Kultura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kultura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Fragment:

Zapis art. 13 u.o.p.d.k., określa więc podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury (w tym samorządowych instytucji kultury) wskazując, że ww. podmioty funkcjonują w oparciu o akt ich utworzenia oraz statut. Jednocześnie organizacja wewnętrzna instytucji kultury uregulowana być powinna zgodnie z zapisami ustawy w regulaminie organizacyjnym, który nadawany jest przez dyrektora instytucji. W myśl art. 14 u.o.p.d.k.: Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów oraz wzór księgi rejestrowej, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa danych zamieszczanych w rejestrze i bezpieczeństwa czynności prawnych dokonywanych przez te instytucje. Ponadto z art. 27 u.o.p.d.k. wynika, że: Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2018
6
gru

Istota:

Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową ... Centrum Nauki oraz związanego wyłącznie z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji;

Fragment:

Należy podkreślić, że podstawowym celem działań samorządowej instytucji kultury jest realizacja celów statutowych, tj. upowszechnianie kultury w szerokim tego pojęcia znaczeniu, czyli realizacja celów, do których instytucje kultury zostają powołane. Cele te wyraźnie należy odróżnić od czynności stricte komercyjnych. Instytucja kultury niejako realizuje misję publiczną – kształtuje odpowiednie wzorce osobowe i postawy społeczne rzeszy odbiorców, jest kreatorem kultury. W tym znaczeniu może być traktowane jako swego rodzaju dobro publiczne finansowane m.in. z publicznych dotacji. Celem instytucji kultury jest bowiem przede wszystkim tworzenie, upowszechnienie i ochrona kultury, a więc realizowanie zadań nałożonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Realizowanie nieodpłatnych imprez kulturalnych i projektów, stanowi okazję do współtworzenia warunków do kultywowania i rozwijania wartości kulturowych, zachęcają mieszkańców do korzystania z dóbr kultury, edukują i wychowują. Działania te w swojej istocie nie są działaniami stricte komercyjnymi, lecz działaniami ukierunkowanymi na realizację misji publicznej. A zatem, w odniesieniu do ww. nieodpłatnych czynności realizowanych przez Zainteresowanego należy stwierdzić, że będą one przede wszystkim wyrazem realizacji celów statutowych Wnioskodawcy.

2018
15
wrz

Istota:

Odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”.

Fragment:

Miejski Ośrodek Kultury w sali widowiskowo-kinowej będzie organizować działania niebiletowane, takie jak m.in. koncerty i seanse filmowe oraz występy dzieci i młodzieży, które będą miały na celu zachęcenie mieszkańców miasta do skorzystania z biletowanej oferty koncertowej, rozrywkowej i kina Miejskiego Ośrodka Kultury. Działania niebiletowane organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w sali widowiskowo-kinowej są zgodne z celami statutowymi i będą miały na celu upowszechnianie kultury, do których Miejski Ośrodek Kultury, jako instytucja kultury został powołany. Działania niebiletowane organizowane w sali widowiskowo-kinowej będą miały na celu promocję i reklamę działalności gospodarczej Miejskiego Ośrodka Kultury, jednakże nie w każdym przypadku będzie to cel nadrzędny. Miejski Ośrodek Kultury realizując projekt „ Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury ” na podstawie kosztorysów przedsięwzięcia będzie mógł wydzielić wydatki tylko i wyłącznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj.: urządzenia systemu kinotechnicznego, nagłośnienie sceniczne, oświetlenie (...)

2018
2
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem studia nagrań.

Fragment:

Na mocy art. 12 cyt. ustawy, organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, o czym stanowi art. 28 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mogą za jego zgodą udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 28 ust. 1a cyt. ustawy). Natomiast przepisy art. 28 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowią, że przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji: podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów; celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

2018
3
lip

Istota:

Możliwość odzyskania podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu „...” – utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury.

Fragment:

Gminny Ośrodek Kultury z tytułu użytkowania przestrzeni kulturalnej nie zamierza osiągać żadnego dochodu związanego z podatkiem VAT. W uzupełnieniu do wniosku Gminny Ośrodek Kultury wskazał, że jest on samorządową instytucją kultury posiadającą odrębną od gminy osobowość prawną. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Gminny Ośrodek Kultury (nabywca). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminny Ośrodek Kultury będzie miał możliwość odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu „ ... ” – utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, na który pragnie pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do realizowanego projektu, nie będzie miał on możliwości odliczenia (odzyskania) podatku VAT. Gminny Ośrodek Kultury nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Działania, które będą wykonane w ramach projektu nie są związane z wykonywaniem działalności opodatkowanej. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

Fragment:

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy). W myśl art. 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. W myśl art. 28 ust. 1b ww. ustawy, państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Natomiast przepisy art. 28 ust. 2 i 3 stanowią, że przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2018
2
lut

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną inwestycją.

Fragment:

Zakończona inwestycja - wielofunkcyjny obiekt GOKSiR usytuowany w centrum wsi ... stanie się dostępny dla osób niepełnosprawnych i przyczyni się bezpośrednio do poprawy warunków pracy instytucji kultury, zapewniających atrakcyjne oferty kulturalne adresowane do środowisk twórczych, mieszkańców i turystów. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż realizacja projektu „ ..... ” należy do zadań własnych Gminy o których mowa w art. 7 ust. 1 (pkt 9 – sprawy kultury, w tym bibliotek kulturalnych i innych placówek upowszechniania kultury). Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień dzisiejszy jest instytucją kultury i na chwilę obecną nie ma planów zmiany struktury organizacyjnej, w dalszym ciągu pozostanie instytucją kultury z odrębną osobowością prawną. Nie jest planowane w najbliższym czasie zmieniać struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i pozostanie on instytucją kultury. Po zrealizowaniu przedmiotowego zadania Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji będzie korzystał nieodpłatnie z powstałego majątku, który zostanie przekazany do instytucji kultury na podstawie umowy użyczenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zawartych fakturach, wystawionych przez wyłonionego wykonawcę (...)

2018
26
sty

Istota:

Skutki podatkowe przyznania pamiątkowej statuetki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Fragment:

Nagroda przyznawana jest w celu inspirowania i promowania osiągnięć w sferze kultury Miasta. Jest ona najwyższym wyróżnieniem Miasta w dziedzinie kultury oraz ma charakter uznaniowy. Przenosząc przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że przyznanie wskazanym we wniosku laureatom statuetki „ M. ” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki nie spowoduje otrzymania przez nich „ nieodpłatnych świadczeń ”. Laureat „ Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta ” wybierany jest przez Kapitułę za osiągnięcia artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, zaś statuetka „ M. ” ma wyłącznie wartość pamiątkową. Statuetka nie stanowi wartości użytkowej, ale symboliczną. Idea zawarta w tym symbolu – jak wskazuje Wnioskodawca – to wielobarwność lokalnej kultury, dla której „ M. ” począwszy od lat 60 był przestrzennym symbolem organizowanych w mieście imprez kulturalnych. Otrzymanie statuetki podnosi rangę nagrody kulturalnej i stanowi pewien prestiż wśród „ ludzi kultury ”. Ponadto, statuetka nie jest wykonana z metali szlachetnych (np. ze srebra, złota czy platyny) – wykonana jest z brązu polichromowanego.

2018
13
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia”.

Fragment:

Zapis art. 13 u.o.p.d.k., określa więc podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury (w tym samorządowych instytucji kultury) wskazując, że ww. podmioty funkcjonują w oparciu o akt ich utworzenia oraz statut. Jednocześnie organizacja wewnętrzna instytucji kultury uregulowana być powinna zgodnie z zapisami ustawy w regulaminie organizacyjnym, który nadawany jest przez dyrektora instytucji. W myśl art. 14 u.o.p.d.k.: Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów oraz wzór księgi rejestrowej, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa danych zamieszczanych w rejestrze i bezpieczeństwa czynności prawnych dokonywanych przez te instytucje. Ponadto z art. 27 u.o.p.d.k. wynika, że: Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2017
13
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „(...)”.

Fragment:

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji (dalej: Wnioskodawca, GOKiP) jest samorządową jednostką kultury dla której organizatorem jest Gmina oraz jest wpisany do księgi rejestru instytucji kultury. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 4062, z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on samodzielnym podmiotem pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym, a także posiada osobowość prawną. Zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. GOKiP planuje realizację projektu pn. „ (...) ” z udziałem własnym oraz dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 „ Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”. Przedsięwzięcie jest zgodne ze statutowym zakresem działalności Wnioskodawcy. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane: warsztaty samoobrony, modelarstwa lotniczego, upcyclingu, ekoceramiki i zdrowego żywienia adresowane do dzieci i młodzieży z Gminy; impreza sportowo-rekreacyjna pod nazwą „ (...) ” adresowana do mieszkańców powiatu ząbkowickiego i okolicznych; impreza sportowo-rekreacyjna pod nazwą „ (...) ” adresowana do dzieci i młodzieży z powiatu ząbkowickiego i okolicznych; konkurs plastyczny propagujący zdrowy tryb życia pod hasłem „ (...) ” adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu ząbkowickiego i okolicznych.