Kultura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kultura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

Fragment:

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy). W myśl art. 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. W myśl art. 28 ust. 1b ww. ustawy, państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Natomiast przepisy art. 28 ust. 2 i 3 stanowią, że przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2018
2
lut

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną inwestycją.

Fragment:

Zakończona inwestycja - wielofunkcyjny obiekt GOKSiR usytuowany w centrum wsi ... stanie się dostępny dla osób niepełnosprawnych i przyczyni się bezpośrednio do poprawy warunków pracy instytucji kultury, zapewniających atrakcyjne oferty kulturalne adresowane do środowisk twórczych, mieszkańców i turystów. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż realizacja projektu „ ..... ” należy do zadań własnych Gminy o których mowa w art. 7 ust. 1 (pkt 9 – sprawy kultury, w tym bibliotek kulturalnych i innych placówek upowszechniania kultury). Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień dzisiejszy jest instytucją kultury i na chwilę obecną nie ma planów zmiany struktury organizacyjnej, w dalszym ciągu pozostanie instytucją kultury z odrębną osobowością prawną. Nie jest planowane w najbliższym czasie zmieniać struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i pozostanie on instytucją kultury. Po zrealizowaniu przedmiotowego zadania Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji będzie korzystał nieodpłatnie z powstałego majątku, który zostanie przekazany do instytucji kultury na podstawie umowy użyczenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zawartych fakturach, wystawionych przez wyłonionego wykonawcę (...)

2018
26
sty

Istota:

Skutki podatkowe przyznania pamiątkowej statuetki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Fragment:

Nagroda przyznawana jest w celu inspirowania i promowania osiągnięć w sferze kultury Miasta. Jest ona najwyższym wyróżnieniem Miasta w dziedzinie kultury oraz ma charakter uznaniowy. Przenosząc przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że przyznanie wskazanym we wniosku laureatom statuetki „ M. ” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki nie spowoduje otrzymania przez nich „ nieodpłatnych świadczeń ”. Laureat „ Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta ” wybierany jest przez Kapitułę za osiągnięcia artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, zaś statuetka „ M. ” ma wyłącznie wartość pamiątkową. Statuetka nie stanowi wartości użytkowej, ale symboliczną. Idea zawarta w tym symbolu – jak wskazuje Wnioskodawca – to wielobarwność lokalnej kultury, dla której „ M. ” począwszy od lat 60 był przestrzennym symbolem organizowanych w mieście imprez kulturalnych. Otrzymanie statuetki podnosi rangę nagrody kulturalnej i stanowi pewien prestiż wśród „ ludzi kultury ”. Ponadto, statuetka nie jest wykonana z metali szlachetnych (np. ze srebra, złota czy platyny) – wykonana jest z brązu polichromowanego.

2018
13
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia”.

Fragment:

Zapis art. 13 u.o.p.d.k., określa więc podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury (w tym samorządowych instytucji kultury) wskazując, że ww. podmioty funkcjonują w oparciu o akt ich utworzenia oraz statut. Jednocześnie organizacja wewnętrzna instytucji kultury uregulowana być powinna zgodnie z zapisami ustawy w regulaminie organizacyjnym, który nadawany jest przez dyrektora instytucji. W myśl art. 14 u.o.p.d.k.: Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów oraz wzór księgi rejestrowej, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa danych zamieszczanych w rejestrze i bezpieczeństwa czynności prawnych dokonywanych przez te instytucje. Ponadto z art. 27 u.o.p.d.k. wynika, że: Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2017
13
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „(...)”.

Fragment:

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji (dalej: Wnioskodawca, GOKiP) jest samorządową jednostką kultury dla której organizatorem jest Gmina oraz jest wpisany do księgi rejestru instytucji kultury. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 4062, z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on samodzielnym podmiotem pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym, a także posiada osobowość prawną. Zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. GOKiP planuje realizację projektu pn. „ (...) ” z udziałem własnym oraz dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 „ Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”. Przedsięwzięcie jest zgodne ze statutowym zakresem działalności Wnioskodawcy. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane: warsztaty samoobrony, modelarstwa lotniczego, upcyclingu, ekoceramiki i zdrowego żywienia adresowane do dzieci i młodzieży z Gminy; impreza sportowo-rekreacyjna pod nazwą „ (...) ” adresowana do mieszkańców powiatu ząbkowickiego i okolicznych; impreza sportowo-rekreacyjna pod nazwą „ (...) ” adresowana do dzieci i młodzieży z powiatu ząbkowickiego i okolicznych; konkurs plastyczny propagujący zdrowy tryb życia pod hasłem „ (...) ” adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu ząbkowickiego i okolicznych.

2017
7
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania przez instytucję kultury prewspółczynnika i proporcji w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku z inwestycją realizowaną w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku (...)”.

Fragment:

Centrum Kultury (dalej: Centrum Kultury lub Podatnik) jest samorządową instytucją kultury, która działa od 1 września 2000 r. Działalność Centrum Kultury prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) – dalej: Ustawa, oraz na podstawie Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Centrum Kultury ” z dnia 21 listopada 2012 r. dalej: Statutu. Ze Statutu wynika, że Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, poprzez wychowanie i edukację w kraju i zagranicą. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych; wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną; upowszechnianie wiedzy o sztuce; gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej oraz tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego i amatorskiej działalności artystycznej; organizowanie działalności kulturalnej w zespołach, kołach, klubach (...)

2017
11
lis

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Zgodnie ze statutem Miejski Ośrodek Kultury w O.... jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina. MOK posiada osobowość prawną i wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy pod nr ..../92/S. MOK jest obecnie podatnikiem podatku VAT czynnym. Forma przekazania majątku Wnioskodawca tj. Gmina przekaże majątek dla MOK na podstawie umowy użyczenia – bezpłatne użytkowanie. Pozostałą częścią majątku będzie zarządzał Wnioskodawca. Sposób wykorzystania majątku Obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury w O... – nieodpłatnie i odpłatnie w zakresie wynajmu sal i sprzętu oraz zajęć w pracowniach, obiekt ogólnodostępny. Zrewitalizowany plac przed obiektem Miejskiego Ośrodka Kultury w O... – nieodpłatnie, ogólnodostępnie. Kompleksowo zagospodarowany teren w rejonie Starego Cmentarza w O.... (wraz z terenem wokół stawu przy ul. .... – nieodpłatnie, ogólnodostępnie. Zagospodarowany teren wokół Przedszkola nr ... – nieodpłatnie, ogólnodostępnie. W bezpłatne użytkowanie dla MOK zostanie przekazany obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury oraz plac przed obiektem MOK. Gmina będzie zarządzała samodzielnie terenem w rejonie Starego Cmentarza wraz z terenem wokół stawu oraz terenem wokół Przedszkola nr ...

2017
16
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z organizacją imprezy kulturalnej (...).

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca to samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Kultury, prowadzonego przez Gminę. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w ramach działalności statutowej zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie Gminy. Na działalność Ośrodek otrzymuje z urzędu Gminy dotację bez konkretnego wskazania na jaki cel mają być przeznaczone. W 2017 r. Gminny Ośrodek chce wystąpić do Lokalnej Grupy Działania o dotację w ramach programu operacyjnego PROW na organizację imprezy kulturalnej, na którą wstęp jest bezpłatny. GOKiR wskazał na wydatki jakie poniesie w ramach projektu. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie figuruje w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Gminny Ośrodek Kultury Rekreacji jest samorządową instytucja kultury, działająca w oparciu o Statut Ośrodka, Uchwałę Rady Gminy, której głównym źródłem przychodów jest dotacja (dofinansowanie przedmiotowe) z urzędu Gminy oraz uzyskane przychody z wynajmu pomieszczeń (świetlic) dla mieszkańców, drobnej sprzedaży gadżetów takich jak kubeczki, koszulki z logo Zamczyska oraz refakturowanie poniesionych wydatków np. na energię elektryczną, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków czy zużycie wody. Wartość przychodów z tych usług w ubiegłym roku nie przekroczyła kwoty 200.000,00 zł Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie figuruje w rejestrze podatników podatku VAT, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7 – zwolnienie podmiotowe art. 113 ust. 1 ustawy.

2017
19
lip

Istota:

Prawo do odzyskania lub odliczenia podatku w związku z realizacją projektu „Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury i/lub Rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury”.

Fragment:

Natomiast, jak wynika z opisu zdarzenia nr 2, Gmina jednak zamierza wyposażyć Samorządowy Ośrodek Kultury w budynek będący przedmiotem obu projektów (tj. projektu pn. „ Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura oraz „ Rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury ” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jeżeli wyrazi na to zgodę Instytucja Finansująca, co oznacza, że to Samorządowy Ośrodek Kultury będzie właścicielem budynku. Samorządowy Ośrodek Kultury nie jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem VAT. Podlega zwolnieniu podmiotowemu. Samorządowy Ośrodek Kultury jest instytucją kultury. Projekt realizowany będzie w związku z działalnością statutową gminy i należy do zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Po zrealizowaniu inwestycji pomieszczenia Samorządowego Ośrodka Kultury będą czasami wynajmowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury na realizację zajęć przez podmioty zewnętrzne. Przewidywany w Studium Wykonalności Inwestycji maksymalny wzrost aktualnego dochodu z tego tytułu lub imprez biletowanych, czy płatnych zajęć to 1.481,17 zł, tj. ok. 5%. Obecnie dochody Samorządowego Ośrodka Kultury z tytułu wynajmu i prowadzonych zajęć wahają się od 21.000,00 do 25.000,00 zł rocznie. Samorządowy Ośrodek Kultury zostanie wyposażony w nieruchomość na podstawie darowizny nieruchomości – działki zabudowanej budynkiem, nieodpłatnie.

2017
26
cze

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. ...Dom Kultury (w dalszej części DK) - jednostka kultury dla której organizatorem jest Samorząd Województwa ... planuje zorganizować przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-artystycznym, skierowane do dzieci w wieku szkolnym - mieszkańców województwa ... z udziałem własnym dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... pn.: „ ... ”. Przedsięwzięcie jest zgodne ze statutowym zakresem działalności Wnioskodawcy. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane dla dzieci: konkursy plastyczno-literackie dla dzieci z nagrodami, spektakl teatralny, przeprowadzone będą gry i zabawy dla dzieci, wystawy prac dzieci. W ramach przedsięwzięcia zostanie też wydane wydawnictwo książkowe o treści edukacyjno-ekologicznej. Organizacja przedsięwzięcia wymaga zakupu usług: artystycznych - aktorów, autorskich - honorarium autora książki, animatorów konkursów i zabaw, usług poligraficznych, medialnych, materiałów plastycznych, nagród rzeczowych dla uczestników. Udział uczestników przedsięwzięcia (dzieci) jest dla nich nieodpłatny i nieograniczony, wydawnictwo będące rezultatem tego przedsięwzięcia będzie rozpowszechniane nieodpłatnie wśród uczestników jako upominek i pamiątka udziału.