Kultura | Interpretacje podatkowe

Kultura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kultura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Zgodnie ze statutem Miejski Ośrodek Kultury w O.... jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina. MOK posiada osobowość prawną i wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy pod nr ..../92/S. MOK jest obecnie podatnikiem podatku VAT czynnym. Forma przekazania majątku Wnioskodawca tj. Gmina przekaże majątek dla MOK na podstawie umowy użyczenia – bezpłatne użytkowanie. Pozostałą częścią majątku będzie zarządzał Wnioskodawca. Sposób wykorzystania majątku Obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury w O... – nieodpłatnie i odpłatnie w zakresie wynajmu sal i sprzętu oraz zajęć w pracowniach, obiekt ogólnodostępny. Zrewitalizowany plac przed obiektem Miejskiego Ośrodka Kultury w O... – nieodpłatnie, ogólnodostępnie. Kompleksowo zagospodarowany teren w rejonie Starego Cmentarza w O.... (wraz z terenem wokół stawu przy ul. .... – nieodpłatnie, ogólnodostępnie. Zagospodarowany teren wokół Przedszkola nr ... – nieodpłatnie, ogólnodostępnie. W bezpłatne użytkowanie dla MOK zostanie przekazany obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury oraz plac przed obiektem MOK. Gmina będzie zarządzała samodzielnie terenem w rejonie Starego Cmentarza wraz z terenem wokół stawu oraz terenem wokół Przedszkola nr ...
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z organizacją imprezy kulturalnej (...).
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca to samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Kultury, prowadzonego przez Gminę. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w ramach działalności statutowej zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie Gminy. Na działalność Ośrodek otrzymuje z urzędu Gminy dotację bez konkretnego wskazania na jaki cel mają być przeznaczone. W 2017 r. Gminny Ośrodek chce wystąpić do Lokalnej Grupy Działania o dotację w ramach programu operacyjnego PROW na organizację imprezy kulturalnej, na którą wstęp jest bezpłatny. GOKiR wskazał na wydatki jakie poniesie w ramach projektu. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie figuruje w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Gminny Ośrodek Kultury Rekreacji jest samorządową instytucja kultury, działająca w oparciu o Statut Ośrodka, Uchwałę Rady Gminy, której głównym źródłem przychodów jest dotacja (dofinansowanie przedmiotowe) z urzędu Gminy oraz uzyskane przychody z wynajmu pomieszczeń (świetlic) dla mieszkańców, drobnej sprzedaży gadżetów takich jak kubeczki, koszulki z logo Zamczyska oraz refakturowanie poniesionych wydatków np. na energię elektryczną, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków czy zużycie wody. Wartość przychodów z tych usług w ubiegłym roku nie przekroczyła kwoty 200.000,00 zł Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie figuruje w rejestrze podatników podatku VAT, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7 – zwolnienie podmiotowe art. 113 ust. 1 ustawy.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do odzyskania lub odliczenia podatku w związku z realizacją projektu „Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury i/lub Rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury”.
Fragment:
Natomiast, jak wynika z opisu zdarzenia nr 2, Gmina jednak zamierza wyposażyć Samorządowy Ośrodek Kultury w budynek będący przedmiotem obu projektów (tj. projektu pn. „ Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura oraz „ Rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury ” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jeżeli wyrazi na to zgodę Instytucja Finansująca, co oznacza, że to Samorządowy Ośrodek Kultury będzie właścicielem budynku. Samorządowy Ośrodek Kultury nie jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem VAT. Podlega zwolnieniu podmiotowemu. Samorządowy Ośrodek Kultury jest instytucją kultury. Projekt realizowany będzie w związku z działalnością statutową gminy i należy do zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Po zrealizowaniu inwestycji pomieszczenia Samorządowego Ośrodka Kultury będą czasami wynajmowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury na realizację zajęć przez podmioty zewnętrzne. Przewidywany w Studium Wykonalności Inwestycji maksymalny wzrost aktualnego dochodu z tego tytułu lub imprez biletowanych, czy płatnych zajęć to 1.481,17 zł, tj. ok. 5%. Obecnie dochody Samorządowego Ośrodka Kultury z tytułu wynajmu i prowadzonych zajęć wahają się od 21.000,00 do 25.000,00 zł rocznie. Samorządowy Ośrodek Kultury zostanie wyposażony w nieruchomość na podstawie darowizny nieruchomości – działki zabudowanej budynkiem, nieodpłatnie.
2017
19
lip

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. ...Dom Kultury (w dalszej części DK) - jednostka kultury dla której organizatorem jest Samorząd Województwa ... planuje zorganizować przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-artystycznym, skierowane do dzieci w wieku szkolnym - mieszkańców województwa ... z udziałem własnym dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... pn.: „ ... ”. Przedsięwzięcie jest zgodne ze statutowym zakresem działalności Wnioskodawcy. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane dla dzieci: konkursy plastyczno-literackie dla dzieci z nagrodami, spektakl teatralny, przeprowadzone będą gry i zabawy dla dzieci, wystawy prac dzieci. W ramach przedsięwzięcia zostanie też wydane wydawnictwo książkowe o treści edukacyjno-ekologicznej. Organizacja przedsięwzięcia wymaga zakupu usług: artystycznych - aktorów, autorskich - honorarium autora książki, animatorów konkursów i zabaw, usług poligraficznych, medialnych, materiałów plastycznych, nagród rzeczowych dla uczestników. Udział uczestników przedsięwzięcia (dzieci) jest dla nich nieodpłatny i nieograniczony, wydawnictwo będące rezultatem tego przedsięwzięcia będzie rozpowszechniane nieodpłatnie wśród uczestników jako upominek i pamiątka udziału.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla zajęć szachowych
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl art. 2 ww. ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym - art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stosownie do zapisu art. 10. ust. 1 wyżej powołanej ustawy, podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury powołaną przez organizatora na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z działalnością statutową przedmiotem działania Centrum Kultury jest: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, promowanie interesujących zjawisk kulturalnych, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, popularyzacja społecznego ruchu kulturalnego, informowanie o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych, promowanie gminy.
2017
16
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycj1 art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z samorz1dow1 instytucj1 kultury, zatem zasadnym jest odwo3anie do przepisów ustawy z dnia 25 paYdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia3alnooci kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) okreolaj1cej zasady tworzenia i dzia3ania instytucji kultury. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy dzia3alnooa kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi dzia3alnooci kulturalnej s1 w szczególnooci: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz oorodki badan i dokumentacji w ró?nych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy). W myol art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia3alnooci kulturalnej, jednostki samorz1du terytorialnego organizuj1 dzia3alnooa kulturaln1, tworz1c samorz1dowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej dzia3alnooci jest podstawowym celem statutowym. Instytucje kultury, dla których organizatorami s1 jednostki samorz1du terytorialnego, mog1 otrzymywaa dotacje celowe na zadania objete mecenatem panstwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z bud?etu panstwa z czeoci, której dysponentem jest minister w3aociwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 9 ust. 3 ww. ustawy). Na mocy art. 12 ustawy organizator zapewnia instytucji kultury orodki niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia dzia3alnooci kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta dzia3alnooa jest prowadzona.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawcę prac budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację ośrodka kultury
Fragment:
(...) kultury poprzez modernizację ośrodka kultury ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2016 r. (data wpływu 13 grudnia 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina zamierza ubiegać się o przyznanie środków na realizację inwestycji pn. „ Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację ośrodka kultury ” ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach realizacji inwestycji zostanie przeprowadzony kompleksowy remont budynku Ośrodka Kultury zawierającym takie funkcje jak: sala widowiskowo/kinowa, biblioteka, sala balowo/bankietowa, sala taneczna oraz pomieszczenia muzyczne, pomieszczenia pomocnicze. Inwestycja realizowana będzie przez Gminę. Budynki, które zostaną poddane remontowi będą wykorzystywane przez instytucję kultury (Ośrodek Kultury), jednostkę na działalność kulturalną (statutową). Podatek VAT z tytułu realizacji projektu będzie kosztem kwalifikowanym. Faktury, które będą dokumentować wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu wystawione będą na Gminę. Wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu stanowić będą wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług polegające na ulepszeniu budynku, budowli lub ich części.
2017
4
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powinien być traktowany jako odrębny od Gminy podatnik VAT.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych dla celów rozliczeń na gruncie podatku od towarów i usług, a w szczególności w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie powinna być traktowana jako odrębny od Gminy podatnik VAT. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako samorządowa instytucja kultury stanowi jednostkę organizacyjną Gminy posiadającą osobowość prawną, zaliczaną do jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 9 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Gminna instytucja kultury została powołana do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz 446, z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - dalej u.o.p.d.k. (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.). Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu został nadany statut oraz został on wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gminy.
2016
17
sie

Istota:
Uznanie własnej metody wyliczania proporcji za reprezentatywną dla samorządowej jednostki kultury.
Fragment:
(...) kultury, P - przychody wykonane samorządowej instytucji kultury. Natomiast przez przychody wykonane samorządowej instytucji kultury rozumie się – w myśl § 2 pkt 12 rozporządzenia – przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane tej instytucji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, przychody wykonane samorządowej instytucji kultury nie obejmują przychodów uzyskanych z tytułu: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez samorządową instytucję kultury do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, (...)
2016
3
sie

Istota:
Uznanie, że nieodpłatne wstępy na inne formy oferty kulturalnej związane są z działalnością gospodarczą oraz wydatki poniesione w związku z tymi usługami nie powinny być uwzględniane w „sposobie określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z samorządową instytucją kultury, zatem zasadnym jest odwołanie do przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), określającej zasady tworzenia i działania instytucji kultury. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 9 ust. 3 ww. ustawy). Na mocy art. 12 cyt. ustawy, organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, o czym stanowi art. 28 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2016
22
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kultura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.