Kultura fizyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kultura fizyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
14
sty

Istota:

Czy Klub poprawnie zakwalifikował opisane powyżej przysporzenie jako przychód zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Klub Hokejowy jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego przedmiotem działalności jest propagowanie kultury fizycznej i sportu w tym sekcji wiodącej tj. hokeja na lodzie. W 2012 r. w wyniku porozumienia Bank spłacił zobowiązania Klubu, które dotyczyły działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, należy stwierdzić, że cele statutowe Klubu – rozwój kultury fizycznej i sportu – mieszczą się w zakresie przedmiotowym „ celów preferowanych ” wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. Tym samym wypełniony jest pierwszy z warunków skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania. Ponadto skoro Bank spłacił zobowiązanie Klubu, które zostało zaciągnięte i wydatkowane na ww. działalność statutową to dochód z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Bez wpływu na taką ocenę pozostaje fakt, że w stanowisku tym Wnioskodawca zawarł sformułowanie, że zwolnieniu z opodatkowania podlega przychód, a nie dochód. Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, wskazanego jako podstawę zwolnienia, wynika bowiem jednoznacznie, że zwolnieniu podlega dochód, a nie przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę.

2011
1
mar

Istota:

Czy wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla trenerów i zawodników oraz nagrody w dziedzinie kultury i nauki należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez stosowania kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

Uzasadnienie W dniu 28 kwietnia 2005 roku wpłynął wniosek Urzędu ......... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (uzupełniony pismem z dn. 18.05.2005r.), w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Urząd ........... wypłaca nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla trenerów i zawodników oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki. Nagrody przyznawane są decyzją Zarządu .............. i wypłacane osobom nie będącym pracownikami. W układzie wykonawczym dla Budżetu ....... wypłaty nagród zaliczane są do wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń. Ilość i wysokość wypłat jest znaczna dlatego Urząd ................ pobierał zaliczki na podatek dochodowy nie stosując kosztów uzyskania przychodu. Wątpliwości podatnika budzi zasadność poboru zaliczek od tych wypłat. Zajęto następujące stanowisko: - wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla trenerów i zawodników oraz nagrody z dziedzinie kultury i nauki należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez stosowania kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

2011
1
mar

Istota:

Czy na podstawie statutu Stowarzyszenia, którego celem działalności jest propagowanie zdrowego stylu życia, można sklasyfikować ten cel do jednej ze sfer działalności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Natomiast kultura fizyczna definiowana jest jako część składowa kultury społeczeństwa, obejmująca działania związane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny człowieka, kształtowanie jego uzdolnień ruchowych, sprawności i wydolności fizycznej, także system zachowań oraz potrzeb indywidualnych i społecznych, poglądy postawy i teorie. Kulturę fizyczną tworzą: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja fizyczna, rehabilitacja ruchowa i turystyka. Podobnie zdefiniowana jest kultura fizyczna w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.). W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Zgodnie z art. 3 pkt 1 wymienionej ustawy, kulturą fizyczną jest wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia. Przepis art. 2 niniejszej ustawy wskazuje natomiast podstawowy cel kultury fizycznej, tj. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli, oraz (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na następujące usługi :-zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych z miasta i szkół dla których organem prowadzącym jest powiat -zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci-zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dorosłych-organizowanie imprez widowiskowych oraz zawodów o randze mistrzowskiej

Fragment:

Hala Sportowa oferuje następujące usługi : -zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych z miasta i szkół dla których organem prowadzącym jest powiat -zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci-zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dorosłych-organizowanie imprez widowiskowych oraz zawodów o randze mistrzowskiej Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług, świadczenie usług wymienionych w poz.23 załącznika nr 2 do w/w ustawy tj.Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem (symbol PKWiU – ex 92 ) - z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi 2) działalności agencji informacyjnych 3) usług wydawania książek i prasy A zatem usługi wymienione w statucie Hali Sportowej (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - ex 92) , zgodnie z w/w przepisami prawa , są zwolnione od podatku od towarów i usług.