Kurator sądowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kurator sądowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
31
lip

Istota:

Czynności wykonywane na zlecenie sądu przez Wnioskodawcę jako kuratora sądowego, nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, zaś Wnioskodawca z tytułu ich wykonywania jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem usługi wykonywane przez Wnioskodawcę jako kuratora sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Przedstawione poglądy, przystają także do pozycji kuratora sądowego. W rezultacie kurator sądowy ustanowiony przez Sąd, ale wykonujący te czynności na własną odpowiedzialność, wykonuje czynności, które nie korzystają z wyłączenia określonego przepisem art. 15 ust. 3 pkt . 3 ustawy i w konsekwencji kurator sądowy posiada w tym zakresie status podatnika podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stwierdzić należy, że czynności wykonywane na zlecenie sądu przez Wnioskodawcę jako kuratora sądowego, nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, zaś Wnioskodawca z tytułu ich wykonywania jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem usługi wykonywane przez Wnioskodawcę jako kuratora sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

2014
12
mar

Istota:

• opodatkowanie wynagrodzenia pobieranego przez Wnioskodawcę z tytułu kurateli sądowej nieruchomości, co do której nie jest zarządcą (ani sądowym ani na zlecenie właścicieli) oraz zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla tych czynności,
• opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu kurateli sądowej nieruchomości, dla której Wnioskodawca jest jednocześnie zarządcą sądowym

Fragment:

(...) kurator sądowy ” dla „ Wnioskodawca (imię i nazwisko) - zarządca sądowy ” i uwzględnić tą fakturę zarówno w rejestrze sprzedaży VAT jak i w rejestrze zakupu VAT i odpowiednio naliczyć oraz odliczyć podatek od towarów i usług” należy wyjaśnić, że - jak wskazano powyżej – kurator sądowy (będący jednocześnie zarządcą sądowym nieruchomości) wykonuje swe czynności samodzielnie, odpłatnie, a przy tym ponosi za nie odpowiedzialność zarówno wobec osób trzecich, jak i właścicieli zarządzanej nieruchomości (czy też potencjalnych spadkobierców) oraz ustanawiającego go sądu, który też określa dla niego wynagrodzenie. Kurator sądowy działa w interesie ekonomicznym współwłaścicieli nieruchomości (czy też potencjalnych spadkobierców) lecz na zlecenie i z umocowania Sądu. Tym samym należy uznać, że zleceniodawcą czyli nabywcą usługi (usługobiorcą) jest Sąd, który wyznaczył kuratora sądowego nieruchomości, a w konsekwencji na fakturze, dokumentującej świadczenie usługi kurateli sądowej, jako odbiorca winien widnieć Sąd na zlecenie którego działa Wnioskodawca, niezależnie od tego z jakiego źródła pochodzą środki na wynagrodzenie za tą usługę.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wnioskodawca jako kurator sądowy osoby nieznanej z miejsca pobytu oraz osoby zmarłej ma obowiązek składania deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych, a w przypadku wystąpienia dochodu do zapłaty podatku?

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca jest kuratorem sądowym ustanowionym dla osoby nieznanej z miejsca pobytu oraz osoby zmarłej. W imieniu tych osób wnioskodawca zarządza lokalami wchodzącymi w skład nieruchomości będących w zarządzie wnioskodawcy uzyskując należne właścicielowi nieruchomości przychody. W świetle powyższego, kurator sądowy działa w imieniu i na rzecz właściciela nieruchomości z polecenia sądu. Nie oznacza to jednak, że przejmuje on funkcje podatnika w zakresie czynności wykonywanych na rzecz właściciela. Podatnikiem podatku powstałego wskutek przeprowadzonych przez kuratora sądowego, w imieniu i na rzecz właściciela transakcji, w dalszym ciągu jest właściciel nieruchomości. Kurator sądowy nie jest zatem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynajmu nieruchomości, a obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu nieruchomości w powołanym zakresie. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu usług wynajmu nieruchomości spoczywa wyłącznie na właścicielu nieruchomości. Właściciel jako podatnik powinien przychody uzyskiwane z tego źródła wykazywać w deklaracjach i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy, a następnie wykazać w zeznaniu rocznym.

2011
1
maj

Istota:

Czy jako kurator sądowy ustanowiony dla osoby nieobecnej Podatnik ma obowiązek składania w jej imieniu zeznań podatkowych a rozliczenie podatków nastąpi w momencie ustanowienia przez sąd spadkobierców nieobecnych właścicieli?

Fragment:

Z powyższego zatem wynika, iż kurator sądowy działa w imieniu i na rzecz właściciela nieruchomości z polecenia Sądu. Nie oznacza to jednak, że przejmuje on funkcje podatnika w zakresie czynności wykonywanych na rzecz właściciela. Podatnikiem podatku powstałego wskutek przeprowadzonych przez kuratora sądowego, w imieniu i na rzecz właściciela transakcji, w dalszym ciągu jest właściciel nieruchomości. Reasumując, kurator sądowy nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości, a obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu nieruchomości w powołanym zakresie. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu usług najmu/dzierżawy nieruchomości spoczywa na właścicielu nieruchomości i to właściciel powinien przychody uzyskiwane z tego źródła wykazywać w deklaracjach i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy, a następnie wykazać w zeznaniu rocznym. W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Zmiana lub uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe będzie wystawienie rachunków za najem lokali mieszkalnych i użytkowych bez uwzględnienia podatku VAT przez kuratora ądowego ustanowionego dla osoby nieobecnej?

Fragment:

Kurator sądowy może jedynie wystawiać dokumenty księgowe: -fakturę w przypadku gdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług -rachunek w przypadku gdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Prawidłowy dokument w którym są określone czynności kuratora jako sprzedawcy winien wskazywać jako sprzedawcę właściciela lub współwłaściciela a kuratora określać ewentualnie jako wystawcę. Kurator sądowy dokonuje wyłącznie czynności technicznej polegającej na wystawieniu faktury lub rachunku za sprzedawcę. W przypadku istnienia lub pojawienia się informacji o śmierci podatnika dla którego ustanowiono kuratora, rozliczenie podatków ulega zasadniczej zmianie. Po uzyskaniu postanowienia sądu o uznaniu dotychczasowego właściciela nieruchomości za zmarłego, rozliczanie podatków za osobę zmarłą nie może być dokonywane. Ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidują odprowadzania podatków za osoby zmarłe, kurator sądowy ustanowiony dla osoby nieobecnej, który otrzymał informację o śmierci reprezentowanego właściciela nieruchomości, powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego i zaprzestać odprowadzania podatków w imieniu osoby zmarłej.

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przez kuratora sądowego ustanowionego dla osoby nieobecnej

Fragment:

We wniosku wyrażone zostało stanowisko, iż jako kurator sądowy ustanowiony dla osoby nieobecnej nie miał Pan obowiązku składania w jej imieniu zeznań podatkowych, gdyż podatnikiem jest faktyczny właściciel lub w przypadku jego śmierci - ustanowieni spadkobiercy. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawców Wykonywany przez kuratora sądowego, ustanowionego dla osoby nieobecnej zarząd nieruchomością jest regulowany przepisami prawa cywilnego i rodzinnego. Zgodnie z przepisem art. 601 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 43 poz. 296 ze zm.) kurator sądowy dla osoby nieobecnej może być ustanowiony przez sąd na wniosek każdej osoby zainteresowanej. Natomiast z brzmienia przepisu art. 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 ze zm.) wynika, że dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw i nie ma pełnomocnika, ustanawia się kuratora, który powinien przede wszystkim dążyć do ustalenia miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomić ją o stanie jej spraw. A co za tym idzie powinien ustalić, czy osoba ta istnieje.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do faktu życia właściciela nieruchomości oraz możliwości uzyskania z nim kontaktu, kurator powinien skorzystać z możliwości wystąpienia do sądu o wydanie postanowienia o uznaniu właściciela za zmarłego na zasadzie art. 29 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. ? Kodeks cywilny (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Według jakiej stawki w podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi świadczone przez kuratora sądowego wyznaczonego postanowieniem sądowym na zarządcę nieruchomości w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zniesienia współwłasności?
Czy faktury winny być wystawiane imieniem kuratora czy też imieniem współwłaściciela nieruchomości?

Fragment:

Nr 27, poz. 268 ze zm.) w zakresie dokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zarejestrowany podatnik wykonujący czynności opodatkowane tym podatkiem, posiadający numer NIP, wystawia faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży, które powinny zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy. Powołany przepis § 35 cytowanego rozporządzenia zawiera minimum danych, które winna zawierać faktura. Z powyższego wynika, że na fakturze obowiązkowo winno się oznaczyć strony - sprzedawcę i nabywcę. Zarządca nieruchomością jest jedynie - wystawcą faktury. Prawidłowa faktura dokumentująca czynności zarządcze nieruchomością winna wskazywać jako sprzedawcę właściciela/współwłaściciela nieruchomości, zaś zarządcę, ewentualnie, jako wystawcę faktury. W związku z powyższym zarządca nieruchomością jako wystawca faktury dokonuje czynności technicznej wystawienia faktury za sprzedawcę. Na fakturze jako sprzedawca winien być oznaczony podmiot faktycznie dokonujący sprzedaży. Z uwagi na to, że jest trzech współwłaścicieli nieruchomości (podatników) na udokumentowanie dokonanej przez nich sprzedaży, winny być wystawione niezależnie od siebie trzy dokumenty.

2011
1
lut

Istota:

Jak należy opodatkować przychody kuratora sądowego z tytułu świadczenia pomocy prawnej na zlecenie sądu?

Fragment:

(...) kuratora sądowego, działając zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w zakresie przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia że : Stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powołanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt. 9 ustawy podatkowej . Z sytuacji przedstawionej w piśmie wynika, że jest Pani kuratorem sądowym ustanowionym dla nieznanych z miejsca pobytu współwłaścicieli kamienicy i zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 24.02.2004 r. zostało przyznane Pani wynagrodzenie w wysokości 3.600,00 zł za rok 2003 oraz Sąd zezwolił na pobieranie miesięcznie kwoty 300,00 zł z dochodu jaki przynosi majątek nieznanych właścicieli.

2011
1
lut

Istota:

Czy kurator sądowy ma obowiązek zarejestrowania umowy wynajmu w imieniu właścicieli nieruchomości (nieznanych z miejsca pobytu), oraz w jaki sposób kurator sądowy ma uiszczać podatek dochodowy od osób fizycznych za wynajem nieruchomości za nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości ?

Fragment:

W świetle powyższego kurator sądowy działa w imieniu i na rzecz właścicieli nieruchomości z polecenia sądu. Nie oznacza to jednak, że przejmuje Pani funkcje podatnika w zakresie czynności wykonywanych na rzecz właścicieli nieruchomości. Z powyższego zatem wynika, że kurator sądowy nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 136 Ordynacji podatkowej podatnik może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, o czym stanowi art. 137 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią art. 137 § 2 Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

2011
1
sty

Istota:

Czy osoba zatrudniona na podstawie aktu mianowaniu na stanowisku kuratora sądowego jest zobowiązana do wystawiania rachunków oraz ich ewidencjonowania, numerowania i przechowywania zgodnie z art. 87 i 88 Ordynacji podatkowej ?

Fragment:

Zgodnie z ustawą o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przysługuje Pani zryczałtowane wynagrodzenie, od którego płatnik ma obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych , obliczone zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika więc, iż nie prowadzi Pani działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 pkt 9 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.