Kształcenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kształcenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
21
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług organizacji konferencji.

Fragment:

Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa. W szerszym rozumieniu, obejmuje ono także kształcenie nieformalne, mające źródło w codziennych doświadczeniach, kontaktach z rówieśnikami i informacjami pochodzącymi z mass mediów. Podkreśla się także znaczenie szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego (uczenia się przez całe życie). W myśl postanowień art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są: kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenia usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie (...)

2016
18
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług szkolenia świadczonych przez podwykonawcę.

Fragment:

Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. W tym kontekście należy wskazać – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „ pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika ” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r.

2016
28
lut

Istota:

Czy stawką właściwą dla świadczenia tej usługi jest zwolnienie zarówno dla osób fizycznych i prawnych:
- z kraju,
- z państw Unii Europejskiej,
- z państw trzecich?

Fragment:

UE L 2006 nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega kształcenie dzieci i młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznawane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej brak jest definicji „ kształcenia ”. Posiłkując się zatem Internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. stwierdzić należy, że „ kształcić ” to przekazywać komuś wiedzę, umiejętności, czynić starania aby ktoś zdobył wiedzę, rozwijał umiejętności, rozwijać cechy charakteru. Przyjmuje się powszechnie, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa.

2015
29
maj

Istota:

Wnioskodawca jako jednostka objęta systemem oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do świadczonych, na podstawie ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, usług w zakresie kształcenia i wychowania polegających na organizacji kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, savoir vivre będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

W odniesieniu do przedmiotowej przesłanki określonej w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT należy wskazać, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Przy czym, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o systemie oświaty przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę jako placówkę kształcenia ustawicznego będą polegały na prowadzeniu kursów. W zakresie prowadzonych kursów Wnioskodawca będzie prowadził kształcenie oraz wychowanie w zakresie kursów wokalnych, instrumentalnych, teatralnych, tanecznych, savoir vivre, jednego, kilku lub wszystkich ze wskazanych obszarów kształcenia i wychowania. Tak więc działania realizowane przez Wnioskodawcę prowadzą do uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.

2015
29
kwi

Istota:

 • zwolnienia z opodatkowania zajęć edukacyjnych w zakresie tańca wspierających rozwój i zdolności dzieci i młodzieży oraz ich kształcenie, a także organizowania warsztatów, przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów, turniejów, pokazów dzieci i młodzieży,
 • zwolnienia z opodatkowania organizowanych półkolonii w związku ze świadczeniem zajęć edukacyjnych tańca współczesnego na rzecz dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Fragment:

  Kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Działania realizowane przez Wnioskodawczynię taki wpływ wywierają. W opisie sprawy wskazano bowiem, że głównym celem działania placówki będzie kształcenie dzieci i młodzieży w wieku od przedszkolnego do ponadgimnazjalnego polegające na organizowaniu systematycznych zajęć edukacyjnych w zakresie tańca. Usługi zajęć edukacyjnych jakie w przyszłości będzie prowadzić ...... jako niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, będą świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Powyższe usługi będą miały na celu kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. W tej sytuacji spełnione będą przesłanki podmiotowo – przedmiotowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. (...)

  2014
  17
  paź

  Istota:

  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w postaci zajęć (wykładów, ćwiczeń) na studiach I i II stopnia, niezbędne do uzyskania zaliczeń i ukończenia studiów oraz zgodne z planem nauczania obowiązującym na uczelni, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej tj. 23%.

  Fragment:

  Kształcenie w zakresie złożonych konstrukcji metalowych. Treści kształcenia: Przekrycia strukturalne. Zbiorniki. Maszty. Szkieletowe budynki wysokie. Wieże. Estakady suwnicowe. Kominy stalowe. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich; identyfikowania problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy. 4. Kształcenie w zakresie złożonych konstrukcji betonowych. Treści kształcenia: Idealizacje nieliniowe zachowania się konstrukcji. Redystrybucja sił wewnętrznych. Obliczanie i konstruowanie tarcz, tarczownic, zbiorników, powłok. Konstrukcje sprężone. Konstrukcje w budownictwie przemysłowym. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich; identyfikowania problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy. 5. Kształcenie w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. Treści kształcenia: Optymalizacja rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Metody podejmowania decyzji. Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych. Optymalizacja harmonogramów budowlanych. Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie.

  2014
  11
  kwi

  Istota:

  Zastosowanie zwolnienia od VAT dla usług zapewnienia wykładowców przez podwykonawcę, w sytuacji gdy odpowiedzialnym za organizację, oraz nadzór nad przebiegiem szkoleń jest beneficjent projektu

  Fragment:

  (...) kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; statut szkoły lub placówki; dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce; zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności; dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Jednocześnie w świetle ustępu 3a niniejszego artykułu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; datę i numer wpisu do ewidencji; nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; adres szkoły lub placówki; w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci. Z analizy wynika (co wskazał sam Wnioskodawca w nadesłanym uzupełnieniu), że realizując usługi jako podwykonawca, w ramach projektu „ Zaawansowane kompetencje informatyczne w województwie ” nie wykonuje ich jako placówka kształcenia ustawicznego.

  2013
  15
  lis

  Istota:

  Zwolnienie od podatku VAT szkoleń podyplomowych lekarzy

  Fragment:

  Działając również na podstawie delegacji ustawowej, Minister Zdrowia wydał w dniu 5 grudnia 2006r. rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 239, poz. 1739), które określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanych dalej „ organizatorem kształcenia", do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej "rejestrem ”. W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, organizator kształcenia, zamierzający wykonywać działalność na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej tej izby dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, zwanego dalej „ kształceniem podyplomowym", o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej "ustawą ”, wraz z wnioskiem o wpis do rejestru. Stosownie do ust. 2 powołanego paragrafu, organizator kształcenia, zamierzający wykonywać działalność na obszarze okręgowej izby lekarskiej, innej niż określona w ust. 1, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, a po uzyskaniu potwierdzenia spełnienia tych warunków składa wniosek o wpis do rejestru do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby.

  2013
  15
  lis

  Istota:

  Opodatkowanie prowadzonego przez Wnioskodawcę podyplomowego kursu psychoterapii

  Fragment:

  V.Teoria i kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania hipnozy (30 godzin). VI.Podstawowe elementy wiedzy medycznej dla psychologów lub podstawowe elementy wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dla lekarzy (50 godzin). VII.Psychopatologia i zastosowanie psychoterapii wobec poszczególnych zaburzeń psychicznych (80 godzin). 1.a.Psychopatologia i psychoterapia schizofrenii. b. Kształcenie umiejętności w prowadzeniu terapii psychoz Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych (20 godzin) 3.Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu (60 godzin), 4. Psychopatologia i psychoterapia depresji (17 godzin), Psychopatologia i psychoterapia uzależnień (34 godzin), Psychopatologia. Ponadto w odpowiedzi na wezwanie tut. organu z dnia 5 maja 2011r. Wnioskodawca informuje, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od maja 2005r. z tytułu świadczonych usług. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi szkoleniowej w zakresie kursów psychoterapii nie świadczy jako taka jednostka. Usługa szkoleniowa w zakresie kursów psychoterapii jest usługą kształcenia zawodowego inną niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

  2013
  7
  mar

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.

  Fragment:

  Na mocy art. 3 pkt 16 cyt. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym, należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Z kolei w świetle art. 3 pkt 17 ww. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o formach pozaszkolnych, należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zgodnie z § 1a pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – rozumie się przez to placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wskazał Zainteresowany, usługi szkoleniowe w zakresie BHP świadczy on jako jednostka objęta systemem oświaty.