IPPP3/4512-1081/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy stawką właściwą dla świadczenia tej usługi jest zwolnienie zarówno dla osób fizycznych i prawnych:
- z kraju,
- z państw Unii Europejskiej,
- z państw trzecich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług organizacji konferencji naukowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług organizacji konferencji naukowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Centrum (zwane dalej Centrum) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk. Centrum jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań naukowych, w tym: badań własnych, badań w ramach indywidualnych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz badań zamawianych przez inne organizacje i jednostki naukowe krajowe i zagraniczne;
 2. prowadzenie prac rozwojowych, przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, ich komercjalizacja oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii;
 3. publikowanie wyników prac badawczych;
 4. nadawanie stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień;
 5. prowadzenie studiów doktoranckich i staży naukowych;
 6. popularyzacja wiedzy w zakresie astronomii oraz dyscyplin pokrewnych.

W celu realizacji wymienionych zadań Centrum w szczególności:

 1. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
 2. zawiera umowy lub porozumienia z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, innymi placówkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami w kraju i za granicą, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi spoza Centrum;
 3. organizuje zebrania naukowe, a w szczególności konferencje, zjazdy, sympozja;
 4. prowadzi działalność wydawniczą;
 5. współpracuje z instytucjami upowszechniania wiedzy;
 6. gromadzi i udostępnia książki i czasopisma naukowe, odpowiadające profilowi działalności Centrum, a także materiały pomocne w nauczaniu i upowszechnianiu wiedzy astronomicznej;
 7. podejmuje działania mające na celu ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
 8. opracowuje ekspertyzy i udziela opinii w zakresie problematyki naukowej Centrum.

Centrum organizuje konferencje naukowe o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Tematy konferencji są ściśle powiązane z kierunkiem prowadzonej działalności naukowej, rozwojem specjalizacji oraz rozwojem kadry naukowej. Celem organizacji konferencji jest upowszechnianie, popularyzacja i promocja osiągnięć naukowych lub naukowo - technicznych Centrum. Konferencje mają charakter międzynarodowy, a zaproszeni wykładowcy reprezentują poziom naukowy zapewniający studentom i młodej kadrze zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Program konferencji naukowych obejmuje odczyty, prelekcje, dyskusje. Uczestnikami konferencji są pracownicy naukowi Centrum, pracownicy innych instytucji naukowych z kraju i z zagranicy, studenci i doktoranci.

Efektem konferencji są materiały pokonferencyjne w postaci artykułów, druków zwartych i katalogów. Organizowanie konferencji służy propagowaniu wiedzy na określony temat, szeroko pojętej wymianie myśli naukowej, wymianie współpracy, realizowaniu wspólnych projektów naukowo - badawczych, wymianie i upowszechnianiu wyników badań, kształceniu młodych kadr naukowych na poziomie studiów doktoranckich i magisterskich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stawką właściwą dla świadczenia tej usługi jest zwolnienie zarówno dla osób fizycznych i prawnych:

 • z kraju,
 • z państw Unii Europejskiej,
 • z państw trzecich...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi polegające na odpłatnym udostępnieniu możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej są usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W art. 41 ust. 1 ustawy wskazano, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy korzystać mogą uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Natomiast na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, ze zwolnienia korzystają inne usługi w zakresie kształcenia świadczone przez podmioty wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006 nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega kształcenie dzieci i młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznawane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej brak jest definicji „kształcenia”. Posiłkując się zatem Internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. stwierdzić należy, że „kształcić” to przekazywać komuś wiedzę, umiejętności, czynić starania aby ktoś zdobył wiedzę, rozwijał umiejętności, rozwijać cechy charakteru.

Przyjmuje się powszechnie, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa. W szerszym rozumieniu, obejmuje ono także kształcenie nieformalne, mające źródło w codziennych doświadczeniach, kontaktach z rówieśnikami i informacjami pochodzącymi z mass mediów. Podkreśla się także znaczenie szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego (uczenia się przez całe życie).

W analizowanej sprawie zwrócić uwagę należy na to, przez kogo dana usługa jest świadczona ale także na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz w § 3 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia.

Ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi kształcenia. Jednakże, aby usługi te mogły korzystać ze zwolnienia muszą być świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Natomiast przepis § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia poszerza zakres o świadczenie usług kształcenia inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, a więc inne niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Zatem jeśli w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia (edukacyjna) ma zasadniczy udział, to organizacja takich konferencji przez uczelnię wyższą jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie wyżej przytoczonych przepisów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk. Centrum jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań naukowych, w tym: badań własnych, badań w ramach indywidualnych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz badań zamawianych przez inne organizacje i jednostki naukowe krajowe i zagraniczne;
 2. prowadzenie prac rozwojowych, przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, ich komercjalizacja oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii;
 3. publikowanie wyników prac badawczych;
 4. nadawanie stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień;
 5. prowadzenie studiów doktoranckich i staży naukowych;
 6. popularyzacja wiedzy w zakresie astronomii oraz dyscyplin pokrewnych.

W celu realizacji wymienionych zadań Centrum w szczególności:

 1. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
 2. zawiera umowy lub porozumienia z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, innymi placówkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami w kraju i za granicą, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi spoza Centrum;
 3. organizuje zebrania naukowe, a w szczególności konferencje, zjazdy, sympozja;
 4. prowadzi działalność wydawniczą;
 5. współpracuje z instytucjami upowszechniania wiedzy;
 6. gromadzi i udostępnia książki i czasopisma naukowe, odpowiadające profilowi działalności Centrum, a także materiały pomocne w nauczaniu i upowszechnianiu wiedzy astronomicznej;
 7. podejmuje działania mające na celu ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
 8. opracowuje ekspertyzy i udziela opinii w zakresie problematyki naukowej Centrum.

Centrum organizuje konferencje naukowe o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Tematy konferencji są ściśle powiązane z kierunkiem prowadzonej działalności naukowej, rozwojem specjalizacji oraz rozwojem kadry naukowej. Celem organizacji konferencji jest upowszechnianie, popularyzacja i promocja osiągnięć naukowych lub naukowo - technicznych Centrum. Konferencje mają charakter międzynarodowy, a zaproszeni wykładowcy reprezentują poziom naukowy zapewniający studentom i młodej kadrze zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Program konferencji naukowych obejmuje odczyty, prelekcje, dyskusje. Uczestnikami konferencji są pracownicy naukowi Centrum, pracownicy innych instytucji naukowych z kraju i z zagranicy, studenci i doktoranci.

Efektem konferencji są materiały pokonferencyjne w postaci artykułów, druków zwartych i katalogów. Organizowanie konferencji służy propagowaniu wiedzy na określony temat, szeroko pojętej wymianie myśli naukowej, wymianie współpracy, realizowaniu wspólnych projektów naukowo - badawczych, wymianie i upowszechnianiu wyników badań, kształceniu młodych kadr naukowych na poziomie studiów doktoranckich i magisterskich.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy świadczenie tej usługi jest zwolnione zarówno dla osób fizycznych i prawnych:

 • z kraju,
 • z państw Unii Europejskiej,
 • z państw trzecich.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy stwierdzić, że wykonywana w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia ma w nich zasadniczy udział. Organizowanie przez Wnioskodawcę konferencji naukowych, których uczestnikami są m.in. studenci, korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie przepisu 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy jako usługa kształcenia na poziomie wyższym, pod warunkiem, iż studenci uczestniczyć będą w organizowanych konferencjach w ramach studiów wyższych.

Natomiast organizowanie przez Wnioskodawcę konferencji naukowych, których uczestnikami są m.in. kadry naukowe uczelni wyższych z kraju i zagranicy, spełnia wymóg kształcenia innego niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy (inne niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym) i tym samym również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia.

Tym samym opłaty za udział w konferencjach naukowych, jako opłaty za usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym lub inne usługi kształcenia organizowane przez uprawnione do tego podmioty, korzystają ze zwolnienia od podatku.

Reasumując, w przypadku Wnioskodawcy, zwolnienie od podatku opłat za udział w konferencjach naukowych, spełniających warunek usług kształcenia, wynika z dwóch odrębnych rodzajów zwolnień przedmiotowych.

Jednakże ponieważ Wnioskodawca w swoim stanowisku jako podstawę zwolnienia podał jedynie świadczenie usług kształcenia na poziomie wyższym, pomimo słuszności co do zastosowania zwolnienia od podatku, jako całość stanowisko Strony należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie pytania 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.