IPPP2/443-1243/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca jako jednostka objęta systemem oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do świadczonych, na podstawie ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, usług w zakresie kształcenia i wychowania polegających na organizacji kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, savoir vivre będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych przez placówkę kształcenia ustawicznego usług w zakresie organizowania kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych i savoir vivre - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych przez placówkę kształcenia ustawicznego usług w zakresie organizowania kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych i savoir vivre.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza utworzyć niepubliczną lub niepubliczne placówki oświatowe w postaci niepublicznej lub niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. Wnioskodawca będzie prowadził kursy, objęte ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst pierwotny: Dz. U. 2012 r. poz. 186) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 622). W szczególności określonych w paragrafie 3 pkt 5 ww. rozporządzenia.

Rodzaj kursu prowadzonego przez placówkę kształcenia ustawicznego będzie określał statut. Placówka będzie posiadała stosowny wpis do ewidencji placówek oświatowych właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie prowadzonych kursów Wnioskodawca będzie prowadził kształcenie oraz wychowanie w zakresie kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, savoir vivre, jednego, kilku lub wszystkich ze wskazanych obszarów kształcenia i wychowania.

Cele i zadania placówki będą realizowane poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne określone w statucie placówki.

Placówka będzie zapewniać kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym; nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi świadczone przez placówkę kształcenia ustawicznego w zakresie organizowania ww. kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, savoir vivre będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 a ustawy od podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26) ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od przedmiotowego podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o systemie oświaty System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty System oświaty obejmuje: m.in. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 68a 1 ustawy o systemie oświaty Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: 1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, 2) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 1) rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zadania, 2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form, 3) warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez podmioty wymienione w ust. 2, 4) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych, 5) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych, uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu dalszego kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji, a także włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego.

Zgodnie m.in. z par. 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst pierwotny: Dz. U. 2012 r. poz. 186) (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 622) Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: 5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z par. 19 ww. rozporządzenia Podmioty prowadzące kursy, o których mowa w § 3 pkt 5, zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 2-5.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, iż Wnioskodawca zamierza prowadzić kursy w formie placówki kształcenia ustawicznego, która będzie jednostką objętą systemem oświaty. Powyższa placówka będzie prowadzić kształcenie w jednej, kilku lub wszystkich wymienionych powyżej dziedzin kształcenia.

Wskazane kształcenie, jak i wychowanie będzie objęte zakresem działania ww. placówki lub placówek kształcenia ustawicznego.

W związku z powyższym, wobec spełnienia warunków podmiotowo - przedmiotowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług stanowisko wnioskodawcy należy uznać za zasadne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

Zgodnie z art. 43 ust. 17 powołanej ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe - ust. 17a ww. przepisu.

Powołane wyżej przepisy przewidują zatem zwolnienie od podatku VAT m.in. dla usług w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przy czym, w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków, ze zwolnienia od podatku korzysta również dostawa towarów bądź świadczenie usług ściśle związane z usługami podstawowymi, dokonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza utworzyć niepubliczną lub niepubliczne placówki oświatowe w postaci niepublicznej lub niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. Wnioskodawca będzie prowadził kursy, objęte ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w szczególności określonych w paragrafie 3 pkt 5 ww. rozporządzenia. Rodzaj kursu prowadzonego przez placówkę kształcenia ustawicznego będzie określał statut. Placówka będzie posiadała stosowny wpis do ewidencji placówek oświatowych właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie prowadzonych kursów Wnioskodawca będzie prowadził kształcenie oraz wychowanie w zakresie kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, savoir vivre, jednego, kilku lub wszystkich ze wskazanych obszarów kształcenia i wychowania. Cele i zadania placówki będą realizowane poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne określone w statucie placówki. Placówka będzie zapewniać kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym; nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług świadczonych przez placówkę usług.

Należy podkreślić, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej czynności objętej zakresem opodatkowania wykonywanej przez podatnika. Zatem pojęcia używane do określenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług należy interpretować ściśle.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Zatem ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie wystarcza, ażeby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Powyższy zakres przedmiotowy przepisu ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie art. 3 pkt 16 i 17 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;
 • formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ww. ustawy szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie z art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Stosownie do art. 68a ust. 2 pkt 3 tej ustawy kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Jak wynika z art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 1. rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zadania,
 2. warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form,
 3. warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez podmioty wymienione w ust. 2,
 4. sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych,
 5. wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych,

uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu dalszego kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji, a także włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego.

Na mocy § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

 • kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wobec przywołanych przepisów należy zauważyć, że podstawową funkcją placówek kształcenia ustawicznego, co wynika wprost z ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych jest umożliwianie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przy czym, kształcenie ustawiczne zgodnie z definicją zawartą w ustawie o systemie oświaty dotyczy form pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca zamierza utworzyć niepubliczną lub niepubliczne placówki oświatowe w postaci niepublicznej lub niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. Wnioskodawca będzie prowadził kursy, objęte ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w szczególności określonych w paragrafie 3 pkt 5 ww. rozporządzenia. Tym samym, w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty należy uznać, że Wnioskodawca, który utworzy placówkę kształcenia ustawicznego, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, będzie jednostką objętą systemem oświaty, gdyż jak wskazano w art. 2 pkt 3a tej ustawy system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego. Skoro więc Wnioskodawca będzie posiadał status podmiotu objętego systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty to podmiotowa przesłanka określona w zwolnieniu przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług zostanie spełniona.

W odniesieniu do przedmiotowej przesłanki określonej w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT należy wskazać, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Przy czym, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o systemie oświaty przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę jako placówkę kształcenia ustawicznego będą polegały na prowadzeniu kursów. W zakresie prowadzonych kursów Wnioskodawca będzie prowadził kształcenie oraz wychowanie w zakresie kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, savoir vivre, jednego, kilku lub wszystkich ze wskazanych obszarów kształcenia i wychowania. Tak więc działania realizowane przez Wnioskodawcę prowadzą do uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Ponadto w opisie sprawy Spółka wskazała, że będzie prowadziła kursy objęte ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zatem Wnioskodawca jako placówka kształcenia ustawicznego w zakresie świadczonych usług – w świetle definicji określonej w art. 3 pkt 16 ustawy o systemie oświaty - nakierowany będzie na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W konsekwencji, Wnioskodawca jako jednostka objęta systemem oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do świadczonych, na podstawie ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, usług w zakresie kształcenia i wychowania polegających na organizacji kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, savoir vivre będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym, wobec utworzenia placówki kształcenia ustawicznego, zwolnienie usług świadczonych przez Wnioskodawcę dotyczy kształcenia w formach pozaszkolnych osób, które spełniły obowiązek szkolny.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.