Księgowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
wrz

Istota:

Czy może Pani korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, świadcząc usługi rachunkowo-księgowe polegające na wykonywaniu czynności w ramach zawartych z klientami umów?

Fragment:

Grupa ta obejmuje działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe. Nie ma możliwości otwarcia działalności tylko w zakresie usług księgowych. Od xx stycznia xxx r. posiada Pani Certyfikat Księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów. Po wejściu ustawy deregulacyjnej ww. certyfikat nie jest potrzebny, aby prowadzić biuro rachunkowe, ale dalej podkreśla Pani kwalifikacje. Nigdy wcześniej nie prowadziła Pani działalności gospodarczej, ani nie była czynnym podatnikiem VAT. Zakres planowanej działalności obejmuje kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe, w tym: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencji przychodów i karty podatkowej, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie rejestrów sprzedaży, zakupów VAT i sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT miesięcznych lub kwartalnych, rozliczenie na podstawie dowodów księgowych zaliczek na podatek dochodowy, posiadanie pełnomocnictw do podpisywania i składania deklaracji podatkowych i informacji w Urzędach Skarbowych w imieniu klientów, sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie dowodów księgowych, sporządzanie listy płac, PIT-11, PIT 4R, kart wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie akt osobowych dla pracowników przedsiębiorstw, obliczanie i rozliczanie składek ZUS oraz wysyłanie drogą elektroniczną do ZUS odpowiednich raportów i deklaracji.

2015
9
lip

Istota:

Prawo do korzystania w 2015 r. ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w stosunku do świadczonych przez Wnioskodawcę usług rachunkowo-księgowych.

Fragment:

Wszystkie ww. usługi świadczone są wyłącznie na podstawie i w ramach zawartych umów z firmami na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową: deklaracje podatkowe są sporządzane (generowane automatycznie) na podstawie wprowadzonych wcześniej do programu księgowego dowodów księgowych wyłącznie w ramach zawartych umów na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową. Spółka nie sporządza deklaracji podatkowych w ramach odrębnego zlecenia, niebędącego elementem kompleksowej usługi rachunkowo księgowej. Dokumentacja księgowa i podatkowa zgodnie z zawartymi umowami będzie przechowywana w siedzibie Zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe nie będzie brało udziału w postępowaniach kontrolnych jako odrębne jednorazowe zlecenie obejmujące czynności wykraczające poza zawartą umowę na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową lub zlecone przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, których to Biuro Rachunkowe nie obsługuje. W uzupełnieniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że nie udziela podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz nie reprezentuje podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, ani też w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach porad, opinii, wyjaśnień itp. z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.