmiot przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych (Kursy przygotowania do egzaminu maturalnego) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. Wnioskodawca w okresie, którego dotyczy zdarzenie przyszłe, będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Kursy, których dotyczy zdarzenie przyszłe, będą stanowiły, w ocenie Wnioskodawcy, usługi w zakresie kształcenia. Wnioskodawca zamierza świadczyć kursy, które zostały objęte treścią wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, na rzecz podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami, przy czym podmioty te nie będą się zaliczać do kategorii osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy też rolników ryczałtowych. Kursy objęte wnioskiem Wnioskodawcy zaliczać się będą do działu 85 PKWiU – usługi w zakresie edukacji. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii czy świadczenie Kursów przygotowania do egzaminu maturalnego będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
2016
13
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
Zauważyć należy, że wsparcie finansowe w ramach Projektu Mobilność Kadry Edukacyjnej obejmuje zarówno udział ryczałtowy w postaci wypłacanej uczestnikowi kwoty na pokrycie kosztów podróży, utrzymania czy kursu, jak i zapewnienie/zorganizowanie podróży, utrzymania i kursu przez organizację wysyłającą w umowie finansowej zawieranej przez Beneficjenta projektu (tu Wnioskodawcę) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wyraźnie jest mowa o tym, że Beneficjent przekaże uczestnikowi mobilności: albo pełne wsparcie finansowe w kategoriach budżetowych Podróż, Wsparcie indywidualne i Opłata za udział w kursie, w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych, jak określono w Załączniku III; lub wsparcie finansowe w kategoriach budżetowych: Podróż, Wsparcie indywidualne i Opłata za udział w kursie, w formie zapewnienia/zorganizowania uczestnikom wymaganej/-ego podróży, utrzymania kursu. W takim przypadku Beneficjent zapewni, że warunki podróży, utrzymania i kursu spełni a standardy należytego poziomu jakości i bezpieczeństwa. Beneficjent może łączyć obie formy określone w powyższych akapitach, o ile zapewni sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich uczestników. Zatem wsparcie finansowe w ramach Projektu Mobilność Kadry Edukacyjnej może przybierać również formę świadczeń czy usług przyznanych uczestnikom projektu w postaci zapewnienia i zorganizowania na koszt organizacji wysyłającej podróży, utrzymania i kursu, co nadal jest traktowane jako wsparcie finansowe.
2016
31
lip

Istota:
Opodatkowanie stawką podstawową szkoleń energetycznych
Fragment:
Nr .../2016, Spółka uzyskała akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w zakresie: Autodesk Revit Architectore - kurs obejmujący 30 godz. zajęć, Autodesk Investor - kurs obejmujący 30 godz. zająć, Autodesk Robowt Structural Anlysis - kurs obejmujący 30 godz. zajęć, Autodesk 3ds Max - kurs obejmujący 30 godz. zajęć, Ocena energetyczna budynków - kurs obejmujący 30 godz. zajęć, Odnawialne źródła energii - kurs obejmujący 30 godz. zajęć. Dla wyżej wymienionych kursów, jako miejsca prowadzenia kształcenia pod adresem prowadzonej przez Spółkę placówki w .... Oprócz ww. kursów objętych akredytacją ... Kuratora Oświaty, Spółka oferuje również inne szkolenia zawodowe, których tematyka, forma organizacyjna, czas trwania oraz miejsce są dostosowywane do aktualnego zapotrzebowania rynku. Oferta Spółki obejmuje szkolenia na uprawnienia energetyczne (dalej: szkolenia energetyczne): G1, G2, G3, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.: dalej. Prawo energetyczne) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm., dalej: rozporządzenie wykonawcze). Szkolenia są organizowane we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej i odbywają się cyklicznie na terenie całego kraju.
2016
19
lip

Istota:
Opodatkowanie stawką podstawową szkoleń energetycznych
Fragment:
Nr .../2016, Spółka uzyskała akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w zakresie: Autodesk Revit Architectore - kurs obejmujący 30 godz. zajęć, Autodesk Investor - kurs obejmujący 30 godz. zająć, Autodesk Robowt Structural Anlysis - kurs obejmujący 30 godz. zajęć, Autodesk 3ds Max - kurs obejmujący 30 godz. zajęć, Ocena energetyczna budynków - kurs obejmujący 30 godz. zajęć, Odnawialne źródła energii - kurs obejmujący 30 godz. zajęć. Dla wyżej wymienionych kursów, jako miejsca prowadzenia kształcenia pod adresem prowadzonej przez Spółkę placówki w .... Oprócz ww. kursów objętych akredytacją ... Kuratora Oświaty, Spółka oferuje również inne szkolenia zawodowe, których tematyka, forma organizacyjna, czas trwania oraz miejsce są dostosowywane do aktualnego zapotrzebowania rynku. Oferta Spółki obejmuje szkolenia na uprawnienia energetyczne (dalej: szkolenia energetyczne): G1, G2, G3, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.: dalej. Prawo energetyczne) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm., dalej: rozporządzenie wykonawcze). Szkolenia są organizowane we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej i odbywają się cyklicznie na terenie całego kraju.
2016
19
lip

Istota:
Czy do obliczania wartości opłaty za prowadzenie rachunku walutowego oraz prowizji z tytułu dokonywanych na rachunku walutowym operacji -Spółka właściwie zamierza stosować zamieszczony na wyciągu bankowym kurs faktycznie zastosowany, którym jest odpowiednio kurs kupna banku lub kurs średni NBP w zależności od tytułu obciążenia zgodnie z postanowieniami ogólnymi taryfy stanowiącej integralną część umowy z bankiem?
Fragment:
(...) kursy kupna banku lub kurs średni NBP podawane do wiadomości w tabeli kursów banku Spółki, w zależności od tytułu pobieranej opłaty, zgodnie z postanowieniami ogólnymi taryfy; są one wyszczególnione na wyciągu bankowym w pozycji danej operacji jako kursy faktycznie zastosowane do przeliczania tych prowizji i opłat) – w przypadku rozchodu z konta walutowego, tj. pobierania przez Bank opłat i prowizji bankowych wyrażonych w walucie dochodzi do wymiany wartości wyrażonych w walucie obcej na złote polskie i jest możliwe w odniesieniu do powyższych operacji użycie danego kursu zastosowanego przez bank, gdyż bank w każdym przypadku stosuje określony, zgodnie z postanowieniami ogólnymi taryfy, w zależności od tytułu pobieranej opłaty, kurs wymiany walut. Tak więc w tym przypadku dochodzi do faktycznego przewalutowania, można więc ustalić zastosowany kurs waluty. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki jest prawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonywania płatności za towary w polskich złotych wg kursu sztywnego
Fragment:
Z kolei, w myśl art. 15 ust. 3 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Regulacje art. 15a ustawy o CIT stanowią wyczerpujący zestaw reguł, które są niezbędne do wyliczenia dodatnich oraz ujemnych różnic kursowych.
2016
20
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT kursów/szkoleń prowadzonych drogą elektroniczną
Fragment:
Dzień drugi to Kurs Instruktorski (do kursu przystąpić może osoba, która ukończyła 18 lat). Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „ Instructor Trainer ”. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami. Ilość osób na kursie - maksymalnie 30 osób (5 grup po 6 osób). Ocena: Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny dwa lata. Po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny Kurs BLS /Basic Life Support/ i AED /Automated External Defibrillation/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji. Kurs ALS /Advanced Life Support/ Cele kursu - wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia.
2016
14
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kurs
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.