0113-KDIPT1-1.4012.651.2018.3.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową ... Centrum Nauki oraz związanego wyłącznie z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu 20 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 5października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) i z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową ... Centrum Nauki
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji;

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową ... Centrum Nauki;
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji;
 • braku obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika otrzymanych dotacji inwestycyjnych;
 • braku obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika wartości odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami: z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) oraz z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz prawo do reprezentacji Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wojewódzki Dom Kultury w ... zwany dalej WDK jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zmianami);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami);
 • statutu nadanego uchwałą nr ... Sejmiku Województwa ... z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Organizatorem WDK jest Województwo ....

WDK jest czynnym podatnikiem VAT nr NIP ....

W sprawach będących przedmiotem pytania nie toczy się żadne postępowanie podatkowe przeciwko WDK. Celem działania ...DK jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestniczenia w kulturze, a także tworzenia warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej.

Do podstawowych zadań WDK należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 2. Kształtowanie kompetencji w zakresie kultury (edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę).
 3. Dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz informacji dotyczących życia kulturalnego regionu.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką.
 5. Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru: tańca, muzyki, rękodzieła artystycznego.
 6. Wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych.
 7. Promocja i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie o tematyce regionalnej.
 8. Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów a w szczególności filmów o walorach artystycznych.
 9. Produkcja i koprodukcja filmów oraz wspieranie i inicjowanie produkcji filmowej.
 10. Wypożyczanie sprzętu do realizacji produkcji filmowych.
 11. Promocja i popularyzacja twórczości indywidualnej i zbiorowej w zakresie różnych dziedzin sztuki.

Powyższe zadania WDK realizuje poprzez:

 1. organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, koncertów, spektakli, wystaw, ekspozycji i innych form upowszechniania wszystkich dziedzin sztuki,
 2. różnorodne formy edukacji kulturalnej, w tym m.in. warsztaty i plenery artystyczne, konferencje oraz spotkania seminaryjno-warsztatowe,
 3. tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania i prognozowania potrzeb kulturalnych,
 4. upowszechnianie kultury filmowej polegające na organizowaniu przeglądów, festiwali oraz innej działalności kulturalnej i edukacyjnej związanej ze sztuką filmową, w tym między innymi poprzez uruchomienie .... Funduszu Filmowego,
 5. współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie dziecięcego i młodzieżowego ruchu artystycznego,
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, w tym w zakresie organizowania lub współorganizowania imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym i kultury fizycznej,
 7. doradztwo i szkolenia dla instruktorów i animatorów działalności kulturalnej,
 8. prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.

WDK może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:

 • usług nagłośnieniowych,
 • usług promocyjno-reklamowych.

Przychody uzyskane z działalności w/wym. mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową WDK.

Uchwałą nr ... Zarządu Województwa ... z dnia 2 marca 2018 roku zostało przy ...DK utworzone ... Centrum Nauki.

... Centrum Nauki w dalszym ciągu zwane ...CN - będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... zwanego dalej RPO W... na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę.

Zgodnie z kwotą alokacji uwzględnioną w RPO W... 2014-2020 źródłami finansowania inwestycji będą środki unijne w wysokości 16 mln euro oraz wkład własny pochodzący z budżetu Województwa ... w wysokości 2,4 mln euro, co stanowi 15% kosztów kwalifikowanych projektu. Całość środków przewidzianych na utworzenie ...CN to około 80 mln zł.

Realizacja projektu polegającego na utworzeniu ... Centrum Nauki obejmować będzie budowę budynku w ... z infrastrukturą oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące prezentowaniu i wyjaśniania w sposób naukowy zjawisk oraz zależności występujących w otaczającym świecie.

Koszt budowy budynku jest oszacowany na kwotę 35-46,5 mln zł, natomiast zakup eksponatów szacuje się na poziomie 28-35 mln zł.

Planowana działalność ... CENTRUM NAUKI w wybudowanym nowym obiekcie to:

 1. Ekspozycja podstawowa
  Ekspozycja prezentować będzie wiedzę naukową jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami:
  1. ...” czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne.
  2. ...”, czyli to, co my ludzie wytworzyliśmy korzystając z naszych umiejętności i pozyskanej wiedzy, artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura, itp.
  3. ...” czyli funkcjonowanie organizmu człowieka, zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum – logiczne myślenie itp.
 1. Planowe zajęcia laboratoryjne i warsztatowe
  Podstawowe założenia:
  1. ...CN dysponować będzie zespołem pomieszczeń laboratoryjnych oraz pomieszczeń na warsztaty specjalistyczne i ogólnorozwojowe.
  2. Zostanie wprowadzona ujednolicona liczebność grup laboratoryjnych i warsztatowych (usprawnienie logistyki grup). Przewiduje się grupy dla 12-16 uczestników (lub wielokrotność tej liczby) + opiekun grupy i instruktor. Wielkość grup uzależniona będzie od dostępnej powierzchni i wyposażenia – do ustalenia na kolejnym etapie.
  3. Długość zajęć podstawowych będzie wynosiła od 45-120 minut.
  4. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie o ściśle ustalonych godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć (max. 2-3 razy dziennie zależnie od zapotrzebowania).
  5. Scenariusze i tematyka zajęć będzie zmieniana w cyklach 3-4 miesięcznych (3-4 cykle zajęć w roku kalendarzowym).
  6. Zajęcia odbywać się będą w oddzielnej (separacja dostępu) części ośrodka.
  7. Tematyka zajęć będzie konsultowana z przedstawicielami uczelni deklarującymi współpracę merytoryczną (... i ...).

W/wym. zajęcia będą odpłatne, niezależnie od dostępu do ekspozycji.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

 1. Chemia, biochemia, biologia, biotechnologia, genetyka.
 2. Fizyka (np. aerodynamika/lotnictwo, elektrotechnika, elektronika).
 3. Programowanie, robotyka.

Tematyka zajęć warsztatowych:

 1. ...” – zajęcia typu praktycznego na poziomie podstawowym, rozwijającego zdolności manualne oraz konstruktorskie, różnotematyczne, „majsterkowanie” (budowa prostych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, budowa przyrządów pomiarowych, zabawek, modeli. Opanowanie prostych technik obróbki materiałów (ręczna i mechaniczna obróbka drewna, papieru, tworzyw sztucznych i metali).
 2. ...” – zajęcia typu praktycznego na poziomie zaawansowanym, rozwijającym wykorzystanie techniki przy projektowaniu i wykonawstwie. Systemy CAD, obróbka CNC, drukarki 3D. Tworzenie prostych elementów, montaż, strojenie. Konstruowanie aparatów elektrycznych (radio, urządzenia elektroniczne i elektryczne).
 3. Pracownia modelarska – konstruowanie prostych i zaawansowanych modeli zwykłych i RC.
  Uczestnicy zajęć i warsztatów będą mogli z nich korzystać po opłaceniu biletu wstępu.
  Wyżej wymienione zajęcia, warsztaty i pracownie będą odpłatne dla użytkowników.
 1. Działalność dodatkowa
  Wykłady z elementami interaktywności:
   1. Centrum prowadzić będzie wykłady i pokazy naukowe z użyciem narzędzi charakterystycznych dla interaktywnego modelu przekazywania wiedzy dla odbiorców z grup docelowych.
   2. Program cyklu wykładów obejmował będzie wiedzę z kilku dziedzin nauki, techniki, kultury itp.
   3. Przewidziana jest współpraca z tożsamymi projektami realizowanymi w regionie i kraju (Dziecięcy Uniwersytet ...., Politechnika Dziecięca, Mały Uniwersytet ..., Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci, Młodzieżowa Akademia ...) w celu realizacji wspólnych projektów, opracowania terminarzy, scenariuszy oraz konsultacji i wymiany doświadczeń oraz zasobów.
   4. Wykłady realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi deklarującymi współpracę merytoryczną (..., ...).
   5. Możliwe będzie również (np. 1-2 razy w półroczu) organizowanie wykładów lub pokazów dla publiczności niezgrupowanej (jednorazowy wstęp dla zainteresowanych).
   6. Proponowana nazwa działania: „...”.
   7. Opcjonalnie do ustalenia jest status już działających projektów w ramach Centrum.

  Ta część projektu przewidziana jest do realizacji w siedzibie ...DK w ...i, niektóre zajęcia/wykłady mogą być odpłatne - biletowane, niektóre zajęcia/wykłady mogą być świadczone nieodpłatnie.

  Zajęcia, wykłady i podejmowana współpraca z uczelniami czy innymi instytucjami o podobnej działalności jeśli nawet będzie odbywała się nieodpłatnie będzie służyć rozwojowi ...CN w celu umożliwienia wdrożenia nowych form albo rozwiązań na wystawach, zajęciach, laboratoriach czy warsztatach, które w ...CN są odpłatne i opodatkowane.

  1. Organizowanie wydarzeń specjalnych
   1. Organizowanie i prowadzenie jednorazowych oraz cyklicznych wydarzeń specjalnych w obiektach Centrum z wykorzystaniem jego infrastruktury (edukacyjnej i pozostałej) w formie eventów, konkursów, wystąpień publicznych, koncertów itp.
   2. Oferta wydarzeń specjalnych adresowana będzie do wybranych grup docelowych pod kątem zwiększenia ich zaangażowania w popularyzację nauki i rozpoznawalności Centrum, głównie: osoby dorosłe i seniorzy, naukowcy, wynalazcy, innowatorzy, przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pasjonaci, kolekcjonerzy.
   3. Organizowane wydarzenia nie muszą mieć ścisłego związku z działalnością edukacyjną.
   4. Organizowanie lub współorganizowanie cyklicznych, ogólnodostępnych imprez plenerowych w regionie. Kontynuacja istniejących projektów lub stworzenie nowej marki.
   5. Wydarzenia specjalne organizowane będą przy współpracy z innymi instytucjami prowadzącymi podobną działalność (np. CWK) przy wzajemnym wykorzystaniu zasobów.
   6. Prezentacje dorobku naukowo-technicznego ośrodków regionalnych w tym także studenckich kół naukowych, wynalazców, pasjonatów itp.

  Część wydarzeń będzie realizowana w nowym obiekcie ...CN w J..., gdzie przewidziana jest odpłatność za udział w formie biletów.

  Część w/wym. zadań będzie realizowana w siedzibie ...DK w ..., przewidziane tu zajęcia mogą być nieodpłatne ale promujące działalność obiektu w ..., zachęcające do odbycia zajęć w centrum nauki za odpłatnością.

  1. Współpraca z regionalnym systemem oświaty:
   1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu metod interaktywnej edukacji nieformalnej we współpracy z ... i ....
   2. Szkolenia dla nauczycieli „Ambasadorów”, zainteresowanych aktywnym i systematycznym korzystaniem z infrastruktury oraz oferty ...CN (wizyty, zajęcia planowane, wykłady itp.).
   3. Współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie propagowania oferty ...CN, udział w zewnętrznych konferencjach i spotkaniach władz i przedstawicieli oświaty w województwie.
   4. Współpraca przy praktycznym kształceniu przyszłych nauczycieli (praktyki studenckie, wolontariat) we współpracy z deklarującymi wsparcie uczelniami wyższymi (..., ...).

  Ta część zadań będzie realizowana w nowym obiekcie w ..., planowana jest za odpłatnością - wstęp biletowany, mogą jednak niektóre wydarzenia być świadczone nieodpłatnie.

  Planowane koszty prowadzenia działalności w ...CN po oddaniu do użytkowania:

  • Budżet roczny na poziomie ok 5-7 mln zł rocznie,
  • Wpływy z biletów wstępu, działalności odpłatnej, sponsoringu - szacunkowo 20-40%,
  • Dotacja (budżet województwa) - szacunkowo 60% - 80%.

  Z powyższych informacji wynika, że nieomal wszystkie działania świadczone przez ...CN w nowym obiekcie w ... będą świadczone dla uczestników odpłatnie przy zastosowaniu aktualnie 8% stawki VAT - jako wstęp do obiektu. Cena wstępu będzie zróżnicowana w zależności od adresatów np. bilety ulgowe dla dzieci i młodzieży, uczniów, studentów, klubowiczów, seniorów, korzystających z karty rodziny itp. oraz uzależniona od formy i czasu zwiedzania lub uczestniczenia w warsztatach, wykonywania różnych doświadczeń z instruktorem czy też samodzielnie – jedynie przy nadzorze instruktorów czy animatorów.

  Planowane działania nieodpłatne będą świadczone przede wszystkim w aktualnej siedzibie WDK i jedynie incydentalnie oraz sporadycznie w budynku ...CN. Ponadto działania te będą nakierowane zwłaszcza w pierwszym okresie na informację i cele marketingowe o przedmiocie i zakresie działania ...CN oraz będą integralnie związane z działalnością gospodarczą ...CN. Wymiana doświadczeń z podobnymi ośrodkami w kraju czy za granicą z uczelniami jest dokonywana przede wszystkim w kierunku doskonalenia, urozmaicenia oraz wdrożenia nowości, nowinek technicznych i rozwiązań do aktualnych wystaw, doświadczeń, laboratoriów itp. odpłatnych działań ...CN.

  Aktualnie WDK prowadzi działalność opodatkowaną (np. 8% VAT na bilety na imprezy kulturalne biletowane, 23% VAT np. na wynajem sal), zwolnioną (opłaty za zajęcia kulturalne lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych) oraz nieodpłatną - np. wstęp wolny na imprezy plenerowe. Prowadząc działalność mieszaną (opodatkowaną, zwolnioną i nieodpłatną) - odlicza podatek naliczony, który nie można bezpośrednio do żadnej z wymienionych wyżej działalności przy zastosowaniu prewspółczynnika ustalonego zgodnie ze wzorem Ministra Finansów zawartym w § 4 dla samorządowych instytucji kultury w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz przy uwzględnieniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

  W celu ustalenia kwalifikowalności podatku VAT w realizowanym projekcie niezbędna jest wiedza, co do prawnej możliwości odliczania podatku naliczonego na gruncie ustawy o VAT, albowiem tylko VAT niepodlegający odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 2a jako niezwiązany z działalnością gospodarczą jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.

  ...CN co do zasady będzie prowadził odpłatnie (bilety wstępu) i jedynie w pierwszym okresie po otwarciu ...CN jest przewidziana w niewielkim rozmiarze (marginalnie) działalność reklamująca ...CN – nieodpłatnie w celu pozyskania i poinformowania chętnych o powstaniu ...CN i zachęcenia do jego odwiedzania już za odpłatnością. Możliwe też, że w pierwszym okresie po otwarciu ...CN będą stosowane jedynie ulgi w opłatach wstępu dla pierwszych klientów ...CN. Przewidziana w planach działalność nieodpłatna związana z funkcjonowaniem ...CN będzie co do zasady prowadzona w budynku WDK przy...

  W odpowiedzi na wezwanie Organu Wnioskodawca wskazał:

  Wojewódzki Dom Kultury zwany dalej WDK jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

  ... Centrum Nauki zwane dalej ...CN będzie osobną jednostką organizacyjną WDK ale będzie stanowić razem z WDK jeden podmiot dla celów rozliczeń w zakresie VAT. Zatem to WDK dalej będzie rozliczał podatek VAT od prowadzonej przez ...CN działalności.

  Przez wydatki związane z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji - należy rozumieć koszty bezpośrednie działalności tj. zakup materiałów, towarów i usług służących do prowadzenia zajęć laboratoryjnych i warsztatów, pokazów, warsztatów typu praktycznego tj. przykładowo materiałów do majsterkowania, projektowania, konstruowania, modelarstwa - służących do zabawy i zużywanych podczas pokazów, usług naprawy i konserwacji urządzeń, budowy lub zakupu nowych modeli itp. służących realizacji odpłatnych zajęć, a także koszty pośrednie prowadzonej działalności tj. koszty utrzymania budynku ...CN przykładowo koszty energii elektrycznej, gazowej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, utrzymania czystości tj. sprzątania, wywozu śmieci, usługi łączności, obsługa kasy, szatni, sanitariatów, utrzymanie otoczenia budynku itp.

  Realizowany projekt polegający na budowie i wyposażeniu ... Centrum Nauki w ... z infrastrukturą będzie służył przede wszystkim działalności gospodarczej kulturalnej opodatkowanej aktualnie 8% stawką VAT - jako wstęp do obiektów kulturalnych - poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

  W obiekcie będzie funkcjonowała także działalność gastronomiczna, która będzie realizowana przez zewnętrzne podmioty gospodarcze na podstawie umowy najmu części powierzchni wybudowanej na ten cel przez ...CN. Najem będzie przychodem ...CN z 23% podatkiem VAT.

  Przewidziane jest także prowadzenie sprzedaży opodatkowanej 23% podatkiem VAT przez ...CN w sklepiku stacjonarnym lub przez internet modeli, reklamowych gadżetów oraz innych pamiątek lub publikacji książkowych z ISBN z 5% podatkiem VAT albo innych publikacji z 23% VAT.

  W obiekcie ...CN nie przewiduje się świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT.

  Po oddaniu do użytkowania ...CN będzie prowadził przede wszystkim sprzedaż kulturalną opodatkowaną - bilety wstępu z 8% VAT, gospodarczą - najem powierzchni na cele gastronomiczne z 23% podatkiem VAT oraz handlową - sprzedaż pamiątek, modeli itp. z 23% VAT. Mogą jednakże występować działania (imprezy kulturalne) lub projekty świadczone dla określonych odbiorców nieodpłatnie z otrzymywanych na ten cel dotacji celowych ..., organizatora lub środków unijnych. Czasem warunkiem otrzymania dotacji celowej jest umożliwienie udziału w określonych projektach przez wybrane grupy odbiorców nieodpłatnie albo udostępnienie wszystkim potencjalnym chętnym zorganizowanych wydarzeń ze wstępem wolnym, a zatem w takim przypadku imprezy te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

  WDK będzie mógł przyporządkować zakupy materiałów i usług służące bezpośrednio realizacji działalności opodatkowanej co umożliwi pełne odliczenie podatku VAT od faktur zakupu służących bezpośrednio działalności opodatkowanej.

  W przypadku realizacji działań kulturalnych świadczonych nieodpłatnie przez ...CN – VAT zawarty w fakturach zakupu materiałów, towarów i usług, które będą służyły bezpośrednio realizacji działań nieodpłatnych nie będzie odliczany.

  Zarówno efekty realizacji projektu jak również zakupy towarów i usług związanych z funkcjonowaniem ...CN - WDK będzie wykorzystywał przede wszystkim do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

  Ewentualne działania nieodpłatne nie generujące opodatkowania podatkiem VAT będą bowiem stanowiły niewielki/marginalny udział w działalności ...CN, a nadto będą związane pośrednio z prowadzoną działalnością przez ...CN - jako działania promujące ...CN i służące zapoznaniu potencjalnych klientów z ofertą odpłatną ...CN. W przypadku współpracy z uczelniami, klubami techniki oraz młodymi naukowcami czy fanami techniki - będą one służyły rozwojowi i wprowadzaniu zmian oraz nowinek technicznych do udostępnianych odpłatnie warsztatów, lekcji, ćwiczeń czy doświadczeń lub ich modyfikacji. Co do zasady bowiem działalność ...CN będzie odpłatna i opodatkowana podatkiem VAT.

  WDK nie będzie wykorzystywał efektów realizacji projektu pt. budowa ...CN oraz zakupu towarów i usług w okresie funkcjonowania ...CN do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zdaniem WDK prowadzone nieodpłatnie działania są integralnie związane z działalnością opodatkowaną w ...CN, służą jej rozwojowi i urozmaiceniu oraz promocji ...CN. Z uwagi na marginalny udział wydarzeń czy projektów udostępnianych nieodpłatnie lecz bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną ...CN - służą one także celom prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

  W sytuacji, gdy efekty realizowanego projektu lub towary i usługi związane z funkcjonowaniem ...CN byłyby wykorzystywane do działań świadczonych nieodpłatnie - istnieje możliwość przyporządkowania zakupów towarów i usług tylko do tych działań czy zadań. W takim przypadku WDK nie odliczy podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu materiałów i usług służących działalności nieodpłatnej. Natomiast WDK nie będzie mieć możliwości przyporządkowania wydatków wspólnych pośrednio wykorzystywanych do działalności odpłatnej i nieodpłatnej. W przypadku bowiem organizacji w budynku ...CN konferencji, sympozjów czy spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między podobnymi jednostkami w kraju i za granicą, współpracy z uczelniami lub innymi ośrodkami naukowymi, które z reguły są realizowane nieodpłatnie - WDK nie będzie mieć możliwości rozgraniczenia kosztów utrzymania obiektu na działalność odpłatną (opodatkowaną) i nieodpłatną (nie podlegającą VAT). Planowane przedsięwzięcia nieodpłatne mogą być także realizowane w plenerze, na które będzie wstęp wolny, a ich celem zwłaszcza w pierwszym okresie po otwarciu ...CN - będzie promocja ...CN tj. zapoznanie uczestników z ofertą odpłatną ...CN i zachęta do korzystania z usług ...CN za odpłatnością. Pomimo celu marketingowego tych przedsięwzięć WDK nie odliczy podatku VAT od zakupu materiałów i usług służących działaniom nie podlegającym podatkowi VAT (tj. działaniom kulturalnym świadczonym nieodpłatnie).

  Wnioskodawca pragnie podkreślić, że ...CN jest budowane po to by prowadzić przede wszystkim odpłatnie działalność kulturalną, stanowiącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Natomiast przewidywane działania kulturalne nieodpłatne niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT będą tylko towarzyszyły działalności kulturalnej świadczonej odpłatnie jak również będą służyć celom marketingowo-promocyjnym, co powinno się przełożyć na wzrost sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

  Efekty realizacji projektu jak również towary i usługi związane z funkcjonowaniem ...CN będą służyły działalności opodatkowanej i w marginalnym zakresie działalności nieodpłatnej. Nie jest przewidziane prowadzenie w obiekcie ...CN działalności zwolnionej.

  Planowany na 2018 rok prewspółczynnik WDK wyliczony zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT wynosi 7%.

  Planowana proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT wynosi w 2018 roku 93%.

  Zarówno planowany prewspółczynnik jak i proporcja przekracza 2%.

  Faktury dokumentujące wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu polegającego na utworzeniu ...CN oraz faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem ...CN będą wystawiane na WDK. Z uwagi jednak na odrębne miejsce realizacji budowy oraz odrębny obiekt, w którym będzie prowadzona działalność opodatkowana - będzie możliwe jednoznaczne powiązanie faktur zakupu z budową lub funkcjonowaniem ...CN. Zawarte umowy umożliwią wystawianie odrębnych faktur zakupu materiałów, towarów i usług na rzez ...CN. WDK będzie zatem w stanie przyporządkować wszystkie faktury do budowy lub funkcjonowania ...CN.

  Dotacje celowe inwestycyjne nie stanowią przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury zdefiniowanych w § 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015, poz. 2193). Dotacje inwestycyjne są wykazywane w planie finansowym WDK oraz sprawozdaniu z realizacji tego planu w pozycji wydatki majątkowe, co jest zgodne z art. 31 ustawy o finansach publicznych.

  W § 4 ust. 2 w/wym. rozporządzenia nie ma mowy o wyłączeniu jakichkolwiek dotacji. Natomiast § 2 pkt 12 tego cyt. Rozporządzenia Ministra Finansów definiuje przychody wykonane instytucji kultury zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przychodami wykazywanymi w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji.

  W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego WDK w przychodach wykonanych instytucji nie wykazuje dotacji inwestycyjnych, gdyż są one ujmowane w odrębnej pozycji planu jako zrealizowane wydatki majątkowe. Taki sposób konstruowania planu dla osób prawnych, do których samorządowa instytucja kultury należy wynika z art. 31 w powiązaniu z art. 30 ustawy o finansach publicznych, na którą cyt. Rozporządzenie Ministra Finansów się powołuje.

  W świetle powyższych przepisów skoro dotacje inwestycyjne nie stanowią przychodów wykonanych WDK to nie powinny był ujmowane w mianowniku prewspółczynnika.

  Wartość odpisów amortyzacyjnych, tj. wartość amortyzacji od aktywów trwałych sfinansowanych w latach poprzednich z dotacji inwestycyjnych lub otrzymanych nieodpłatnie albo sfinansowanych z innych źródeł np. środków z UE stanowią przychód WDK wykazany w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego. Przychody te nie są kasowe (nie ma przepływu środków) gdyż stanowią jedynie zapisy księgowe odnoszone w pozostałe przychody operacyjne równolegle do amortyzacji od środków trwałych w części sfinansowanej dotacjami. Zapis księgowy wynika z art. 41 ustawy o rachunkowości i jest stosowany w celu zrównoważenia kosztów amortyzacji przychodami z rozliczenia dotacji otrzymanych w okresach ubiegłych na sfinansowanie zakupu aktywów trwałych. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych księgowana wartość odpisów amortyzacyjnych na pozostałe przychody operacyjne nie jest przychodem podatkowym, a jedynie bilansowym. Zatem zdaniem Wnioskodawcy wartość przychodów z amortyzacji - także dla potrzeb VAT nie stanowi przychodu wykonanego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, dlatego nie powinna być uwzględniona przy wyliczaniu prewspółczynnika VAT, gdyż jest to tylko zapis księgowy - stanowiący przychód równoważący koszty amortyzacji. Nie można takiego przychodu wydatkować.

  Zdaniem Wnioskodawcy wartość odpisów amortyzacyjnych nie stanowi przychodu wykonanego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

  W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) Zainteresowany wskazał, że dotacje celowe inwestycyjne objęte pytaniem nr 3 wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji są dotacjami otrzymanymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmowanymi w planie finansowym WDK w poz. Wydatki majątkowe. Taki sposób prezentacji wynika z wzoru planu finansowego ustalonego dla osób prawnych w art. 31 ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego składanego przez WDK Organizatorowi.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. (we wniosku nr 1) Czy WDK w związku z planowaną budową ... Centrum Nauki w odrębnej lokalizacji w ... (osobny budynek z infrastrukturą towarzyszącą) i jego wyposażenia w pomoce naukowe i dydaktyczne służące prowadzeniu przede wszystkim działalności gospodarczej odpłatnej i sporadycznie oraz zupełnie marginalnie świadczonej nieodpłatnie w celach marketingowych, zwłaszcza w pierwszym okresie po powstaniu ...CN w celu zachęcenia potencjalnych użytkowników do skorzystania z odpłatnej oferty ...CN - będzie mieć prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach dotyczących bezpośrednio realizacji zadania tj. budowy ...CN?
  2. (we wniosku nr 2) Czy WDK będzie mogło odliczać w 100% podatek naliczony związany wyłącznie z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji?

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  Odp. Na pytanie nr 1

  Zdaniem WDK w związku z planowaną realizacją projektu - budowa ...CN, które po oddaniu do użytkowania będzie generowało sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT - WDK będzie mogło odliczyć 100% podatku naliczonego związanego z realizacją tego zadania na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

  Nie ulega wątpliwości, że ...CN w związku z planowaną odpłatnością w formie wstępu za możliwość zwiedzania, uczestniczenia w zajęciach, warsztatach, doświadczeniach i innych formach aktywności skierowanej na zapoznawanie się z dorobkiem nauki, techniki i możliwości obserwacji zjawisk fizycznych, biologicznych itp. a nawet ich wywoływania będzie prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą, należy bowiem rozumieć w kontekście definicji działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Aby dana czynność była uznana za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej musi być wykonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika.

  Z treści zaś art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Bez znaczenia dla bycia podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą jest też okoliczność, czy działalność przynosi dochód czy też straty - działalność gospodarcza w rozumieniu systemu VAT nie jest bowiem uzależniona od jej rezultatu. Najogólniej rzecz biorąc, działalność gospodarcza ma miejsce także wówczas, gdy nie przyniosła żadnych widocznych efektów.

  Jednocześnie zdaniem WDK, pomimo faktu, iż działalność ...CN będzie stanowiła realizację celów statutowych określonych ustawami i statutem, to nie wykonuje ono w żadnym zakresie zadań władzy publicznej. Czynności te bowiem stanowią przejaw działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT są nierozerwalnie związane z wykonywaniem czynności odpłatnych. Nawet wówczas, gdy działania ...CN będą nakierowane na współpracę z jednostkami realizującymi podobne projekty w regionie i kraju (Dziecięcy Uniwersytet ..., Politechnika Dziecięca, Mały Uniwersytet ..., Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci, Młodzieżowa Akademia ...), a ich celem będzie realizacja wspólnych projektów, opracowania terminarzy, scenariuszy oraz konsultacji i wymiany doświadczeń oraz zasobów - to wszystkie te działania finalnie służą odpłatnej działalności gospodarczej. Dzięki tym działaniom bowiem ...CN ma możliwość zorganizowania i udostępniania pokazów, zajęć, warsztatów, doświadczeń, prezentacji wystaw stałych i czasowych, odpłatnie świadczyć różnym podmiotom usługi, organizować pokazy, wykłady dla nauczycieli, sprzedawać publikacje czy wypożyczać eksponaty związane z działalnością ...CN. Tym samym celom służy także pozyskiwanie wiedzy we współpracy z uczelniami, jednostkami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą służące wymianie doświadczeń i działalności naukowej, która jest niezbędna do rozwoju działalności ...CN, umożliwia wymianę i rozszerzenie oferty ...CN, wdrażanie nowych technologii i nowinek technicznych w zakresie wiedzy medycznej, fizycznej, chemicznej czy biologicznej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują wprawdzie opodatkowania VAT ale towarzyszą działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą.

  Zatem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ponadto ewentualne działania nieodpłatne - takie jak prezentacja dorobku naukowo-technicznego ośrodków regionalnych w tym także studenckich kół naukowych, wynalazców, pasjonatów albo organizowanie lub współorganizowanie cyklicznych, ogólnodostępnych imprez plenerowych w regionie - mają przede wszystkim cel marketingowy - zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania ...CN.

  Natomiast działania dodatkowe jeśli będą świadczone nieodpłatnie polegające na wykładach we współpracy ze środowiskami akademickimi na rzecz nauczycieli, klubowiczów czy innych grup pragnących pogłębić wiedzę, zapoznać się z nowinkami technicznym lub służące wymianie doświadczeń będą realizowane przede wszystkim w siedzibie WDK przy ul.....

  W związku z tym, że WDK będzie w stanie przyporządkować i powiązać ponoszone wydatki związane z poszczególnymi działaniami ...CN - istnieje możliwość jednoznacznego przyporządkowania/zakwalifikowania zakupu towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, tym samym umożliwi to pełne odliczanie podatku naliczonego metodą wprost zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

  Odp. na pytanie nr 2

  Zdaniem WDK w związku z planowanym prowadzeniem działalności opodatkowanej przez ...CN w innym obiekcie niż aktualnie prowadzona działalność WDK i tym samym możliwością jednoznacznego zakwalifikowania faktur zakupu służących działalności opodatkowanej w ...CN oraz faktur dotyczących działalności mieszanej prowadzonej w budynku WDK tj. rozdzielenia ponoszonych wydatków na odrębne obiekty i rodzaje działalności – WDK będzie mieć prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach zakupu związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem ...CN i odliczania prewspółczynnikiem i proporcją wydatków ponoszonych na koszty działalności WDK, której nie będzie można przyporządkować bezpośrednio do działalności zwolnionej, opodatkowanej czy nieodpłatnej.

  Uzasadnienie

  Zdaniem WDK, całokształt realizacji działalności prowadzonej przez ...CN należy zakwalifikować do sfery działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT – zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym wszystkie ponoszone wydatki na funkcjonowanie ...CN służyć będą celom związanym z działalnością opodatkowaną i w związku z tym WDK będzie mieć prawo do odliczenia 100% podatku VAT zawartego w fakturach zakupu służących bezpośrednio funkcjonowaniu ...CN zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

  WDK ma możliwość bezpośredniej alokacji wszystkich wydatków bezpośrednio związanych z działaniami odpłatnymi opodatkowanymi podatkiem VAT i jedynie w celach marketingowych oraz incydentalnie mogą być świadczone usługi nieodpłatnie. Ponadto nieodpłatnie realizowane wydarzenia będą zawsze bezpośrednio i integralnie związane z prowadzoną przez ...CN działalnością gospodarczą – np. organizacja ogólnodostępnych imprez plenerowych w terenie, których celem jest zapoznanie uczestników z działalnością ...CN i zachęcenie do odwiedzenia ...CN odpłatnie lub tylko będą towarzyszyć działalności ...CN np. prezentacja dorobku naukowo-technicznego dla studenckich kół naukowych, wynalazców, pasjonatów czy klubowiczów.

  Ponadto w dużej mierze działania nieodpłatne będą realizowane na rzecz ...CN przez WDK w jego siedzibie przy ul. ..., co dotyczyć będzie zwłaszcza organizacji wykładów z różnych dziedzin nauki, techniki czy kultury we współpracy z uczelniami deklarującymi współpracę merytoryczną lub z innymi ośrodkami realizującymi podobne zadania w regionie czy kraju jak również za granicą.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
  • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową ... Centrum Nauki,
  • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji,

  -jest nieprawidłowe.

  Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą.

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

  Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

  Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

  Z kolei, jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

  Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

  1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
  2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

  Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

  1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
  2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
  3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
  4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

  W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy).

  Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

  Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

  Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy).

  W myśl art. 86 ust. 2h ustawy, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

  Z treści art. 86 ust. 22 ustawy wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

  Na podstawie powyższej delegacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193), zwane dalej rozporządzeniem.

  Przedmiotowe rozporządzenie określa, w przypadku niektórych podatników, sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej „sposobem określenia proporcji” oraz wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

  W rozporządzeniu tym zostali wskazani podatnicy, do których przepisy w nim zawarte się odnoszą. Są to: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, instytuty badawcze.

  Stosownie do § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku samorządowej instytucji kultury, jako sposób określenia proporcji uznaje się sposób ustalony według wzoru:

  X=Ax100/P

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  • X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
  • A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez samorządową instytucję kultury,
  • P – przychody wykonane samorządowej instytucji kultury.

  Zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia, przez obrót należy rozumieć podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy, w zakresie:

  1. dokonywanych przez podatników:
   • odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju,
   • odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
   • eksportu towarów,
   • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  2. odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem gdyby były wykonywane na terytorium kraju.

  Wyjaśnić należy, że pojęcie obrotu, o którym mowa w powyższej regulacji powinno być interpretowane tak jak w przypadku art. 90 ustawy. Obrót powinien być rozumiany jako kwota należna z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług pomniejszona o VAT. Obrót ten będzie – dla celów określenia proporcji – powiększany o otrzymane przychody z innej niż gospodarcza działalności.

  Natomiast przez przychody wykonane samorządowej instytucji kultury rozumie się – w myśl § 2 pkt 12 rozporządzenia – przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane tej instytucji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, przychody wykonane samorządowej instytucji kultury nie obejmują przychodów uzyskanych z tytułu:

  1. dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez samorządową instytucję kultury do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych samorządowej instytucji kultury – używanych na potrzeby prowadzonej przez tę instytucję działalności;
  2. transakcji dotyczących:
   1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
   2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

  Wyłączenie ww. transakcji z przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury (mianownik proporcji) zapewnia spójność (symetrię) z wyłączeniem tych transakcji z obrotu z działalności gospodarczej (licznik proporcji) i ma na celu „oczyszczenie” kwoty przychodów przyjmowanej do wyliczenia proporcji z danych, które zniekształcałyby tę proporcję.

  Należy zauważyć, że powołany wyżej przepis art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

  Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem od towarów i usług. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy. Uzasadnia to okoliczność, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w sytuacjach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia podatku. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

  Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Zaznaczyć należy, że definicja działalności gospodarczej wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter autonomiczny i winna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów regulujących działalność Wnioskodawcy. Ponadto wskazać należy, że definicja zawarta w art. 15 ust. 2 ww. ustawy stanowi wprost jakiego rodzaju czynności należy uznać za działalność gospodarczą, stąd też należy dokonywać jej wykładni literalnej.

  W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  Należy wskazać, że w przypadku gdy świadczenie usług ma charakter nieodpłatny to, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak w pewnych, ściśle określonych przypadkach wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu.

  W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

  W celu dokonania oceny czynności nieodpłatnych pod względem skutków, jakie mogą wywoływać w świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług punktem wyjścia powinna być ocena, czy czynności te należy uznać za odrębny, obok działalności gospodarczej, przedmiot działalności podatnika, czy też czynności te „towarzyszą” działalności gospodarczej. W przypadku stwierdzenia, że czynności nieodpłatne stanowią odrębny, obok działalności gospodarczej, przedmiot działalności danego podatnika, wówczas nie będą one podlegać opodatkowaniu ww. podatkiem, jak również nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami. W takim przypadku będziemy mieli do czynienia z podatnikiem prowadzącym działalność o charakterze mieszanym (tj. działalność gospodarczą oraz działalność inną niż działalność gospodarcza). Jeżeli podatnik nie będzie miał możliwości bezpośredniego przyporządkowania podatku naliczonego w całości do działalności gospodarczej znajdą zastosowanie przepisy art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług.

  Natomiast w przypadku uznania, że czynności nieodpłatne nie stanowią odrębnego od działalności gospodarczej przedmiotu działalności danego podatnika, ale „towarzyszą” działalności gospodarczej wówczas odpowiednie zastosowanie mogą znaleźć regulacje art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 powołanej ustawy.

  Zatem dla stwierdzenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością.

  W przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, zasadnym jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862, z późn. zm.) określającej zasady tworzenia i działania instytucji kultury.

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy).

  W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

  Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 9 ust. 3 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,).

  Na mocy art. 12 ww. ustawy, organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

  Stosownie do art. 28 ust. 1 cyt. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

  Natomiast przepis art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

  Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

  Wojewódzki Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • statutu nadanego uchwała nr ... Sejmu Województwa ... z dnia 28 sierpnia 2017 r.

  Organizatorem WDK jest Województwo ....

  Uchwałą nr ... Zarządu Województwa ... z dnia 2 marca 2018 roku zostało przy WDK utworzone ... Centrum Nauki. ... Centrum Nauki w zwane ...CN - będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Realizacja projektu polegającego na utworzeniu ... Centrum Nauki obejmować będzie budowę budynku w ... z infrastrukturą oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące prezentowaniu i wyjaśniania w sposób naukowy zjawisk oraz zależności występujących w otaczającym świecie. ...CN będzie osobną jednostką organizacyjną WDK, ale będzie stanowić razem z WDK jeden podmiot dla celów rozliczeń w zakresie VAT. Zatem to WDK dalej będzie rozliczał podatek VAT od prowadzonej przez ...CN działalności.

  Wnioskodawca wskazał, że ...CN jest budowane po to by prowadzić przede wszystkim odpłatnie działalność kulturalną, stanowiącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Natomiast przewidywane działania kulturalne nieodpłatne nie generujące opodatkowania podatkiem VAT będą tylko towarzyszyły działalności kulturalnej świadczonej odpłatnie jak również będą służyć celom marketingowo-promocyjnym, co powinno się przełożyć na wzrost sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Efekty realizacji projektu jak również towary i usługi związane z funkcjonowaniem ...CN będą służyły działalności opodatkowanej i w marginalnym zakresie działalności nieodpłatnej. Nie jest przewidziane prowadzenie w obiekcie ...CN działalności zwolnionej.

  ...CN co do zasady będzie prowadził odpłatnie (bilety wstępu) i jedynie w pierwszym okresie po otwarciu ...CN jest przewidziana w niewielkim rozmiarze (marginalnie) działalność reklamująca ...CN – nieodpłatnie w celu pozyskania i poinformowania chętnych o powstaniu ...CN i zachęcenia do jego odwiedzania już za odpłatnością. Możliwe też, że w pierwszym okresie po otwarciu ...CN będą stosowane jedynie ulgi w opłatach wstępu dla pierwszych klientów ...CN. Przewidziana w planach działalność nieodpłatna związana z funkcjonowaniem ...CN będzie co do zasady prowadzona w budynku WDK przy ul...

  Po oddaniu do użytkowania ...CN będzie prowadził przede wszystkim sprzedaż kulturalną opodatkowaną - bilety wstępu z 8% VAT, gospodarczą - najem powierzchni na cele gastronomiczne z 23% podatkiem VAT oraz handlową - sprzedaż pamiątek, modeli itp. z 23% VAT. Mogą jednakże występować działania (imprezy kulturalne) lub projekty świadczone dla określonych odbiorców nieodpłatnie z otrzymywanych na ten cel dotacji celowych ..., organizatora lub środków unijnych. Czasem warunkiem otrzymania dotacji celowej jest umożliwienie udziału w określonych projektach przez wybrane grupy odbiorców nieodpłatnie albo udostępnienie wszystkim potencjalnym chętnym zorganizowanych wydarzeń ze wstępem wolnym, a zatem w takim przypadku imprezy te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

  WDK będzie mógł przyporządkować zakupy materiałów i usług służące bezpośrednio realizacji działalności opodatkowanej co umożliwi pełne odliczenie podatku VAT od faktur zakupu służących bezpośrednio działalności opodatkowanej.

  W przypadku realizacji działań kulturalnych świadczonych nieodpłatnie przez ...CN – VAT zawarty w fakturach zakupu materiałów, towarów i usług, które będą służyły bezpośrednio realizacji działań nieodpłatnych nie będzie odliczany.

  Wydatki związane z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji to koszty bezpośrednie działalności tj. zakup materiałów, towarów i usług służących do prowadzenia zajęć laboratoryjnych i warsztatów, pokazów, warsztatów typu praktycznego tj. przykładowo materiałów do majsterkowania, projektowania, konstruowania, modelarstwa - służących do zabawy i zużywanych podczas pokazów, usług naprawy i konserwacji urządzeń, budowy lub zakupu nowych modeli itp. służących realizacji odpłatnych zajęć, a także koszty pośrednie prowadzonej działalności tj. koszty utrzymania budynku ...CN przykładowo koszty energii elektrycznej, gazowej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, utrzymania czystości tj. sprzątania, wywozu śmieci, usługi łączności, obsługa kasy, szatni, sanitariatów, utrzymanie otoczenia budynku itp. Przychody uzyskane z działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową WDK.

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową .... Centrum Nauki i jego wyposażeniem w pomoce naukowe oraz funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji.

  Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy powtórzyć należy, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (podlegającej opodatkowaniu, czyli opodatkowanej i zwolnionej, oraz niepodlegającej opodatkowaniu). Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

  Natomiast podstawową przesłanką warunkującą stosowanie przepisu art. 86 ust. 2a jest wykonywanie przez podatnika czynności „innych niż działalność gospodarcza” (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

  Dla stwierdzenia czy działalność lub czynności stanowią „cele inne niż związane z działalnością gospodarczą” znaczenie ma, czy mieszczą się one w przedmiocie działalności danej jednostki. W przypadku więc wykonywania obok czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, również czynności niegenerujących opodatkowania VAT – w pierwszej kolejności należy dokonać oceny, czy czynności te należy uznać za odrębny, obok działalności gospodarczej, przedmiot działalności podatnika, czy też czynności te towarzyszą działalności gospodarczej. W przypadku stwierdzenia, że czynności niegenerujące podatku należnego stanowią odrębny obok działalności gospodarczej przedmiot działalności Wnioskodawcy, wówczas w celu odliczenia podatku naliczonego (jeżeli nie będzie możliwe przypisanie go w całości do działalności gospodarczej) Wnioskodawca będzie musiał stosować zasady, o których mowa w art. 86 ust. 2a-2h ww. ustawy, przy czym może skorzystać z metody zaproponowanej dla instytucji kultury w rozporządzeniu Ministra Finansów.

  Ocena w konkretnym przypadku, czy wskazane w opisanym zdarzeniu przyszłym nieodpłatne przedsięwzięcia realizowane przez Wnioskodawcę będą skutkować stosowaniem zasad określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług wymaga każdorazowo zbadania okoliczności faktycznych występujących w indywidualnej sprawie pod kątem spełnienia przesłanek omówionych wyżej.

  Zatem, biorąc powyższe pod uwagę, w kontekście prawa do odliczenia od wydatków związanych z przedmiotowym projektem, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy wykonywane przez Wnioskodawcę działania nieodpłatne należy faktycznie zaliczyć w całości do działalności gospodarczej.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że ewentualne działania nieodpłatne niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT będą stanowiły niewielki/marginalny udział w działalności ...CN, a nadto będą związane pośrednio z prowadzoną działalnością przez ...CN - jako działania promujące ...CN i służące zapoznaniu potencjalnych klientów z ofertą odpłatną ...CN. W przypadku współpracy z uczelniami, klubami techniki oraz młodymi naukowcami czy fanami techniki - będą one służyły rozwojowi i wprowadzaniu zmian oraz nowinek technicznych do udostępnianych odpłatnie warsztatów, lekcji, ćwiczeń czy doświadczeń lub ich modyfikacji. Co do zasady bowiem działalność ...CN będzie odpłatna i opodatkowana podatkiem VAT. Mogą jednakże występować działania (imprezy kulturalne) lub projekty świadczone dla określonych odbiorców nieodpłatnie z otrzymywanych na ten cel dotacji celowych ..., organizatora lub środków unijnych. Czasem warunkiem otrzymania dotacji celowej jest umożliwienie udziału w określonych projektach przez wybrane grupy odbiorców nieodpłatnie albo udostępnienie wszystkim potencjalnym chętnym zorganizowanych wydarzeń ze wstępem wolnym, a zatem w takim przypadku imprezy te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Należy w tym miejscu zauważyć, że przesłanki do uznania za związane z działalnością gospodarczą mogą spełniać nieodpłatne czynności podejmowane przez Wnioskodawcę wyłącznie w celach rozwoju, urozmaicenia oraz promocji ...CN, których efektem jest poszerzenie grona klientów, którzy skorzystają ostatecznie z odpłatnej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę.

  Jednakże trudno uznać, że organizacja działań (imprez kulturalnych) lub projektów świadczonych dla określonych odbiorców nieodpłatnie z otrzymywanych na ten cel dotacji celowych ..., organizatora lub środków unijnych, ma taki właśnie charakter.

  Należy podkreślić, że podstawowym celem działań samorządowej instytucji kultury jest realizacja celów statutowych, tj. upowszechnianie kultury w szerokim tego pojęcia znaczeniu, czyli realizacja celów, do których instytucje kultury zostają powołane. Cele te wyraźnie należy odróżnić od czynności stricte komercyjnych. Instytucja kultury niejako realizuje misję publiczną – kształtuje odpowiednie wzorce osobowe i postawy społeczne rzeszy odbiorców, jest kreatorem kultury. W tym znaczeniu może być traktowane jako swego rodzaju dobro publiczne finansowane m.in. z publicznych dotacji. Celem instytucji kultury jest bowiem przede wszystkim tworzenie, upowszechnienie i ochrona kultury, a więc realizowanie zadań nałożonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Realizowanie nieodpłatnych imprez kulturalnych i projektów, stanowi okazję do współtworzenia warunków do kultywowania i rozwijania wartości kulturowych, zachęcają mieszkańców do korzystania z dóbr kultury, edukują i wychowują. Działania te w swojej istocie nie są działaniami stricte komercyjnymi, lecz działaniami ukierunkowanymi na realizację misji publicznej.

  A zatem, w odniesieniu do ww. nieodpłatnych czynności realizowanych przez Zainteresowanego należy stwierdzić, że będą one przede wszystkim wyrazem realizacji celów statutowych Wnioskodawcy.

  Trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno z ww. przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak również z przedstawionych w opisie sprawie okoliczności wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową – ze swej istoty nienastawioną na osiąganie zysków, niebędącą działalnością gospodarczą, jak również prowadzi równocześnie komercyjną działalność gospodarczą (opodatkowaną).

  W tym miejscu należy podkreślić, że cel promocyjny podejmowanych przez Wnioskodawcę nieodpłatnych działań będzie służył zarówno realizacji celów statutowych, tj. upowszechniania kultury, jak również działalności gospodarczej.

  Z uwagi na powyższe okoliczności nie można uznać, że czynności, jakie będzie wykonywał Wnioskodawca w ramach powyższych nieodpłatnych działań, będą wpisywać się w ramy działalności gospodarczej, a tym samym, że nabywane towary i usługi będą służyły wyłącznie działalności gospodarczej. Stwierdzenie takie nie znajduje uzasadnienia, biorąc pod uwagę okoliczność, że Wnioskodawca będzie wykonywał działalność statutową, która ze swej istoty nie będzie komercyjna – nie będzie ukierunkowana na bezpośredni efekt komercjalizacyjny. Bowiem, jak wskazał Wnioskodawca, celem działania WDK jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestniczenia w kulturze, a także tworzenia warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej.

  Tut. organ nie neguje, że organizacja imprez kulturalnych lub projektów z nieodpłatnym wstępem może w pewien, bliżej nieokreślony sposób przełożyć się na wzrost ilości osób korzystających z usług oferowanych przez Wnioskodawcę odpłatnie, jednakże nie można według obiektywnych kryteriów uznać, że głównym celem tych nieodpłatnych czynności jest promocja ...CN oraz zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą odpłatną ...CN.

  W konsekwencji nie można uznać, że nieodpłatne działania Wnioskodawcy polegające na organizacji imprez kulturalnych lub projektów świadczonych dla określonych odbiorców nieodpłatnie, do których jest zobowiązany i finansowanych z dotacji celowych ..., stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

  Tym samym w związku z powyższym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że WDK nie będzie wykorzystywał efektów realizacji projektu pn. budowa ...CN do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

  Skoro Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi wykorzystywane przez ...CN zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, to obowiązkiem Wnioskodawcy jest w pierwszej kolejności przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju działalności, z którym te wydatki są związane.

  Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przyporządkowanych w całości do czynności opodatkowanych.

  Natomiast – w świetle powołanych przepisów art. 86 ust. 2a ustawy – w sytuacji, gdy przypisanie nabywanych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych nabyć. Oznacza to, że Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. Warto nadmienić, że zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część podatku naliczonego związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana jest dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy. Należy również dodać, że zastosowana metoda wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 86 ust. 2b ustawy.

  Tym samym w odniesieniu do towarów i usług związanych z budową ...Centrum Nauki oraz jego wyposażeniem w pomoce naukowe należy wskazać, że skoro Wnioskodawca w budynku ...CN, poza działalnością gospodarczą, będzie wykonywał również działalność inną niż gospodarcza, to Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi będą służyły do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT. Specyfika ponoszonych kosztów inwestycyjnych obejmujących budynek jako całość wskazuje, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości bezpośredniego – obiektywnego i miarodajnego – przypisania tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej ...CN, w związku z czym kwotę podatku naliczonego, należy obliczać zgodnie z przepisami art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.

  W konsekwencji Wnioskodawcy w odniesieniu do towarów i usług związanych z budową ... Centrum Nauki oraz jego wyposażeniem w pomoce naukowe będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. zadania przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., ponieważ Wnioskodawca wskazał, że ...CN nie będzie realizował czynności zwolnionych z podatku VAT, zatem tak obliczony podatek podlega odliczeniu w całości.

  Natomiast w odniesieniu do towarów i usług związanych z funkcjonowaniem ...CN, które Wnioskodawca będzie mógł w całości przyporządkować bezpośrednio do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – Zainteresowanemu będzie przysługiwało na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług.

  Jednakże w związku z funkcjonowaniem ...CN Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi, które będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi, a których Wnioskodawca nie będzie miał możliwości przyporządkowania, gdyż jak wskazano w opisie sprawy „WDK nie będzie mieć możliwości przyporządkowania wydatków wspólnych pośrednio wykorzystywanych do działalności odpłatnej i nieodpłatnej. W przypadku bowiem organizacji w budynku ...CN konferencji, sympozjów czy spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między podobnymi jednostkami w kraju i za granicą, współpracy z uczelniami lub innymi ośrodkami naukowymi, które z reguły są realizowane nieodpłatnie - WDK nie będzie mieć możliwości rozgraniczenia kosztów utrzymania obiektu na działalność odpłatną (opodatkowaną) i nieodpłatną (nie podlegającą VAT).” W odniesieniu do takich towarów i usług związanych z funkcjonowaniem ...CN, które będą wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy brak będzie możliwości przyporządkowania nabyć w całości do działalności gospodarczej, Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

  W związku z powyższym w odniesieniu do towarów i usług związanych z Funkcjonowaniem ... Centrum Nauki Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. zadania przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., ponieważ Wnioskodawca wskazał, że ...CN nie będzie realizował czynności zwolnionych z podatku VAT, zatem tak obliczony podatek podlega odliczeniu w całości.

  Reasumując:

  1. w odniesieniu do towarów i usług związanych z budową ... Centrum Nauki oraz jego wyposażeniem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. zadania obliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.
  2. odnośnie towarów i usług związanych z funkcjonowaniem ...CN,:
   • które Zainteresowany będzie mógł w całości przyporządkować do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • które będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do celów działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (niepodlegającej podatkowi VAT), a których przypisanie w całości do działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie jest możliwe, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego obliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.

  Wobec powyższego, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z:

  • budową ...CN,
  • funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji.

  Zatem, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i nr 2 we wniosku uznano je za nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

  Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie:

  • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną budową ... Centrum Nauki
  • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji.

  Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.