Kultura | Interpretacje podatkowe

Kultura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kultura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawcę prac budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację ośrodka kultury
Fragment:
(...) kultury poprzez modernizację ośrodka kultury ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2016 r. (data wpływu 13 grudnia 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina zamierza ubiegać się o przyznanie środków na realizację inwestycji pn. „ Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację ośrodka kultury ” ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach realizacji inwestycji zostanie przeprowadzony kompleksowy remont budynku Ośrodka Kultury zawierającym takie funkcje jak: sala widowiskowo/kinowa, biblioteka, sala balowo/bankietowa, sala taneczna oraz pomieszczenia muzyczne, pomieszczenia pomocnicze. Inwestycja realizowana będzie przez Gminę. Budynki, które zostaną poddane remontowi będą wykorzystywane przez instytucję kultury (Ośrodek Kultury), jednostkę na działalność kulturalną (statutową). Podatek VAT z tytułu realizacji projektu będzie kosztem kwalifikowanym. Faktury, które będą dokumentować wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu wystawione będą na Gminę. Wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu stanowić będą wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług polegające na ulepszeniu budynku, budowli lub ich części.
2017
4
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powinien być traktowany jako odrębny od Gminy podatnik VAT.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych dla celów rozliczeń na gruncie podatku od towarów i usług, a w szczególności w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie powinna być traktowana jako odrębny od Gminy podatnik VAT. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako samorządowa instytucja kultury stanowi jednostkę organizacyjną Gminy posiadającą osobowość prawną, zaliczaną do jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 9 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Gminna instytucja kultury została powołana do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz 446, z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - dalej u.o.p.d.k. (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.). Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu został nadany statut oraz został on wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gminy.
2016
17
sie

Istota:
Uznanie własnej metody wyliczania proporcji za reprezentatywną dla samorządowej jednostki kultury.
Fragment:
(...) kultury, P - przychody wykonane samorządowej instytucji kultury. Natomiast przez przychody wykonane samorządowej instytucji kultury rozumie się – w myśl § 2 pkt 12 rozporządzenia – przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane tej instytucji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, przychody wykonane samorządowej instytucji kultury nie obejmują przychodów uzyskanych z tytułu: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez samorządową instytucję kultury do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, (...)
2016
3
sie

Istota:
Uznanie, że nieodpłatne wstępy na inne formy oferty kulturalnej związane są z działalnością gospodarczą oraz wydatki poniesione w związku z tymi usługami nie powinny być uwzględniane w „sposobie określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z samorządową instytucją kultury, zatem zasadnym jest odwołanie do przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), określającej zasady tworzenia i działania instytucji kultury. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 9 ust. 3 ww. ustawy). Na mocy art. 12 cyt. ustawy, organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, o czym stanowi art. 28 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2016
22
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji przez Gminę projektu polegającego na rewitalizacji domu kultury
Fragment:
Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Wnioskodawca, natomiast beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy, w szczególności mieszkańcy dzielnicy C., dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia prowadzone w ramach działalności DK, mieszkańcy okolicznych miast oraz wszyscy zainteresowani ofertą kulturalną Domu Kultury jak również pracownicy i aktorzy teatrów, które będą wystawiać własne przedstawienia. Dom Kultury jest oddziałem Centrum Kultury i jest administrowany przez Dyrekcję ...(Uchwała Rady Miasta o połączeniu instytucji kultury o nazwie Miejskiego Domu Kultury „ C. ” i DK i utworzeniu jednej instytucji o nazwie Centrum Kultury). Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. Finansowanie działalności pochodzi m.in. z dotacji Urzędu Miasta. Właścicielem budynków oraz gruntów jest Wnioskodawca. Centrum Kultury jest dzierżawcą terenu i budynków na podstawie 2 umów dzierżawy z 16 września 2004 r. (z późniejszymi aneksami) oraz z 28 listopada 2013 r. Czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy został ustalony w wysokości 100 zł (na każdej umowie dzierżawy) w stosunku rocznym powiększony o należny podatek VAT. Centrum Kultury, w skład którego wchodzi Dom Kultury posiada status jednostki organizacyjnej miasta posiadającej osobowość prawną. Projekt nie generuje dochodu, a efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne. Uzyskanie interpretacji indywidualnej stanowi wymóg Urzędu Marszałkowskiego Województwa, który wymaga przedstawienia informacji czy beneficjent jest płatnikiem VAT i czy ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach przedmiotowego projektu.
2014
2
paź

Istota:
Brak podstaw do opodatkowania podatkiem VAT działań Domu Kultury polegających na umieszczeniu imienia i nazwiska twórcy prac artystycznych w materiałach promocyjnych dotyczących wystawy jego prac.
Fragment:
U. z 2012r. poz. 406 t.j.) wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, PKD 2007 – 9004Z (Działalność obiektów kulturalnych). Głównym celem statutowym Wnioskodawcy jest tworzenie, upowszechnianie kultury w mieście oraz jej zaspokajanie poprzez prowadzenie różnych działań kulturalnych, organizowanie imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu upowszechniania kultury oraz promowanie sztuki profesjonalnej jak i amatorskiej. Między innymi w ramach swojej działalności Wnioskodawca organizuje wystawy prac plastycznych oraz fotografii w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. Artyści mający wystawiać swoje prace (najczęściej osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) nie pobierają wynagrodzenia za użyczenie ich w celu zorganizowania wystawy. Wystawy prac jako forma upowszechniania kultury, związane są z działalnością statutową Wnioskodawcy, a Galeria dostępna jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Kultury dla wszystkich zwiedzających osób bezpłatnie. W umowach jakie Miejski Ośrodek Kultury chce zawierać z użyczającymi prace, są opisywane warunki przechowywania, montażu, demontażu, zabezpieczenia prac oraz sposobu wystawienia prac w galerii. Ponadto występują zapisy, w których użyczający udziela nieodpłatnej zgody na zamieszczenie reprodukcji użyczonych prac autorskich w materiałach promujących wystawę, możliwości wykonania fotografii prac autorskich i udostępnienie ich na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, jak i w gazetach, materiałach internetowych i telewizyjnych.
2013
19
sty

Istota:
Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją festiwalu kulturalnego – to nie ona będzie nabywcą towarów i usług.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Gmina zrealizowała projekt pn. „ ... ” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 43 Promocja kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była organizacja dwóch edycji (lata 2010-2011) Międzynarodowego Festiwalu Kulturalnego M. w Polsce. Realizacja projektu została powierzona jednostce – M. Ośrodkowi Kultury i Sztuki „ T. ”, działającemu na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t. j. Dz. U. Nr 76 poz. 694 ze zm.), statutu. MOKiS „ T. ” jest komunalną instytucją kultury obejmującą swoim zasięgiem działania Miasto M. Wydatki w ramach projektu ponoszone były przez jednostkę realizującą projekt – M. Ośrodek Kultury i Sztuki „ T. ”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto M. Gmina w związku z realizowanym przedsięwzięciem nie dokonała zakupu towarów i usług.
2012
26
paź

Istota:
Ośrodek Kultury nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z organizacją cyklu imprez plenerowych.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Ośrodek Kultury (BOK) to placówka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę. Bok jest podatnikiem podatku VAT, dokonuje zakupów związanych z działalnością zwolnioną jak i opodatkowaną (działalność mieszana). Wstęp na wszystkie imprezy plenerowe organizowane przez BOK jest bezpłatny. We wrześniu 2011r. odbędzie się cykl imprez plenerowych pt. „ ... ”, w ramach projektu współfinansowanego przez UE z Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z tym BOK zakupi: studium wykonalności (wniosek o dotację), materiały reklamowe (kubki, plakaty, foldery, tablice, reklama w mediach), pamiątki (breloki, smycze), powyższe materiały i pamiątki przeznaczone są na reklamę, informację i promocję projektu, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, zakup płotków zabezpieczających, namiotów (przeznaczone wyłącznie na imprezy plenerowe), materiałów dekoracyjnych i scenograficznych, drewna, paliwa, farb, sztalug, wynajem konferansjerów, artystów, zespołów, jurorów, ochrony, zabezpieczenia medycznego. BOK nie odliczy podatku naliczonego od wykonywanych powyżej zakupów, traktując to jako działalność zwolnioną z VAT. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2012
24
paź

Istota:
Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na stworzeniu punktów informacji kulturalnej, w tej jego części wydatku, która była przenoszona na partnerów.
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy m. in. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swoich zadań, zrealizował jako Lider projekt obejmujący stworzenie punktów informacji kulturalnej. Partnerami projektu są gminy: C., M., R.-W. oraz Ś. Wszystkie faktury w projekcie były wystawiane na Lidera. Efekty projektu Lider przekazywał Partnerom w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, a na zakończenie realizacji projektu protokołem przekazania – przejęcia (PT), do którego dołączane były kserokopie faktur. Natomiast Partnerzy projektu swój wkład własny przekazywali Liderowi w formie dotacji. Produkty projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizacji projektu w części przypadającej na Partnerów projektu, należy w pierwszej kolejności rozważyć, czy faktycznie mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia z sytuacją, w której dokonane zakupy nie są związane w jakimikolwiek zakresie z czynnościami opodatkowanymi u Wnioskodawcy.
2012
14
sie

Istota:
Wnioskodawca nie spełnia przesłanki podmiotowej do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
Fragment:
Ponadto nie jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury, w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W rozumieniu ww. ustawy instytucją kultury może być jedynie podmiot utworzony przez Ministrów, kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego. Fundacja jest podmiotem posiadającym odrębną podmiotowość prawną, której statutowa działalność opiera się o przepisy ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że spełnia kryteria przewidziane dla innych podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca prowadzący statutową działalność, której cele zostały określone jako „ podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę, sztukę, edukację i turystykę ” wykonując na rzecz jednostki samorządu terytorialnego usługę kulturalną polegającą na popularyzowaniu kultury obywatelskiej poprzez organizowanie festiwali, pikników i warsztatów kulturoznawczych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a oraz art. 43 ust. 17-19 ustawy, zwolniona będzie w całości od podatku od towarów i usług, czy też usługi te objęte będą podstawową stawką podatku VAT...
2012
17
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kultura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.