IBPP1/443-438/14/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w postaci zajęć (wykładów, ćwiczeń) na studiach I i II stopnia, niezbędne do uzyskania zaliczeń i ukończenia studiów oraz zgodne z planem nauczania obowiązującym na uczelni, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej tj. 23%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 30 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem które wpłynęło do tut. organu drogą elektroniczną e-PUAP 22 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT prowadzenia zajęć na studiach – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu drogą elektroniczną ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT prowadzenia zajęć na studiach.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu drogą elektroniczną e-PUAP 22 lipca 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 10 lipca 2014 r., znak: IBPP1/443-438/14/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uczelnia X. w Y. realizuje umowę zawartą z M. N. z dnia 31 grudnia 2009 r. nr 0. pn. Z. Umowa obejmuje realizację projektu dotyczącego zadań edukacyjnych obejmujących kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie w zakresie budownictwa polegające na:

 1. prowadzeniu zajęć na studiach I i II stopnia w zakresie budownictwa w języku angielskim dające odpowiednio tytuły zawodowe inżyniera budownictwa i magistra budownictwa (przewidywana liczba absolwentów I stopnia 120 i 64 osoby na studiach II stopnia). W stawce ustalonej z MNiSW za prowadzenie zajęć uwzględniono również przygotowanie materiałów w języku angielskim - jest to jedna pozycja na fakturze i jedna usługa,
 2. prowadzenie szkoleń z zakresu budownictwa wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla pracowników przedsiębiorstw i innych. W tym przypadku są to dwie stawki, odpowiednio dwie pozycje na fakturze i dwie usługi. Ten sam podmiot prowadzi obydwie usługi.

Powyższy projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest finansowany w 100% ze środków publicznych - 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

W celu właściwej realizacji projektu, Uczelnia X., wyłoniła w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców do prowadzenia zajęć na studiach, o których wyżej (pkt 1). W umowie z wykonawcami Uczelnia X. zawarła informację, że finansowanie przedmiotu umowy nastąpi ze środków publicznych. Wykonawcy po realizacji zadań wystawią Uczelni faktury lub rachunki. Zapłata za usługi szkoleniowe nastąpi ze środków uwzględnionych w realizowanym ww. projekcie na nabycie tego rodzaju usługi zaś faktura/rachunek wystawiona przez podmiot realizujący usługę będzie stanowiła dowód poniesienia kosztu przewidzianego w planie wydatków projektu realizowanego przez Uczelnia X.

Jednym z takich wykonawców jest Wnioskodawca. Wnioskodawca od szeregu lat prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem VAT.

Ponieważ część wykonywanych dotychczas usług stanowiły usługi doradztwa, Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT w związku z nieprzekroczeniem w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tyś. zł.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Jest jednak nauczycielem akademickim ze stopniem doktora. Ćwiczenia i wykłady (na studiach) z przedmiotów zawodowych prowadzone są zgodnie z planem zajęć na Uczelni dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na uczelni technicznej. Zajęcia te stanowią element kształcenia zawodowego na poziomie wyższym i zaliczenie danego przedmiotu (w zakresie, którego prowadzone są wykłady czy ćwiczenia) konieczne jest do zaliczenia danego semestru studiów oraz do ukończenia studiów wyższych przez danego studenta.

Zarówno udział w zajęciach prowadzonych w ramach studiów z zakresu budownictwa jak i szkoleń z zakresu budownictwa ma na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy do celów zawodowych. Wnioskodawca nie posiada akredytacji, zajęcia prowadzi zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i tytułem naukowym.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podaje, że:

 1. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi prowadzenia zajęć dla studentów stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT...”, Wnioskodawca odpowiedział „Tak”.
 2. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy realizowane przez Wnioskodawcę usługi o których mowa we wniosku, prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, jeżeli tak, to należy wskazać z których dokładnie przepisów (artykuł, paragraf oraz nazwa aktu prawnego) wynikają te formy i zasady... Podkreślić należy również, że nie chodzi o przepisy, z których wynika ogólny obowiązek przeprowadzania zajęć, czy też posiadania przez daną osobę konkretnych umiejętności lub uaktualnienie wiedzy czy uprawnień, lecz o przepisy określające konkretne formy i zasady, na podstawie których Wnioskodawca przeprowadza zajęcia (np. temat, zakres szkolenia, ilość godzin).”, Wnioskodawca odpowiedział:

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.131) - Rozdział 2 i 3.
 3. Standardy kształcenia na kierunku budownictwo (ECTS).: Dz.U.07.164.1166, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

W rozporządzeniu jest Załącznik Nr 14: Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo.

A.STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA.

I. WYMAGANIA OGÓLNE.

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2.500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

II. WALIFIKACJE ABSOLWENTA.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwent jest przygotowany do: kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych; współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych; organizowania produkcji elementów budowlanych; nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych; nadzorze budowlanym; wytwórniach betonu i elementów budowlanych; przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA.

1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS.

Godziny ECTS.

 1. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 315 31.
 2. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 660 64.

Razem 975 95.

2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS.

Godziny ECTS.

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH.

Treści kształcenia w zakresie: 315 31.

 1. Matematyki 120.
 2. Fizyki 45.
 3. Chemii 45.
 4. Geologii 30.
 5. Mechaniki teoretycznej 45.
 6. Metod obliczeniowych 30.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH.

Treści kształcenia w zakresie: 660 64.

 1. Geometrii wykreślnej i rysunku technicznego.
 2. Geodezji.
 3. Materiałów budowlanych.
 4. Wytrzymałości materiałów.
 5. Mechaniki budowli.
 6. Budownictwa ogólnego.
 7. Mechaniki gruntów.
 8. Fundamentowania.
 9. Konstrukcji betonowych.
 10. Konstrukcji metalowych.
 11. Instalacji budowlanych.
 12. Budownictwa komunikacyjnego.
 13. Fizyki budowli.
 14. Hydrauliki i hydrologii.
 15. Organizacji produkcji budowlanej.
 16. Technologii robót budowlanych.
 17. Kierowania procesem inwestycyjnym.
 18. Ekonomiki budownictwa.

3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA.

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH.

1. Kształcenie w zakresie matematyki.

Treści kształcenia: Funkcje jednej zmiennej - pochodne, przebieg zmienności, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całki niewłaściwe, całkowanie przez części i przez podstawianie, twierdzenia o wartości średniej, twierdzenie Taylora, szeregi.

Funkcje wielu zmiennych - ekstrema, całki podwójne i potrójne, całka krzywoliniowa, całka powierzchniowa, twierdzenie Gaussa.

Równania różniczkowe zwyczajne. Równania różniczkowe pierwszego i drugiego rzędu. Układy równań różniczkowych liniowych. Liczby zespolone. Rachunek macierzowy. Wyznacznik. Macierz osobliwa. Macierz odwrotna. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Wartości i wektory własne macierzy symetrycznej. Elementy geometrii analitycznej. Rachunek prawdopodobieństwa. Zmienne losowe - ich rozkłady i parametry. Statystyka stosowana. Estymacja parametrów, parametryczne i nieparametryczne testy istotności, korelacja i regresja.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych zagadnień analizy matematycznej, geometrii analitycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki; stosowania całek pojedynczych i wielokrotnych w geometrii i technice; rozwiązywania układów równań liniowych i równań różniczkowych zwyczajnych; opracowywania wyników badań i testowanie hipotez statystycznych.

2. Kształcenie w zakresie fizyki.

Treści kształcenia: Właściwości stanów skupienia materii. Podstawy mechaniki klasycznej. Elementy termodynamiki fenomenologicznej. Mechanizmy transportu energii i ciepła, izolacyjność termiczna. Elementy hydromechaniki. Grawitacja. Elementy akustyki. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Elektryczność. Fale elektromagnetyczne. Budowa atomu i jądra atomowego. Elementy mechaniki kwantowej. Kwantowa natura materii i energii. Poziomy energetyczne, model pasmowy ciał stałych. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Elementy fizyki jądrowej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wykonywania pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; rozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w budownictwie; wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym.

3. Kształcenie w zakresie chemii.

Treści kształcenia: Budowa i właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Siły spójności tworzyw jednorodnych i niejednorodnych. Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Fizykochemia wody. Układy koloidalne - otrzymywanie, właściwości, trwałość. Podział i zastosowania emulsji. Zjawiska powierzchniowe - ich znaczenie w budownictwie. Reakcje chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem reakcji hydratacji i hydrolizy. Chemia mineralnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wiążących. Chemia tworzyw sztucznych i tworzyw bitumicznych. Procesy korozji tworzyw cementowych. Chemia metali - procesy korozji.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: opisu właściwości stanów materii; rozumienia podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie; bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi; selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie.

4. Kształcenie w zakresie geologii.

Treści kształcenia: Budowa Ziemi. Podstawowe procesy geologiczne. Powstawanie gruntów - erozja, procesy eoliczne, działalność lodowca, aktywność sejsmiczna. Podstawowe pojęcia z mineralogii i petrografii, ze szczególnym uwzględnieniem elementów najbardziej istotnych dla inżynierów budownictwa. Rozpoznawanie minerałów i skał. Zagadnienia tektoniki. Czytanie map geologicznych. Przekroje geologiczne na podstawie map geologicznych. Elementy prawa geologicznego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: oceny stratygrafii i litologii terenu; identyfikowania budowy geologicznej terenu w szerokim kontekście geologicznym; rozumienia procesów geologicznych, które uformowały teren i które mają wpływ na jego właściwości.

5. Kształcenie w zakresie mechaniki teoretycznej.

Treści kształcenia: Modele ciał w mechanice. Siła i jej odwzorowanie. Pewniki mechaniki klasycznej. Moment siły względem punktu i osi. Równoważność par sił. Składanie par sił. Redukcja układów sił. Oś centralna, skrętnik. Pojęcie wypadkowej i równowagi sił. Przypadki szczególne równowagi i redukcji sił. Stopnie swobody układu materialnego. Modele więzów - ich oddziaływanie. Siły czynne i bierne. Układy statycznie wyznaczalne. Przeguby w układach prętowych. Redukcja wewnętrzna w układach prętowych. Kratownice płaskie. Wyznaczanie sił w prętach kratownicy. Zjawisko tarcia. Prawa tarcia suchego. Problem tarcia w zastosowaniach inżynierskich. Ruch punktu i bryły sztywnej. Ruch złożony. Dynamika punktu, układu punktów materialnych i bryły sztywnej. Drgania własne, wymuszone, tłumione. Energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej. Zasada prac przygotowanych. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: przygotowywania schematów konstrukcji prętowych; identyfikowania konstrukcji statycznie wyznaczalnych i przesztywnionych; budowania układów równań równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych; przewidywania występowania obciążeń dynamicznych i zjawiska rezonansu; stosowania praw dynamiki do analizy ruchu układów punktów materialnych i brył sztywnych.

6. Kształcenie w zakresie metod obliczeniowych.

Treści kształcenia: Modelowanie matematyczne - sformułowanie lokalne i globalne. Aproksymacja i interpolacja. Klasyczna metoda różnic skończonych. Metody przybliżonych rozwiązań zagadnień mechaniki - metoda Ritza i residuów ważonych. Podstawy metody elementów skończonych dla ustrojów prętowych i zadań dwuwymiarowych - ustalony przepływ ciepła, płaski stan naprężenia.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia teoretycznych podstaw metod aproksymacyjnych; stosowania algorytmu metody elementów skończonych dla rozwiązywania zagadnień stacjonarnych; stosowania programów wykorzystujących metody elementów skończonych.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH.

1. Kształcenie w zakresie geometrii wykreślnej i rysunku technicznego.

Treści kształcenia: Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Wielościany, bryły i powierzchnie w kształtowaniu obiektów budowlanych. Geometria przekryć budowlanych. Zagadnienia inżynierskie związane z ukształtowaniem terenu. Aksonometria jako rysunek poglądowy w formie szkicu odręcznego. Rysunek architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny na bazie podstaw rysunku technicznego. Zastosowanie programów CAD (Computer Aided Design) w opracowaniu graficznym przygotowywanych szkicowo tematów. Stosowanie technik komputerowych w opracowywaniu dokumentacji budowlanej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: stosowania metod rzutowania w praktyce inżynierskiej; przygotowywania rysunków architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych metodą tradycyjną z uwzględnieniem zarysu elementu głównego, opisów oraz wymiarowania; przygotowywania dwuwymiarowych rysunków architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania projektowania (CAD); odczytywania informacji zawartych w archiwalnych rysunkach architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych wykonanych metodą tradycyjną i z użyciem CAD.

2. Kształcenie w zakresie geodezji.

Treści kształcenia: Dokumentacja geodezyjna w budowlanym procesie inwestycyjnym. Prawo geodezyjne. Geodezyjne techniki pomiarowe. Aparatura geodezyjna: dalmierze, teodolity, niwelatory, GPS (Global Positioning System). Dokładność pomiaru. Układy współrzędnych. Mapa zasadnicza, mapa numeryczna, SIT (System Informacji o Terenie). Geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe i realizacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne - techniki pomiaru i prezentacji wyników.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji przygotowanej w technologii tradycyjnej oraz w Systemie Informacji o Terenie; formułowania zadań geodezyjnych; wykorzystywania technik geodezyjnych w celu wykonania pomiaru długości, kątów oraz wyznaczenia różnic wysokości metodą niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej; obliczenia powierzchni i objętości; oceny dokładności pomiaru.

3. Kształcenie w zakresie materiałów budowlanych.

Treści kształcenia: Podstawowe informacje dotyczące normalizacji materiałów i wyrobów budowlanych. Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych. Metody badań. Trwałość materiałów budowlanych. Materiały kamienne. Ceramika budowlana. Drewno. Bitumy i materiały hydroizolacyjne. Materiały termoizolacyjne i do izolacji akustycznej. Metale. Materiały wiążące. Kruszywa. Podstawowe informacje o tworzywach sztucznych. Przegląd wyrobów budowlanych. Atestacja i kontrola jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Cementy. Zaprawy budowlane. Podstawowe informacje dotyczące normalizacji i klasyfikacji betonów cementowych. Składniki betonów - ich rola. Właściwości mieszanki i betonu stwardniałego. Metody projektowania składu betonów. Podstawowe procesy technologiczne zachodzące w betonach. Kontrola jakości betonów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia procesów zachodzących w materiałach budowlanych; stosowania materiałów budowlanych; kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

4. Kształcenie w zakresie wytrzymałości materiałów.

Treści kształcenia: Problem brzegowy liniowej teorii sprężystości. Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Siły wewnętrzne w układach prętowych. Proste przypadki wytrzymałościowe - zginanie ukośne, mimośrodowe rozciąganie, zginanie z udziałem sił poprzecznych. Obliczanie ugięć belek. Energia sprężysta. Niesprężyste właściwości materiałów, plastyczność. Hipotezy wytrzymałościowe. Stateczność pręta prostego. Nośność graniczna przekrojów pręta i układów prętowych. Elementy mechaniki prętów cienkościennych. Laboratoryjne badania materiałów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wyznaczania sił wewnętrznych w układach prętowych; identyfikowania przypadków wytrzymałościowych; wymiarowania przekrojów prętów ze względu na stan graniczny nośności i użytkowania; rozumienia różnicy między wymiarowaniem w stanie sprężystym i w plastycznym stanie granicznym; analizowania stateczności konstrukcji i jej elementów.

5. Kształcenie w zakresie mechaniki budowli.

Treści kształcenia: Układy prętowe statycznie wyznaczalne - siły przekrojowe, linie wpływu. Zasada prac przygotowanych. Zasada wzajemności prac. Obliczanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych. Analiza statycznie niewyznaczalnych układów prętowych - metoda sił i metoda przemieszczeń. Stateczność układów prętowych. Wyznaczanie obciążeń krytycznych. Teoria drugiego rzędu. Dynamika układów prętowych o skończonej liczbie stopni swobody.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wyznaczania i wykorzystywania w projektowaniu linii wpływu wielkości statycznych; rozwiązywania statycznie niewyznaczalnych układów prętowych i oceny wyników obliczeń; oceny stateczności układów prętowych.

6. Kształcenie w zakresie budownictwa ogólnego.

Treści kształcenia: Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Układy konstrukcyjne - terminologia. Obciążenia konstrukcji - klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje obciążeń. Wymiarowanie i zasady konstruowania murów z elementów drobnowymiarowych. Ściany w budynkach - konstrukcja ścian w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane. Przenoszenie obciążeń poziomych przez ściany budynków wznoszonych w technologii tradycyjnej - sztywność przestrzenna budynków. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach. Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Konstrukcja i zasady kształtowania schodów. Stropy gęstożebrowe - zasady projektowania i konstruowania, kryteria doboru elementów. Dachy i stropodachy oraz balkony i tarasy w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej - rodzaje konstrukcji, kształtowanie połaci dachowych, pokrycia, odprowadzanie wód opadowych. Kryteria doboru stolarki i ślusarki budowlanej. Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi - zasady doboru i konstruowania. Konstrukcje drewniane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Wymiarowanie elementów z drewna litego i klejonego warstwowo. Wymiarowanie połączeń w konstrukcjach drewnianych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: stosowania przepisów technicznych i kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej; projektowania stropu, ścian i dachu w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej; stosowania przepisów dotyczących utrzymania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

7. Kształcenie w zakresie mechaniki gruntów.

Treści kształcenia: Elementy gruntoznawstwa. Podstawy teoretyczne mechaniki gruntów. Grunt jako ośrodek trójfazowy - szkielet mineralny, woda, gaz. Modele konstytutywne gruntów. Hipotezy wytrzymałościowe i mechanizmy niszczenia gruntów. Woda w gruncie, filtracja. Stany graniczne gruntów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: identyfikowania podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli; ustalania charakterystyk geotechnicznych gruntu; rozwiązywania prostych zadań inżynierskich; wyznaczania osiadania podłoża; sprawdzania stateczność skarp.

8. Kształcenie w zakresie fundamentowania.

Treści kształcenia: Fundamentowanie bezpośrednie - kształtowanie fundamentu i jego wymiarowanie w relacji do rodzaju podłoża. Fundamentowanie głębokie. Pale. Technologie palowania. Studnie. Głębokie wykopy. Konstrukcje oporowe. Ścianki szczelne. Elementy budowli ziemnych. Nasypy. Odwodnienie. Techniki zbrojenia gruntu. Wzmacnianie gruntu. Wzmacnianie fundamentów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: opracowywania koncepcji posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowych; modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentowej.

9. Kształcenie w zakresie konstrukcji betonowych.

Treści kształcenia: Zasady idealizacji geometrii, obciążeń i zachowania się konstrukcji pod obciążeniem. Beton jako materiał konstrukcyjny - wytrzymałość, odkształcalność doraźna i reologiczna. Stal zbrojeniowa - wytrzymałość obliczeniowa, odkształcalność. Współdziałanie betonu i zbrojenia - przyczepność, zakotwienie, naprężenia. Stan graniczny nośności - modele obliczeniowe, wpływ smukłości na nośność słupów. Stany graniczne użytkowalności - modele obliczeniowe, trwałość konstrukcji z betonu. Ogólne zasady konstruowania zbrojenia. Obliczanie i konstruowanie elementów budowlanych (belek, płyt, słupów, fundamentów) oraz budynków szkieletowych i halowych. Konstrukcje sprężone. Budownictwo przemysłowe.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia istoty konstrukcji betonowych; rozumienia nieliniowej charakterystyki konstrukcji betonowych; projektowania typowych elementów i konstrukcji betonowych; oceny stanu technicznego istniejących konstrukcji.

10. Kształcenie w zakresie konstrukcji metalowych.

Treści kształcenia: Materiały i wyroby hutnicze. Zasady idealizacji geometrii, obciążeń i zachowania się konstrukcji pod obciążeniem. Połączenia spawane i na śruby. Nośność i wymiarowanie elementów i połączeń. Słupy. Belki pełnościenne - walcowane i złożone. Dachy. Stropy. Wiązary kratowe. Wiaty i hale. Konstrukcje zespolone - stalowo-betonowe. Ochrona antykorozyjna i antyogniowa konstrukcji.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: kształtowania i wymiarowania stalowych elementów konstrukcyjnych i ich połączeń; projektowania prostych konstrukcji budownictwa stalowego.

11. Kształcenie w zakresie instalacji budowlanych.

Treści kształcenia: Instalacje elektryczne w budynku i na placu budowy. Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne. Instalacje ogrzewcze - rozdział energii, systemy sterowania ogrzewaniem. Instalacje wodne w budynku, przyłączenia do wodociągu, ujęcia własne. Instalacje gazowe. Instalacje wentylacyjne. Instalacje hydrauliczne, odprowadzenie ścieków.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych; projektowania typowych instalacji budowlanych.

12. Kształcenie w zakresie budownictwa komunikacyjnego.

Treści kształcenia: Charakterystyka transportu lądowego. Elementy kształtowania i projektowania dróg kołowych. Nawierzchnia drogowa. Odwodnienie dróg. Elementy eksploatacji i utrzymania dróg. Komunikacja zbiorowa. Elementy inżynierii ruchu. Nawierzchnia kolejowa. Elementy drogi kolejowej. Komunikacyjne obiekty inżynierskie - mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania prostych obiektów komunikacyjnych; rozumienia zasad organizacji i nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z powstawaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej.

13. Kształcenie w zakresie fizyki budowli.

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia z zakresu fizyki cieplnej budowli. Transport ciepła i masy w materiałach budowlanych oraz w budynkach. Izolacyjność termiczna przegród i elementów budowlanych. Bilans cieplny budynku. Oświetlenie wnętrz budowlanych. Podstawowe pojęcia akustyki budowlanej. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach; stosowania pojęć i metod z zakresu: teorii wymiany ciepła i masy w przegrodach budowlanych, komfortu cieplnego pomieszczeń budynku, bilansu energetycznego budynków mieszkalnych, oświetlenia pomieszczeń oraz akustyki.

14. Kształcenie w zakresie hydrauliki i hydrologii.

Treści kształcenia: Elementy kinematyki płynów. Modele konstytutywne w mechanice płynów. Elementy hydrostatyki. Dynamiczne oddziaływanie płynu na ciało stałe. Ruch cieczy. Przepływ pod ciśnieniem. Ruch w korytach otwartych. Spiętrzenia. Światło mostów i przepustów. Ruch wód gruntowych. Rowy i studnie. Odwadnianie wykopów. Filtracja. Bilans wodny. Pomiary hydrometryczne. Stany rzek i przepływ w rzekach.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk z zakresu statycznego i dynamicznego oddziaływania płynu i budowli; projektowania sieci hydraulicznych; obliczania parametrów przepływu w korytach otwartych; rozumienia zasad kształtowania środowiska wodnego budowli.

15. Kształcenie w zakresie organizacji produkcji budowlanej.

Treści kształcenia: Ewolucja metod zarządzania. Współczesne metody zarządzania. Podstawy zarządzania. Metody organizacji procesów budowlanych. Problemy rozdziału zasobów. Problemy lokalizacyjno-transportowe. Metody planowania budowy. Metody harmonogramowania robót budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: identyfikowania ograniczeń robót; analizy, przygotowania i projektowania realizacji robót; organizowania budowy.

16. Kształcenie w zakresie technologii robót budowlanych.

Treści kształcenia: Mechanizacja i automatyzacja procesów budowlanych. Technologia i organizacja transportu i robót ładunkowych. Technologia i organizacja robót ziemnych. Technologia i organizacja robót betonowych. Prefabrykacja. Montaż konstrukcji budowlanych. Technologia i organizacja robót wykończeniowych. Technologie systemowe w budownictwie. Technologia robót nawierzchniowych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: analizy i doboru technologii robót; organizacji robót zgodnie z ich technologią; kierowania robotami zgodnie ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami budowlanymi.

17. Kształcenie w zakresie kierowania procesem inwestycyjnym.

Treści kształcenia: Proces inwestycyjny w budownictwie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Zamawianie robót budowlanych i zarządzanie procesem inwestycyjnym. Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych. Kontrakty budowlane. Zarządzanie cyklem Życia przedsięwzięcia budowlanego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: kierowania procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach; formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych.

18. Kształcenie w zakresie ekonomiki budownictwa.

Treści kształcenia: Analiza i rachunek kosztów w budownictwie. Metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych. Metody i podstawy określania kosztów prac projektowych i kosztów robót budowlanych. Metody i podstawy kosztorysowania robót budowlanych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: planowania i monitorowania kosztów realizacyjnych; szacowania efektywności przedsięwzięć budowlanych; sporządzania kosztorysów budowlanych.

IV. PRAKTYKI.

Praktyki powinny trwać nie krócej niż 8 tygodni. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

V. INNE WYMAGANIA.

1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej -w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS.

Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji - powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence).

2. Programy nauczania powinny obejmować treści humanistyczne w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym przypisać należy nie mniej niż 3 punkty ECTS.

3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

4. Przynajmniej 50 % zajęć powinno być przeznaczone na ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

5. Za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 15 punktów ECTS.

ZALECENIA: Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne dAssociations Nationales dIngénieurs).

B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA.

I. WYMAGANIA OGÓLNE.

Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA.

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu: projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; technologii i organizacji budownictwa; technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej; doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną.

Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych; kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną; ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania dużymi zespołami ludzkimi.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjnoprojektowych; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA.

1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS Godziny ECTS.

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 30 3.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 150 15.

Razem 180 18.

2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS.

Godziny ECTS.

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH.

Treści kształcenia w zakresie: 30 3.

1. Zaawansowanej matematyki 30.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH.

Treści kształcenia w zakresie: 150 15.

1. Teorii sprężystości i plastyczności.

2. Metod komputerowych.

3. Złożonych konstrukcji metalowych.

4. Złożonych konstrukcji betonowych.

5. Zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.

3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA.

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH.

1. Kształcenie w zakresie zaawansowanej matematyki.

Treści kształcenia: Równania różniczkowe cząstkowe - równania eliptyczne, paraboliczne i hiperboliczne. Zastosowania równań różniczkowych. Elementy rachunku wariacyjnego. Rachunek tensorowy. Transformacja i szeregi Fouriera.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: formułowania typowych zagadnień brzegowych i brzegowo-początkowych; posługiwania się rachunkiem tensorowym.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH.

1. Kształcenie w zakresie teorii sprężystości i plastyczności.

Treści kształcenia: Odkształcenia. Warunek zgodności odkształceń. Wektor naprężenia. Tensory naprężenia. Prawa zachowania masy, pędu, momentu pędu, energii. Uogólnione prawo Hookea. Izotropia. Techniczne parametry materiałowe. Równania Lamego. Naprężeniowe, przemieszczeniowe i mieszane zagadnienia brzegowe. Zasada prac przygotowanych. Twierdzenie o energii potencjalnej i komplementarnej. Jednoznaczność rozwiązań. Metoda Ritza. Płaski stan naprężenia, płaski stan odkształcenia. Teorie płyt cienkich. Materiał sprężysto-plastyczny. Potencjał plastyczności. Wzmocnienie materiału. Parametry wewnętrzne. Nośność graniczna.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia zachowania się tarcz i płyt w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym; rozumienia i analizy plastycznego stanu granicznego; formułowania problemu brzegowego odpowiadającego typowym zagadnieniom konstrukcji płyt i tarcz.

2. Kształcenie w zakresie metod komputerowych.

Treści kształcenia: Podstawy matematyczne i modelowanie Metodą Elementów Skończonych (MES). Płytowe i powłokowe elementy skończone. Analiza problemów własnych wyboczenia i dynamiki. Całkowanie równań ruchu. Algorytm MES dla zagadnień nieliniowych. Koncepcje alternatywnych metod dyskretyzacyjnych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia i stosowania zasad modelowania MES dla układów o dowolnej geometrii; rozumienia i stosowania algorytmów MES do rozwiązywania zaawansowanych zagadnień mechaniki konstrukcji; rozumienia i stosowania metod obliczeniowych współcześnie wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej.

3. Kształcenie w zakresie złożonych konstrukcji metalowych.

Treści kształcenia: Przekrycia strukturalne. Zbiorniki. Maszty. Szkieletowe budynki wysokie. Wieże. Estakady suwnicowe. Kominy stalowe.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich; identyfikowania problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy.

4. Kształcenie w zakresie złożonych konstrukcji betonowych.

Treści kształcenia: Idealizacje nieliniowe zachowania się konstrukcji. Redystrybucja sił wewnętrznych. Obliczanie i konstruowanie tarcz, tarczownic, zbiorników, powłok. Konstrukcje sprężone. Konstrukcje w budownictwie przemysłowym.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich; identyfikowania problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy.

5. Kształcenie w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.

Treści kształcenia: Optymalizacja rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Metody podejmowania decyzji. Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych. Optymalizacja harmonogramów budowlanych. Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie. Inteligentne systemy zarządzania w budownictwie. Niezawodność ciągów produkcyjnych. Zarządzanie operacyjne w budownictwie.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: analizy wariantowej rozwiązań technologicznych i organizacyjnych (analiza wariantów); analizy ryzyka i niepewności; zarządzania projektami.

IV. INNE WYMAGANIA.

1. Co najmniej 50 % zajęć winno być przeznaczone na ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) - § 7 ust. 1

3. Na pytanie tut organu: Jak należy rozumieć stwierdzenie Wnioskodawcy, że „W umowie z wykonawcami Uczelnia X. zawarła informację, że finansowanie przedmiotu umowy nastąpi ze środków publicznych”... Czy oznacza to, że Uczelnia X. jako zleceniodawca Wnioskodawcy w zakresie realizowanego projektu, płaci Wnioskodawcy za wykonane usługi wyłącznie środkami publicznymi czy też w części środkami publicznymi (jaki stanowią % ceny), a w części środkami własnymi - niepublicznymi (jaki stanowią % ceny)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że „Rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Są to w 100 % środki publiczne - ich 85% pochodzi z budżetu Unii Europejskiej a w 15 % z Budżetu Państwa.”.

4. Na pytanie tut organu „Czy Wnioskodawca (jako podwykonawca), będzie posiadał dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług są środki publiczne (jakie to dokumenty)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że realizacja określonego świadczenia następuje na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy podmiotem, który otrzymał dofinansowanie, a wykonawcą, w której określany jest zakres przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy za wykonane czynności. W umowie z wykonawcami Uczelnia X. zawarła informację, że finansowanie przedmiotu umowy nastąpi ze środków publicznych. Dodatkowo możliwe jest oświadczenie Uczelni dotyczące tego faktu.

5. Na pytanie tut. organu „Czy celem usługi wykonanej przez Wnioskodawcę na rzecz Uczelni będzie osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie czynności o których mowa we wniosku, wykonywanych w ramach projektu w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia...”, Wnioskodawca odpowiedział, że celem wykonanej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poprawne jest domniemanie Wnioskodawcy, że istnieje możliwość zastosowania zwolnienia dla usług polegających na przeprowadzaniu ww. kształcenia zawodowego i ujęcia podatku od towarów i usług na wystawianych przez wykonawców fakturach za przeprowadzane usługi kształcenia zawodowego, o której w punkcie nr 68 pn. „Opis stanu faktycznego” poprzez określenie np. „zwolniony”, „VAT 0%”.

Generalnie czy wystawiając fakturę za wykonane usługi dydaktyczne (ćwiczenia, wykłady, itp. w ramach studiów i szkoleń) Wnioskodawca musi wykazać podatek VAT w wysokości 23% czy VAT 0%...

Czy Wnioskodawca może być zwolniony z VAT...

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że prosi o odpowiedź na temat zwolnienia od podatku VAT prowadzenia zajęć dla studentów na studiach I i II stopnia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów powołanych poniżej, faktury za przeprowadzane zajęcia (na studiach i szkoleniach) powinny mieć zerową wartość podatku od towarów i usług, ponieważ przedmiotowa usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego i zostanie sfinansowana co najmniej w 70% ze środków publicznych, a zapłata za usługę szkoleniową nastąpi ze środków uwzględnionych w realizowanym projekcie na nabycie tego rodzaju usługi kształcenia zawodowego.

Natomiast faktura/rachunek wystawiona przez podmiot realizujący tą usługę będzie stanowiła dowód poniesienia kosztu przewidzianego w planie i harmonogramie wydatków projektu. Równocześnie w umowie Uczelni X. z Wnioskodawcą jest zawarta informacja że środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. ze środków publicznych i obejmują kształcenie zawodowe.

Stanowisko Wnioskodawcy opiera się na przekonaniu, iż spełnia dwie przesłanki niezbędne do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy tj:

 1. prowadzi usługi kształcenia zawodowego oraz
 2. środki za wykonaną usługę finansowane są w całości ze środków publicznych.

Ad. 1) Definicję kształcenia zawodowego podają E. Goźlińska i F. Szlosek w: „Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego” Warszawa 1997, s. 58-59 - definiują i opisują jako „proces przygotowywania ludzi do wykonywania różnych zawodów, realizowany przez niższe i średnie szkoły zawodowe, szkoły wyższe, kursy i zakłady pracy. Celem kształcenia zawodowego jest opanowanie wiedzy zawodowej z tych dziedzin, które są wspólne dla wszystkich zawodów objętych danym kierunkiem kształcenia zawodowego. Opanowanie typowych metod, środków i form działalności zawodowej, rozwinięcie specjalnych uzdolnień i zainteresowań niezbędnych do wykonywania danego zawodu i przyzwyczajenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji”. (...) „Najczęściej wyróżnia się trzy poziomy k. z.: 1/ poziom zasadniczy (...); 2/ poziom średni (...); 3/ poziom wyższy, realizowany w szkołach wyższych”. Równocześnie należy zauważyć , że Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w opracowaniu: „Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej” Dobromir Dziewulak nr 6 (95) 22 kwietnia 2013 r., wskazuje iż: „ ... w polskim systemie szkolnym wyróżnia się trzy główne poziomy kształcenia zawodowego:

 • zasadniczy (zwany niekiedy podstawowym),
 • średni - średnie szkoły zawodowe (w tym technika i licea specjalistyczne, lub policealne szkoły zawodowe),
 • wyższy - wyższe szkoły zawodowe (np. politechniki).”

(...) „Rezultatem kształcenia zawodowego jest wykształcenie zawodowe uzyskane w określonej specjalności.

Pierwsze dwa poziomy kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. są regulowane przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206), natomiast trzeci poziom kształcenia zawodowego reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm).

W analizowanym przypadku oczywistym jest, że po ukończeniu studiów, osoba uzyskuje wykształcenie zawodowe z zakresu budownictwa. Stąd należy wnosić, że ta przesłanka jest spełniona.

W Polsce wyodrębniono osiem obszarów kształcenia z czego jednym z nich jest budownictwo. Ponadto osoby kończące studia I i II stopnia otrzymają tytuł zawodowy: inżyniera lub magistra na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1167).

Ad. 2)Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych art. 43 ust. 1 w pkt 29 zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane - właśnie na ten zapis powołuje się Wnioskodawca.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wskazać należy, iż od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 r. z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 77, str. 1), które wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Oznacza to, iż jego przepisy z dniem 1 lipca 2011 r. stały się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.

Rozporządzenie Rady nr 282/2011 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach ww. Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W myśl postanowień art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia (zarówno na studiach jak i na szkoleniach) obejmują nauczanie związane bezpośrednio z kierunkiem budownictwo. Mają również na celu uzyskanie wiedzy do celów zawodowych przez osoby, które weszły w przedmiotowy proces kształcenia. Dotyczy to zarówno studentów, którzy najczęściej są osobami bez zawodu (po ukończonym liceum) i oczekują po ukończeniu studiów uzyskania zawodu z zakresu budownictwa wraz z tytułem zawodowym - co gwarantuje proces kształcenia.

Powołane przepisy ustawy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.

Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z opisu zdarzenia wynika, iż Wnioskodawca zamierza realizować umowę zawartą z Uczelnią X., realizując projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia zawodowe, usługi kształcenia zawodowego dla studentów, pracowników przedsiębiorstw oraz innych wymagających kształcenia zawodowego. Projekt ten jest dofinansowany co najmniej w 70% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawca wpisuje się w te założenia i spełnia przedmiotowe postanowienia. Prowadzi usługi kształcenia zawodowego określonego w przywołanych przepisach oraz środki za wykonaną usługę finansowane są w całości ze środków publicznych. Odnosząc powyższe do opisanych okoliczności zauważyć należy, że zasadniczym celem wynikającym z realizowanej przez Wnioskodawcę umowy na rzecz Uczelni jest przeprowadzenie przez Wnioskodawcę szkoleń zawodowych dla pracowników przedsiębiorstw i innych oraz kształcenia zawodowego dla studentów I i II stopnia.

Analizując całościowo przedstawione zdarzenie przyszłe należy więc stwierdzić, iż Wnioskodawca zamierza świadczyć usługę kształcenia zawodowego - szkolenie na rzecz pracowników przedsiębiorstw i innych, która będzie dofinansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W konsekwencji przedmiotowe usługi szkoleniowe będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie w § 13 ust. 1 pkt 20 w zw. z § 13 ust. 8 i ust. 9 rozporządzenia, bowiem spełnione zostały przesłanki określone ww. przepisami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.) obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z § 13 ust. 9 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.) obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest podmiotem objętym systemem oświaty, zatem nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Ponadto z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, tj. uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk czy jednostką badawczo – rozwojową, zatem również nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest - w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu: prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Z wniosku wynika, że Uczelnia realizuje umowę zawartą z M. N., która obejmuje realizację projektu dotyczącego zadań edukacyjnych obejmujących kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie w zakresie budownictwa polegające na prowadzeniu zajęć na studiach I i II stopnia w zakresie budownictwa w języku angielskim dające odpowiednio tytuły zawodowe inżyniera budownictwa i magistra budownictwa. W stawce ustalonej z MNiSW za prowadzenie zajęć uwzględniono również przygotowanie materiałów w języku angielskim - jest to jedna pozycja na fakturze i jedna usługa.

Powyższy projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest finansowany w 100% ze środków publicznych - 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

W celu właściwej realizacji projektu, Uczelnia X. wyłoniła w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców do prowadzenia zajęć na studiach, o których mowa wyżej.

W umowie z wykonawcami Uczelnia X. zawarła informację, że finansowanie przedmiotu umowy nastąpi ze środków publicznych.

Wykonawcy po realizacji zadań wystawią Uczelni X. faktury lub rachunki.

Zapłata za usługi szkoleniowe nastąpi ze środków uwzględnionych w realizowanym ww. projekcie na nabycie tego rodzaju usługi zaś faktura/rachunek wystawiona przez podmiot realizujący usługę będzie stanowiła dowód poniesienia kosztu przewidzianego w planie wydatków projektu realizowanego przez Uczelnię X.

Jednym z takich wykonawców jest Wnioskodawca.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem VAT.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Jest jednak nauczycielem akademickim ze stopniem doktora.

Ćwiczenia i wykłady (na studiach) z przedmiotów zawodowych prowadzone są zgodnie z planem zajęć na Uczelni dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na uczelni technicznej.

Zajęcia te stanowią element kształcenia zawodowego na poziomie wyższym i zaliczenie danego przedmiotu (w zakresie, którego prowadzone są wykłady czy ćwiczenia) konieczne jest do zaliczenia danego semestru studiów oraz do ukończenia studiów wyższych przez danego studenta.

Zarówno udział w zajęciach prowadzonych w ramach studiów z zakresu budownictwa jak i szkoleń z zakresu budownictwa ma na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy do celów zawodowych.

Wnioskodawca nie posiada akredytacji, zajęcia prowadzi zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i tytułem naukowym.

Z wniosku wynika, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi prowadzenia zajęć dla studentów stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika również, że podstawą prawną realizowanych przez Wnioskodawcę usług o których mowa we wniosku są:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.131) - Rozdział 2 i 3.

3.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.07.164.1166).

Wnioskodawca przywołał treść załącznika Nr 14 tego rozporządzenia: Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo, w którym określono:

A. dla studiów pierwszego stopnia:

 • wymagania ogólne.
 • kwalifikacje absolwenta.
 • ramowe treści kształcenia.
 • kwestie dot. praktyk.
 • inne wymagania.

B. dla studiów drugiego stopnia:

 • wymagania ogólne.
 • kwalifikacje absolwenta.
 • ramowe treści kształcenia.
 • inne wymagania.

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) - § 7 ust. 1.

Jak wskazuje Wnioskodawca rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Są to w 100 % środki publiczne - ich 85% pochodzi z budżetu Unii Europejskiej a w 15 % z Budżetu Państwa.

Wnioskodawca wskazał, że dokumentacją potwierdzającą, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług są środki publiczne jest stosowna umowa zawarta pomiędzy podmiotem, który otrzymał dofinansowanie, a wykonawcą, w której określany jest zakres przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy za wykonane czynności. W umowie tej jest zawarta informacja, że finansowanie przedmiotu umowy nastąpi ze środków publicznych. Dodatkowo możliwe jest oświadczenie Uczelni dotyczące tego faktu.

Celem wykonanej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż usługi w postaci prowadzenia zajęć (wykładów, ćwiczeń) na studiach I i II stopnia, mają na celu zdobycie wiedzy w zakresie wynikającym z programu nauczania na wybranym kierunku studiów i są wymagane do zaliczenia semestru studiów lub ukończenia studiów, zatem nie spełniają one definicji kształcenia zawodowego i nie będą objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

W odniesieniu do prowadzenia zajęć na studiach I i II stopnia w zakresie budownictwa, mających na celu uzyskanie przez studentów wiedzy w ww. zakresie wynikającym z programu nauczania na wybranym kierunku studiów, stwierdzić należy, że stanowią one element kształcenia na poziomie wyższym i objęte są programem nauczania w celu zaliczenia danego semestru studiów czy też ukończenia studiów przez danego studenta. Nie można zatem uznać, aby takie usługi prowadzenia zajęć na studiach świadczone dla uczelni stanowiły kształcenie zawodowe.

Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, jako wyznaczony fragment programu studiów I i II stopnia, na tym etapie kształcenia jest więc nauczaniem na poziomie wyższym w celu ukończenia studiów.

Trzeba podkreślić, że ustawodawca europejski (w art. 132 Dyrektywy 112) jak i ustawodawca polski (w art. 43 ustawy o VAT) wyraźnie w przepisach oddzielił kształcenie na poziomie wyższym od kształcenia zawodowego i przekwalifikowania.

W związku z powyższym, usługi kształcenia studentów, których celem jest uzyskanie przez ww. studentów określonej wiedzy wynikającej z programu nauczania na wybranym kierunku studiów dla zaliczenia semestru lub ukończenia studiów, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Zatem z uwagi na fakt, że w przypadku świadczonych przez Wnioskodawcę usług prowadzenia zajęć (wykładów, ćwiczeń) na studiach I i II stopnia, usługi te nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, zaś spełnienie tego warunku jest konieczne do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, badanie dalszych przesłanek wynikających z tegoż przepisu, staje się bezprzedmiotowe.

Zatem w tym konkretnym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że przedmiotowe usługi będą finansowane w całości ze środków publicznych.

Nie można także uznać świadczonych przez Wnioskodawcę usług za ściśle związane (w rozumieniu ustawy o VAT) z usługami kształcenia na poziomie wyższym świadczonymi przez uczelnie, gdyż zwolnieniem objęte są tylko takie usługi ściśle związane z usługą główną, które są świadczone przez ten sam podmiot, który świadczy usługę główną, zgodnie bowiem z art. 43 ust. 17a ustawy o VAT, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 26 i 29, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z powyższego wynika zatem jednoznacznie, że ze zwolnienia od podatku korzystają wyłącznie takie usługi ściśle związane z usługami podstawowymi zwolnionymi od podatku, które świadczone są przez ten sam podmiot, który świadczy usługę podstawową zwolnioną od podatku.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na prowadzeniu zajęć na studiach I i II stopnia nie mogą również korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, gdyż Wnioskodawca nie jest uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk ani instytutem badawczym. Wnioskodawca nie może również korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia z uwagi na fakt, że jak już zostało stwierdzone w niniejszej interpretacji, usługi w postaci prowadzenia zajęć na studiach I i II stopnia nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a spełnienie tego warunku jest konieczne dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie tego przepisu rozporządzenia.

W przedmiotowej sprawie świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie można także uznać za ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia, innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczonymi przez uczelnie, gdyż zgodnie z § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwolnieniem objęte są tylko takie usługi ściśle związane z usługą podstawową (czyli usługą kształcenia przez uczelnię), które są dokonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w postaci zajęć (wykładów, ćwiczeń) na studiach I i II stopnia, niezbędne do uzyskania zaliczeń i ukończenia studiów oraz zgodne z planem nauczania obowiązującym na uczelni, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej tj. 23%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.