RO-XV/415/PDOF-195/152/RF/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy dokumentowania przekazywania towarow na własne potrzeby.

RO-XV/415/PDOF-195/152/RF/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. księgowanie
  2. przekazanie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2007r. stwierdza, iż koszty uzyskania przychodu należy zmniejszyć o wartość towarów handlowych przekazanych na potrzeby własne podatnika w kwotach wynikających z wystawionych na tę okoliczność dokumentów (faktury wewnętrznej i dokumentu wewnętrznego „polecenie księgowania”), dokonując odpowiednich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 13.03.2007r., uzupełnionym w dniu 15.03.2007r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

W styczniu 2006r. rozpoczęła Pani wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży kosmetyków, środków higieny i czystości, a ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od 10 listopada 2006r. jest Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Niektóre towary, które zostały nabyte przez Panią jako towary handlowe, pobierane są na potrzeby własne. Z uwagi, iż towary te były nabyte w różnych okresach (tj. przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego z podatku VAT i po tym dniu) w różny sposób dokumentuje Pani ich pobranie na własne potrzeby. I tak, gdy pobranie dotyczy towarów zakupionych w okresie, gdy nie miała Pani obowiązku rozliczania podatku VAT pobranie to jest dokumentowane dokumentem wewnętrznym „polecenie księgowania” sporządzonym w cenach brutto. Dokument ten stanowi podstawę do zmniejszenia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (kol. 10 ze znakiem „minus”) i nie powstaje z tego tytułu obowiązek opodatkowania tych czynności. Natomiast, gdy przedmiotem zużycia na potrzeby własne są towary, które zostały nabyte, gdy zobowiązana była Pani do rozliczania podatku VAT (m.in. prawo do odliczenia podatku naliczonego) sporządzana na tą okoliczność jest za dany okres jedna faktura wewnętrzna, na podstawie której jest dokonywane jest zmniejszenie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (kol. 10 ze znakiem „minus”).

W związku z powyższym zwraca się Pani z pytaniem, czy postępowanie przedstawione wyżej jest prawidłowe?

Sformułowała też Pani własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż postępowanie związane z przekazywaniem towarom handlowych na własne potrzeby, które zostało przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż wydatki dotyczące zakupu towarów zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Następnie niektóre towary są przez Panią pobierane na potrzeby własne. Oznacza to, że poniesione koszty na nabycie towarów z chwilą przekazania ich na własne potrzeby tracą cechę poniesienia w celu uzyskania przychodu. W związku z powyższym w odniesieniu do nich należy dokonać stosownej korekty kosztów. Tym samym w momencie przekazania towarów na własne potrzeby zachodzi konieczność wyksięgowania, na podstawie stosownego dokumentu, wartości towarów handlowych z kolumny 10 podatkowej księdze przychodów i rozchodów (ze znakiem minus lub na czerwono). Podstawą do takiej formy dokonywania zapisów w księdze jest § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.)

W przypadku przekazania towaru na własne potrzeby, którego nabycie stanowiło koszt uzyskania przychodu a podatek naliczony podlegał odliczeniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ma Pani obowiązek udokumentować jego przekazanie fakturą wewnętrzną. Za dany okres rozliczeniowy może być wystawiona jedna faktura wewnętrzna. Korekcie „na minus” podlega wartość netto przekazywanych towarów, wynikająca z tej faktury. Kwestie dotyczące wystawienia faktur wewnętrznych zostały przedstawione w wydanym Pani postanowieniu

Natomiast gdy przekazanie dotyczy towarów, w stosunku do których nie przysługiwało Pani prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanie może być dokumentowane poprzez wystawienie dokumentu wewnętrznego („polecenie księgowania”). Korekta kosztów powinna zostać dokonana w kwocie brutto i musi wynikać z tego dokumentu.

W akcie prawnym dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wystawiana dokumentów będących podstawą zapisów w tej księdze tj. w w/w rozporządzeniu, nie jest wymieniony dokument „polecenie księgowania".Jednakże dokument o takiej nazwie może być sporządzany na okoliczność przekazania towarów handlowych na własne potrzeby i może być podstawą do zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Panią o ile spełni elementy dotyczące wystawiania dokumentów księgowych zawarte w § 12 ust. 3 pkt 2 w/w rozporządzenia., tj. stwierdza fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawiera co najmniej:a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Należy także stwierdzić, iż przekazanie towarów handlowych na własne potrzeby podatnika nie stanowi źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.