Kultura fizyczna | Interpretacje podatkowe

Kultura fizyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kultura fizyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Klub poprawnie zakwalifikował opisane powyżej przysporzenie jako przychód zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Klub Hokejowy jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego przedmiotem działalności jest propagowanie kultury fizycznej i sportu w tym sekcji wiodącej tj. hokeja na lodzie. W 2012 r. w wyniku porozumienia Bank spłacił zobowiązania Klubu, które dotyczyły działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, należy stwierdzić, że cele statutowe Klubu – rozwój kultury fizycznej i sportu – mieszczą się w zakresie przedmiotowym „ celów preferowanych ” wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. Tym samym wypełniony jest pierwszy z warunków skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania. Ponadto skoro Bank spłacił zobowiązanie Klubu, które zostało zaciągnięte i wydatkowane na ww. działalność statutową to dochód z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Bez wpływu na taką ocenę pozostaje fakt, że w stanowisku tym Wnioskodawca zawarł sformułowanie, że zwolnieniu z opodatkowania podlega przychód, a nie dochód. Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, wskazanego jako podstawę zwolnienia, wynika bowiem jednoznacznie, że zwolnieniu podlega dochód, a nie przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę.
2014
14
sty

Istota:
Czy wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla trenerów i zawodników oraz nagrody w dziedzinie kultury i nauki należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez stosowania kosztów uzyskania przychodów ?
Fragment:
Uzasadnienie W dniu 28 kwietnia 2005 roku wpłynął wniosek Urzędu ......... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (uzupełniony pismem z dn. 18.05.2005r.), w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Urząd ........... wypłaca nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla trenerów i zawodników oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki. Nagrody przyznawane są decyzją Zarządu .............. i wypłacane osobom nie będącym pracownikami. W układzie wykonawczym dla Budżetu ....... wypłaty nagród zaliczane są do wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń. Ilość i wysokość wypłat jest znaczna dlatego Urząd ................ pobierał zaliczki na podatek dochodowy nie stosując kosztów uzyskania przychodu. Wątpliwości podatnika budzi zasadność poboru zaliczek od tych wypłat. Zajęto następujące stanowisko: - wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla trenerów i zawodników oraz nagrody z dziedzinie kultury i nauki należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez stosowania kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
2011
1
mar

Istota:
Czy na podstawie statutu Stowarzyszenia, którego celem działalności jest propagowanie zdrowego stylu życia, można sklasyfikować ten cel do jednej ze sfer działalności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Natomiast kultura fizyczna definiowana jest jako część składowa kultury społeczeństwa, obejmująca działania związane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny człowieka, kształtowanie jego uzdolnień ruchowych, sprawności i wydolności fizycznej, także system zachowań oraz potrzeb indywidualnych i społecznych, poglądy postawy i teorie. Kulturę fizyczną tworzą: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja fizyczna, rehabilitacja ruchowa i turystyka. Podobnie zdefiniowana jest kultura fizyczna w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.). W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Zgodnie z art. 3 pkt 1 wymienionej ustawy, kulturą fizyczną jest wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia. Przepis art. 2 niniejszej ustawy wskazuje natomiast podstawowy cel kultury fizycznej, tj. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli, oraz (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na następujące usługi :-zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych z miasta i szkół dla których organem prowadzącym jest powiat -zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci-zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dorosłych-organizowanie imprez widowiskowych oraz zawodów o randze mistrzowskiej
Fragment:
Hala Sportowa oferuje następujące usługi : -zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych z miasta i szkół dla których organem prowadzącym jest powiat -zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci-zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dorosłych-organizowanie imprez widowiskowych oraz zawodów o randze mistrzowskiej Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług, świadczenie usług wymienionych w poz.23 załącznika nr 2 do w/w ustawy tj.Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem (symbol PKWiU – ex 92 ) - z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi 2) działalności agencji informacyjnych 3) usług wydawania książek i prasy A zatem usługi wymienione w statucie Hali Sportowej (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - ex 92) , zgodnie z w/w przepisami prawa , są zwolnione od podatku od towarów i usług.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.