Kurs | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurs. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

- możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla kursów umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych oraz umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy
- możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla kursów umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych oraz umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy

Fragment:

U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.) (dalej: Rozporządzenie) Powiat przez Zespół prowadzi kształcenie ustawiczne w szczególności w następujących formach pozaszkolnych: kurs umiejętności zawodowych; kurs kompetencji ogólnych; kurs, inny niż wymienione w pkt 1-2, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (dalej łącznie: Kursy). Celem Kursów jest szkolenie i kształcenie zawodowe osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, jak i osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Przykładowo, Kursy dotyczą nauki zawodu kelnera, fryzjera czy kształcenia w zakresie obsługi kasy rejestrującej. Powiat przeprowadza Kursy co do zasady na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych szczególności z: powiatowymi urzędami pracy, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi. W myśl § 31 Rozporządzenia, Powiat – przez Zespół będący publiczną placówką – jest zobowiązany do współpracy z: (i) pracodawcami w zakresie: organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego, przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, kształcenia ustawicznego pracowników, (ii) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach, (iii) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

2018
15
kwi

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy, stwierdzające że usługi edukacyjne, które są kursami umożliwiającymi uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych realizowane przez Placówki działające na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty w formie stacjonarnej poza miejscem prowadzonej działalności lub poza siedzibą placówki wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jak również w formie zdalnej w ramach kursów prowadzonych przez Placówki, realizowane zgodnie z formą usług wymienioną w ww. zaświadczeniach, będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Fragment:

(...) kursy w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego, kursy w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, kursy dotyczące rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem. w odniesieniu do Placówki w R. kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu: „ Biznes ” - organizowanie i prowadzenie kursów dotyczących rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr, finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem. „ Ludzie ” - organizowanie i prowadzenie kursów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, (tzw. szkolenia miękkie) „ Technologie ” - organizowanie i prowadzenie kursów informatycznych i laboratoriów w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego oraz propagowanie wiedzy informatycznej. w odniesieniu do Placówki w L.: w zaświadczeniu brak wpisu przedmiotu/zakresu działalności.

2018
13
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dla usług polegających na nauczaniu

Fragment:

Lekcje w ramach danego kursu następują po sobie w określonym porządku, zgodnie z programem danego kursu. Lektor przeprowadza z Uczniem lekcję, którą wskazuje mu Platforma (np. po przerobieniu przez Ucznia 20 lekcji z danego kursu, przy kolejnym nawiązaniu połączenia z lektorem rozpocznie się lekcja nr 21 z danego kursu). Przygotowane wcześniej przez Wnioskodawcę materiały dydaktyczne automatycznie zostaną wyświetlone na ekranie komputera lektora i Ucznia. Uczeń może wybrać inną lekcję, ewentualnie lekcję bez materiałów, niemniej podstawą kształcenia Ucznia jest zawsze wybrany kurs. W rezultacie Uczniowie, którzy wybrali ten sam kurs, realizują ten sam program, ukierunkowany na zdobycie przez nich konkretnie określonych w programie kursu kompetencji językowych. Klienci zgłaszają zainteresowanie zakupieniem kursu poprzez stronę internetową Wnioskodawcy lub telefonicznie. W przypadku akceptacji oferty Wnioskodawcy zawierana jest z Wnioskodawcą umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nauka języka angielskiego w ramach wybranego kursu. Kurs obejmuje zawsze konkretną określoną liczbę lekcji (minut) do wykorzystania na Platformie, w określonej jednostce czasu (np. 280 lekcji do zrealizowania na przestrzeni 24 miesięcy).

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów wraz ze wszystkimi elementami na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy; w zakresie uznania wszystkich elementów kursu jako świadczenia złożonego; w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku za wydanie świadectwa oraz w zakresie uznania za odrębne świadczenie wydania świadectwa.

Fragment:

Wnioskodawca zapewnia także w ramach wszystkich kursów opiekę nauczyciela, w tym konsultacje dotyczące prac domowych, sprawdzenie prac, a w przypadku niektórych kursów także przeprowadzenie i sprawdzenie egzaminów. W skład kursów wchodzą: opieka nauczyciela, podręczniki i ćwiczenia w formie zeszytów przystosowanych do wpięcia w segregator, segregator do podręcznika i ćwiczeń, instruktarz korzystania z materiałów edukacyjnych, płyty audio z etui do płyt (albo materiały audio do pobrania ze strony internetowej bądź też materiały dostępne online po zalogowaniu bez możliwości pobrania). Klienci obciążani są też obligatoryjną opłatą rejestracyjną przy zapisaniu się na pierwszy kurs oraz opłatą pocztową za dostarczenie materiałów edukacyjnych do kursantów. W przypadku niektórych kursów, kursant otrzymuje też inne, specyficzne dla konkretnego kursu materiały edukacyjne np. (...). Wszystkie kursy kształcenia korespondencyjnego są odpłatne, a odpłatność za kurs jest uiszczana przez kursantów bądź z góry za cały kurs, bądź za poszczególne miesięczne okresy korzystania z kursu. W związku z ukończeniem kursu Wnioskodawca może wystawić klientowi świadectwo. Klienci nie muszą zdecydować się na świadectwo.

2018
30
mar

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania bądź refundacji członkom Izby udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C.

Fragment:

W związku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym organizowanym przez Wnioskodawcę uczestnicy tych kursów, którymi są członkowie O. otrzymują albo możliwość bezpłatnego uczestnictwa w danym kursie organizowanym przez O. (pyt. 1) lub przez podmiot trzeci (pyt. 2), albo uczestnicy otrzymują refundację kosztów kursu w całości lub w części i, w takiej sytuacji O. dokonuje refundacji kosztów w formie pieniężnej po uprzednim ich poniesieniu i udokumentowaniu zgodnie z obowiązującym ich regulaminem (pyt. 3). Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w okolicznościach podanych we wniosku z uwagi na to, że członkowie samorządu nie otrzymują wprost pieniędzy, wartości pieniężnych ani też świadczeń w naturze (sytuacja opisana w pyt. 1,2) uczestnictwo w takich szkoleniach, może być wprost kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie. Również zwrot kosztów poniesionych za kurs (refundacja - sytuacja opisana w pyt. 3) stanowi formę zapewnienia nieodpłatności lub częściowej nieodpłatności dla członków O. i tutaj podobnie do czynienia mamy z pojęciem nieodpłatnego świadczenia. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Definicja taka wypracowana została (...)

2018
6
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku usług przeprowadzania kursów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2017 r. (data wpływu 5 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług przeprowadzania kursów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług przeprowadzania kursów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Pana przedsiębiorstwo otrzymało możliwość przeprowadzenia kursów w zakresie: „ Kadr i płac ”, „ Podstaw rachunkowości ” oraz „ Zaawansowanej rachunkowości finansowej i podatkowej ”. Kursy są realizowane w ramach projektu „ Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników ” i dofinansowane w co najmniej 70% ze środków unijnych. Organizatorem powyższego jest prywatna szkoła wyższa, a kursy skierowane są wyłącznie do pracowników (mikro, małych i średnich firm) zamieszkujących województwo pomorskie w celu powiększenia ich kompetencji zawodowych. Powyższe usługi świadczyć Pan będzie jako trener szkoleniowy. Po zakończeniu danej edycji kursu wystawi Pan fakturę dokumentującą zakończenie usług. Pana przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże nie jest jednostką szkoleniową.

2018
2
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku kursów z branży pielęgnacji ciała na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT

Fragment:

Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: kwalifikacyjny kurs zawodowy; kurs umiejętności zawodowych; kurs kompetencji ogólnych; turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jak Spółka wskazała we wniosku o wydanie interpretacji Spółka zamierza prowadzić kursy wymienione w § 3 pkt 5 powyższego rozporządzenia, czyli inne niż kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz kurs kompetencji ogólnych kursy umożliwiające uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoba, która ukończy taki kurs otrzyma zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Realizacja kursów wymienionych w rozporządzeniu określającym pozaszkolne formy kształcenia również potwierdza, że Spółka będzie realizowała te kursy jako jednostka objęta systemem oświaty a także, że kursy te będą kursami w zakresie kształcenia - skoro wskazuje w jakich formach placówki kształcenia ustawicznego mogą prowadzić kształcenie. Okoliczność, że kursy realizowane przez Spółkę w ramach centrum Edukacyjnego (...)

2018
16
sty

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT nabywanych przez Wnioskodawcę usług szkolenia zawodowego z zakresu specjalistycznej obsługi Zautomatyzowanego Posterunku Radiolokacyjnego ZPR-10S

Fragment:

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca zawarł umowę na przeprowadzenie przez wykonawcę kursu personelu technicznego Zautomatyzowanego Posterunku Radiolokacyjnego ZPR-10S. Kurs zakończony zostanie egzaminem końcowym i poświadczony certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu budowy, eksploatacji i utrzymania Zautomatyzowanego Posterunku Radiolokacyjnego ZPR-10S oraz nada uprawnienia producenta do samodzielnego wykonywania obsługiwań technicznych ZPR-10S. Kurs przeprowadzony zostanie w ramach dwóch turnusów. Każdy turnus obejmuje cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń. Wykonawca usługi zapewni: przeprowadzenie zajęć przez osoby posiadające niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy, zasady działania, obsługi oraz diagnostyki i usuwania awarii na posterunku ZPR-10S; materiały dydaktyczne zawierające dokumenty informacyjne oraz prezentacje multimedialne z zakresu prowadzonego szkolenia dla wszystkich uczestników kursu. Uczestnikami szkolenia będą żołnierze, którzy obsługują bądź są planowani do obsługi sprzętu ZPR-10S. Otrzymane przez usługodawcę wynagrodzenie z tytułu świadczenia tej usługi będzie pochodziło w całości ze środków publicznych. Wykonawca usługi szkoleniowej nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe i nie świadczy usług w zakresie kształcenia i wychowania.

2018
4
sty

Istota:

Skutki podatkowe refundacji i finansowania członkom Izby udziału w kursach i szkoleniach zawodowych oraz obowiązków informacyjnych dotyczących sporządzenia informacji PIT-8C

Fragment:

Zasady korzystania z refundacji szkoleń lub kursów dla członków ....OIPiP opłacających składki członkowskie, jak również członków zwolnionych z opłacania tych składek zawarte w Regulaminie są następujące: specjalizacja finansowana w całości przez członka samorządu podlega refundacji w wysokości nie więcej niż 1 000 zł, przy czym refundacją może być przyznana jeden raz w ciągu 10 lat pracy zawodowej; kurs kwalifikacyjny podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz w ciągu czterech lat pracy zawodowej, jednak wysokość przyznanej refundacji nie może wynosić więcej niż 800 zł, kurs specjalistyczny podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz w ciągu dwóch lat pracy zawodowej, jednak wysokość przyznanej refundacji nie może wynosić więcej niż 250 zł, kurs dokształcający podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz w wciągu dwóch lat pracy zawodowej, jednak refundacja nie może wynosić więcej niż 200 zł; konferencje/zjazdy/sympozja/warsztaty podlegają refundacji do wysokości 40% poniesionych kosztów kształcenia, jeden raz w ciągu dwóch lat pracy zawodowej, jednak refundacja nie może wynosić więcej niż 250 zł – pielęgniarka może korzystać z tych form kształcenia na terenie całego kraju i po przedstawieniu stosownych ww. dokumentów może uzyskać refundację.

2017
4
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług w formie odpłatnych kurów i szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 622), kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: kwalifikacyjny kurs zawodowy; kurs umiejętności zawodowych; kurs kompetencji ogólnych; turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z § 73 Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego, do pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia należą rożnego rodzaju kursy, szkolenia, seminaria. Centrum może organizować i prowadzić różnorodne kursy dla dorosłych i młodzieży z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędów pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji. Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje Dyrektor Centrum. Dyrektor Centrum powołuje kierownika kursu i ustala szczegółowy zakres jego obowiązków. Kursy finansowane są ze środków podmiotów je zlecających. Rozliczenia dokonywane są w formie środków specjalnych jako działalność pozabudżetowa Centrum. Zasady odpłatności za kursy ustala Dyrektor Centrum. Wysokość wynagrodzenia nauczycieli uczących na kursach ustala Dyrektor Centrum. Wszystkie pozaszkolne formy kształcenia, tj. kursy, szkolenia, seminaria organizowane przez Centrum, prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie o systemie oświaty oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.